Periodyzować co znaczy parmezan krzyżówka panmiksja co to jest pesymizm słownik podest czym jest.
porcelanowy puder krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na P

 • Co znaczy Porcelanowy Porównanie glinki porcelanowej; 2. przypominający porcelanę; gładki, lśniący, biały i delikatny (zwykle o cerze, twarzy co znaczy
 • Co znaczy Puder Dlaczego substancja różnego rodzaju i przeznaczenia: cukier puder (kulin.); puder leczniczy, zasypka (med.); puder kosmetyczny ? pudrować co krzyżówka
 • Co znaczy Patriarchalny Jak lepiej patriarcha> 1. odnoszący się do patriarchatu lub patriarchy, oparty na władzy najstarszego w rodzie; oparty na poszanowaniu starszeństwa; 2 co to jest
 • Co znaczy Parlatorium Kiedy n; odm lm) pokój w klasztorze, przeznaczony do rozmów z osobami z zewnątrz, zwłaszcza świeckimi; rozmównica słownik
 • Co znaczy Prowizorka Od czego zależy provisorium> 1. pot. to, co wykonano prowizorycznie, przewidziane na krótki okres: najtrwalsze są prowizorki 2. stan tymczasowości czym jest
 • Co znaczy Paserstwo Na czym polega n) nabywanie, przechowywanie lub sprzedawanie rzeczy pochodzących z kradzieży co oznacza
 • Co znaczy Palimpsest Różnice z gr. palímps?stos, pálim ps?stós znowu zeskrobany (o pergaminie)> rękopis, manuskrypt, w którym na miejscu wydrapanego tekstu tłumaczenie
 • Co znaczy Perswazja Wady i zalety przekon(yw)anie> przekonywanie kogoś o czymś, namawianie lub odradzanie (z przytoczeniem argumentów popierających słuszność zdania przykłady
 • Co znaczy Puszta Podobieństwa ż) stepowa część równiny węgierskiej porośnięta trawą, gdzie wypasa się bydło: stada krów pasą się na puszcie definicja
 • Co znaczy Peruka Czemu fryzura> 1. sztuczne lub naturalne włosy ułożone w kształcie fryzury, nakładane na własne włosy lub zastępujące je; 2. łow narośl kostna na encyklopedia
 • Co znaczy Profan Co gorsze niewielką, niewystarczającą, powierzchowną wiedzę z jakiejś dziedziny; laik, dyletant, ignorant: wystawa malarstwa nie dla profanów jak działa
 • Co znaczy Pakt Porównaj m) <łac. pactum> układ, umowa, ugoda: pakt o czym, np o nieagresji ? paktować z kim czy jest
 • Co znaczy Prywatyzacja Porównanie prywatyzować, z łac.> proces przekształceń własnościowych polegający na przekazaniu przedsiębiorstw państwowych w ręce prywatnych pojęcie
 • Co znaczy Patyna Dlaczego 1. nalot na przedmiotach metalowych, zwłaszcza z miedzi, powstający pod wpływem czynników atmosferycznych (w kontakcie z wodą, powietrzem wyjaśnienie
 • Co znaczy Paraboliczny Jak lepiej przym.) 1. geometr. mający kształt paraboli; 2. lit. mający charakter paraboli; alegoryczny opis
 • Co znaczy Patronat Kiedy sprawowanie opieki nad kimś, czymś; protektorat: objąć kogoś, coś patronatem, sprawować nad kim, czym patronat, być, znajdować się pod informacje
 • Co znaczy Pantomima Od czego zależy z gr. pantó-mimos naśladujący wszystko; aktor grający swoją rolę samymi gestami, bez słów> sztuka wyrażania uczuć, idei bez słów, za pomocą znaczenie
 • Co znaczy Panegiryzować Na czym polega pisać, wygłaszać panegiryki, przesadnie wychwalać kogoś, coś co znaczy
 • Co znaczy Proporcjonalny Różnice > 1. pozostający w określonej proporcji, w określonym stosunku do czegoś: wprost proporcjonalny, odwrotnie proporcjonalny do czegoś; 2 krzyżówka
 • Co znaczy Purgatorium Wady i zalety n; ndm) <łac. purgatorius (ignis) oczyszczający (ogień)> dawn. czyściec co to jest
 • Co znaczy Pleo Podobieństwa pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: bardziej, więcej: pleograf, pleomorfizm słownik
 • Co znaczy Pitekantrop Czemu człowiek> 1. biol. kopalna forma praczłowieka, mająca też cechy małpy człekokształtnej, Pithecanthropus; 2. pot. małpolud czym jest
 • Co znaczy Pacht Co gorsze przest odpłatne korzystanie z czyjejś własności, dzierżawa, arenda, najem: wziąć co w pacht ? pachciarz co oznacza
 • Co znaczy Pantograf Porównaj przyrząd kreślarski, używany w kartografii, topografii itp., służący do mechanicznego kopiowania rysunków w zmniejszonej lub zwiększonej tłumaczenie
 • Co znaczy Pomada Porównanie substancja z olejków, wosku i pachnideł, służąca dawniej jako środek do smarowania włosów w celu nadania im połysku i miękkości ? pomadka przykłady
 • Co znaczy Pasywność Dlaczego ż) bierność, brak aktywności ? pasywista, pasywizm, pasywnie definicja
 • Co znaczy I Plastyk Jak lepiej lepiący (coś)> artysta malarz, rzeźbiarz, grafik: wystawa prac plastyków środowiska katowickiego, twórczość polskich plastyków ? plastyczka encyklopedia
 • Co znaczy Prymicja Kiedy ż) <łac. primitiae zaczątki> rel. pierwsza msza nowo wyświęconego kapłana jak działa
 • Co znaczy Pirat Od czego zależy m) czy jest
 • Co znaczy Partia Na czym polega oddzielać; z łac. pars część> 1. organizacja polityczna, działająca na podstawie określonego programu i dążąca do jego realizacji przez pojęcie
 • Co znaczy Panoramiczny Różnice szeroki, rozległy: film panoramiczny wyświetlany na szerokim ekranie, dający wrażenie przestrzenności; zdjęcie panoramiczne zdjęcie wyjaśnienie
 • Co znaczy Pedagogizować Wady i zalety szerzyć wiedzę i kulturę pedagogiczną w społeczeństwie, zwłaszcza wśród rodziców opis
 • Co znaczy Plagiat Podobieństwa opublikowanie cudzego utworu lub jego części pod własnym nazwiskiem: zręczny plagiat, plagiat z modnego literata, dokonać plagiatu informacje
 • Co znaczy Progressivejazz Czemu kierunek w muzyce jazzowej, rozwinięty w latach 1940–1950 przez duże orkiestry jazzowe, charakteryzujący się ciągłym poszukiwaniem nowych znaczenie
 • Co znaczy Probierz Co gorsze probieren badać jakość, z łac. probo> pot. kryterium, sprawdzian czego; miernik służący za podstawę oceny czegoś: to jest probierzem jego co znaczy
 • Co znaczy Polucja Porównaj ż) <łac. pollutio zmaza, od polluo plamię> mimowolny wytrysk nasienia podczas snu; zmaza nocna krzyżówka
 • Co znaczy Premia Porównanie wynagradzam> 1. część wynagrodzenia przyznawana zależnie od efektów pracy lub po spełnieniu przez pracowników określonych warunków: premia co to jest
 • Co znaczy Plombować Dlaczego na coś plomby; opieczętowywać; 2. wypełniać plombą ubytki w zębach; 3. ogr. wypełniać masą cementową ubytki w drzewach słownik
 • Co znaczy Personalny Jak lepiej przym.) <łac. personalis, od persona> dotyczący osoby, człowieka; osobowy, osobisty ? personalia, personalizm, personalnie, personel czym jest
 • Co znaczy Paruzja Kiedy Testamentu i doktryny wczesnego chrześcijaństwa ponowne przyjście Chrystusa przed końcem świata i Sądem Ostatecznym co oznacza
 • Co znaczy Pasjans Od czego zależy rozrywki, polegający na rozkładaniu kart według pewnych zasad aż do uzyskania określonego układu, niekiedy łączonego z wróżbą: kłaść tłumaczenie
 • Co znaczy Priapizm Na czym polega od Príapos> med. długotrwały bolesny wzwód prącia, występujący niekiedy w przypadku białaczki, w zapaleniu cewki moczowej i gruczołu przykłady
 • Co znaczy Polifagia Różnice chorobliwie wzmożony apetyt, spożywanie nadmiernie dużych ilości pokarmów: żarłoczność; 2. zool. odżywianie się kilkoma rodzajami definicja
 • Co znaczy Planetarium Wady i zalety kopułę; 2. pot. także: budynek, w którym mieści się to urządzenie: wycieczka do planetarium encyklopedia
 • Co znaczy Prostytutka Podobieństwa ż) kobieta uprawiająca prostytucję jak działa
 • Co znaczy Pampers Czemu m) 1. pieluszka jednorazowa z majtkami: używać pampersów, nosić pampersy; 2. pot. osoba młoda i niedoświadczona czy jest
 • Co znaczy Pressing Co gorsze pilnowanie zawodnika drużyny przeciwnej w celu przeszkadzania mu, niedopuszczenia do oddania rzutu, strzału, stosowane w piłce nożnej pojęcie
 • Co znaczy Pappataci Porównaj choroba zakaźna, przenoszona przez pewien gatunek komara; występuje w krajach śródziemnomorskich, Azji Mniejszej i wschodniej Afryce wyjaśnienie
 • Co znaczy Pedanteria Porównanie ż) przesadna dokładność, skrupulatność, drobiazgowość; pedantyzm opis
 • Co znaczy Pangram Dlaczego m) zdanie zawierające wszystkie litery alfabetu informacje
 • Co znaczy Parafianin Jak lepiej 1. członek parafii; 2. przest. człowiek zacofany, ograniczony znaczenie
 • Co znaczy Pepsyna Kiedy trawienie> biochem. główny enzym soku żołądkowego, odgrywający ważną rolę w procesie trawienia białek; otrzymywany w postaci krystalicznej co znaczy
 • Co znaczy Prolongata Od czego zależy długi> przedłużenie okresu ważności czego (np. umowy terminowej); przesunięcie, odroczenie terminu wykonania czegoś: prolongata terminu krzyżówka
 • Co znaczy Praktykabel Na czym polega ruchoma część dekoracji sceny, el. konstrukcyjny, zwykle niewidoczny dla widza; 2. dodatkowe, składane siedzenia, dostawka do rzędu foteli co to jest
 • Co znaczy Pantera Różnice pánth?r zwierz drapieżny> silny i zwinny drapieżnik z rodziny kotów, żyjący w Afryce i Azji, o futrze brązowożółtym w czarne plamy: zwinny słownik
 • Co znaczy Paź Wady i zalety m) młody szlachcic, służący na dworach: fryzura na pazia ? pazi, pazik, paziowski czym jest
 • Co znaczy Poemat Podobieństwa lit. dłuższy utwór wierszowany o charakterze epickim lub lirycznym: poemat opisowy, żartobliwy, liryczny, dydaktyczny, narodowy co oznacza
 • Co znaczy Poliszynel Czemu Pulcinella> 1. tajemnica poliszynela: sekret, który wszyscy znają, rzekoma tajemnica publicznie znana; 2. postać bohatera komicznego z tłumaczenie
 • Co znaczy Protokołować Co gorsze zapisywać przebieg posiedzenia, obrad, rozprawy itp.; sporządzać protokół przykłady
 • Co znaczy Psychologia Porównaj z gr. psych?? + logos wiedza> nauka badająca procesy psychiczne i ich uwarunkowania, przyczyny i skutki dla indywidualnego i społecznego definicja
 • Co znaczy Paragraf Porównanie dopisek na marginesie, od para-gr?ph? dopisuję, wpisuję obok> 1. fragment tekstu, stanowiący zamkniętą całość, oznaczony zwykle znakiem § i encyklopedia
 • Co znaczy Produkt Dlaczego productus> 1. to, co powstało w wyniku procesu produkcji; wyrób: produkty przemysłowe, spożywcze, zaopatrywać się w produkty; 2. dzieło jak działa
 • Co znaczy Pulower Jak lepiej m) wkładany przez głowę lekki sweter bez kołnierza: nosić kaszmirowe pulowery ? pulowerek czy jest
 • Co znaczy Palotyni Kiedy m; lm) zgromadzenie zakonne, założone we Włoszech w XIX w pojęcie
 • Co znaczy Patio Od czego zależy n) wewnętrzny dziedziniec domów, pałaców (zwłaszcza hiszpańskich i włoskich), z kolumnami, często fontanną, roślinami ozdobnymi wyjaśnienie
 • Co znaczy Psycholingwistyka Na czym polega łac. lingua język> dziedzina nauki na pograniczu psychologii i językoznawstwa, zajmująca się zależnością między procesami psychicznymi a opis
 • Co znaczy Popularyzacja Różnice popularisatio> uprzystępnianie ogółowi, rozpowszechnianie nauki, sztuki, wiedzy o czymś; popularyzowanie czegoś informacje
 • Co znaczy Prognozować Wady i zalety co 1. przewidywać; 2. opracowywać prognozy dotyczące przebiegu przewidywanych procesów i zjawisk znaczenie
 • Co znaczy Parkur Podobieństwa m) sport teren jeździecki, miejsce konkursu skoków konnych przez przeszkody co znaczy
 • Co znaczy Palinologia Czemu ż) dział botaniki, nauka zajmująca się badaniem ziaren, pyłków i zarodników roślin (także kopalnych krzyżówka
 • Co znaczy Pacyfista Co gorsze zwolennik pokoju między państwami, osoba występująca przeciw wojnom: manifestacja pacyfistów ? pacyfistyczny, pacyfizm co to jest
 • Co znaczy Paroksyzm Porównaj zaostrzenie> 1. moment w chorobie, kiedy jej objawy manifestują się z największą siłą, atak: paroksyzm bólu; 2. pot. krótkotrwały, lecz słownik
 • Co znaczy Prezydium Porównanie präsidieren, z łac. praesidium> 1. grupa osób kierująca pracą zebranych osób, wybrana spośród nich: prezydium sesji, zebrania, posiedzenia czym jest
 • Co znaczy Pandemonium Dlaczego demon szatan, zło; fr. pandémonium, ang. pandemonium piekło, wyraz utworzony przez J. Miltona (1608–1674)> 1. miejsce, gdzie panuje co oznacza
 • Co znaczy Purytanin Jak lepiej czystość> 1. pot. osoba o surowych zasadach moralnych i obyczajowych; 2. hist. zwolennik, wyznawca purytanizmu ? purytanizm, purytański tłumaczenie
 • Co znaczy Propagacja Kiedy propagatio> 1. biol. rozmnażanie się, rozród; 2. fiz. swobodne rozchodzenie się fal (np. elektromagnetycznych, radiowych) w jakimś ośrodku przykłady
 • Co znaczy prowincji lub władcy księstwa nachalny Od czego zależy przym.) pot. o kimś: natrętny, natarczywy, bezczelny definicja
 • Co znaczy Partycypować Na czym polega w czym <łac. participo> brać w czymś udział, uczestniczyć w czymś, mieć w czymś udział ? partycypacja encyklopedia
 • Co znaczy Prakseologia Różnice ż) teoria sprawnego działania, naukowe badania metod działania celowego ? prakseolog, prakseologiczny jak działa
 • Co znaczy Purpura Wady i zalety czerwień, fioletowy odcień czerwieni: purpura jesiennych liści; oblać się purpurą: zaczerwienić się gwałtownie ? purpurat, purpurowy: był czy jest
 • Co znaczy Preferencja Podobieństwa prawo pierwszeństwa, od łac. praefero wolę (od czegoś)> przedkładanie kogoś lub czegoś nad kogoś lub coś; stawianie kogoś wyżej pojęcie
 • Co znaczy Protegować Czemu 1. udzielać komuś poparcia, wspierać, dopomagać w osiąganiu lepszej pozycji w hierarchii, w jakimś środowisku; 2. polecać kogoś osobie wyjaśnienie
 • Co znaczy Pragmatyka Co gorsze działów semiotyki, nauka zajmująca się badaniem związków między językiem a komunikującymi się podmiotami; 2. prawn zbiór przepisów opis
 • Co znaczy Paradoks Porównaj nieoczekiwany, niewiarygodny> 1. twierdzenie sprzeczne z przyjętym mniemaniem, często w formie aforyzmu; 2. pot. to, co jest sprzeczne ze informacje
 • Co znaczy Pasjonować Porównanie się czym poświęcać się czemuś bez reszty, mieć pasję czegoś, przejmować się czymś ? pasjonujący znaczenie
 • Co znaczy Paraliżować Dlaczego 1. powodować paraliż, porażać, obezwładniać; 2. pozbawiać możliwości działania; udaremniać coś co znaczy
 • Co znaczy Psychoterapia Jak lepiej metody leczenia psychiki, nerwic różnego pochodzenia poprzez specjalne ćwiczenia i rozmowy prowadzące do tego, by pacjent zrozumiał krzyżówka
 • Co znaczy Pontyfikalny Kiedy przym.) <łac. pontificalis, od pontifex> rel. związany z uroczystościami odprawianymi przez biskupa: msza pontyfikalna co to jest
 • Co znaczy Palm Od czego zależy długości w angielskim i amerykańskim układzie miar, (76,2 mm); 2. hist. starorzymska jednostka miary długości dłoni słownik
 • Co znaczy Psychopatia Na czym polega med. psych. wyraźne zaburzenie osobowości utrudniające przystosowanie do otoczenia, odchylenie od normy bez dających się ustalić zmian czym jest
 • Co znaczy Pretorianin Różnice m) <łac. praetorianus> w staroż. Rzymie żołnierz straży przybocznej, gwardii cesarskiej ? pretoria co oznacza
 • Co znaczy Punk Wady i zalety subkulturowej społeczności punkowców, manifestujących swą odrębność głównie strojem i fryzurą oraz brutalnością zachowań i muzyką w stylu tłumaczenie
 • Co znaczy Pareneza Podobieństwa gr. paraínesis zachęcanie> lit. a) opowiadanie o treści moralizatorskiej, b) zwrot, zdanie, przemówienie zawierające myśl umoralniającą przykłady
 • Co znaczy Predykacja Czemu ż) jęz. orzekanie o przedmiocie; związek między podmiotem a orzeczeniem ? predykat, predykatywny definicja
 • Co znaczy Pedo Co gorsze pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z dzieckiem, potomkiem, potomstwem: pedologia, pedofilia encyklopedia
 • Co znaczy Prohibita Porównaj publikacje zakazane (książki, druki), zastrzeżone ze względu na ich treść, niszczone, wycofywane lub udostępniane czytelnikom za specjalnym jak działa
 • Co znaczy Peryferyjny Porównanie przym.) 1. znajdujący się na peryferiach; krańcowy; 2. uboczny, drugoplanowy czy jest
 • Co znaczy Parlament Dlaczego naczelny organ władzy państwowej, wyłoniony w wyborach powszechnych, sprawujący władzę ustawodawczą, uchwalający budżet państwa i pojęcie
 • Co znaczy Party Jak lepiej n; ndm) popołudniowe przyjęcie towarzyskie: koktajl party, garden party wyjaśnienie
 • Co znaczy Panichida Kiedy czuwanie> rel. w Kościele greckokatolickim nabożeństwo całonocne w wigilię większych świąt, obecnie nabożeństwo za zmarłych opis
 • Co znaczy Puerylizm Od czego zależy m) <łac. puerilis dziecinny; od puer> med. psych. zaburzenie psychiczne, polegające na dziecinnym zachowaniu się osoby dorosłej informacje
 • Co znaczy Pneumato Na czym polega człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z oddychaniem, powietrzem, ciśnieniem powietrza, pary, gazu: pneumatoliza znaczenie
 • Co znaczy Primadonna Różnice śpiewaczka w operze lub operetce, grająca główne role, gwiazda opery; 2. pot. osoba uważająca się za ważną, kaprysząca co znaczy
 • Co znaczy Panegiryk Wady i zalety panegyricus, z gr. pan?gyrikós uroczysty, pochwalny> lit. utwór pochwalny, wysławiający miejsce, osobę, czyn, wydarzenie: wygłosić krzyżówka
 • Co znaczy Pluralizm Podobieństwa mnogi> 1. wszelki system, np. społeczny, polityczny, naukowy, oparty na wielości elementów: pluralizm metodologiczny; 2. system polityczny co to jest
 • Co znaczy Pistacja Czemu krajach śródziemnomorskich o smacznych oleistych nasionach koloru żółtozielonego; orzeszek pistacjowy, kolor pistacjowy, lody pistacjowe słownik
 • Co znaczy Pacyfikacja Co gorsze spokoju, od pax pokój, spokój> 1. tłumienie zamieszek społecznych, buntu (najczęściej siłą); 2. stosowanie terroru w okupowanym kraju czym jest
 • Co znaczy Pytel Porównaj worek płócienny lub płachta z muślinu do przesiewania mąki zaraz po zmieleniu ? pytlowy, pytlowany: mąka pytlowa a pytlowana; 2. pot co oznacza
 • Co znaczy Pensja Porównanie zapłata> 1. stałe (w Polsce comiesięczne) wynagrodzenie za pracę; pobory: pobierać, podjąć, wziąć pensję, wypłacać komu pensję, żyć z tłumaczenie
 • Co znaczy Pęseta Dlaczego ż) szczypczyki używane w medycynie, kosmetyce, technice do chwytania, trzymania, usuwania małych elementów ? pęsetka przykłady
 • Co znaczy T P Jak lepiej titulo, „z zachowaniem wszelkich tytułów”, formuła grzecznościowa stosowana w listach, pismach adresowanych do kogoś definicja
 • Co znaczy Pitagoreizm Kiedy Pitagorasa; łączył kult matematyki z misty cyzmem ? pitagorejski encyklopedia
 • Co znaczy Pekuniarny Od czego zależy <łac. pecuniaris, od pecunia pieniądze> odnoszący się do pieniędzy: kłopoty natury pekuniarnej jak działa
 • Co znaczy Peryferia Na czym polega z gr. periphéreia> 1. zewnętrzna część czegoś (w przeciwieństwie do części centralnej); 2. dzielnica miasta położona daleko od centrum czy jest
 • Co znaczy Panika Różnice paniczny, od mitologicznego bożka Pana, wzbudzającego wielki lęk wśród ludzi i zwierząt> nagły strach, często pozbawiony podstaw; popłoch pojęcie
 • Co znaczy Pupil Wady i zalety sierota> ulubieniec, faworyt kogo, beniaminek, osoba pod specjalną opieką: brat jest pupilem wszystkich, piłkarz jest pupilem kibiców wyjaśnienie
 • Co znaczy Porto Podobieństwa Portugalii> deserowe wino likierowe, czerwone lub białe, z winogron portugalskich: portwajn, portwein, kieliszek porto opis
 • Co znaczy Pop Czemu populaire, z łac. popularis, od populus lud> człon wielu wyrażeń i wyrazów, sygnalizujący, związek ze znaczeniem popularny, powszechny informacje
 • Co znaczy Prosektor Co gorsze m) ten, kto wykonuje sekcje zwłok ? prosektorium znaczenie
 • Co znaczy Percypować Porównaj <łac. percipio ujmuję, ogarniam> postrzegać, uświadamiać sobie przedmiot, zjawisko spostrzegane; obserwować co znaczy
 • Co znaczy Piure Purée Porównanie n; ndm) potrawa z ugniecionych na miazgę, gotowanych ziemniaków, innych jarzyn lub owoców: purée z ziemniaków krzyżówka
 • Co znaczy Pelagra Dlaczego agre wg podagre> med. przewlekła choroba, spowodowana brakiem witamin z grupy B, objawiająca się rumieniami i obrzękami skóry co to jest
 • Co znaczy Pacyfizm Jak lepiej ruch społeczno-polityczny, powstały na początku XIX w., potępiający wojny, bez względu na ich przyczyny i charakter; 2. dążenie do pokoju słownik
 • Co znaczy Polonia Kiedy mieszkający poza granicami ojczyzny: Polonia amerykańska ? polonijny, polonica, polonista, polonistyka, polonizacja, polonizm czym jest
 • Co znaczy Promenada Od czego zależy aleja dla pieszych, deptak: spacerować promenadą; 2. żart. spacer, przechadzka: odbywać codzienne, długie, poranne promenady co oznacza
 • Co znaczy Perfumy Na czym polega naturalna lub syntetyczna, mieszanka takich substancji, stosowane jako kosmetyki: perfumy francuskie, flakon perfum, skropić (coś, się tłumaczenie
 • Co znaczy Pergola Różnice ż) lekka konstrukcja ogrodowa z belek podtrzymujących ażurowy drewniany dach obrośnięty roślinami przykłady
 • Co znaczy Plantacja Wady i zalety sadzenie roślin> duży obszar ziemi przeznaczony na uprawę roślin jednego gatunku, zwykle o znaczeniu przemysłowym, handlowym: plantacja definicja
 • Co znaczy Pudło Podobieństwa zwykle z tektury): zapakować w pudła, włożyć co do pudła ? pudełko, pudełeczko; 2. część instrumentu strunowego (jak skrzypce, gitara itp encyklopedia
 • Co znaczy Profesjonalista Czemu professio> specjalista w swoim zawodzie, fachowiec (w przeciwieństwie do amatora, laika, dyletanta, profana) ? profesjonalizacja jak działa
 • Co znaczy Pajety Co gorsze ż; lm) kolorowe i błyszczące cekiny, naszywane na stroje kobiece ? pajetki czy jest
 • Co znaczy Parker Porównaj m) pot. pióro wieczne firmy Parker pojęcie
 • Co znaczy Prowincja Porównanie oddalona od stolicy: cicha prowincja, daleka, głęboka, zabita dechami prowincja; 2. jednostka administracyjno-terytorialna w niektórych wyjaśnienie
 • Co znaczy Progesteron Dlaczego łonie)> biochem. żeński hormon płciowy umożliwiający implantację zapłodnionego jaja w macicy i prawidłowy rozwój ciąży; luteina opis
 • Co znaczy Perfekcjonizm Jak lepiej dążenie do osiągnięcia doskonałości w wykonywaniu czegoś (czasami przesadna); 2. filoz. stanowisko etyczne, uznające doskonałość osobistą informacje
 • Co znaczy Prosektorium Kiedy n; odm. lm) pomieszczenie, w którym dokonuje się sekcji zwłok znaczenie
 • Co znaczy Panpsychizm Od czego zależy pogląd charakterystyczny głównie dla filozofii renesansowej, głoszący, że wszystkie przedmioty obdarzone są właściwościami psychicznymi co znaczy
 • Co znaczy Prałat Na czym polega m) <łac. praelatus przełożony> w Kościele kat. tytuł kanoników wyższej rangi: ksiądz prałat ? prałactwo krzyżówka
 • Co znaczy Petent Różnice do czegoś> interesant, osoba starająca się załatwić coś w urzędzie: przyjmowanie petentów w godzinach 8 00–13 00, petent cierpliwie czekał co to jest
 • Co znaczy Proletariat Wady i zalety proletarius> 1. filoz., socjol. w koncepcji marksistowskiej: klasa społeczna składająca się z robotników najemnych, którzy nie posiadają słownik
 • Co znaczy Parafować Podobieństwa podpisywać wstępnie (inicjałami) uzgodniony tekst urzędowy; stawiać parafę czym jest
 • Co znaczy Prozaizacja Czemu czemuś cech prozaiczności, powszedniości; 2. lit. nadawanie utworowi poetyckiemu cech prozy, wprowadzanie prozaizmów do wypowiedzi co oznacza
 • Co znaczy Pilot Co gorsze prowadzenia statków powietrznych, lotnik; 2. pracownik portu wprowadzający i wyprowadzający duże statki; 3. osoba oprowadzająca wycieczki tłumaczenie
 • Co znaczy Populacjonizm Porównaj demograficzny, popularny zwłaszcza w XVIII w., postulujący wzrost liczby ludności jako główne źródło siły i bezpieczeństwa narodów przykłady
 • Co znaczy Polenta Porównanie ż) potrawa z mąki kukurydzianej (włoska) lub kasztanowej (korsykańska); rodzaj gęstej zupy definicja
 • Co znaczy Protekcja Dlaczego osłona> poparcie dla kogoś udzielone przez osobę mającą wpływy, opieka sprawowana przez taką osobę, zwłaszcza w sprawach zawodowych encyklopedia
 • Co znaczy Prelekcja Jak lepiej odczytywanie i objaśnianie tekstu> publiczny odczyt, wykład popularnonaukowy: wygłosić prelekcję na temat, wysłuchać czyjejś prelekcji jak działa
 • Co znaczy Printed Kiedy wydrukowane czy jest
 • Co znaczy Book Pocket Od czego zależy m) kieszonkowa, tania książka wydawana w dużym nakładzie pojęcie
 • Co znaczy Problematyczny Na czym polega z gr. probl?matikós> 1. stanowiący problem do rozwiązania; 2. budzący wątpliwości; niepewny, wątpliwy wyjaśnienie
 • Co znaczy Paliatyw Różnice przynosić chwilową ulgę, z łac. palliare, od pallium> 1. med. środek uśmierzający lub łagodzący długotrwały ból, bez usunięcia jego opis
 • Co znaczy Planty Wady i zalety plantare sadzonka> miejskie tereny zielone wokół ośrodków staromiejskich, na miejscu dawnych wałów obronnych, fos lub tp.: krakowskie informacje
 • Co znaczy Profilaktyczny Podobieństwa prophylactique, z gr. prophylaktikós> dotyczący profilaktyki; zabezpieczający przed czymś; zapobiegawczy ? profilaktyka znaczenie
 • Co znaczy Posesja Czemu to, co posiadane> plac wraz z budynkiem, budynkami, drzewami itp., stanowiący czyjąś własność, posiadłość: wejść na czyjąś posesję, kupić co znaczy
 • Co znaczy Paradontopatia Co gorsze przy + odoús ząb + -patheia choroba> med. choroba przyzębia w różnych postaciach, np. schorzenie ozębnej, zębodołów lub dziąseł, o podłożu krzyżówka
 • Co znaczy Prezenter Porównaj przedstawiam> 1. w telewizji, radiu, dyskotece osoba zapowiadająca program, prowadząca, przedstawiająca uczestników; 2. mężczyzna co to jest
 • Co znaczy Pejzaż Porównanie pejzaże; widok natury przedstawiony na obrazie, fotografii; 2. malarstwo, fotografia o takiej tematyce ? pejzażowy, pejzażyk, pejzażysta słownik
 • Co znaczy Paddock Padok Dlaczego m) ogrodzony teren, po którym oprowadza się konie: być na padoku czym jest
 • Co znaczy Parabola Jak lepiej opowieść o treści moralno-dydaktycznej, przypowieść; 2. geometr krzywa płaska (stożkowa), będąca zbiorem punktów płaszczyzny jednakowo co oznacza
 • Co znaczy Pre Kiedy wyrazów złożonych, mający znaczenie: przed, najpierw, uprzedni, wstępny, początkowy: prefiks, prehistoria, prekolumbijski, prenatalny tłumaczenie
 • Co znaczy Psychogenny Psychogeniczny Od czego zależy przym.) mający źródło w psychice, w świadomości, zależny od czynników psychicznych przykłady
 • Co znaczy Parafinoterapia Na czym polega ż) med. kąpiele i okłady z rozgrzanej parafiny, stosowane głównie w leczeniu gośćca, przykurczów, blizn i zrostów pooperacyjnych definicja
 • Co znaczy Percepcja Różnice ż) <łac. perceptio ujmowanie> postrzeganie, uświadomienie sobie przedmiotu, zjawiska spostrzeganego ? percepcyjny, percypować co encyklopedia
 • Co znaczy Paladyn Wady i zalety palatinus urzędnik królewski> 1. średniowieczny rycerz walczący u boku swego władcy o słuszną sprawę; 2. hist. rycerz ze świty Karola jak działa
 • Co znaczy Pieredyszka Podobieństwa pot. chwila odpoczynku, wytchnienia, odprężenia; 2. hist. okres złagodzenia (na krótki czas) terroru stalinowskiego czy jest
 • Co znaczy Pilotaż Czemu powietrznych; 2. przeprowadzanie statków przez niebezpieczne miejsca; 3. socjol. badania wstępne umożliwiające weryfikację założeń pojęcie
 • Co znaczy Panatenaje Co gorsze lm) hist. największe święto ku czci bogini Ateny, obchodzone co cztery lata, połączone z igrzyskami wyjaśnienie
 • Co znaczy Protokół Porównaj 1. pisemne sprawozdanie z czegoś (z obrad, konferencji, rozprawy sądowej itp.); 2. dokument sporządzony przez urzędnika lub policjanta opis
 • Co znaczy Mel Pel Porównanie bezładna mieszanina różnorodnych rzeczy; groch z kapustą informacje
 • Co znaczy Proceder Dlaczego sądowe, z łac. procedere postępować> sposób postępowania, zwłaszcza oceniany negatywnie: niecny, nędzny, przestępczy, zagadkowy proceder znaczenie
 • Co znaczy Paradontologia Jak lepiej ż) med. dział stomatologii, nauka zajmująca się fizjologią i leczeniem chorób przyzębia co znaczy
 • Co znaczy Piktografia Kiedy ż) pismo obrazkowe, w którym rysunek służył do zapisu treści krzyżówka
 • Co znaczy Perturbacja Od czego zależy ustalonego porządku rzeczy, zamęt, zamieszanie: perturbacje finansowe; 2. astrol zakłócenie stanu lub ruchu ciał niebieskich przez siły z co to jest
 • Co znaczy Palmiarnia Na czym polega ż) duża szklarnia, część ogrodu botanicznego z hodowlą palm i innych roślin egzotycznych słownik
 • Co znaczy Parodiować Różnice przekształcać coś w parodię, robić z czegoś parodię; 2. naśladować kogoś w sposób umyślnie przejaskrawiony, złośliwy czym jest
 • Co znaczy Paleta Wady i zalety drewniana płyta z otworem na duży palec, służąca malarzowi do rozrabiania i mieszania farb; 2. dobór kolorów, farb, charakterystyczny dla co oznacza
 • Co znaczy Pretensjonalny Podobieństwa pretensji, mający przesadnie wysokie mniemanie o sobie; krygujący się; 2. nienaturalny, sztuczny, wymuszony: pretensjonalne zachowanie tłumaczenie
 • Co znaczy Perypatetycy Czemu tikoí, od peripát?sis przechadzka> uczniowie i zwolennicy filozofii Arystotelesa, którzy wykłady i dyskusje prowadzili w trakcie przykłady
 • Co znaczy Prolegomena Co gorsze powiedziane> wprowadzenie do jakiegoś zagadnienia, wstępne rozważania na dany temat; także przedmowa z objaśnieniami mającymi ułatwić definicja
 • Co znaczy Proces Porównaj processus postęp, przebieg postępowania> 1. to, co się dzieje w czasie, przebieg zdarzeń następujących po sobie, powiązanych przyczynowo encyklopedia
 • Co znaczy Protekcyjny Porównanie dzięki protekcji, oparty na protekcji; 2. popierający krajowy przemysł i handel, chroniący je przed konkurencją zagraniczną: cło jak działa
 • Co znaczy Pyralgina Dlaczego lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, działający uspokajająco i zmniejszający napięcie mięśni; nowalgina czy jest
 • Co znaczy Paranoiczny Jak lepiej 2. przen. obłędny, szalony, absurdalny, wynaturzony (m) 1. med. człowiek cierpiący na paranoję, dotknięty paranoją; 2. przen. szaleniec pojęcie
 • Co znaczy Parafa Kiedy dopisek> skrót podpisu, zwykle na dokumencie urzędowym; podpis ograniczony do inicjałów ? parafować co, parafowanie wyjaśnienie
 • Co znaczy Paralaksa Od czego zależy 1. astr. zmiana położenia ciała niebieskiego w wyniku zmiany miejsca obserwatora, wprost proporcjonalna do odległości między dwoma punktami opis
 • Co znaczy Pitek Na czym polega ostatni człon wyrazów złożonych, nazywający kopalne formy praczłowieka: australopiteki informacje
 • Co znaczy Pucować Różnice pot. czyścić, myć coś dokładnie; szorować, glansować znaczenie
 • Co znaczy Panteon Wady i zalety gr. pántheion (hierón) świątynia poświęcona wszystkim bogom> 1. przen. grupa ludzi wybitnych, znanych; 2. wszyscy bogowie jakiejś mitologii co znaczy
 • Co znaczy Prowincjusz Podobieństwa m) człowiek mieszkający na prowincji, nieznający życia wielkomiejskiego, niemający miejskiej ogłady krzyżówka
 • Co znaczy Pikantny Czemu dowcipny, dwuznaczny, z lekkim odcieniem nieprzyzwoitym: pikantny dowcip, pikantna historyjka, opowiadać o kim, czymś w sposób pikantny co to jest
 • Co znaczy Pontok Co gorsze kształcie ula lub kopuły, zamieszkiwany przez pojedyncze rodziny niektórych plemion afrykańskich, zbudowany z żerdzi pokrytych trawą słownik
 • Co znaczy Profesjonalizm Porównaj professionalism, z łac.> 1. doskonałe opanowanie swojego zawodu, zawodowstwo; 2. jęz. wyraz, wyrażenie charakterystyczne dla języka czym jest
 • Co znaczy Paradoksalny Porównanie przym.) sprzeczny z tym, co oczywiste; będący paradoksem lub mający cechy paradoksu; osobliwy, absurdalny co oznacza
 • Co znaczy Pionier Dlaczego pionier, od peon> 1. osadnik zagospodarowujący dzikie tereny: pionierzy Dzikiego Zachodu; 2. przen. prekursor, człowiek tworzący nowe prądy tłumaczenie
 • Co znaczy Pomadka Jak lepiej ust, kosmetyk w kształcie sztyftu dowolnego koloru, służący do ozdoby i ochrony warg: pomadka do ust, pomadka ochronna, malować usta jaką przykłady
 • Co znaczy Pejcz Kiedy m) krótki pleciony bicz z rączką: uderzyć kogo, co pejczem definicja
 • Co znaczy Pidgin Od czego zależy język powstały spontanicznie jako mieszanka kilku języków (np. ang. i malajskiego, fr. i indiańskiego) o uproszczonej gramatyce i encyklopedia
 • Co znaczy Prostytucja Na czym polega ż) uprawianie nierządu w celach zarobkowych jak działa
 • Co znaczy Pecet Różnice m) pot. komputer osobisty: kupić peceta czy jest
 • Co znaczy Pumpy Wady i zalety męskie sportowe spodnie o dość szerokich nogawkach sięgających poniżej kolan, zakończonych paskiem ściągniętym i zapinanym na łydce pojęcie
 • Co znaczy Psychoza Podobieństwa z ciężkich chorób psychicznych, w której m.in. występują urojenia i halucynacje, zmienne nastroje (od euforii do agresji), ma wiele odmian wyjaśnienie
 • Co znaczy Procesor Czemu m) inform. element komputera, w którym dokonuje się przetwarzanie informacji ? procesorowy opis
 • Co znaczy Parazyt Co gorsze m) daw. pasożyt informacje
 • Co znaczy Pedeutologia Porównaj nauczyciel + -logia> dział pedagogiki, zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi zawodu nauczycielskiego, takimi jak osobowość, kształcenie znaczenie
 • Co znaczy Psycholog Porównanie m) 1. specjalista w dziedzinie psychologii; 2. pot. znawca ludzi, charakterów ludzkich co znaczy
 • Co znaczy Papirus Dlaczego roślina z brzegów Nilu (Cyperus papyrus), używana w staroż. Egipcie jako materiał pisarski: pisać na papirusie; 2. zwój z tego materiału z krzyżówka
 • Co znaczy Patentować Jak lepiej patente> 1. wydawać lub uzyskiwać patent na wynalazek albo wyrób czegoś ? opatentować co; 2. techn. poddawać drut stalowy obróbce cieplnej co to jest
 • Co znaczy Predestynować Kiedy z góry> przeznaczać do czego, przesądzać o czymś: zdolności predestynują go na polityka, badacza ? predestynacja, predestynowanie słownik
 • Co znaczy Propaganda Od czego zależy krzewienie> szerzenie jakichś poglądów, idei, haseł, mające na celu zyskanie zwolenników, pozyskanie kogoś dla tych idei lub akcji: gorliwa czym jest
 • Co znaczy Pedagogiczny Na czym polega przym.) dotyczący pedagogiki, rzadziej pedagogów; wychowawczy, nauczycielski co oznacza
 • Co znaczy Pedant Różnice nauczyciel> osoba przesadnie dokładna, skrupulatna, nadmiernie przywiązana do porządku ? pedanteria, pedantycznie, pedantyczny, pedantyzm tłumaczenie
 • Co znaczy Presja Wady i zalety nacisk wywierany na kogoś, przymuszanie: presja moralna, fizyczna; presja dyplomatyczna; presja opinii publicznej; robić coś pod presją przykłady
 • Co znaczy Pliocen Podobieństwa geol. najmłodsza epoka trzeciorzędu (ok. 12 mln lat temu): epoka pliocenu ? plioceński definicja
 • Co znaczy Palingeneza Czemu występowanie u zarodka cech odpowiadających kolejnym etapom rozwoju rodowego; 2. filoz., rel. powtórne powstanie, reinkarnacja, wędrówka encyklopedia
 • Co znaczy Prywata Co gorsze sprawa)> dbałość o własne dobro ze szkodą dla dobra publicznego, stawianie własnych interesów ponad interes publiczny jak działa
 • Co znaczy Purpurat Porównaj m) <łac. purpuratus> dostojnik odziany w purpurę, kardynał czy jest
 • Co znaczy Prywatyzować Porównanie dokonywać prywatyzacji pojęcie
 • Co znaczy Perwersja Dlaczego przekręcony> psych. odchylenie w sferze instynktów, myśli i uczuć, przejawiające się zakłóceniem w postępowaniu; 2. wynaturzenie; zboczenie wyjaśnienie
 • Co znaczy Prasa Jak lepiej presso tłoczę> 1. ogół dzienników i czasopism wychodzących w danym czasie w danym kraju lub na świecie: prasa krajowa, zagraniczna; 2 opis
 • Co znaczy Plakat Kiedy placard> 1. artystyczna forma grafiki użytkowej; 2. ogłoszenie, reklama, hasło wykonane według projektu plastyka, zwykle powielane i informacje
 • Co znaczy Prognostyka Od czego zależy przewidywanie zmian; obserwacja i analiza różnych danych w celu określenia najbardziej prawdopodobnych kierunków rozwoju zjawisk i sytuacji znaczenie
 • Co znaczy Panel Na czym polega określony temat, prowadzona przez specjalistów z różnych dziedzin: rozmowy panelowe; 2. psych. socjol. badanie ankietowe, powtarzane w co znaczy
 • Co znaczy Profesja Różnice ż) praca zawodowa, zawód: zaszczytna, podejrzana profesja, profesja nauczyciela krzyżówka
 • Co znaczy Planeta Wady i zalety gwiazda)> ciało niebieskie znacznych rozmiarów, krążące wokół Słońca lub innej gwiazdy, pozbawione własnego światła ? planetarium co to jest
 • Co znaczy Parafrazować Podobieństwa oddawać w innej formie treść utworu literackiego lub muzycznego; 2. rozwijać, zmieniać czyjąś myśl, treść tekstu słownik
 • Co znaczy Pneumo Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z płucami, opłucną: pneumograf, pneumonia czym jest
 • Co znaczy Psychoanaliza Co gorsze kierunek w psychologii XX w., zapoczątkowany przez Freuda i Junga, który wyjaśniali cechy osobowości, akcentując rolę pierwotnych co oznacza
 • Co znaczy Plisować Porównaj układać, zaprasowywać plisy, fałdy na tkaninie tłumaczenie
 • Co znaczy Paprykarz Porównanie m) potrawa duszona z kawałków cielęciny, drobiu lub ryb; rodzaj gulaszu z dużą ilością papryki przykłady
 • Co znaczy Prostata Dlaczego ż) anat. gruczoł u mężczyzn i samców ssaków, otaczający cewkę moczową; gruczoł krokowy, stercz definicja
 • Co znaczy Peszyć Jak lepiej wprawiać kogoś w zakłopotanie, pozbawiać pewności siebie; onieśmielać encyklopedia
 • Co znaczy Pajdokracja Kiedy władza> 1. rządy ludzi zbyt młodych, niedoświadczonych; 2. nadmierne uleganie żądaniom dzieci, przecenianie ich potrzeb i praw z jak działa
 • Co znaczy Prerogatywa Od czego zależy związany z pełnioną funkcją: prerogatywy prezydenta, korzystać z prerogatyw, mieć prerogatywy w jakimś zakresie, nadać komu jakie czy jest
 • Co znaczy Paschalny Na czym polega Paschą, z Wielkanocą; wielkanocny; tablice paschalne średniowieczne zestawienia dat Wielkanocy, stanowiące podstawę wykazu chrześcijańskich pojęcie
 • Co znaczy Pretendować Różnice prétendre, z łac. praetendo przedstawiam jako powód> starać się, ubiegać się o coś; kandydować, konkurować; rościć sobie prawo, pretensje wyjaśnienie
 • Co znaczy Promować Wady i zalety promoveo> 1. udzielać uczniowi promocji do następnej klasy; 2. nadawać stopień naukowy lub stopień wojskowy; 3. dokonywać promocji jakiegoś opis
 • Co znaczy Postulat Podobieństwa łac. postulatum żądane> 1. żądanie, dezyderat: wysunąć, postawić, przedstawić postulaty, postulaty wyborcze, strajkowe, badawcze informacje
 • Co znaczy Pruderia Czemu ż) fałszywa skromność, przesadna wstydliwość: zachowanie pełne pruderii ? pruderyjnie, pruderyjność, pruderyjny znaczenie
 • Co znaczy Piknik Co gorsze spotkanie towarzyskie na wolnym powietrzu, połączone z jedzeniem na trawie, majówka: urządzić piknik ? piknikowy co znaczy
 • Co znaczy Paser Porównaj m) człowiek zajmujący się paserstwem ? paserstwo krzyżówka
 • Co znaczy Panegiryzm Porównanie przesadne wychwalanie kogoś lub czegoś; tworzenie, wygłaszanie panegiryków; 2. zespół cech charakterystycznych dla panegiryków co to jest
 • Co znaczy Pilzner Dlaczego m) czes. jasne piwo wysokiej jakości słownik
 • Co znaczy Piżmo Jak lepiej besem balsam> substancja o silnym zapachu wydzielana przez gruczoły piżmowców, stosowana w przemyśle perfumeryjnym: perfumy pachnące czym jest
 • Co znaczy Pasjonat Kiedy osoba mająca skłonność do wpadania w pasję, gwałtowna, porywcza; 2. ktoś, kto wykazuje wielkie zamiłowanie do czegoś, entuzjasta co oznacza
 • Co znaczy Panenteizm Od czego zależy Bogu> filoz -rel. odmiana panteizmu łączonego z deizmem; pogląd, że wszystko (cała natura) istnieje w Bogu i poprzez Boga tłumaczenie
 • Co znaczy Pensjonarka Na czym polega ż) daw. młoda dziewczyna ucząca się na pensji lub uczennica mieszkająca na pensji przykłady
 • Co znaczy Poezja Różnice sis> 1. forma ekspresji literackiej, charakteryzująca się harmonijnym brzmieniem, rymem, rytmem, szczególną organizacją formy i treści, np definicja
 • Co znaczy Pechowiec Wady i zalety m) pot. człowiek, którego prześladuje pech, któremu się w życiu nie wiedzie encyklopedia
 • Co znaczy Penthouse Podobieństwa m) w USA apartament mieszkalny lub biurowy, na dachu wieżowca jak działa
 • Co znaczy Protestować Czemu oświadczam uroczyście> występować z protestem, zgłaszać sprzeciw, przeciwstawiać się; 2. praw. stwierdzać urzędowo niewykonanie czy jest
 • Co znaczy Portal Co gorsze porta drzwi, brama> 1. archit. ozdobne obramienie drzwi kościoła, pałacu, kamienicy itp.; wejście, brama mające takie obramienie; 2. inform pojęcie
 • Co znaczy Plaga Porównaj do opanowania; klęska, nieszczęście, dopust; 2. także: o kimś uciążliwym, dokuczliwym: dziesięć plag egipskich według Biblii: nieszczęścia wyjaśnienie
 • Co znaczy Poncz Porównanie m) napój alkoholowy z wina, araku, rumu, herbaty, soku cytrynowego, cukru i przypraw korzennych: waza ponczu ? ponczowy opis
 • Co znaczy Psychiczny Dlaczego psychikós> związany z procesami zachodzącymi w psychice; duchowy, emocjonalny: choroby psychiczne choroby charakteryzujące się zmianami w informacje
 • Co znaczy Portret Jak lepiej twarzy) na rysunku, obrazie, fotografii; podobizna, wizerunek: portret ojca, portret rodzinny; 2. literacki opis osoby lub rzeczy znaczenie
 • Co znaczy Puentować Kiedy trafnie, często dowcipnie podsumować wypowiedź, kończyć puentą, podkreślającą jej sens ogólny co znaczy
 • Co znaczy Poligrafia Od czego zależy ż) drukarstwo: pracownik poligrafii, zakład poligraficzny krzyżówka
 • Co znaczy Pontyfikalia Na czym polega lm) <łac. pontificalia; od pontifex arcykapłan> rel. uroczysty strój i insygnia biskupie, papieskie co to jest
 • Co znaczy Psałterz Różnice harfa, lutnia> 1. zbiór 150 psalmów wchodzących w skład Starego Testamentu; 2. księga zawierająca zbiory psalmów słownik
 • Co znaczy Preambuła Wady i zalety idący przed kimś> tekst wstępny do ważnego aktu prawnego, np. do konstytucji, umowy politycznej, międzynarodowej: preambuła konstytucji czym jest
 • Co znaczy Politologia Podobieństwa logia> wiedza polityczna, nauka zajmująca się problemami dotyczącymi polityki wewnętrznej i międzynarodowej co oznacza
 • Co znaczy Palcat Czemu m) daw. a) kij używany do wprawiania się w szermierce: bić się w palcaty, b) gruby kij, pałka tłumaczenie
 • Co znaczy Polonus Co gorsze m) <łac. Polonus Polak> żart. typ Polaka hołdującego tradycji przykłady
 • Co znaczy Prowokacja Porównaj wyzwanie> podstępne działanie, także słowne, mające pobudzić kogoś do postępowania zgodnego z zamiarami prowokatora: posłużyć się definicja
 • Co znaczy Platynowy Porównanie zawierający platynę, zrobiony z platyny; 2. mający kolor, odcień platyny (zwykle o włosach): platynowa blondynka, lis platynowy mutacyjna encyklopedia
 • Co znaczy Nez Pince Dlaczego m; ndm) rodzaj binokli trzymających się na nosie lub podtrzymywanych za mały uchwyt: przyglądać się komuś przez pince-nez jak działa
 • Co znaczy Prefiks Jak lepiej przymocowany z przodu> jęz. przedrostek, cząstka słowotwórcza wyrazu przed rdzeniem ? prefiksacja, prefiksalny: czasownik prefiksalny czy jest
 • Co znaczy Petting Kiedy m) pieszczoty erotyczne wywołujące orgazm bez stosunku płciowego pojęcie
 • Co znaczy Pelisa Od czego zależy ż) zimowy płaszcz na futrze wyjaśnienie
 • Co znaczy Plasto Na czym polega z gliny, wosku itp.), kształtuję> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek z lepieniem, spajaniem, formowaniem, także opis
 • Co znaczy Prywatka Różnice ż) pot. wieczorek taneczny w prywatnym mieszkaniu, połączony z poczęstunkiem: iść na prywatkę, urządzić prywatkę informacje
 • Co znaczy Programować Wady i zalety łac.> 1. układać, tworzyć program jakiegoś działania, jakiejś akcji, imprezy itp.; planować; 2. inform. opracowywać programy komputerowe znaczenie
 • Co znaczy Profilaktyka Podobieństwa działalność i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom; działalność i sposoby zabezpieczania przed wypadkami, szkodami, kataklizmami co znaczy
 • Co znaczy Poza Czemu w pozie klęczącej; 2. nienaturalna, sztuczna postawa, przesada w zachowaniu się, udawanie czegoś, afektacja, maniera: przyjąć pozę mędrca krzyżówka
 • Co znaczy Partenogeneza Co gorsze dzieworództwo> biol. rozwój organizmu z niezapłodnionej komórki jajowej, będący naturalnym sposobem rozrodu niektórych owadów, skorupiaków co to jest
 • Co znaczy Biznes Porno Porównaj związana z produkcją i rozpowszechnianiem wydawnictw, filmów, przedmiotów itp. o charakterze pornograficznym słownik
 • Co znaczy Predysponować Porównanie kogo do czego przeznaczać kogo do czego, przesądzać, że ktoś może coś zrobić ? predyspozycja czym jest
 • Co znaczy Pantagrueliczny Dlaczego rubaszny, beztroski, korzystający z uciech życia, mający wielki apetyt ? pantagruelizm co oznacza
 • Co znaczy Plajtować Jak lepiej pot. bankrutować, splajtować tłumaczenie
 • Co znaczy Plenarny Kiedy pełne> posiedzenie, obrady plenarne: takie, w którym uczestniczą wszyscy członkowie jakiejś organizacji, instytucji, partii ? plenum przykłady
 • Co znaczy Paragram Od czego zależy m) lit. zmiana znaczenia wyrazu przez niewielką modyfikację jego postaci, dokonana dla efektu humorystycznego definicja
 • Co znaczy Porno Na czym polega n) pot. pornograficzny encyklopedia
 • Co znaczy Pato Różnice wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z chorobą, stanem patologicznym: patofizjologia, patologia jak działa
 • Co znaczy Pseudologia Wady i zalety ż) med. chorobliwa skłonność do opowiadania zmyślonych, fantastycznych historii; kłamstwo patologiczne czy jest
 • Co znaczy Pigmej Podobieństwa m) pot. osoba niskiego wzrostu ? pigmejski pojęcie
 • Co znaczy Piscyna Czemu ryba> 1. przest w kościołach, także w meczetach, kamienna misa z wodą umieszczana najczęściej w ozdobnej niszy przy drzwiach lub obok wyjaśnienie
 • Co znaczy Permisywny Co gorsze permisio pozwolenie> pozwalający na wszystko, tolerujący to, na co inni nie wyraziliby zgody, zbytnio pobłażliwy, wyrozumiały ? permisywizm opis
 • Co znaczy Perła Porównaj niem. Perle, fr. perle)> 1. twór kulisty lub owalny w kolorze połyskliwej bieli, formujący się w muszli mięczaków wokół obcego ciała informacje
 • Co znaczy Patchwork Porównanie m) narzuta uszyta z kawałków różnych materiałów o żywych barwach, układających się w jakiś wzór znaczenie
 • Co znaczy Plik Dlaczego 1. paczka, pęk, większa ilość czegoś, zwłaszcza plik dokumentów, banknotów; 2. inform. informacja zapisane w komputerze na dysku twardym co znaczy
 • Co znaczy Pardon Jak lepiej przepraszam; 2. daw. przebaczenie, darowanie winy, na wojnie darowanie życia, oszczędzenie przeciwnika, dziś żywe w wyrażeniu: bez pardonu krzyżówka
 • Co znaczy Piroman Kiedy m) osoba o chorobliwej manii podpalania ? piromania co to jest
 • Co znaczy Paragon Od czego zależy m) kwit będący dowodem zapłaty za towar: wypisać paragon słownik
 • Co znaczy Peklować Na czym polega co konserwować mięso w roztworze soli z saletrą i przyprawami: wołowina peklowana ? peklowanie, peklownia, peklowniczy czym jest
 • Co znaczy Penta Różnice złożenia, oznaczający całość złożoną z pięciu części, odpowiadający polskiemu pięcio-: pentagram, pentaptyk co oznacza
 • Co znaczy Potencja Wady i zalety zdolność do działania, siła pozwalająca działać, realizować co, moc: potencja artystyczna, twórcza, potencja płciowa ? potencjalny tłumaczenie
 • Co znaczy Prototyp Podobieństwa następnie wypróbowywany i udoskonalany: prototyp samochodu, zbudować prototyp czegoś; 2. pierwotny model czegoś, pierwowzór: prototypem przykłady
 • Co znaczy Predestynacja Czemu 1. filoz rel. przekonanie, że los czlowieka – w życiu i po śmierci – jest z góry określony, ustanowiony przez boską wolę, boże plany; 2 definicja
 • Co znaczy Pedikiurzystka Co gorsze ż) kobieta trudniąca się zawodowo wykonywaniem pedikiuru encyklopedia
 • Co znaczy Puryzm Porównaj 1. przesadna dbałość o czystość i poprawność języka, objawiająca się zwykle w nadmiernej ścisłości i w unikaniu zapożyczeń z języków obcych jak działa
 • Co znaczy Pseudoklasycyzm Porównanie m) kierunek literacki w Polsce na początku XIX w., wzorujący się na klasycyzmie francuskim; klasycyzm warszawski czy jest
 • Co znaczy Pendant Dlaczego n; ndm) dodatek, uzupełnienie pojęcie
 • Co znaczy Propozycja Jak lepiej przedłożenie> to, co się komuś proponuje; oferta, projekt, rada: propozycja korzystna, ponętna, mieć, otrzymać propo zycję czego, odrzucić wyjaśnienie
 • Co znaczy Pąs Kiedy kolor jasnoczerwony; 2. pąsy (lm) rumieńce na twarzy, zarumienienie się: oblać się pąsem, stanąć w pąsach, pąsy biją na kogo ? pąsowieć opis
 • Co znaczy Parkometr Od czego zależy m) automat obliczający i inkasujący opłatę za parkowanie pojazdów informacje
 • Co znaczy Panaceum Na czym polega panacée, z łac. panacea, z gr. Panákeia, córka Asklepiosa, od panaks leczący wszystko> 1. uniwersalne lekarstwo na wszystkie dolegliwości znaczenie
 • Co znaczy Punktualność Różnice robienie wszystkiego w terminie, skrupulatność w przestrzeganiu terminów; terminowość: punktualność jest cnotą królów co znaczy
 • Co znaczy Pretekst Wady i zalety nieprawdziwy lub nie najważniejszy powód podawany po to, aby ukryć prawdziwy motyw działania: mieć pretekst do czego, znaleźć pretekst, coś krzyżówka
 • Co znaczy Prezbiterianizm Podobieństwa 1. odłam kalwinizmu (w USA i w Szkocji); 2. forma organizacji Kościoła prezbiteriańskiego, w którym władzę sprawuje „rada starszych” co to jest
 • Co znaczy Parlamentaryzm Czemu m) system rządów, w którym parlament uchwala ustawy i ma uprawnienia w zakresie kontroli rządu słownik
 • Co znaczy Promil Co gorsze m) jedna tysięczna część dowolnej wielkości, dziesiąta część procentu (symbol: ‰ czym jest
 • Co znaczy Pohybel Porównaj m) przest., tylko we fraz. na pohybel komu na zgubę, na nieszczęście co oznacza
 • Co znaczy Prometeusz Porównanie który wykradł bogom ogień i nauczył ludzi posługiwać się nim, za co został okrutnie ukarany przez Zeusa; 2. prometeusz symbol poświęcenia tłumaczenie
 • Co znaczy Popcorn Dlaczego m) przysmak z uprażonych na oleju ziaren kukurydzy, słodzonych lub solonych przykłady
 • Co znaczy Playback Jak lepiej wzmacniania głosu piosenkarza, polegająca na tym, że śpiewa równocześnie z odtwarzanym, wcześniej zarejestrowanym nagraniem swojej definicja
 • Co znaczy Palatogram Kiedy i rodzaj kontaktów (zwarcie, szczelina, otwór) górnej powierzchni języka z podniebieniem twardym w czasie wymawiania poszczególnych głosek encyklopedia
 • Co znaczy Pozer Od czego zależy kogoś, chcąc wywierać dobre wrażenie, wydawać się innym niż jest, zachowujący się nienaturalnie; efekciarz, kabotyn ? pozerstwo jak działa
 • Co znaczy Pejsy Na czym polega się pasma włosów, zwisające na uszy, noszone przez ortodoksyjnych Żydów; pot. kosmyki włosów przed uszami: fryzura z pejsami czy jest
 • Co znaczy Pushball Różnice dwóch drużyn, polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika; w Ameryce i Anglii rozgrywana również konno pojęcie
 • Co znaczy Potentat Wady i zalety łac. potens możny> 1. osoba mająca duże wpływy i możliwości, wielkie środki finansowe, zajmująca wysokie stanowisko: potentat przemysłowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Postument Podobieństwa podstawa czego w formie kolumny lub konsoli do ustawiania na niej rzeźb, wazonów, lamp; 2. pot. cokół: umieścić, ustawić co na opis
 • Co znaczy Pikoty Pikotki Czemu lm) drobne oczka, pętelki, ząbki robione szydełkiem, stanowiące wykończenie chusteczek, fartuszków, kołnierzyków informacje
 • Co znaczy Perkal Co gorsze może z pers. przez tamilski> cienkie płótno bawełniane: perkalowa sukienka, sukienka z perkalu ? perkalik znaczenie
 • Co znaczy Peleton Porównaj m) zwarta, duża grupa kolarzy: ucieczka z peletonu, jechać w peletonie co znaczy
 • Co znaczy Pong Ping Porównanie m) tenis stołowy ? pingpongista krzyżówka
 • Co znaczy Parteno Dlaczego kobieta> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z dziewictwem, dzieworództwem co to jest
 • Co znaczy Prenatalny Jak lepiej przed + natus urodzony> biol. dotyczący okresu życia poprzedzającego narodziny, związany z okresem płodowym: badania prenatalne słownik
 • Co znaczy Pragmatyzm Kiedy polegająca na realistycznej ocenie rzeczywistości, liczeniu się z możliwościami i podejmowaniu jedynie takich działań, które gwarantują czym jest
 • Co znaczy Panspermia Od czego zależy nasienie> biol. koncepcja wysunięta w początkach XX w. (przez S. Arrheniusa), według której zarodniki odwiecznej, kosmicznej materii żywej co oznacza
 • Co znaczy Papuzi Na czym polega odznaczający się jaskrawymi barwami; różnobarwny; 2. med. wet. choroba papuzia wirusowa choroba zakaźna papug i ptactwa domowego, niekiedy tłumaczenie
 • Co znaczy Prewencja Różnice od prévenir, z łac. praevenio uprzedzam> zapobieganie czemuś: prewencja drogowa, zdrowotna ? prewencyjny, prewentorium, prewentoryjny przykłady
 • Co znaczy Protestacja Wady i zalety ż) przest wystąpienie przeciw czemuś; protestowanie, protest definicja
 • Co znaczy Poliglota Podobieństwa m) człowiek władający wieloma językami encyklopedia
 • Co znaczy Parkan Czemu m) ogrodzenie, płot: przechodzić przez parkan, przez dziurę w parkanie jak działa
 • Co znaczy Basza Pasza Co gorsze m) tytuł wysokich dostojników w imperium otomańskim; dostojnik noszący ten tytuł czy jest
 • Co znaczy Pentagram Porównaj foremny w kształcie gwiazdy; 2. w średniowieczu magiczny znak o tym kształcie, mający chronić przed złymi mocami pojęcie
 • Co znaczy Patent Porównanie przyznający osobie lub instytucji prawo własności lub korzystania z wynalazku: patent na co, otrzymać, uzyskać, zdobyć patent ? patentować wyjaśnienie
 • Co znaczy Potamologia Dlaczego ż) nauka o rzekach ? potamolog opis
 • Co znaczy Pipeta Jak lepiej rurka szklana z gumową nasadką, służąca do nabierania płynów i odmierzania ich kroplami, używana w laboratoriach i w lecznictwie ? pipetka informacje
 • Co znaczy Pikap Kiedy m) samochód osobowy, mający zamiast tylnych siedzeń platformę bagażową; półciężarówka znaczenie
 • Co znaczy Passus Od czego zależy m) <łac. krok> ustęp tekstu: przeczytać odpowiedni passus podręcznika co znaczy
 • Co znaczy Prymus Na czym polega m) <łac. primus pierwszy> najlepszy uczeń w klasie lub szkole: był szkolnym prymusem z matematyki ? prymuska krzyżówka
 • Co znaczy Pozować Różnice jako model malarzowi, rzeźbiarzowi lub fotografowi, przybierając odpowiednią postawę, pozę; 2. udawać kogoś, coś; zachowywać się sztucznie co to jest
 • Co znaczy Pozytywny Wady i zalety łac. positivus> 1. wyrażający afirmację, zgodę, w przeciwieństwie do negatywny: pozytywna odpowiedź; 2. dodatni, pomyślny, korzystny słownik
 • Co znaczy Pontyfikat Podobieństwa m) <łac. pontificatus, od pontifex> okres sprawowania władzy przez danego papieża: pontyfikat Jana Pawła II czym jest
 • Co znaczy Polemika Czemu wojenny, pólemos wojna> dyskusja, spór na tematy społeczne, polityczne, artystyczne, dziś często prowadzony za pośrednictwem środków co oznacza
 • Co znaczy Paradować Co gorsze chodzić, przechadzać się, jeździć, popisując się czymś, np. swym wyglądem, strojem, towarzystwem tłumaczenie
 • Co znaczy Pasjonał Porównaj passionalis, od passio> rel a) księga liturgiczna, zawierająca opis męki Chrystusa, b) w średniowieczu zbiór opowieści o śmierci przykłady
 • Co znaczy Papaweryna Porównanie mak> chem. farm. alkaloid występujący w opium, otrzymywany również syntetycznie, stosowany w lecznictwie jako środek przeciwskurczowy definicja
 • Co znaczy Pręgierz Dlaczego słup, do którego przykuwano karanych (zwykle chłostą) publicznie przestępców; 2. przen., fraz. postawić kogo co pod pręgierz//pod encyklopedia
 • Co znaczy Palpacja Jak lepiej ż) <łac. palpatio dotykanie> med. metoda badania lekarskiego przez uciskanie, opukiwanie ciała ? palpacyjny jak działa
 • Co znaczy Paradygmatyczny Kiedy przykładowy; jęz związki paradygmatyczne związki między formami deklinacyjnymi lub koniugacyjnymi wyrazu (w przeciwieństwie do związków czy jest
 • Co znaczy Preria Od czego zależy stepowa w Ameryce Płn.: bezkresne prerie, stado bizonów na prerii; preriowy: obszar preriowy, roślinność preriowa pojęcie
 • Co znaczy Porter Na czym polega m) ciemne, mocne piwo o słodkawym aromacie i chmielowo-winnym smaku: kufel, butelka porteru wyjaśnienie
 • Co znaczy Prowincjonalizm Różnice wyrażenie znane i charakterystyczne tylko dla mieszkańców jakiegoś rejonu, okolicy; 2. ograniczenie zainteresowań do spraw najbliższych i opis
 • Co znaczy Persona Wady i zalety ż) <łac. osoba, także maska teatralna> 1. osoba, człowiek; 2. ważna osobistość, figura: persona grata, persona non grata informacje
 • Co znaczy Pasyjny Podobieństwa przym.) rel nabożeństwo pasyjne nabożeństwo wielkopostne, poświęcone rozpamiętywaniu męki Chrystusa znaczenie
 • Co znaczy Papacha Czemu ż) futrzana czapka męska, noszona przez Kozaków, żołnierzy radzieckich i mieszkańców Kaukazu co znaczy
 • Co znaczy Parole Porte Co gorsze 1. osoba przemawiająca w imieniu innych; 2. w utworach literackich: narrator lub postać, która wyraża punkt widzenia autora krzyżówka
 • Co znaczy Punkcja Porównaj polegający na wprowadzeniu grubej igły do jamy ciała lub narządu w celu pobrania tkanki do zbadania, odprowadzania nagromadzonego płynu lub co to jest
 • Co znaczy Prymitywizm Porównanie niski poziom kogoś lub czegoś; prostactwo; 3. cecha sztuki ludów pierwotnych, także sztuki ludowej i dziecięcej, upraszczanie, deformacje słownik
 • Co znaczy Paszkwil Dlaczego pasquillo> pismo, często anonimowe, szkalujące kogoś, oskarżające, zwykle bezpodstawnie, ośmieszające, obelżywe i zniesławiające czym jest
 • Co znaczy Pepiniera Jak lepiej drzewek; 2. przen. środowisko, z którego wywodzi się wielu utalentowanych ludzi; miejsce, w którym przygotowują się przyszłe kadry zawodowe co oznacza
 • Co znaczy Passa Kiedy ż) okres czyjegoś życia: mieć/przechodzić dobrą, złą passę tłumaczenie
 • Co znaczy Purytanizm Od czego zależy religijno-polityczny ruch w Anglii w XVI–XVII w., którego programem było propagowanie surowego, wstrzemięźliwego trybu życia przykłady
 • Co znaczy Pederasta Na czym polega m) homoseksualista ? pederastia definicja
 • Co znaczy Paralela Różnice parallela (linia) równoległa, z gr. par-áll?los równoległy> analogia, cechy podobne: przeprowadzić paralele między dwoma zjawiskami encyklopedia
 • Co znaczy Projektować Wady i zalety układać projekty, plany; zamyślać coś, zamierzać, planować; 2. opracowywać jakiś projekt, np. budowlany, architektoniczny, technologiczny jak działa
 • Co znaczy Prehistoria Podobieństwa okres dziejów ludzkości przed powstaniem źródeł pisanych; 2. nauka zajmująca się badaniem tego okresu ? prehistoryczny czy jest
 • Co znaczy Pyknik Czemu ludzkich wg klasyfikacji E. Kretschmera: człowiek skłonny do okresowych zmian nastrojów, towarzyski (cyklotymik), otyły, średniego lub pojęcie
 • Co znaczy Penetracyjny Co gorsze przym.) docierający dokądś, służący rozpoznaniu wyjaśnienie
 • Co znaczy Panoptykalny Porównaj przym.) rzad. osobliwy, niezwykły, dziwny, dziwaczny opis
 • Co znaczy Proza Porównanie forma wypowiedzi artystycznej, która nie podlega formalnym wymogom poezji: ciekawa, barwna proza, proza literacka, pisać prozą; utwory informacje
 • Co znaczy Pańczatantra Dlaczego staroindyjski zbiór przypowieści dydaktycznych (w pięciu księgach) z pierwszych wieków naszej ery, pisanych w sanskrycie, znany z licznych znaczenie
 • Co znaczy Prozaizm Jak lepiej m) jęz. wyraz lub wyrażenie używane tylko w mowie potocznej co znaczy
 • Co znaczy Procent Kiedy pro centum na sto> 1. odsetek, setna część danej wielkości (symbol: %); 2. dochód, jaki daje kapitał; 3. odsetki płacone przez dłużnika krzyżówka
 • Co znaczy Prym Od czego zależy m) <łac. primus pierwszy> przest. pierwszeństwo, przodowanie w czym: wieść prym, dzierżyć prym w czym co to jest
 • Co znaczy Populizm Na czym polega lud> 1. głoszenie idei, zamierzeń politycznych, ekonomicznych i in. za pomocą chwytliwych haseł łatwo trafiających do przekonania, zgodnych słownik
 • Co znaczy Prezydent Różnice łac. praesidens zasiadający przed innymi> 1. głowa państwa, najwyższy zwierzchnik w państwie: prezydent Polski, wybory prezydenta czym jest
 • Co znaczy Pan Wady i zalety pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie powszechny, wszelki, obejmujący wszystkie elementy czegoś: panslawizm, panteizm co oznacza
 • Co znaczy Psychodeliczny Podobieństwa świadomości i umysłu, wyróżniająca się radosnym podnieceniem, aż do ekstatycznych zachwytów (m.in. w efekcie zażycia narkotyków, które tłumaczenie
 • Co znaczy Palin Czemu złożonych, mający znaczenie: a) w tył, wstecz: palindrom; b) przeciwnie, odwrotnie: palinodia, c) znowu, jeszcze raz, na powrót przykłady
 • Co znaczy Per Co gorsze <łac. przez> tylko w wyrażeniu: mówić komuś per ty, per pan itp. mówić komuś po imieniu, być z kimś na ty, na pan definicja
 • Co znaczy Plomba Porównaj ołowiany krążek z odbitą pieczęcią, umieszczany przy towarach jako znak fabryczny lub dowód opłaconego cła, również w celu zabezpieczenia encyklopedia
 • Co znaczy Praktycyzm Porównanie praktikós rzeczowy> 1. postawa człowieka, który ocenia wszystko z perspektywy praktycznego zastosowania, użyteczności; 2. dominacja jak działa
 • Co znaczy Pascal Dlaczego 1623–1662, fizyk, matematyk i filozof fr.> 1. inform. jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków programowania; 2. jednostka ciśnienia czy jest
 • Co znaczy Pirotechnika Jak lepiej sporządzania wyrobów służących do wywoływania efektów świetlnych i akustycznych ? pirotechnik, pirotechniczny pojęcie
 • Co znaczy Pompadour Kiedy madam de Pompadour; daw. kolor różowy albo karmazynowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Progresywność Od czego zależy ż) postawa stanowiąca przeciwieństwo tradycjonalizmu; postępowość opis
 • Co znaczy Pneumatyczny Na czym polega pomocą sprężonego powietrza; wypełniony powietrzem pod ciśnieniem: świder, młot pneumatyczny, wiertarka pneumatyczna ? pneumatyk informacje
 • Co znaczy Patrolować Różnice obserwować, kontrolować jakiś teren, utrzymując bezpieczeństwo lub porządek; pełnić służbę patrolową znaczenie
 • Co znaczy Pilaw Wady i zalety baraniny, ryb, drobiu i dużej ilości ostrych przypraw, popularna w krajach bałkańskich i na Bliskim Wschodzie co znaczy
 • Co znaczy Paternoster Podobieństwa m) <łac. pater noster ojcze nasz> żart. reprymenda, bura krzyżówka
 • Co znaczy Prymas Czemu pierwszej rangi> w Kościele kat. arcybiskup metropolita, mający pierwszeństwo honorowe wobec innych biskupów: prymas Polski ? prymasostwo co to jest
 • Co znaczy Parcela Co gorsze łac. particella działka> część wydzielona z większego obszaru, przeznaczona pod zabudowę lub użytkowana w inny sposób ? parcelować słownik
 • Co znaczy Papiloty Porównaj m; lm) 1. zwitki papieru, na które nakręca się włosy: zakręcać włosy na papiloty czym jest
 • Co znaczy Pielmieni Porównanie lm) kulin. potrawa rosyjska, pierożki nadziewane mięsem, rybą lub jarzynami, gotowane w rosole co oznacza
 • Co znaczy Perspektywa Dlaczego perspectiva widok z oddali> 1. otwarty widok, panorama; widok na coś; 2. to, co się daje przewidywać w przyszłości; widoki na przyszłość tłumaczenie
 • Co znaczy Pion Jak lepiej ołów> 1. ciężarek na sznurku, służący do wyznaczania kierunku pionowego; 2. linia pokrywająca się z kierunkiem siły ciężkości; 3. w przykłady
 • Co znaczy Plasować Kiedy miejsce> 1. umieszczać gdzie, lokować; 2. sport kierować piłkę w zamierzone miejsce: piłka plasowana ? plasować się, uplasować (się definicja
 • Co znaczy Plener Od czego zależy powietrzu> 1. naturalna sceneria pod gołym niebem, wykorzystywana w czasie kręcenia filmu, wystawiania widowiska teatralnego: kręcić encyklopedia
 • Co znaczy Poligamista Na czym polega m) mężczyzna mający kilka żon, żyjący w poligamii jak działa
 • Co znaczy Proforma Różnice ndm) <łac.> „dla formy”, dla zachowania pozorów, dla przyzwoitości, formalnie: zrobić to pro forma czy jest
 • Co znaczy Pace Wady i zalety pozwoleniem, z całym szacunkiem (dla opinii dopiero co wygłoszonej); grzeczna zapowiedź wyrażenia zastrzeżeń albo poglądu przeciwnego pojęcie
 • Co znaczy Paschał Podobieństwa m) <łac. paschalis wielkanocny> wielka ozdobna świeca woskowa, zapalana podczas mszy i niektórych uroczystości w okresie wielkanocnym wyjaśnienie
 • Co znaczy Papeteria Czemu ż) komplet złożony z koperty i papieru listowego, używany do korespondencji prywatnej: ozdobna papeteria ? papeteryjny opis
 • Co znaczy Profeta Co gorsze m) wieszcz, prorok ? profetyczny: utwór, poeta profetyczny, profetycki, profetyzm informacje
 • Co znaczy Punktować Porównaj oceniać za pomocą punktacji, przyznając punkty komuś za coś; 2. szt. a) przenosić orientacyjne punkty z rysunku lub modelu na blok znaczenie
 • Co znaczy Parazytologia Porównanie ż) nauka zajmująca się zjawiskami pasożytnictwa w przyrodzie, badająca organizmy, które są pasożytami zwierząt i ludzi co znaczy
 • Co znaczy Piktogram Dlaczego m) 1. znak pisma obrazkowego; 2. napis wykonany pismem obrazkowym (piktograficznym); 3. graficzny znak informacyjny, zawierający rysunek krzyżówka
 • Co znaczy Prosperować Jak lepiej dobrze funkcjonować, rozwijać się, osiągając zyski, odnosić sukcesy: dobrze prosperować co to jest
 • Co znaczy Puls Kiedy tętno krwi odczuwane przy dotknięciu tętnicy jako delikatne, rytmiczne uderzenia; 2. przen. rytm zdarzeń, zjawisk obserwowanych gdzieś słownik
 • Co znaczy Popelina Od czego zależy jedwabna lub bawełniana o splocie płóciennym, w drobne poprzeczne prążki: wzorzysta popelina, bluzka, płaszcz z popeliny, koszula, bluzka czym jest
 • Co znaczy Platan Na czym polega plátanos> bot. Platanus; wysokie drzewo ozdobne o korze białozielonkawej, łuszczącej się cienkimi, długimi płatami i dużych pachnących co oznacza
 • Co znaczy Prasadam Różnice ofiary, świątyni, pożywienie (zazwyczaj owoc) ofiarowane bogu albo świątobliwej osobie w zamian za udzielenie błogosławieństwa i tłumaczenie
 • Co znaczy Propolis Wady i zalety substancja wytwarzana przez pszczoły, zawiera roślinne substancje balsamiczne z domieszką wosku, pyłku kwiatów, cząstek gleby, używana do przykłady
 • Co znaczy Publicity Podobieństwa ndm) reklama, rozgłos, popularność, sława: mieć dobrą publicity definicja
 • Co znaczy Pulsować Czemu sercu, tętnicach: kurczyć się i rozkurczać; krążyć w naczyniach krwionośnych, powodując wyczuwalne tętno krwi; 2. astr o gwiazdach encyklopedia
 • Co znaczy Personifikacja Co gorsze persona> lit. przypisanie cech ludzkich przedmiotom, zwierzętom, pojęciom abstrakcyjnym, zjawiskom, uosobienie: personifikacja śmierci jak działa
 • Co znaczy Pedagog Porównaj z gr. paidag?gós> 1. nauczyciel, wychowawca; 2. teoretyk w dziedzinie wychowania, pedagogiki lub pedagogii ? pedagogicznie, pedagogiczny czy jest
 • Co znaczy Pikto Porównanie <łac. pictus malowany> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z rysunkiem, obrazkiem: piktogram pojęcie
 • Co znaczy Pastel Dlaczego rodzaj farb, miękkie kredki, dające efekt łagodnej kreski o delikatnej, świetlistej barwie: rysować pastelami; 2. obraz malowany takimi wyjaśnienie
 • Co znaczy Paseizm Jak lepiej m) kierunek artystyczny, charakteryzujący się umiłowaniem przeszłości opis
 • Co znaczy Pirania Kiedy drapieżna ryba o ostrych zębach, występująca w dorzeczu Amazonki; 2. pot. kobieta drapieżna, bezwzględna, okrutna informacje
 • Co znaczy Pałac Od czego zależy palatium> reprezentacyjna budowla, stanowiąca rezydencję królewską, magnacką; także okazały gmach będący siedzibą władz lub instytucji znaczenie
 • Co znaczy Pneumonia Na czym polega ż) <łac., z gr. pneúm?n> med. zapalenie płuc co znaczy
 • Co znaczy Parlamentariusz Różnice m) wysłannik jednej ze stron walczących, upoważniony do prowadzenia rokowań z drugą stroną, daw. parlamentarz krzyżówka
 • Co znaczy Petryfikacja Wady i zalety 1. ustalenie, utrwalenie czegoś w jakiejś formie: petryfikacja stosunków społecznych; 2. geol. proces przemiany w kamień ? petryfikować co co to jest
 • Co znaczy Pantoflarz Podobieństwa ulegający we wszystkim żonie: być, siedzieć pod pantoflem, trzymać kogo pod pantoflem, wziąć kogo pod pantofel ? pantoflarski słownik
 • Co znaczy Pilotka Czemu ż) 1. czapka, jaką noszą piloci, zapinana pod brodą; 2. kobieta pilot czym jest
 • Co znaczy Puf Co gorsze m) rodzaj twardej poduszki z tkaniny lub skóry, służącej jako taboret; pufa co oznacza
 • Co znaczy Produkcja Porównaj production, z łac. productio> 1. wytwarzanie określonych produktów; wytwórczość: produkcja drobna, masowa, seryjna; 2. ogół tego, co tłumaczenie
 • Co znaczy Poster Porównanie mający walory artystyczne, także plakat zawierający informacje naukowe, prezentowane podczas konferencji, sympozjów: sesja posterowa przykłady
 • Co znaczy Patologia Dlaczego nauka> 1. nauka o chorobach człowieka, zwierząt i roślin, o ich przyczynach, mechanizmach, rozwoju i przebiegu, objawach i skutkach; 2 definicja
 • Co znaczy Preparacja Jak lepiej przygotowanie czegoś do użytku; 2. muz. specyficzne przygotowanie instrumentu muzycznego do gry w sposób nietradycyjny (np. wsunięcie encyklopedia
 • Co znaczy Polityczny Kiedy łac. politicus, z gr. politikós> 1. dotyczący zagadnień ustroju państwa, działalności rządu, partii, stosunków między państwami; związany z jak działa
 • Co znaczy Prenumerata Od czego zależy Pränumeration> opłacenie z góry ceny czegoś (np. czasopisma, wydawnictwa ciągłego itp.) na pewien okres w celu zapewnienia sobie czy jest
 • Co znaczy Parodia Na czym polega komiczna przeróbka poważnego utworu> 1. wypowiedź lub utwór literacki, żartobliwe lub ośmieszające naśladowanie jakiegoś stylu, dzieła pojęcie
 • Co znaczy Paparazzi Różnice uprzykrzona mucha + razzi błyskać> natrętny fotoreporter, który specjalizuje się w wykonywaniu zdjęć sławnych osób w sytuacjach prywatnych wyjaśnienie
 • Co znaczy Palindrom Wady i zalety m) słowo lub zdanie, które może być czytane w obu kierunkach, np. radar, potop opis
 • Co znaczy Primo Podobieństwa ndm) w wyliczaniu ma znaczenie „po pierwsze”: primo nie zapomnieć o czym, secundo nie spóźnić się, tertio kupić kwiaty informacje
 • Co znaczy Priap Czemu m) mit. gr. bóg płodności i urodzaju, opiekun sadów, winnic i pól znaczenie
 • Co znaczy Palestra Co gorsze miejsce ćwiczeń gimnastycznych> zespół adwokatów, adwokatura: należeć do palestry, palestra warszawska ? palestrant co znaczy
 • Co znaczy Probabilistyka Porównaj z łac. probabilis prawdopodobny> dział matematyki badający prawidłowości występujące w zjawiskach losowych, przypadkowych; teoria krzyżówka
 • Co znaczy Politura Porównanie wygładzanie> 1. roztwór żywicy, głównie syntetycznej (dawniej naturalnej – szelaku), używany do pokrywania powierzchni przedmiotów co to jest
 • Co znaczy Pizzeria Dlaczego ż) czyt. picceria mała restauracja, bar, gdzie głównym daniem jest pizza słownik
 • Co znaczy Podium Jak lepiej podium, z łac. podium podstawa kolumny, cokół, od gr. poús noga> 1. podwyższenie (o trzech poziomach), na które wchodzą zwycięzcy zawodów czym jest
 • Co znaczy Patriarcha Kiedy sędziwa, czcigodny starzec; 2. pot. najstarszy przedstawiciel jakiejś grupy; mężczyzna stojący na czele rodu, protoplasta; 3. rel w co oznacza
 • Co znaczy Panikarz Od czego zależy m) pot. człowiek łatwo wpadający w panikę, skłonny do szerzenia paniki tłumaczenie
 • Co znaczy Peryskop Na czym polega patrzę dokoła> 1. przyrząd optyczny służący do obserwacji przedmiotów poza polem widzenia obserwatora, stosowany w łodziach podwodnych przykłady
 • Co znaczy Prywatny Różnice privatus> 1. dotyczący kogoś osobiście: prywatny adres; 2. stanowiący czyjąś osobistą własność; 3. niezwiązany z żadną instytucją, urzędem definicja
 • Co znaczy Personalizm Wady i zalety 1. filoz. koncepcje filozoficzne, przyjmujące za punkt wyjścia problematykę osobowości (osoby-bytu duchowego); jako samodzielny kierunek encyklopedia
 • Co znaczy Patriota Podobieństwa patri?tes rodak, od patria ojczyzna> ten, kto kocha ojczyznę, służy jej z oddaniem ? patriotka, patriotyczny, patriotyzm jak działa
 • Co znaczy Protagonista Czemu nist??s> 1. aktor grający główną rolę w antycznej tragedii greckiej; 2. pot. osoba odgrywająca najważniejszą rolę (np. w przedsiębiorstwie czy jest
 • Co znaczy Praktyczny Co gorsze pratique, z gr. praktikós aktywny> 1. oparty na praktyce, na doświadczeniu, przeznaczony do zastosowania w praktyce; 2. przydatny do czegoś pojęcie
 • Co znaczy Proteza Porównaj przyłożenie, przystawienie> to, co zastępuje brakujący element, także utraconą lub chorą część ciała: proteza dentystyczna, ortopedyczna wyjaśnienie
 • Co znaczy Pirofobia Porównanie ż) chorobliwy lęk przed ogniem opis
 • Co znaczy Pigment Dlaczego biol. naturalna substancja wytwarzana przez komórki żywych organizmów i nadająca im określony kolor; 2. chem. organiczna lub nieorganiczna informacje
 • Co znaczy Pikling Jak lepiej m) śledź lekko solony i wędzony w gorącym dymie znaczenie
 • Co znaczy Pucz Kiedy przygotowany przez grupę spiskowców, przewrót wojskowy: krwawy, bezkrwawy pucz, dokonać puczu, udaremnić pucz, udana, nieudana próba puczu co znaczy
 • Co znaczy Potencjał Od czego zależy od łac. potentia> 1. zasób możliwości, mocy, zdolności tkwiący w kimś; sprawność, wydajność w jakiejś dziedzinie (np. gospodarka, wojsko krzyżówka
 • Co znaczy Precyzować Na czym polega dokładnie, jasno, ściśle coś określać, formułować; uściślać co to jest
 • Co znaczy Penitencjaryzm Różnice m) praw. system kar; system penitencjarny w danym kraju słownik
 • Co znaczy Profesjonalny Wady i zalety przym.) 1. zgodny z zasadami i regułami zawodu; wskazujący dobre opanowanie zawodu ? nieprofesjonalny czym jest
 • Co znaczy Procedura Podobieństwa łac. procédere postępować> 1. sposób prowadzenia, załatwiania jakiejś sprawy, tok, tryb, przebieg czegoś: zawiła, skomplikowana procedura co oznacza
 • Co znaczy Publikować Czemu publico> wydawać, ogłaszać drukiem: publikować artykuły w prasie kobiecej ? opublikować, opublikowany, publikacja tłumaczenie
 • Co znaczy Prolog Co gorsze prólogos> 1. lit. pierwsza część utworu literackiego, przedstawienie postaci i akcji dzieła: prologi w teatrze antycznym, prolog dramatu przykłady
 • Co znaczy Porcelit Porównaj kamień> tworzywo ceramiczne podobne do porcelany, ale mniej delikatne, zwykle z ciemnym szkliwem, również używane do wyrobu naczyń definicja
 • Co znaczy Parnas Porównanie górski w środkowej Grecji; w mitologii greckiej: jedna z siedzib Apollina i muz; 2. przen. poezja; także poeci, artyści, twórcy, środowisko encyklopedia
 • Co znaczy Pawlacz Dlaczego m) schowek pod sufitem: przechowywać co w pawlaczu jak działa
 • Co znaczy Prozodia Jak lepiej akcent> 1. lit. nauka o budowie wiersza, jego metryki; 2. jęz. część fonologii badająca cechy dzwięków mowy, które dają się analizować w czy jest
 • Co znaczy Pegaz Kiedy Pegasos> 1. mit. gr. Pegaz skrzydlaty koń Zeusa; 2. przen. symbol natchnienia poetyckiego: wsiąść na pegaza pojęcie
 • Co znaczy Polityka Od czego zależy rządzenia państwem> 1. sposób rządzenia państwem: polityka wewnętrzna, międzynarodowa; 2. działalność prowadzona w określonych celach i wyjaśnienie
 • Co znaczy Platonizm Na czym polega filozof gr.> system filozoficzny, głoszący teorię idei jako prototypów rzeczy będących ich niedoskonałym odwzorowaniem oraz dualizm świata opis
 • Co znaczy Perswadować Różnice persuadeo przekonuję> przekonywać kogo o czym, do czego, tłumaczyć coś komuś, aby go zjednać lub zniechęcić do czego ? perswazja informacje
 • Co znaczy Paralityk Wady i zalety m) <łac. paralyticus, z gr. paralytikós> człowiek dotknięty paraliżem, sparaliżowany znaczenie
 • Co znaczy Pisuar Podobieństwa m) 1. męska ubikacja publiczna; 2. muszla w ubikacji męskiej co znaczy
 • Co znaczy Priorytet Czemu łac. prioritas pierwszeństwo, od prior pierwszy> pierwszeństwo czegoś, co jest traktowane jako najważniejsze: ustalić priorytety w polityce krzyżówka
 • Co znaczy Pepita Co gorsze pestka> deseń na tkaninie w drobną, dwukolorową, zwykle czarno-białą kratkę: kostium w pepitę; materiał o takim wzorze ? pepitka co to jest
 • Co znaczy Cola Pepsi Porównaj słodki, bezalkoholowy napój gazowany z pepsyną słownik
 • Co znaczy Premier Porównanie minister, z łac. primarius> szef rządu powoływany przez parlament lub głowę państwa (np. prezydenta, króla), prezes Rady Ministrów (w czym jest
 • Co znaczy Proto Dlaczego wyrazów złożonych, mający znaczenie: najdawniejszy, początkowy, pierwszy, pierwotny: protoplazma, protogwiazda co oznacza
 • Co znaczy Prestidigitator Jak lepiej szybki + łac. digitus palec> artysta cyrkowy, który wykonuje sztuki polegające na tworzeniu iluzji za pomocą zręcznego manipulowania tłumaczenie
 • Co znaczy Premiera Kiedy pierwsze wystawienie (sztuki teatralnej)> pierwsze wystawienie sztuki, spektaklu, pierwsza projekcja nowego filmu: światowa, polska przykłady
 • Co znaczy Pragmatyczny Od czego zależy pragmatique, łac. pragmaticus praktyczny; z gr. pragmatikós aktywny, energiczny; oparty na faktach, od prágma działanie> 1. uznający definicja
 • Co znaczy Pulweryzacja Na czym polega ż) rozpylanie cieczy ? pulweryzator, pulweryzować co encyklopedia
 • Co znaczy Parafia Różnice obok czegoś> 1. podstawowa jednostka administracyjna Kościoła, zarządzana przez proboszcza: kancelaria parafii; 2. ogół parafian jak działa
 • Co znaczy Policja Wady i zalety polizía, z łac. politia ustrój państwowy, z gr. politeía państwowość, prawa obywatelskie, od polít?s obywatel> 1. organ państwowy czy jest
 • Co znaczy Perwersyjny Podobieństwa przym.) wynaturzony, przewrotny; wyuzdany: perwersyjna zabawa pojęcie
 • Co znaczy Pederastia Czemu ż) uprawianie stosunków płciowych między mężczyznami; homoseksualizm wyjaśnienie
 • Co znaczy Parametr Co gorsze poza miarą> 1. mat. zmienna, którą przyjmuje się za stałą w porównaniu z innymi zmiennymi; 2. wielkość charakterystyczna dla danego opis
 • Co znaczy Paranoja Porównaj obłąkanie> 1. med. psychoza przejawiająca się nieufnością, nadwrażliwością, agresywnością, manią prześladowczą; 2. pot. coś absurdalnego informacje
 • Co znaczy Pamflet Porównanie Pamphile, tytuł komedii z XII w. (łac. Pamphilus seu de Amore)> utwór satyryczny, często anonimowy, agresywnie krytykujący kogoś lub coś znaczenie
 • Co znaczy Prowodyr Dlaczego m) negatywne określenie przywódcy grupy, bandy, kliki, gangu co znaczy
 • Co znaczy Polono Jak lepiej wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z polskością, Polakami: polonofil, polonofobia krzyżówka
 • Co znaczy Pejoratywny Kiedy przym.) mający odcień negatywny ? pejoratyw, pejoratywnie, pejoratywność co to jest
 • Co znaczy Preliminarz Od czego zależy Präliminare, z łac. preliminalis przygotowawczy> ekon. plan finansów jednostki budżetowej, projekt dochodów i wydatków ? preliminować co słownik
 • Co znaczy Patera Na czym polega kształcie spłaszczonej misy na nóżce, używane do podawania ciast, owoców: kryształowa, srebrna patera z owocami czym jest
 • Co znaczy Primabalerina Różnice ż) najważniejsza, pierwsza tancerka w balecie, solistka tańcząca główne partie co oznacza
 • Co znaczy Prowokator Wady i zalety łac.> 1. osoba dopuszczająca się prowokacji; 2. tajny agent, który dostaje się do jakiejś organizacji, by działać na jej szkodę tłumaczenie
 • Co znaczy Patrol Podobieństwa albo funkcjonariuszy policji, a także czołgi, wozy bojowe, samoloty, okręty i in., mające za zadanie rozpoznanie, ubezpieczenie wojsk przykłady
 • Co znaczy Popart Art Pop Czemu szt. kierunek w sztuce współczesnej inspirowany techniką, reklamą, modą i przedmiotami codziennego użytku, głosi swobodę twórczą, dążąc do definicja
 • Co znaczy Parcelować Co gorsze dzielić większe obszary ziemi, lasu na parcele, dokonywać parcelacji encyklopedia
 • Co znaczy Plazmowy Porównaj przym.) zawierający plazmę, wykorzystujący plazmę: skalpel plazmowy, palnik, telewizor, ekran plazmowy jak działa
 • Co znaczy Polaryzacja Porównanie polaris biegunowy> 1. wyraźne zaznaczenie się różnic, skrajności: polaryzacja stanowisk, poglądów; 2. fiz. polaryzacja dielektryczna czy jest
 • Co znaczy Pro Dlaczego ndm) <łac. dla (czegoś)//za (czymś)> w wyrażeniu pro i kontra: za i przeciw: argumenty pro i kontra pojęcie
 • Co znaczy Panteizm Jak lepiej Bóg> filoz metafizyczny pogląd, utożsamiający Boga z całą przyrodą, przekonanie o boskiej naturze świata wyjaśnienie
 • Co znaczy Pukiel Kiedy włosów skręcone w lok, kędzior: pukle włosów opadały jej ciężko na ramiona, odgarnąć pukiel włosów z czoła, medalion z puklem włosów opis
 • Co znaczy Popularność Od czego zależy ż) rozgłos, sława, powszechność informacje
 • Co znaczy Parafinowy Na czym polega zrobiony z parafiny, nasycony parafiną; olej parafinowy bezbarwna ciecz bez zapachu i smaku, otrzymywana w wyniku rafinacji ropy naftowej znaczenie
 • Co znaczy Pastorał Różnice m) <łac. (baculum) pastorale (laska) pasterska> ozdobna laska, zakończona u góry krzyżem lub spiralą, oznaka władzy biskupa co znaczy
 • Co znaczy Pleban Wady i zalety m) <łac. parochus plebanus proboszcz wiejski> przest proboszcz ? plebania: mieszkać na plebanii krzyżówka
 • Co znaczy Propagować Podobieństwa łac. propago> szerzyć, krzewić, rozpowszechniać idee, hasła, myśli; zjednywać, zachęcać kogo do czego: propagować zdrowy tryb życia co to jest
 • Co znaczy Pasywny Czemu bierny> 1. niewykazujący inicjatywy; nieaktywny, bierny; 2. chem. techn. o substancjach chemicznych, zwłaszcza metalach: odporny na słownik
 • Co znaczy Parkinson Co gorsze lekarz ang.> med. choroba Parkinsona zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego, objawiająca się m.in. drżeniem kończyn czym jest
 • Co znaczy Piedestał Porównaj z pi? di stallo noga ławy)> 1. podstawa, na której stawia się pomnik, popiersie; cokół, postument; 2. przen. wysoka pozycja kogoś: wynieść co oznacza
 • Co znaczy Pliant Porównanie m) taboret składany z krzyżującymi się nóżkami tłumaczenie
 • Co znaczy Polonista Dlaczego znawca języka polskiego, literatury polskiej; 2. nauczyciel języka polskiego; 3. student polonistyki ? polonistyka przykłady
 • Co znaczy Postura Jak lepiej ż) wygląd człowieka, postawa, prezencja: być słusznej postury, okazała, nikła postura definicja
 • Co znaczy Premedytacja Kiedy praemeditatio uprzednie zastanowienie się nad czymś> celowy zamysł czegoś, poprzedzający wykonanie: zbrodnia z premedytacją, postępować z encyklopedia
 • Co znaczy Paliusz Od czego zależy w Kościele kat.: część stroju liturgicznego, biały pas z krzyżami, noszony na szyi i ramionach przez papieża i dostojników Kościoła przy jak działa
 • Co znaczy Portiera Na czym polega drzwi lub okien z grubego i ciężkiego materiału: aksamitna portiera, zapuścić, zaciągnąć portiery, odsłonić, podnieść portiery czy jest
 • Co znaczy Penis Różnice m) <łac.> u człowieka i wyższych ssaków męski narząd kopulacyjny pojęcie
 • Co znaczy Prymitywny Wady i zalety niskim, pierwotnym stopniu rozwoju; także: świadczący o niskim poziomie cywilizacyjnym; pierwotny; 2. zacofany, ograniczony, prostacki wyjaśnienie
 • Co znaczy Platoniczny Podobieństwa 427–347 p.n.e), filozof gr.> 1. czysty, duchowy, bez pierwiastka cielesnego, zmysłowego: platoniczne uczucie, platoniczna miłość; 2 opis
 • Co znaczy Postmodernizm Czemu moderné nowoczesny> nurt we współczesnej sztuce, literaturze, filozofii, stanowiący krytykę nowoczesnej cywilizacji opartej na idei informacje
 • Co znaczy Patefon Co gorsze m) dawny typ gramofonu znaczenie
 • Co znaczy Pyrrusowy Porównaj Epiru, który w III w. p.n.e. w walce z Rzymianami odniósł zwycięstwo okupione olbrzymimi stratami ? przen. pyrrusowe zwycięstwo zwycięstwo co znaczy
 • Co znaczy Pasteryzacja Porównanie Pasteur, francuski biolog i chemik, XIX w.> metoda niszczenia bakterii za pomocą wysokiej temperatury (ponad 75?C), pozwalająca m.in krzyżówka
 • Co znaczy Pseudo Dlaczego pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: fałszywy, udany, rzekomy, podobny do czegoś: pseudogotyk co to jest
 • Co znaczy Pitawal Jak lepiej prawnika fr., autora pierwszego zbioru opisów głośnych procesów; literacka forma relacji ze słynnych procesów lub głośnych zbrodni słownik
 • Co znaczy Prowizja Kiedy przewidywanie> określone wynagrodzenie osoby za pośredniczenie w zawarciu jakiejś transakcji: pracować na prowizji, pobierać wysoką, niską czym jest
 • Co znaczy Protest Od czego zależy protestor zaświadczam o czymś> 1. sprzeciw wobec jakiegoś działania uważanego za niesłuszne; przeciwstawienie się czemuś; 2. praw. urzędowe co oznacza
 • Co znaczy Prokreacja Na czym polega ż) <łac. procreatio> płodzenie, dawanie życia: funkcje prokreacyjne rodziny, działania prokreacyjne tłumaczenie
 • Co znaczy Pedologia Różnice nauka rozwijająca się w XX w., zajmująca się fizycznym i psychicznym rozwojem dzieci i młodzieży, pojmowanym jako proces uwarunkowany przykłady
 • Co znaczy Perfektywny Wady i zalety przym.) jęz. aspekt czasownika dokonanego ? perfektywność, perfektywizacja definicja
 • Co znaczy Pancerny Podobieństwa noszący pancerz, zbroję: rycerz pancerny, towarzysz pancerny, chorągiew pancerna; 2. osłonięty pancerzem: samochód pancerny; 3 encyklopedia
 • Co znaczy Piromancja Czemu ż) wróżenie z ognia jak działa
 • Co znaczy Pierrot Co gorsze charakterystycznym obszernym kostiumie, z ubieloną twarzą o smutnym wyrazie; postać tragikomiczna z dawnej pantomimy francuskiej czy jest
 • Co znaczy Papizm Porównaj m) 1. system rządów papieskich; 2. dawn. nazwa nadawana przez protestantów katolicyzmowi ? papista pojęcie
 • Co znaczy Punitywny Porównanie przym.) praw. dotyczący kary albo karalności; karzący, karny, karalny wyjaśnienie
 • Co znaczy Prestiż Dlaczego praestigium omamienie> autorytet, znaczenie kogoś, działające na innych, wywołując podziw, uznanie, szacunek: prestiż społeczny, prestiż opis
 • Co znaczy Persefona Jak lepiej wegetacji roślin (kiełkującego ziarna), uprowadzona przez Hadesa do świata podziemnego i co roku powracająca na ziemię (wiosną informacje
 • Co znaczy Puentylizm Kiedy technika malarska typowa dla (neo) impresjonistów, polegająca na malowaniu obrazu przez nakładanie małych plamek, ostrych, czystych kolorów znaczenie
 • Co znaczy Polonez Od czego zależy polski> 1. polski taniec narodowy o umiarkowanym tempie, tańczony posuwistym krokiem w parach formujących korowód, chodzony; 2. muzyka do co znaczy
 • Co znaczy Partykularyzm Na czym polega particula cząstka> 1. dbałość o interesy własne, swojego miasta, środowiska itp. z pominięciem interesów ogółu; 2. dążność do zachowania krzyżówka
 • Co znaczy Pasaż Różnice od łac. passus krok> 1. uliczka kryta (szklanym) dachem, zarezerwowana dla pieszych, zwykle ze sklepami, wystawami: pasaż handlowy, butik co to jest
 • Co znaczy Pensum Wady i zalety pensum, z łac.> określona liczba godzin pracy etatowego pracownika instytucji naukowej, dydaktycznej: pensum doktora, przekroczyć pensum słownik
 • Co znaczy Panierować Podobieństwa obtaczać w jajku i w mące lub tartej bułce mięso, ryby, jarzyny itp. przed smażeniem, pokrywać je panierką czym jest
 • Co znaczy Parytet Czemu paritas równość> 1. ekon. stosunek wymienny dwóch lub więcej walut: parytet złotego i dolara, zmienić parytet walutowy; 2. zawartość co oznacza
 • Co znaczy Ii Pompa Co gorsze pochód, procesja> 1. przepych, okazała uroczystość; 2. przesadna wystawność, napuszona sztuczność ? pompatyczny, pompatyczność, pompier tłumaczenie
 • Co znaczy Pasywa Porównaj ekon. składniki majątku przedsiębiorstwa, na które składają się kapitały własne, zysk, kredyty, pożyczki i zobowiązania wobec innych przykłady
 • Co znaczy Pingwin Porównanie m) nielatający morski ptak regionów arktycznych, o upierzeniu czarno-białym definicja
 • Co znaczy Precjoza Dlaczego lm) <łac. pretiosus kosztowny, drogi> biżuteria, kosztowności, klejnoty: rodzinne precjoza encyklopedia
 • Co znaczy Palisada Jak lepiej ogrodzenie z grubych, zaostrzonych pali, stosowane w fortyfikacjach staroż. i średniowiecznych; ostrokół ? palisadowy jak działa
 • Co znaczy Piramidalny Kiedy przym.) pot. wielki, ogromny: palnąć piramidalne głupstwo, piramidalny pomysł czy jest
 • Co znaczy Permanencja Od czego zależy ż) przest ciągłe, nieprzerwane trwanie; stałość, trwałość czegoś pojęcie
 • Co znaczy Palpitacja Na czym polega ż) <łac. palpitatio drganie> przyspieszone bicie serca; kołatanie serca wyjaśnienie
 • Co znaczy Prana Różnice ż) w hinduizmie: życiodajna energia; boski oddech rozprowadzający w ciele człowieka tę energię opis
 • Co znaczy Pastisz Wady i zalety pasztet> utwór literacki lub inne dzieło artystyczne, będące świadomym naśladowaniem stylu danego twórcy, kierunku, epoki: pastisz informacje
 • Co znaczy Piro Podobieństwa złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ogniem, wysoką temperaturą: piromania, pirotechnik znaczenie
 • Co znaczy Pikador Czemu m) konny uczestnik korridy, który atakuje byka długą piką i doprowadza go do zmęczenia, wyczerpania co znaczy
 • Co znaczy Pat Co gorsze sytuacja bez wyjścia, położenie bez wyjścia, impas: sytuacja patowa; 2. w grze w szachy sytuacja remisowa, w której nie można wykonać krzyżówka
 • Co znaczy Peregrynacja Porównaj ż) <łac. peregrinatio> żart. wędrowanie, wędrówka, pielgrzymka ? peregrynować dokąd co to jest
 • Co znaczy Perforacja Porównanie ścianki narządu, spowodowane procesem chorobowym lub przypadkowe przebicie jej; 2. techn. a) przebijanie otworów w papierze, płytach itp słownik
 • Co znaczy Palinodia Dlaczego literacki, w którym autor odwołuje swoje stanowisko, wyrażone uprzednio w innym utworze (np. Antymonachomachia I. Krasickiego czym jest
 • Co znaczy Pigułka Jak lepiej ż) <łac. pilula kula, kuleczka> lek utarty na proszek i uformowany w małą, twardą kulkę: pigułka homeopatyczna, antykoncepcyjna co oznacza
 • Co znaczy Pozytywizm Kiedy pozytywny> 1. system filozoficzny A. Comte’a (1798–1857) oparty na przekonaniu, że jedynym kryterium prawdy jest weryfikacja przez tłumaczenie
 • Co znaczy Precyzja Od czego zależy dokładność, skrupulatność, ścisłość: wielka, najdalej posunięta precyzja, z precyzją, dążyć do precyzji, coś wymaga precyzji ? precyzyjny przykłady
 • Co znaczy Perfekcja Na czym polega wykonywaniu czegoś: robić coś z perfekcją, dojść do perfekcji, osiągnąć w czym perfekcję, doprowadzić co do perfekcji ? perfekcjonista definicja
 • Co znaczy Perypetia Różnice péripétie, z gr. peripéteia> 1. przygoda, zdarzenie, trudność: perypetie sercowe, miłosne, osobiste, po długich perypetiach udało mi się encyklopedia
 • Co znaczy Plastyczność Wady i zalety ulepiony> 1. obrazowość, wyrazistość, barwność w przedstawianiu, opisywaniu, wyobrażaniu sobie czegoś; 2. w rzeźbie, malarstwie, w jak działa
 • Co znaczy Projekt Podobieństwa proiectus wysunięty do przodu> 1. zamierzony plan działania; pomysł, zamiar: ambitny, nowy, ostateczny, stary projekt; 2. rysunek czy jest
 • Co znaczy Paszport Czemu stwierdzający tożsamość danej osoby, uprawniający ją do wyjazdu poza granice państwa i przebywania tam; paszport dyplomatyczny paszport pojęcie
 • Co znaczy Prezbiterium Co gorsze presbyterion miejsce dla starszyzny> część nawy głównej kościoła, w której znajduje się ołtarz, zwykle oddzielona balustradą od wiernych wyjaśnienie
 • Co znaczy Prostracja Porównaj wyczerpanie nerwowo-psychiczne, któremu towarzyszy zmniejszenie sił fizycznych, apatia, ogólne zniechęcenie: ktoś popadł w prostrację opis
 • Co znaczy Pantofel Porównanie m; lm) lekki but, obuwie: pantofle domowe, skórzane, wizytowe ? pantofelek, pantoflarski, pantoflarz informacje
 • Co znaczy Promesa Dlaczego obietnica> 1. przyrzeczenie wykonania określonej czynności lub określonego świadczenia; 2. zobowiązanie się urzędu do wydania określonej znaczenie
 • Co znaczy Protekcjonizm Jak lepiej środków służących ochronie rynku, interesów gospodarczych; 2. doktryna polityczna wyznająca użycie takich środków: polityka protekcjonizmu co znaczy
 • Co znaczy Protestantyzm Kiedy protestantisme> odłam chrześcijaństwa (od XVI w.) uznający Biblię za jedyne źródło wiary, mający własny Kościół (zreformowany) rządzący krzyżówka
 • Co znaczy Palatografia Od czego zależy oparta na analizie śladów kontaktu języka z podniebieniem twardym przy wymawianiu głosek; umiejętność robienia i odczytywania palatogramów co to jest
 • Co znaczy Proporcja Na czym polega 1. stosunek dwu wielkości mierzalnych; także stosunek części składowych do całości i do siebie nawzajem; 2. harmonijne relacje między słownik
 • Co znaczy Pliopitek Różnice małpa> paleont. Pliopithecus, małpa człekokształtna z przełomu oligocenu i miocenu, której szczątki odkryto w Europie i w Afryce, uważana czym jest
 • Co znaczy Pensjonat Wady i zalety dla gości, najczęściej w miejscowościach wypoczynkowych, uzdrowiskach, w którym wynajmowane są pokoje (zwykle z całodziennym utrzymaniem co oznacza
 • Co znaczy Period Podobieństwa m) okres czasu: periodyczny, periodyk, periodyzacja tłumaczenie
 • Co znaczy Pauper Czemu m) <łac. ubogi> daw. 1. człowiek ubogi, biedak ? pauperyzacja; 2. w średniowieczu ubogi uczeń, utrzymujący się z posług lub jałmużny przykłady
 • Co znaczy Patia Co gorsze cierpienie> ostatni człon wyrazów nazywających pewne choroby, których charakter wskazuje człon pierwszy: neuropatia, dyskopatia; także definicja
 • Co znaczy Prozerpina Porównaj ż) <łac.> mit. rzym. bogini świata podziemnego, utożsamiana z grecką Persefoną encyklopedia
 • Co znaczy Parantela Porównanie łac. parentela, od parentes rodzice> związki pokrewieństwa i powinowactwa, zwłaszcza związki rodzinne z osobami ważnymi, znacznego rodu jak działa
 • Co znaczy Pueblo Dlaczego indiańskich: Indianie Pueblo (gł. Nowy Meksyk, Arizona)> 1. osada Indian Pueblo, typu miejskiego, o charakterystycznej zabudowie z czy jest
 • Co znaczy Psalm Jak lepiej utwór poetycki o charakterze modlitewnym: psalmy błagalne, księga psalmów, śpiewać psalmy; 2. lit. liryczny utwór o treści dziękczynnej pojęcie
 • Co znaczy Paszkwilant Kiedy m) człowiek piszący paszkwile; oszczerca wyjaśnienie
 • Co znaczy Palatyn Od czego zależy 1. w średniowieczu zarządca dworu panującego; 2. w daw. Polsce namiestnik księcia, jego zastępca ? palatynat opis
 • Co znaczy Predylekcja Na czym polega dilection zamiłowanie> skłonność, upodobanie, zamiłowanie: mieć predylekcje do muzyki, wykazywać, zdradzać predylekcje literackie informacje
 • Co znaczy Pangeneza Różnice teoria dziedziczności a) opracowana przez K. Darwina, według której przekazywanie cech rodzicielskich odbywa się za pośrednictwem znaczenie
 • Co znaczy Pedikiur Wady i zalety curo pielęgnuję, leczę> zabiegi kosmetyczne i lecznicze, polegające na pielęgnacji stóp ? pedikiurzystka co znaczy
 • Co znaczy Progresja Podobieństwa progressio> 1. stopniowe wzrastanie; postęp, rozwój; 2. ekon. progresja podatkowa wzrost stopy podatkowej wraz ze wzrostem sumy krzyżówka
 • Co znaczy Periodyczny Czemu periodicus, z gr. periodikós okresowy> powtarzający się regularnie co jakiś czas, okresowy, rytmiczny ? period, periodycznie, periodyczność co to jest
 • Co znaczy Portretować Co gorsze portret, malując, rzeźbiąc lub fotografując kogo; 2. opisywać, charakteryzować kogoś również w utworze literackim słownik
 • Co znaczy Pseudonim Porównaj noszący zmyślone imię> wymyślone imię lub nazwisko, czasem też symbol, nazwa lub zestaw symboli (jak w nickach internetowych), używane czym jest
 • Co znaczy Parapsychologia Porównanie zajmująca się zjawiskami psychicznymi, których charakter nie został jeszcze w pełni wyjaśniony przez naukę, jak np. telepatia co oznacza
 • Co znaczy Palato Dlaczego <łac. palatum podniebienie> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z podniebieniem: palatografia tłumaczenie
 • Co znaczy Paradny Jak lepiej przym.) 1. odświętny, galowy, reprezentacyjny; 2. śmieszny, zabawny, pocieszny przykłady
 • Co znaczy Pulpet Kiedy mięso> 1. potrawa w formie kulek z mielonego mięsa lub ryb z dodatkiem jaj, bułki, przypraw: pulpety w sosie ? pulpecik: zupa z pulpecikami definicja
 • Co znaczy Parafernalia Od czego zależy parápherna posag> 1. rzeczy osobiste; akcesoria, wyposażenie; 2. daw. majątek osobisty mężatki wnoszony w posagu encyklopedia
 • Co znaczy Perora Na czym polega ż) <łac. perora> rozwlekłe, nudne przemówienie; dawn oracja, podniosłe i uroczyste przemówienie ? perorować o czym, perorowanie jak działa
 • Co znaczy Plebs Różnice m) <łac. plebs lud> pospólstwo, gmin: plebejskie pochodzenie, nurt plebejski w literaturze ? plebejskość, plebejusz czy jest
 • Co znaczy Panama Wady i zalety Środk.> jasny kapelusz męski o szerokim rondzie, wyplatany z liści palmowych, modny na przełomie XIX i XX w.; słomkowy kapelusz o takim pojęcie
 • Co znaczy Plast Podobieństwa wskazujący na ich związek z: 1. cząstką, granulką, komórką roślinną: chloroplasty; 2. tworzywem plastycznym: termoplast wyjaśnienie
 • Co znaczy Paleoantropologia Czemu człowiek> dział antropologii, zajmujący się badaniem praludzkich form praludzkich oraz pochodzeniem i rozwojem człowieka jako gatunku opis
 • Co znaczy Pagina Co gorsze oznaczająca kolejny numer strony, umieszczona na górze lub dole: żywa pagina wiersz na stronie, zawierający oprócz numeru strony tytuł informacje
 • Co znaczy Pauperyzacja Porównaj ubożenie ludności lub jakiejś grupy społecznej ? pauperyzować (się), spauperyzować, spauperyzować się, pauperyzowanie, spauperyzowany znaczenie
 • Co znaczy Prezencja Porównanie ż) wygląd kogo: mieć dobrą, ujmującą, przyjemną prezencję, prezencja bez zarzutu, człowiek ze świetną prezencją co znaczy
 • Co znaczy Pikieta Dlaczego która nie dopuszcza nikogo do wejścia na teren zakładu; 2. zorganizowana grupa ludzi protestujących przed gmachem budynku urzędowego krzyżówka
 • Co znaczy Pozycja Jak lepiej położenie czegoś w stosunku do czegoś innego, miejsce zajmowane; 2. układ, położenie ciała; postawa; 3. miejsce zajmowane w społeczeństwie co to jest
 • Co znaczy Plater Kiedy platerować, plakować> 1. cienka warstwa metalu szlachetnego, pokrywająca przedmioty z metalu nieszlachetnego ? platerować co czym słownik
 • Co znaczy Parlamentarny Od czego zależy związany z parlamentem; 2. przen o stylu rozmowy: uprzejmy, grzeczny ? nieparlamentarny; słownictwo nieparlamentarne niegrzeczne, wulgarne czym jest
 • Co znaczy Propedeutyka Na czym polega propaideú? uczę początków> wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy, nauka przygotowawcza: propedeutyka filozofii ? propedeutyczny co oznacza
 • Co znaczy Paradygmat Różnice wzorzec> 1. przyjęty sposób widzenia rzeczywistości, uprawiania nauki, model, wzorzec; 2. jęz. zespół form odmiany wyrazu, wzorzec tłumaczenie
 • Co znaczy Paliatywny Wady i zalety charakter półśrodka; 2. med. przynoszący chwilową ulgę, ale nie leczący; uśmierzający, łagodzący ból: opieka paliatywna przykłady
 • Co znaczy Pretensja Podobieństwa roszczenie, od prétendre> 1. żądanie, roszczenie: zgłaszać pretensje do czego; 2. żal do kogoś, uraza: mieć pretensje do kogo, o co; 3 definicja
 • Co znaczy Program Czemu obwieszczenie pisemne, z gr. prógramma> 1. wszystkie założenia, postulaty i cele jakiejś działalności: program wyborczy, polityczny encyklopedia
 • Co znaczy Pled Co gorsze okrycie w kształcie prostokąta, noszone przez szkockich górali jako płaszcz; 2. ciepły koc wełniany: przykryć się, otulić się pledem jak działa
 • Co znaczy Ploter Porównaj m) inform. sterowane komputerowo urządzenie do sporządzania wykresów, rysunku na ścianach budynku itp czy jest
 • Co znaczy Pierepałki Porównanie ż; lm) pot. kłopoty, przeszkody, trudności: mieć pierepałki pojęcie
 • Co znaczy Parada Dlaczego popis, przegląd, pokaz, widowisko ? paradny; 2. uroczysty przegląd wojsk, połączony z defiladą ? paradować gdzie; 3. sport a) w szermierce wyjaśnienie
 • Co znaczy Poliandria Jak lepiej mężczyzna> forma małżeństwa jednej kobiety z kilkoma mężczyznami jednocześnie, spotykana jeszcze wśród niektórych plemion Indii i Tybetu opis
 • Co znaczy Poriomania Kiedy psych. patologiczny popęd do wędrowania, włóczęgi, powodowany chęcią uniknięcia konfliktów bądź problemów życiowych, trudnością informacje
 • Co znaczy Psychodrama Od czego zależy jedna z metod diagnozowania i leczenia zaburzeń psychiki, polegająca na kreowaniu różnych scenek, w których aktorami są pacjent i znaczenie
 • Co znaczy Palinka Na czym polega ż) węgierska wytrawna wódka ze śliwek, brzoskwiń, czereśni co znaczy
 • Co znaczy Panseksualizm Różnice m) postrzeganie świata i wszelkich zjawisk życia przez pryzmat seksualizmu, seksu krzyżówka
 • Co znaczy Poli Wady i zalety pierwszy człon wyrazów złożonych, odpowiednik polskiego wielo-: polifonia, poligamia, poliglota, poliklinika, politechnika co to jest
 • Co znaczy Pierestrojka Podobieństwa rekonstrukcja społeczeństwa radzieckiego w kierunku liberalizacji politycznej i gospodarczej, zapoczątkowana przez M. Gorbaczowa słownik
 • Co znaczy Pigmalionizm Czemu m) upodobanie do podniecania się widokiem ilustracji pornograficznych, obrazów, rzeźb przedstawiających akty czym jest
 • Co znaczy Penelopa Co gorsze bohatera wojny trojańskiej – Odyseusza, dochowująca mu wierności podczas jego dwudziestoletniej nieobecności; 2. przen. wierna żona; praca co oznacza
 • Co znaczy Piroga Porównaj karaib. piragwa> długa wąska łódź z wydrążonego pnia, używana przez Indian, także przez ludy innych regionów świata tłumaczenie
 • Co znaczy Partykularny Porównanie particula cząstka> niebiorący pod uwagę ogółu, dotyczący spraw niewielkiej grupy ? partykularyzacja, partykularyzm, partykularz przykłady
 • Co znaczy Piure Dlaczego potrawa z gotowanych kartofli, jarzyn lub owoców przetartych przez sito albo ugniecionych na miazgę definicja
 • Co znaczy Parawan Jak lepiej przeciw wiatrowi> rodzaj przenośnej ścianki o ruchomych skrzydłach, połączonych zawiasami, wypełnionych zwykle tkaniną, często malowaną encyklopedia
 • Co znaczy Prodiż Kiedy metalowe naczynie ze szczelną pokrywą, służące do pieczenia ciast, mięs i innych potraw, ogrzewane prądem elektrycznym lub gazem jak działa
 • Co znaczy Propagator Od czego zależy m) osoba propagująca coś; krzewiciel jakiejś idei, popularyzator czegoś ? propagatorski czy jest
 • Co znaczy Polor Na czym polega m) 1. blask, połysk; 2. przen. ogłada towarzyska, dobre maniery: nabierać poloru pojęcie
 • Co znaczy Pomona Różnice ż) <łac.; od pomum owoc> mit. rzym. bogini sadów wyjaśnienie
 • Co znaczy Problem Wady i zalety gr. pr?bl?ma przedsięwzięcie, zadanie> poważne zagadnienie, zadanie wymagające rozwiązania; sprawa, kwestia do rozstrzygnięcia: aktualny opis
 • Co znaczy Plankt Podobieństwa skarga> lit. średniowieczny utwór żałobny wyrażający ból z powodu czyjejś śmierci; lament, tren, epitafium informacje
 • Co znaczy Publicystyka Czemu pisarstwa dziennikarskiego, piśmiennictwo poświęcone aktualnym problemom życia społecznego, politycznego, kulturalnego, obejmujący takie znaczenie
 • Co znaczy Patka Co gorsze ż) pasek materiału, służący ściąganiu luźnych części lub ozdobie ubrania: patki na kieszeniach, sukienka z patkami co znaczy
 • Co znaczy Personifikować Porównaj z łac. persona> nadawać przedmiotom (zwierzętom, zjawiskom, pojęciom abstrakcyjnym) cechy właściwe tylko ludziom; uosabiać krzyżówka
 • Co znaczy Pionierki Porównanie lm) wygodne buty turystyczne na grubej, rowkowanej podeszwie co to jest
 • Co znaczy Platfus Dlaczego m) 1. deformacja stopy, płaskostopie, płaska stopa: mieć platfus; 2. pot. osoba powolna, flegmatyczna, niezdarna słownik
 • Co znaczy Pikle Jak lepiej lm) marynowane na ostro warzywa: pikle ogórkowe czym jest
 • Co znaczy Profilować Kiedy nadawać kształt, kierunek jakiemuś działaniu lub działalności: profilować działalność firmy ? sprofilować co, sprofilowany; 2. geol co oznacza
 • Co znaczy Problemowy Od czego zależy przym.) 1. dotyczący problemów, zawierający problemy; 2. poruszający, omawiający problemy; 3. traktowany jako problem tłumaczenie
 • Co znaczy Potpourri Na czym polega różnych mięs> 1. muz. kompozycja z fragmentów popularnych utworów; 2. kompozycja z suchych i aromatycznych kwiatów, liści i innych przykłady
 • Co znaczy Parki Różnice boginie przeznaczenia, utożsamiane z greckimi Mojrami, przedstawiane jako prządki odmierzające nić ludzkiego życia definicja
 • Co znaczy Platycefalia Wady i zalety ż) <łac. platycephalia, od gr. platýs płaski + kephal głowa> med. bardzo mała wysokość czaszki; płaskogłowie encyklopedia
 • Co znaczy Protekcjonalizm Podobieństwa protekcjonalny sposób traktowania kogoś; protekcjonalność; 2. sposób załatwiania spraw na drodze protekcji, przez protekcję jak działa
 • Co znaczy Partyjny Czemu układ partii politycznych, legalnie działających w państwie, współdziałających lub rywalizujących o władzę: doświadczenie partyjne, władze czy jest
 • Co znaczy Palisander Co gorsze tubylczych Gujany> drewno brunatne z odcieniami fioletowymi, o pięknych słojach i bardzo twarde, używane w meblarstwie ? palisandrowy pojęcie
 • Co znaczy Palafit Porównaj palach, budowane w celach obronnych na przybrzeżnych wodach jezior i rzek, znane od neolitu; osada palowa, osada nawodna wyjaśnienie
 • Co znaczy Prohibicja Porównanie zakaz> zakaz prowadzenia jakiejś działalności, wydawany zwykle przez władze, np. zakaz produkcji i sprzedaży alkoholu: film ukazuje opis
 • Co znaczy Putto Dlaczego postać dziecięca ze skrzydełkami, występująca jako czysty motyw dekoracyjny w malarstwie i rzeźbie okresu Renesansu i Baroku informacje
 • Co znaczy Plafon Jak lepiej m) 1. sufit, sklepienie z dekoracją malarską; 2. malowidło na suficie znaczenie
 • Co znaczy Prowokować Kiedy provoco wywołuję> nakłaniać, popychać do czego, pobudzać, podżegać kogo do działań, często dla niego niekorzystnych: prowokować do kłótni co znaczy
 • Co znaczy Pasja Od czego zależy namiętność> 1. silne, namiętne przejęcie się czymś, zamiłowanie do czegoś; także przedmiot czyjejś namiętności: szlachetna, twórcza pasja krzyżówka
 • Co znaczy Pigmentacja Na czym polega zwierząt i roślin, uwarunkowane występowaniem w ich komórkach pigmentów o barwie i rozmieszczeniu charakterystycznych dla danego gatunku co to jest
 • Co znaczy Piramidon Różnice m) farm. lek o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i uspokajającym słownik
 • Co znaczy Posejdon Wady i zalety m) mit. gr. bóg morza, opiekun żeglarzy i rybaków, wyobrażany na rydwanie i z trójzębem w dłoni czym jest
 • Co znaczy Proboszcz Podobieństwa m) duchowny kierujący parafią Kościoła kat co oznacza
 • Co znaczy Precedens Czemu fakt, wydarzenie, wypadek, sytuacja, zdarzające się po raz pierwszy i dlatego może stanowić przykład dla rozstrzygnięć, oceny lub tłumaczenie
 • Co znaczy Placebo Co gorsze podawany pacjentom w celach psychoterapeutycznych, niebędący lekarstwem, obojętny dla organizmu, stosowany też w badaniach kontrolnych nad przykłady
 • Co znaczy Procesować Porównaj się sądzić się z kimś, dochodzić swoich racji w sądzie definicja
 • Co znaczy Publiczny Porównanie ogółu, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich; ogólny, powszechny: interes publiczny, roboty publiczne; opinia publiczna; 2 encyklopedia
 • Co znaczy Pediatria Dlaczego lekarz> 1. dział medycyny, nauka o fizjologii i patologii dziecka, o jego rozwoju oraz o chorobach wieku dziecięcego i ich leczeniu; 2 jak działa
 • Co znaczy Pasywizm Jak lepiej zachowywanie biernej postawy w życiu; 2. w Polsce w okresie I wojny światowej orientacja polityków prorosyjskich, propagująca czy jest
 • Co znaczy Petro Kiedy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kamieniem, skałą lub ropą naftową: petrochemia, petrodolary pojęcie
 • Co znaczy Partycja Od czego zależy ż) inform. w niektórych typach komputerów osobistych wyróżniony fragment dysku twardego wyjaśnienie
 • Co znaczy Preludium Na czym polega preludio, od łac. praeludium gra wstępna> 1. wstęp muzyczny, także samodzielny utwór oparty na jednym motywie: preludia F Chopina; 2. przen opis
 • Co znaczy Pejsachówka Różnice żydowskie)> mocna wódka wytrawna, zwykle ze śliwek, sporządzana z zachowaniem żydowskich przepisów rytualnych informacje
 • Co znaczy Prefekt Wady i zalety zwierzchnik> 1. we Francji stopień wysokiego funkcjonariusza policji lub departamentu, którym zarządza; 2. w starożytnym Rzymie wysoki znaczenie
 • Co znaczy Peperment Podobieństwa m) likier miętowy: pić mrożony peperment co znaczy
 • Co znaczy Plankton Czemu błąkające się> biol. drobne organizmy roślinne i zwierzęce (np. glony, pierwotniaki) unoszące się w wodach mórz i jezior, stanowiące pokarm krzyżówka
 • Co znaczy Pretendent Co gorsze z łac. praetendens> 1. osoba, która ubiega się o coś: pretendent do stanowiska prezydenta, pretendent do tronu; 2. przest mężczyzna co to jest
 • Co znaczy Planetoida Porównaj astr. ciało niebieskie, duża bryła skalna o średnicy do kilkuset kilometrów, krążąca między orbitami planet; asteroida, planetka słownik
 • Co znaczy Pryncypialny Porównanie ściśle według wyznawanych zasad, nietolerujący odstępstw od reguł, zasadniczy: w swoim postępowaniu zawsze był pryncypialny ? pryncypializm czym jest
 • Co znaczy Puma Dlaczego zwierzę z rodziny kotów, o krótkiej sierści, czarnej lub beżowej, polujące nocą; żyje w Ameryce, ma wiele odmian; kuguar co oznacza
 • Co znaczy Potiomkinowski Jak lepiej Krymu, feldmarszałek ros., który na czas przejazdu Katarzyny II przez Krym polecił ustawiać wzdłuż dróg dekoracje przedstawiające bogate tłumaczenie
 • Co znaczy Profit Kiedy m) korzyść, zysk: mieć z czego niemały profit ? profitować przykłady
 • Co znaczy Pozytyw Od czego zależy korzystny aspekt sprawy, cecha, wartość dodatnia, przeciwieństwo negatywu: wykaz pozytywów i negatywów sprawy; 2. fot.
 • Co znaczy Paremiologia Na czym polega zajmująca się gromadzeniem i opracowaniem przysłów, ich pochodzeniem, sensem, analizą historyczną i strukturalną ? paremiolog, paremiograf encyklopedia
 • Co znaczy Propedeutyczny Różnice przym.) odnoszący się do propedeutyki; przygotowawczy, wstępny: kształcenie propedeutyczne jak działa
 • Co znaczy Pager Wady i zalety m) urządzenie elektroniczne, wzywające abonenta do telefonu, czyt. pejdżer czy jest
 • Co znaczy Palmtop Podobieństwa m) miniaturowy komputer osobisty pojęcie
 • Co znaczy Panewka Czemu gr. patáné misa> 1. anat. wgłębienie w jednej z kości stawu, w którym mieści się główka drugiej kości: panewka stawowa; 2. w dawnych wyjaśnienie
 • Co znaczy Prowokacyjny Co gorsze charakter prowokacji, będący prowokacją; wyzywający, zaczepny: prowokacyjne zachowanie, prowokacyjna książka, prowokacyjne przemówienie opis
 • Co znaczy Polisa Porównaj polizza kwit, z gr. apódeiksis dowód> dokument zawarcia umowy ubezpieczeniowej, przewidującej wypłacenie określonych świadczeń pieniężnych informacje
 • Co znaczy I Pompa Porównanie urządzenie do tłoczenia płynów lub gazów do pojemników, lub do ich opróżniania: pompa ssąco-tłocząca, pompka do roweru; pompować co do znaczenie
 • Co znaczy Parascenium Dlaczego n; odm lm) <łac., z gr. paraskenion> 1. garderoba aktorów; przyscenie; 2. w staroż. teatrze greckim: boczne skrzydła sceny co znaczy
 • Co znaczy Publiczność Jak lepiej ludzie przebywający w jakimś miejscu (w kinie, w teatrze, na stadionie), zwykle w określonym celu: żeby coś zobaczyć lub usłyszeć, widzowie krzyżówka
 • Co znaczy Pistol Kiedy m) hist. złota moneta hiszpańska (XVI–XVII w co to jest
 • Co znaczy Pumpernikiel Od czego zależy pieczywo z mąki żytniej z dodatkiem miodu, melasy lub słodu, o charakterystycznym słodko-gorzkawym smaku, o dość długim terminie słownik
 • Co znaczy Planetarny Na czym polega planetarius od planeta> odnoszący się do planet, właściwy planetom: układ planetarny Słońce oraz ciała niebieskie krążące wokół niego czym jest
 • Co znaczy Pop Różnice m) duchowny w Kościele prawosławnym i greckokatolickim; odp. proboszcza co oznacza
 • Co znaczy Próba Wady i zalety szacowanie> 1. doświadczalne sprawdzanie czego, kontrola: zrobić próbę z czym, próba wytrzymałości ? próbować, spróbować, wypróbować tłumaczenie
 • Co znaczy Prolaktyna Podobieństwa mleko> biol. hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową, odpowiedzialny m.in. za aktywizację gruczołów mlecznych u ssaków; laktotropina przykłady
 • Co znaczy Pikować Czemu w jakiś wzór dwa materiały przełożone np. watą, watoliną: pikować kołdrę, pikowana kurtka; 2. lotn. spadać gwałtownie w dół definicja
 • Co znaczy Pytia Co gorsze greckiej kapłanka w świątyni Apollina w Delfach, przepowiadająca przyszłość, ale jej przepowiednie można było różnie interpretować; 2. pot encyklopedia
 • Co znaczy Prognoza Porównaj przewidywanie> 1. przewidywanie przyszłych zdarzeń oparte na określonych badaniach, przesłankach, obliczeniach; 2. med. przewidywanie jak działa
 • Co znaczy Pajdo Porównanie pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z dzieckiem: pajdocentryzm, pajdokracja czy jest
 • Co znaczy Patronimikum Dlaczego nymikón nazwisko od imienia ojca> jęz. nazwisko, nazwa lub przydomek, utworzone od imienia, nazwiska albo urzędu ojca lub przodków pojęcie
 • Co znaczy Pepesza Jak lepiej Szpagina (PePeSza)> pistolet maszynowy, używany w wojskach rosyjskich i polskich w czasie II wojny światowej wyjaśnienie
 • Co znaczy Palatalny Kiedy podniebienie> podniebienny; jęz. głoska palatalna głoska, zwłaszcza spółgłoska, której artykulacja polega m.in. na wzniesieniu środkowej opis
 • Co znaczy Plaqué Od czego zależy warstwą metalu szlachetnego lub płytkami cennego drewna; 2. czasem także: przedmiot plakowany, platerowany informacje
 • Co znaczy Piuska Na czym polega papieży> mała okrągła czapeczka przykrywająca tonsurę, element stroju dostojnika Kościoła rzymskokatolickiego – papieża, kardynała znaczenie
 • Co znaczy Penalny Różnice przym.) dotyczący kary ? penalizacja, penalizować co co znaczy
 • Co znaczy Pinxit Wady i zalety <łac. pingo maluję> namalował – wyraz na obrazie, dodawany przed nazwiskiem malarza (częsty skrót: pinx krzyżówka
 • Co znaczy Pulsacja Podobieństwa uderzanie> 1. astr. okresowe kurczenie się i rozszerzanie pewnych typów gwiazd zmiennych, obserwowane jako zmiany jasności ? pulsacyjny co to jest
 • Co znaczy Prozaizować Czemu prozaiczności, powszedniości; 2. lit. nadawać utworowi poetyckiemu cech prozy, wprowadzać prozaizmy do wypowiedzi poetyckiej ? prozaizacja słownik
 • Co znaczy Prognostyk Co gorsze m) <łac. prognostica lm, z gr. progn?stikós wiedzący wcześniej> przepowiednia na podstawie pewnych danych; zapowiedź, oznaka, omen, wróżba czym jest
 • Co znaczy Placet Porównaj n; ndm) <łac. podoba się> zgoda, zezwolenie na co: uzyskać placet na wydanie książki, dać swoje placet na co co oznacza
 • Co znaczy Paralalia Porównanie ż) med. zaburzenie mowy, polegające na myleniu wyrazów podobnie brzmiących tłumaczenie
 • Co znaczy Pagoda Dlaczego bhagavati święta, boska> w krajach Dalekiego Wschodu świątynia lub pałac. w kształcie wielokondygnacyjnej wieży, z wieloma przykłady
 • Co znaczy Patriotyzm Jak lepiej ojczyzna> miłość do ojczyzny, do własnego narodu, połączona z gotowością ofiary dla nich; patriotyzm lokalny silne przywiązanie do miejsca definicja
 • Co znaczy Pershing Kiedy m) rodzaj pocisku rakietowego średniego zasięgu encyklopedia
 • Co znaczy Pandemia Od czego zależy wszystkich ludzi; od pan-cały + demos lud> epidemia obejmująca swym zasięgiem prawie całą populację danego regionu, kraju, kontynentu jak działa
 • Co znaczy Pabialgina Na czym polega siedziba zakładów farmaceutycznych POLFA) + -algina, od gr. álgos ból> farm. preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym czy jest
 • Co znaczy Passé Różnice ndm) niemodny, przestarzały, miniony: on jest passé pojęcie
 • Co znaczy Pionizacja Wady i zalety postawy wyprostowanej w toku rozwoju człowieka jako gatunku; 2. med. rodzaj rehabilitacji chorego po długim unieruchomieniu w pozycji wyjaśnienie
 • Co znaczy Polidaktylia Podobieństwa polydáktylos mający wiele palców> anat. wada rozwojowa polegająca na występowaniu u ludzi dodatkowych palców u rąk i nóg; wielopalcowość opis
 • Co znaczy Pech Czemu m) 1. niepomyślny traf, niefortunny zbieg okoliczności; 2. brak szczęścia, powodzenia ? pechowiec, pechowy informacje
 • Co znaczy Perykopa Co gorsze ż) rel fragment Biblii czytany w czasie mszy znaczenie
 • Co znaczy Pacierz Porównaj Ojcze nasz, pierwsze słowa modlitwy> każda modlitwa, zbiór modlitw: odmawiać pacierze, zmówić pacierz paciorek co znaczy
 • Co znaczy Psychiatria Porównanie ż) dział medycyny zajmujący się badaniem, rozpoznawaniem i leczeniem chorób psychicznych krzyżówka
 • Co znaczy Papilarny Dlaczego linien), fr. papillaire brodawkowaty, od papille brodawka, z łac. papilla sutek> linie papilarne linie na skórze dłoni i stóp, tworzące co to jest
 • Co znaczy Plebiscyt Jak lepiej łac. plebis scitum uchwała zgromadzenia ludowego (plebejuszy)> bezpośrednie głosowanie ludności jakiegoś terytorium, dotyczące wyboru słownik
 • Co znaczy Panterka Kiedy ż) strój wojskowy o barwach ochronnych, ciemnozielony w żółtobrunatne, nieregularne plamy czym jest
 • Co znaczy Psycho Od czego zależy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z psychiką: psychoanaliza, psychodrama co oznacza
 • Co znaczy Ptero Na czym polega wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z pojęciami ptak, skrzydła, zdolność latania: pterodaktyl tłumaczenie
 • Co znaczy Parcelacja Różnice ż) podział gruntów większych gospodarstw rolnych w drodze sprzedaży lub nadania, dobrowolny lub unormowany ustawą przykłady
 • Co znaczy Przeor Wady i zalety m) <łac. prior pierwszy> w niektórych zakonach przełożony klasztoru ? przeorysza definicja
 • Co znaczy Palatalizacja Podobieństwa podniebienie> jęz. zmiękczenie spółgłoski w wyniku wzniesienia środkowej części języka ku podniebieniu twardemu palatalizować spółgłoskę encyklopedia
 • Co znaczy Pampasy Ż Pampa Czemu m; lm) rozległa równina w Ameryce Płd., pokryta wysoką trawą; step jak działa
 • Co znaczy Pompatyczny Co gorsze uroczysta procesja> napuszony, nadęty, przesadnie uroczysty: pompatyczna przemowa, pompatyczny mówca, pompatyczny utwór, pompatyczny czy jest
 • Co znaczy Prezes Porównaj kto broni, chroni, osłania (dosł. siedzący z przodu)> osoba stojąca na czele organizacji, instytucji, stowarzyszenia, przewodniczący pojęcie
 • Co znaczy Pascha Porównanie Biblii), z hebr. pesach przejście> 1. Pascha rel. a) jedno z największych świąt żydowskich, obchodzone podczas pierwszej wiosennej pełni wyjaśnienie
 • Co znaczy Paraliż Dlaczego utrata zdolności poruszania się, wywołana uszkodzeniem układu nerwowego, porażenie, bezwład: paraliż kończyn, ulec paraliżowi, dostać opis
 • Co znaczy Prowiantować Jak lepiej zaopatrywać w prowiant, dostarczać zapasów żywności informacje
 • Co znaczy Pietyzm Kiedy pobożność> głęboki szacunek do czegoś, poszanowanie połączone z wielką dbałością: zrobić coś z pietyzmem, odnosić się do czego z pietyzmem znaczenie
 • Co znaczy Paw Od czego zależy z Azji, którego samiec ma piękne, mieniące się upierzenie i wielki wachlarzowato rozkładany ogon z barwnymi okami na piórach, hodowany w co znaczy
 • Co znaczy Protekcjonalny Na czym polega przym.) wyniośle opiekuńczy, lekceważąco pobłażliwy, podkreślający swą wyższość krzyżówka
 • Co znaczy Music Pop Różnice ndm) współczesna muzyka popularna, młodzieżowa, mająca wiele odmian i gatunków, o dużym zasięgu, łatwa w odbiorze co to jest
 • Co znaczy Pleonazm Wady i zalety m) jęz. wyrażenie złożone z wyrazów o tym samym lub podobnym znaczeniu, np. w miesiącu maju ? pleonastyczny słownik
 • Co znaczy Paleo Podobieństwa człon wyrazów złożonych, mający znaczenie przedhistoryczny, dotyczący prehistorii: paleoamerykański, paleoantropologia, paleoklimat czym jest
 • Co znaczy Papryka Czemu papar pieprz> roślina warzywna, mająca jadalne owoce; owoc tej rośliny czerwony, zielony lub żółty, po wysuszeniu i sproszkowaniu używany co oznacza
 • Co znaczy Pacjent Co gorsze patiens cierpiący> osoba chora, będąca pod opieką lekarza: przyjmować pacjentów, lekarz bada pacjenta, skierować pacjenta na badania, do tłumaczenie
 • Co znaczy Projektor Porównaj m) rzutnik, przyrząd do rzutowania na ekran obrazów, np. z taśmy filmowej; aparat projekcyjny przykłady
 • Co znaczy Piment Porównanie suszone liście i owoce drzewa pimentowego, używane jako przyprawa kuchenna; ziele angielskie, pieprz angielski definicja
 • Co znaczy Psyche Dlaczego także imię własne> 1. w mit. gr. Psyche ukochana Erosa, przedstawiana często jako piękna dziewczyna ze skrzydłami motyla; 2. stan duchowy encyklopedia
 • Co znaczy Piruet Jak lepiej m) chor. całkowity obrót ciała wykonany na palcach jednej nogi: wykonać piruet jak działa
 • Co znaczy Protegowany Kiedy przym.) osoba korzystająca z czyjegoś poparcia, z czyjejś protekcji czy jest
 • Co znaczy Pandora Od czego zależy kobieta – dzieło Hefajstosa ożywione przez bogów; puszka Pandory źródło niekończących się nieszczęść, zła, chorób, kłopotów, wszelkie zło pojęcie
 • Co znaczy Platynowce Na czym polega chemicznych, tworzących dwie triady: pierwiastki lekkie (ruten, rod, pallad) i ciężkie (osm., iryd, platyna wyjaśnienie
 • Co znaczy Prowizorium Różnice n) <łac.> to, co zrobiono wstępnie, prowizorycznie, przewidziano na krótki okres: prowizorium budżetowe opis
 • Co znaczy Pornografia Wady i zalety prostytutek; od gr. pórn? kobieta sprzedajna (od pérn?mi wystawiam na sprzedaż)> produkcja literacka, piśmiennicza, filmowa o treści informacje
 • Co znaczy Pumeks Podobieństwa porowate szkliwo wulkaniczne, powstałe z lawy, używane m.in. do szlifowania i polerowania, jako środek filtracyjny i termoizolacyjny; 2 znaczenie
 • Co znaczy Piklować Czemu stosować kąpiel garbarską w celu zakonserwowania surowej skóry przed właściwym garbowaniem co znaczy
 • Co znaczy Perforować Co gorsze dziurawię> 1. robić otwory, dziurki w czymś (np. papierze, taśmie filmowej, skórze itp.); 2. rejestrować informację na taśmie lub karcie za krzyżówka
 • Co znaczy Platforma Porównaj nadwozie samochodu ciężarowego, wagonu towarowego z ruchomymi ściankami lub bez ścian; także: pojazd o takim nadwoziu; 2. przen. dziedzina co to jest
 • Co znaczy Pomologia Porównanie ż) <łac. pomum jabłko, owoc + -logia> dział sadownictwa zajmujący się badaniem gatunków drzew i krzewów owocowych ? pomolog słownik
 • Co znaczy Puenta Dlaczego końcowe zdanie dłuższej wypowiedzi lub utworu lit., często dowcipne, obrazowo uogólnia, trafnie ujmując sens całego tekstu: puenta anegdoty czym jest
 • Co znaczy Paraplegia Jak lepiej paraliż częściowy, od gr. para-pl??ks porażony czymś> med. porażenie kończyn dolnych (rzadziej górnych), spowodowane uszkodzeniem co oznacza
 • Co znaczy Paternalizm Kiedy paternalis ojcowski> 1. zasada, według której osoby mające władzę powinny spełniać wobec podwładnych rolę podobną do roli ojca wobec tłumaczenie
 • Co znaczy Prospekcja Od czego zależy zapobiegliwość> 1. wstępne badanie sytuacji jako przygotowanie do kolejnych działań (np. badania potrzeb rynku, szukanie klientek); 2 przykłady
 • Co znaczy Pudding Na czym polega jajek, tłuszczu, rodzynek i innych przypraw, często z dodatkiem rumu, gotowany na parze lub pieczony, o konsystencji ciasta lub kremu definicja
 • Co znaczy Paliowy Różnice przym.) przest. mający kolor słomy; jasnożółty encyklopedia
 • Co znaczy Pasyjka Wady i zalety ż) krzyżyk z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa jak działa
 • Co znaczy Potencjalny Podobieństwa potentiell, fr. potentiel, ang. potential, od łac. potentia> możliwy, ewentualny, przypuszczalny: potencjalny klient naszej firmy czy jest
 • Co znaczy Plajta Czemu ż) bankructwo, krach: zrobić, ogłosić plajtę ? plajtować, plajtowanie pojęcie
 • Co znaczy Psychoneurotyczny Co gorsze przym.) charakterystyczny dla psychonerwicy, będący objawem psychonerwicy, neurozy, zaburzeń psychicznych wyjaśnienie
 • Co znaczy Plan Porównaj ślizgać się> ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z samolotem: hydroplan, aeroplan opis
 • Co znaczy Proceduralny Porównanie przym.) dotyczący procedury (zwłaszcza sądowej informacje
 • Co znaczy Parandża Dlaczego ż) długa, czarna szata, noszona przez kobiety muzułmańskie, zwłaszcza w Afganistanie znaczenie
 • Co znaczy Pinakoteka Jak lepiej ż) <łac. pinakotheca zbiór obrazów, z gr. pinakoth??k?, od pínaks obraz, tabliczka> galeria obrazów co znaczy
 • Co znaczy Para Kiedy pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie niby, prawie: paramilitarny, parapsychologia krzyżówka
 • Co znaczy Percutant Od czego zależy wywołujący szok, sensację co to jest
 • Co znaczy Personagrata Na czym polega stosunku do której państwo przyjmujące ją jako przedstawiciela dyplomatycznego nie zgłasza żadnych zastrzeżeń słownik
 • Co znaczy Pulpit Różnice klęcznika, biurka, sekretarzyka; także: stolik z ruchomym blatem, służący jako przenośna podstawka czegoś; techn. pulpit sterowniczy czym jest
 • Co znaczy Prymityw Wady i zalety łac. primatus> 1. niski poziom cywilizacyjny, zacofanie; prymitywizm; 2. człowiek prymitywny, ograniczony, prostak, nieokrzesany co oznacza
 • Co znaczy Pantoflowy Podobieństwa przym.) pot., fraz. poczta pantoflowa rozpowszechnianie plotek tłumaczenie
 • Co znaczy Polip Czemu polý-pous wielonogi> 1. med. guzowaty twór lub narośl o gładkiej powierzchni i miękkiej, galaretowatej strukturze; 2. zool. postać przykłady
 • Co znaczy Plenipotent Co gorsze osoba upoważniona przez kogoś do reprezentowania jej interesów: być czyim plenipotentem ? plenipotencja: mieć czyją plenipotencję, dać komu definicja
 • Co znaczy Piromania Porównaj ż) med. chorobliwy popęd do podpalania ? piroman encyklopedia
 • Co znaczy Pałasz Porównanie tur. pala rodzaj szabli> hist. biała broń, szabla o prostej klindze, używana do XVIII w.: ciąć kogo pałaszem jak działa
 • Co znaczy Pigmalion Dlaczego Cypru, który zakochał się w wyrzeźbionym przez siebie posągu kobiety, ożywionym na jego prośbę przez Afrodytę; 2. przen. pigmalion o czy jest
 • Co znaczy Pal Jak lepiej betonowy, żelbetowy lub stalowy, element konstrukcyjny budowli, ogrodzenia terenu itp.; 2. daw. zaostrzony kół ? palisada pojęcie
 • Co znaczy Pilotować Kiedy powietrznym; 2. przeprowadzać duże statki przez niebezpieczne miejsca, zwłaszcza wprowadzać je do portu lub wyprowadzać z portu; 3 wyjaśnienie
 • Co znaczy Pagon Od czego zależy m) naramiennik mundurów wojskowych, także sportowych i cywilnych: koszula, płaszcz z pagonami opis
 • Co znaczy Preceptor Na czym polega m) <łac. praeceptor> przest wychowawca, nauczyciel informacje
 • Co znaczy Poganin Różnice m) <łac. paganus wieśniak> dla chrześcijanina osoba, która nie wierzy w Boga, innowierca ? pogański znaczenie
 • Co znaczy Pepperoni Wady i zalety ż; ndm) ostro przyprawione parówki wołowo-wieprzowe z papryką co znaczy
 • Co znaczy Pirs Podobieństwa falochron; przystań> 1. betonowy, kamienny lub drewniany pomost w porcie, służący do cumowania statków, przeładunku towarów itp.; 2. pas krzyżówka
 • Co znaczy Pod Czemu człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nogą, odnóżem, płetwą: terrapody co to jest
 • Co znaczy Pentada Co gorsze ż) 1. okres złożony z pięciu jednostek czasu, np. z pięciu dni, pięciu lat; 2. zestaw pięciu przedmiotów słownik
 • Co znaczy Procesja Porównaj z łac. processio> 1. długi szereg posuwających się wolno ludzi; 2. rel uroczysty pochód ze śpiewami obrzędowymi, prowadzony przez kapłana czym jest
 • Co znaczy Perystaltyka Porównanie staltikós zatrzymujący> fizjol. ruchy przełyku, żołądka, jelit i moczowodów powodowane skurczami mięśni okrężnych, wywołujące przesuwanie co oznacza
 • Co znaczy Penalizacja Dlaczego ż) praw. rozszerzenie zakresu czynów uznanych za karalne; objęcie systemem kar, zagrożenie karą tłumaczenie
 • Co znaczy Pryzma Jak lepiej usypisko, kupa czegoś (np. piasku, żwiru, jarzyn, owoców itp.) w kształcie ostrosłupa o podstawie prostokąta: pryzmy piasku, węgla przykłady
 • Co znaczy Panlogizm Kiedy filoz. teoria tożsamości bytu i myślenia, głoszona przez G.W. Hegla, według której przyroda i dzieje ludzkie stanowią etapy logicznego definicja
 • Co znaczy Pastylka Od czego zależy łac.> forma dozowanego leku w postaci płaskiego lub wypukłego krążka, także cukierek lub środek chemiczny o takiej postaci; drażetka encyklopedia
 • Co znaczy Psychika Na czym polega całość cech i dyspozycji duchowych; sfera duchowa, psychiczna: psychika przestępcy, zakochanego, wczuć się w czyjąś psychikę ? psychicznie jak działa
 • Co znaczy Palankin Różnice hindi p?lak?, sanskr. paryanka> kryta lektyka, często bogato zdobiona, używana na Dalekim Wschodzie, noszona przez tragarzy, także na czy jest
 • Co znaczy Prozaiczny Wady i zalety przym.) 1. powszedni, zwykły, niepoetyczny, pospolity; 2. pisany prozą pojęcie
 • Co znaczy Prowiant Podobieństwa artykuły i przedmioty zabierane z sobą na wędrówkę: przechowywać prowiant w lodówce, zgromadzić prowiant na wyprawę polarną, suchy prowiant wyjaśnienie
 • Co znaczy Profuzja Czemu ż) <łac. profusio wylew> obfitość czegoś, nadmiar: profuzja dóbr konsumpcyjnych opis
 • Co znaczy Prezentacja Co gorsze présentatio> 1. wystawienie czegoś na widok publiczny, publiczny pokaz czegoś: odbyła się uroczysta prezentacja nowego filmu ? prezenter informacje
 • Co znaczy Partykularz Porównaj m) przest. miejscowość odcięta od ośrodków życia umysłowego; zapadły kąt, głucha prowincja znaczenie
 • Co znaczy Programowanie Porównanie programów działania dowolnego typu; 2. inform. język programowania ściśle określony sposób zapisu algorytmów przeznaczonych do wykonania co znaczy
 • Co znaczy Pantagruelizm Dlaczego postawa, jaką reprezentował Pantagruel: rubaszny humor, wypływający z żywiołowej, renesansowej radości życia krzyżówka
 • Co znaczy Panda Jak lepiej tybetańskiego> ssak azjatycki, przypominający niedźwiadka, występuje w dwóch odmianach: mała panda himalajska o gęstym rudobrązowym futrze co to jest
 • Co znaczy Penetralia Kiedy <łac. lm> wnętrze, część najtajniejsza, ukryta słownik
 • Co znaczy Pizza Od czego zależy ż) czyt. picca ciasto w kształcie placka drożdżowego z dodatkiem pomidorów, oliwek, wędlin, sera itp. ? pizzeria czym jest
 • Co znaczy Club Pen Na czym polega liter słów: poets, playwrights poeci, dramaturgowie, editors wydawcy, essayists eseiści, novelists powieściopisarze – tworzących wyraz pen co oznacza
 • Co znaczy Pertraktować Różnice z kim o czym <łac. pertracto długo zajmować się czymś> prowadzić rozmowy, negocjacje, rokowania, układy ? pertraktacje tłumaczenie
 • Co znaczy Postscriptum Wady i zalety <łac. po napisanym> dopisek do listu, artykułu itp., umieszczony na końcu po podpisie autora (skrót: PS): umieścić coś w postscriptum przykłady
 • Co znaczy Polihistor Podobieństwa m) <łac. polyhistor, z gr. poly-íst?r wiele wiedzący> człowiek mający wszechstronne wiadomości z różnych dziedzin; encyklopedysta definicja
 • Co znaczy Predyspozycja Czemu ż) wrodzona skłonność, zdolność do czegoś: mieć predyspozycje do czego, predyspozycje aktorskie encyklopedia
 • Co znaczy Petitbeurre Co gorsze suche, kruche ciasteczko maślane, rodzaj herbatnika jak działa
 • Co znaczy Pluwio Porównaj wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z deszczem, opadami atmosferycznymi: pluwiogram, pluwiometr czy jest
 • Co znaczy Patos Porównanie uroczysty nastrój powagi, wzniosłość: patos pożegnania; 2. sposób mówienia podniosły, poważny, uroczysty: mówić z patosem, wpaść w patos pojęcie
 • Co znaczy Prezerwatywa Dlaczego od préserver ochraniać, z łac. praeservo> męski środek antykoncepcyjny i zabezpieczający przed chorobami przekazywanymi drogą seksualną wyjaśnienie
 • Co znaczy Permanentny Jak lepiej łac. permanens trwający> trwający nieprzerwanie, stały, ustawiczny: permanentne narzekanie, permanentny upał, permanentne kształcenie opis
 • Co znaczy Papuga Kiedy Babagh?, przez hiszp. papagayo, fr. papegai a. przez tur. papa?an, węg. papagáj> 1. duży ptak o barwnym upierzeniu i dużym zakrzywionym informacje
 • Co znaczy Pelikan Od czego zależy wielki ptak rybożerny, zamieszkujący wody strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej, z wielkim dziobem w kształcie skórzanego worka znaczenie
 • Co znaczy Plejada Na czym polega mit. gr. jedna z siedmiu córek Atlasa i Plejony, które zrozpaczone losem ojca, popełniły samobójstwo, po czym zostały przez Zeusa co znaczy
 • Co znaczy Piżama Różnice ż) lekki, luźny, dwuczęściowy ubiór do spania krzyżówka
 • Co znaczy Perorować Wady i zalety rozprawiać o czymś, rozwodzić się nad czymś; przemawiać co to jest
 • Co znaczy Pancerz Podobieństwa rycerskiej ze skóry lub blachy, osłaniająca tułów: założyć pancerz; 2. metalowa osłona zabezpieczająca pojazdy wojskowe i inne obiekty słownik
 • Co znaczy Progres Czemu m) postęp, rozwój czegoś (np. techniki, pracy) ? progresja, progresywny (podatek), progresywność czym jest
 • Co znaczy Ponderabilia Co gorsze zważyć> rzeczy konkretnie istniejące, uchwytne, wymierzalne, dotykalne, zważalne, przeciwieństwo: imponderabilia co oznacza
 • Co znaczy Pedia Porównaj człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kształceniem, uczeniem, wychowaniem, leczeniem dzieci i młodzieży itp tłumaczenie
 • Co znaczy Parnasizm Porównanie tytuł zbioru wierszy prekursorów tego kierunku> kierunek w poezji modernizmu w II połowie XIX w., będący reakcją na subiektywizm romantyzmu przykłady
 • Co znaczy Poncho Dlaczego z kwadratowego kawałka tkaniny z otworem na głowę, bez rękawów, używane w Ameryce Łacińskiej: indiańskie poncho definicja
 • Co znaczy Plutokracja Jak lepiej bogactwo + krátos władza> 1. warstwa najbogatszych ludzi, finansjera; 2. forma rządów, gdzie władzę sprawują ludzie najbogatsi, odmiana encyklopedia
 • Co znaczy Prosfora Kiedy ofiarny (mszalny) przyjmowany przez wiernych w rytuale konsekracji i w komunii w Kościołach obrzędu greckokatolickiego jak działa
 • Co znaczy Prymarny Od czego zależy przym.) pierwszy, pierwotny, początkowy: cechy prymarne i sekundarne czy jest
 • Co znaczy Pakamera Na czym polega ż) pomieszczenie robocze, podręczny magazyn pojęcie
 • Co znaczy Periodyzacja Różnice ż) podział na okresy, fazy, epoki itp.: periodyzacja literatury wyjaśnienie
 • Co znaczy Protoplasta Wady i zalety protoplastus najpierw stworzony, z gr. pr??ton plastós> założyciel rodu, najstarsza osoba w rodzinie, antenat: protoplasta rodu opis
 • Co znaczy Parias Podobieństwa z tamilskiego parayan a pareyan dobosz> 1. w Indiach osoba spoza kasty, należąca do najniższej klasy społecznej, pozbawiona wszelkich praw informacje
 • Co znaczy Prostytuować Czemu się 1. uprawiać prostytucję; 2. przen. hańbić się, postępować sprzedajnie, zwłaszcza dla korzyści materialnych znaczenie
 • Co znaczy Purysta Co gorsze osoba przesadnie dbająca o czystość obyczajów, języka ? puryzm językowy, purystyczny: tendencje purystyczne w kulturze języka, purystyczna co znaczy
 • Co znaczy Prospekt Porównaj lub ulotka reklamująca coś: prospekt reklamowy, prospekt wyrobów firmy jubilerskiej; ekon. prospekt emisyjny dokument zawierający dokładne krzyżówka
 • Co znaczy Plutos Porównanie m) mit. gr. pierwotnie bóg zapasów ziarna, później bóg bogactwa, wyobrażany w postaci chłopca z rogiem obfitości co to jest
 • Co znaczy Postulować Dlaczego wysuwać coś jako postulat, domagać się, żądać czegoś, zabiegać o coś słownik
 • Co znaczy Pejotl Jak lepiej kaktusa> farm. narkotyk, substancja alkaloidowa, otrzymywana z niektórych gatunków kaktusa, używana m.in. przez Indian w czasie obrzędów czym jest
 • Co znaczy Partyjski Kiedy kraina w płn.-wsch. Iranie, zamieszkana przez Partów> fraz. strzała partyjska ostre, celne słowa, powiedziane na odchodnym (nawiązanie do co oznacza
 • Co znaczy Promocja Od czego zależy działania mające na celu zwiększenie popularności kogoś lub czegoś, popieranie, lansowanie: promocja polskiej kultury w świecie ? promować tłumaczenie
 • Co znaczy Pastor Na czym polega m) <łac. pasterz> duszpasterz w Kościołach protestanckich ? pastorski, pastorostwo przykłady
 • Co znaczy Pankreatyna Różnice trzustka> farm. wyciąg z trzustki, ułatwiający trawienie, stosowany w leczeniu chorób trzustki i zaburzeń metabolizmu definicja
 • Co znaczy Plisa Wady i zalety marszczyć> 1. fałda, zakładka na sukni, koszuli itp., zwykle zaprasowana; 2. pas tkaniny naszyty na suknię, bluzkę itp. jako ozdoba; 3 encyklopedia
 • Co znaczy Palmeta Podobieństwa w formie stylizowanego liścia palmy, stosowany w architekturze, malarstwie i rzemiośle artystycznym; 2. ozdobny kształt drzew szpalerowych jak działa
 • Co znaczy Patena Czemu rel. w liturgii kat. okrągła tacka, zwykle złota lub pozłacana, na której kładzie się hostię i którą nakrywa się kielich w czasie mszy czy jest
 • Co znaczy Prymat Co gorsze miejsce, pierwszeństwo, dominująca rola: prymat języka angielskiego w słownictwie muzycznym, walczyć o prymat w czym pojęcie
 • Co znaczy Papirologia Porównaj nauka zajmująca się odczytywaniem staroż. tekstów, zapisanych na papirusie, pergaminie, tabliczkach i skorupach glinianych wyjaśnienie
 • Co znaczy Popularny Porównanie z łac. popularis> 1. przedstawiony w sposób przystępny, zrozumiały: wykład popularny; 2. powszechnie znany, ceniony, używany: popularny opis
 • Co znaczy Przywilej Dlaczego osobne prawo> 1. szczególne uprawnienie, prawo do korzystania ze szczególnych względów w jakimś zakresie: przywilej dyplomatyczny; 2. hist informacje
 • Co znaczy Polemizować Jak lepiej brać udział w polemice, dyskutować z kimś, mając odmienne zdanie znaczenie
 • Co znaczy Procentować Kiedy 1. przynosić odsetki (procenty), dawać zysk, dochód; 2. przynosić, korzyść, pożytek: wiedza procentuje komu co znaczy
 • Co znaczy Pantokrator Od czego zależy ikonografii wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i romańskiej Chrystus przedstawiany przeważnie jako sędzia lub król krzyżówka
 • Co znaczy Pąsowy Na czym polega przym.) jaskrawoczerwony co to jest
 • Co znaczy Panier Różnice m) tarta bułka lub mąka do obtaczania mięsa, ryb, jarzyn przed smażeniem ? panierka, panierować, panierowany słownik
 • Co znaczy Peeling Wady i zalety kosmetyczny, polegający na usunięciu zgrubiałego naskórka, oczyszczeniu skóry i pobudzeniu jej aktywności za pomocą masowania kremem z czym jest
 • Co znaczy Partycypacja Podobieństwa ż) <łac. participatio> branie w czymś udziału; uczestnictwo, udział co oznacza
 • Co znaczy Prohibicjonizm Czemu zakaz> ekon. metoda protekcjonizmu gospodarczego państwa, stosowana dla ochrony krajowej produkcji, handlu przed konkurencją zagraniczną tłumaczenie
 • Co znaczy Pitagorejski Co gorsze odnoszący się do Pitagorasa lub pitagorejczyków; Związek Pitagorejski bractwo religijne założone w VI w p.n.e. (rzekomo przez Pitagorasa przykłady
 • Co znaczy Petarda Porównaj pétarade> 1. rodzaj fajerwerku, środek wybuchowy używany np. w czasie ćwiczeń wojskowych, festynów; 2. ładunek materiału wybuchowego definicja
 • Co znaczy Pieta Porównanie ż) obraz lub rzeźba przedstawiające Matkę Bożą z martwym Chrystusem na kolanach; symbol cierpienia encyklopedia
 • Co znaczy Patetyczny Dlaczego przym.) pełen patosu; podniosły, wzniosły, uroczysty jak działa
 • Co znaczy Pulsar Jak lepiej m) gwiazda tzw. neutronowa, której promieniowanie jest pulsacyjne, w postaci krótkich rytmicznych rozbłysków czy jest
 • Co znaczy Producent Kiedy wytwarzający> 1. przedsiębiorstwo, fabryka lub osoba prywatna produkująca, wytwarzająca coś; wytwórca dóbr konsumpcyjnych przeznaczonych do pojęcie
 • Co znaczy Post Od czego zależy złożonych, mający znaczenie: po, następny, późniejszy: postimpresjonistyczny, postdatować, postmodernizm, postpozycja wyjaśnienie
 • Co znaczy Proktologia Na czym polega ż) med. dział medycyny, nauka o chorobach odbytu ? proktolog, proktologiczny opis
 • Co znaczy Profanacja Różnice miejsca lub przedmiotu otaczanego kultem, zwłaszcza religijnym; zbezczeszczenie czegoś: profanacja kościoła, grobów, hymnu państwowego informacje
 • Co znaczy Pielgrzym Wady i zalety cudzoziemiec, od peregre poza domem (ojczyzną), za granicą> 1. osoba odbywająca wędrówkę, zwykle pieszą, do miejsca kultu; pątnik znaczenie
 • Co znaczy Prometeizm Podobieństwa uznający za ideał moralny kierowanie się dobrem człowieka, poświęcenie się dla dobra ludzkości, dla idei ? prometejski: prometejski co znaczy
 • Co znaczy Pantalony Czemu postać z komedii dell’arte, podstarzały zalotnik> 1. żart. spodnie lub majtki, zwłaszcza niezgrabne, obszerne: nosić pantalony; 2. dawn krzyżówka
 • Co znaczy Proponować Co gorsze <łac. propono przedkładam> występować z propozycją czegoś; zgłaszać projekt, pomysł czegoś co to jest
 • Co znaczy Pedofilia Porównaj ż) med. zaburzenie seksualne, polegające na skierowaniu popędu płciowego ku dzieciom ? pedofil słownik
 • Co znaczy Produkować Porównanie produire, z łac. produco wywodzę, wytwarzam> 1. zajmować się produkcją czegoś, wytwarzać, wyrabiać coś; 2. powodować powstawanie czegoś czym jest
 • Co znaczy Pieniacz Dlaczego złości)> złośnik, awanturnik, osoba lubiąca się procesować z błahych powodów lub bez powodów ? pieniacki charakter, pieniactwo co oznacza
 • Co znaczy Penitencjarny Jak lepiej poena kara> odnoszący się do kar, więźniów, więzień, więziennictwa: system penitencjarny, zakład penitencjarny ? penitencjaryzm tłumaczenie
 • Co znaczy Paszkwilancki Kiedy przym.) mający charakter paszkwilu; charakterystyczny dla paszkwilanta; oszczerczy, szkalujący, szyderczy przykłady
 • Co znaczy Parking Od czego zależy m) wydzielone miejsce postoju pojazdów, zwłaszcza samochodów definicja
 • Co znaczy Paniczny Na czym polega przym.) powstały na skutek paniki, pełen paniki; paniczny strach nagły, niepohamowany, często nieuzasadniony encyklopedia
 • Co znaczy Prekursor Różnice biegnący porzodem> osoba, której myśli, dzieła, czyny otwierają nowe kierunki, nowe drogi rozwoju; nowator: prekursor impresjonizmu jak działa
 • Co znaczy Produktywny Wady i zalety wyniki w produkcji czegoś, przynoszący dobre rezultaty, korzyści; wydajny, efektywny: produktywny zakład, produktywne rozmowy czy jest
 • Co znaczy Pasztet Podobieństwa potrawa z kilku gatunków mięsa duszonego, potem zmielonego, odpowiednio przyprawionego i pieczonego: pasztet z dzika, z zająca, z gęsich pojęcie
 • Co znaczy Poligamiczny Czemu wielożenny; bot. rośliny poligamiczne rośliny, u których występują kwiaty obupłciowe obok jednopłciowych; zool. poligamiczne gatunki wyjaśnienie
 • Co znaczy Proklamacja Co gorsze obwieszczone publicznie ważne oświadczenie, odezwa, manifest: proklamacja niepodległości, stanu wojennego, proklamacja rządu, prezydenta opis
 • Co znaczy Parkiet Porównaj drewnianych klepek, ułożonych w pewien deseń; 2. w restauracji, kawiarni miejsce na sali przeznaczone do tańca; 3. szt konstrukcja z informacje
 • Co znaczy Pata Porównanie cierpienie> ostatni człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: a) lekarz stosujący określony sposób leczenia: homeopata, b) osoba cierpiąca znaczenie
 • Co znaczy Pastelowy Dlaczego przym.) malowany pastelami; wchodzący w skład pasteli, będący pastelem; odznaczający się delikatnymi barwami, nieintensywny, stonowany co znaczy
 • Co znaczy Profitować Jak lepiej 1. ciągnąć zyski, korzystać z czegoś; 2. przynosić zysk, korzyść; opłacać się krzyżówka
 • Co znaczy Pergamin Kiedy pergameński, z gr. Pergam?nós pochodzący z Pérgamos, miasta w Azji Mniejszej> 1. cienka skóra cielęca lub barania delikatnie wyprawiona co to jest
 • Co znaczy Patofizjologia Od czego zależy ż) med. dział patologii, zajmujący się czynnościami organizmu zmienionymi wskutek choroby; fizjologia patologiczna; fizjopatologia słownik
 • Co znaczy Precel Na czym polega kształcie kółka, owalu lub ósemki: krakowski precel, słone precle, precel z makiem, precel posypany ziarnem sezamowym ? precelek czym jest
 • Co znaczy Pytyjski Różnice przym.) niejasny, dwuznaczny, zagadkowy co oznacza
 • Co znaczy Profanum Wady i zalety n; ndm) <łac.> pojęcie odnoszące się do sfery życia świeckiego, w przeciwieństwie do sacrum, czyli sfery życia religijnego tłumaczenie
 • Co znaczy Prominent Podobieństwa m) osoba na ważnym, wysokim stanowisku, należąca do elity, zwłaszcza politycznej ? prominentny przykłady
 • Co znaczy Parafazja Czemu med. rodzaj afazji, zaburzenie mowy, polegające na używaniu słów o podobnym brzmieniu zamiast właściwych definicja
 • Co znaczy Pita Co gorsze ż) chleb syryjski, okrągły placek z mąki jęczmiennej lub pszennej, popularny na Bliskim Wschodzie encyklopedia
 • Co znaczy Postponować Porównaj postpono mniej cenić> okazywać komu brak szacunku, lekceważyć kogo, pomiatać kim ? spostponować, spostponowanie, spostponowany jak działa
 • Co znaczy Pikietować Porównanie 1. organizować, wystawiać pikietę, brać udział 2. przest. pilnować, strzec, czuwać w pikiecie czy jest
 • Co znaczy Poker Dlaczego pochodząca z Ameryki Płn., w której wygrywa ten, kto najwcześniej otrzyma najwyższą kartę ? pokerowy: pokerowa mina, twarz, pokerzysta pojęcie
 • Co znaczy Palant Jak lepiej gra drużyn, w których zawodnicy podbijają pałką małą piłkę: gra w palanta; 2. pot. człowiek nisko ceniony, głupiec: to palant wyjaśnienie
 • Co znaczy Parweniusz Kiedy weszła do warstwy ludzi zamożnych i stara się ich naśladować; dorobkiewicz, nowobogacki: parweniuszowski styl życia opis
 • Co znaczy Pularda Od czego zależy ż) 1. tuczona młoda kura; 2. potrawa z takiej kury informacje
 • Co znaczy Pub Na czym polega m) bar z napojami alkoholowymi i zakąskami; połącznie cech klubu i restauracji: iść do pubu na piwo znaczenie
 • Co znaczy Publikacja Różnice drukiem, wydawanie jakichś utworów, publikowanie; 2. tekst (dziennikarski, naukowy, artystyczny itp.) wydany drukiem co znaczy
 • Co znaczy Profil Wady i zalety widzianej z boku, podkreślający linię czoła, nosa, ust, brody: delikatny, drapieżny, ostry profil; 2. kontur, zarys kształtu czegoś krzyżówka
 • Co znaczy Pantałyk Podobieństwa m) tylko w zwrocie: zbić kogoś z pantałyku pozbawić kogoś pewności siebie, wprawić w zakłopotanie; zmieszać, zbić z tropu co to jest
 • Co znaczy Polaroid Czemu m) aparat fotograficzny z natychmiastowym (w ciągu kilkunastu sekund) wywołaniem zdjęć słownik
 • Co znaczy Patrycjusz Co gorsze Rzymie osoba ze szlachetnego rodu, mająca specjalne przywileje ? patrycjat, patrycjuszka, patrycjuszowski wygląd, ród, dom, b) w czym jest
 • Co znaczy Penetracja Porównaj penetratio> 1. docieranie dokądś w celach poznawczych; 2. badanie czegoś, analiza; wnikanie w coś ? penetracyjny, penetrator, penetrować co co oznacza
 • Co znaczy Prowizoryczny Porównanie provisory, z łac.> tymczasowy, przejściowy, chwilowy, mający trwać krótko: prowizoryczne mieszkanie, prowizoryczne oświetlenie tłumaczenie
 • Co znaczy Psalmodia Dlaczego śpiewanie psalmów, zgr. psalm?idía> 1. zbiór utworów religijno-dydaktycznych wzorowanych na psalmach biblijnych (np. Psalmodia polska W przykłady
 • Co znaczy Parestezja Jak lepiej obok, poza + aísth?sis spostrzeganie> med., psych. zaburzenia w odbieraniu wrażeń skórnych, jak mrowienie, cierpnięcie, kłucie, pieczenie definicja
 • Co znaczy Polaryzować Kiedy 1. wyraźnie zaznaczać różnice; 2. fiz. wywoływać zjawisko polaryzacji encyklopedia
 • Co znaczy Purytański Od czego zależy odznaczający się surowością zasad moralnych, obyczajów; surowy, rygorystyczny; 2. dotyczący purytanina lub purytanizmu jak działa
 • Co znaczy Pałacowy Na czym polega polit. przewrót pałacowy, rewolucja pałacowa obalenie panującego lub rządu (bez zmiany systemu polit.), jako wynik spisku urzędników lub czy jest
 • Co znaczy Pastorałka Różnice ludowa pieśń o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem, wesoła i lekka; 2. lit. utwór literacki (poetycki lub dramatyczny) na temat życia pojęcie
 • Co znaczy Politykować Wady i zalety polityczne ? politykier, politykierstwo; 2. zajmować się polityką, uprawiać działalność polityczną ? polityk; 3. postępować przezornie wyjaśnienie
 • Co znaczy Pean Podobieństwa przesadna pochwała, słowa uwielbienia; 2. lit. hymn ku czci Apollina, także pieśń pochwalna lub dziękczynna, opiewająca bohatera lub opis
 • Co znaczy Plani Czemu płaski> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z płaszczyzną, figurą płaską: planisfera planimetria informacje
 • Co znaczy Pony Co gorsze mały koń z Wysp Brytyjskich, łagodny i wytrzymały, np. kuc szetlandzki, szkocki znaczenie
 • Co znaczy Prewencyjny Porównaj prewencji, zapobiegający czemuś; zapobiegawczy; areszt prewencyjny, cenzura prewencyjna, wojna prewencyjna wypowiedziana w celu uprzedzenia co znaczy
 • Co znaczy Ii Plastyk Porównanie s zdolny do lepienia> 1. masa plastyczna, tworzywo sztuczne: taca z barwnego plastyku; 2. pot. materiał wybuchowy z tworzyw sztucznych krzyżówka
 • Co znaczy Pasażer Dlaczego korzystająca z jakiegoś środka lokomocji, niebędąca jego kierowcą: pasażer pociągu ? pasażerski (pociąg, statek co to jest
 • Co znaczy Puzzle Jak lepiej ndm; lm) gra polegająca na ułożeniu obrazka z małych, nieregularnych kawałków: układać puzzle słownik
 • Co znaczy Paradontoza Paradentoza Kiedy przy, obok + łac. dens ząb> med. przewlekłe postępujące schorzenie przyzębia, objawiające się m.in. krwawieniem dziąseł, rozchwianiem i czym jest
 • Co znaczy Perłowy Od czego zależy zrobiony z pereł, masa, macica perłowa wewnętrzna warstwa muszli mięczaków, używana do wyrobu przedmiotów ozdobnych; kolor perłowy – kolor co oznacza
 • Co znaczy Problematyzować Na czym polega ujmować zjawiska w kategoriach problemów, jako problemy; 2. doszukiwać się w czymś problemu, czynić z czegoś problem tłumaczenie
 • Co znaczy Proweniencja Różnice powstaję> pochodzenie czegoś: przedmioty nieznanej proweniencji, lepiej nie pytać o proweniencję czegoś przykłady
 • Co znaczy Psychofizyczny Wady i zalety przym.) dotyczący zjawisk psychicznych i fizycznych definicja
 • Co znaczy Parafraza Podobieństwa opis innymi słowami, od gr. phrásis sposób wyrażenia> 1. definicja wyjaśniająca termin lub wyraz; 2. swobodna przeróbka utworu encyklopedia
 • Co znaczy Plastyczny Czemu plastique, łac. plasticus, z gr. plastikós, od plásis, kształtowanie> 1. dotyczący sztuk pięknych z zakresu plastyki: sztuki plastyczne jak działa
 • Co znaczy Polio Co gorsze n) 1. med. choroba Heinego-Medina; 2. wirus wywołujący chorobę Heinego-Medina czy jest
 • Co znaczy Pamfil Porównaj ulubiony przez wszystkich> daw. a) dama atutowa w mariaszu, b) rodzaj gry karcianej, w której najmocniejszą kartą jest walet trefl pojęcie
 • Co znaczy Poligon Porównanie wielokąt, z gr. polýg?nos wielokątny> teren ćwiczeń wojskowych, odpowiednio przygotowany: ćwiczenia artyleryjskie na poligonie, poligon wyjaśnienie
 • Co znaczy Psychotropowy Dlaczego zwrot> farm. środki psychotropowe związki chemiczne działające na ośrodkowy układ nerwowy, mające wpływ na procesy psychiczne opis
 • Co znaczy Panoplia Jak lepiej ż) kompletne uzbrojenie starogreckiego hoplity, średniowiecznego rycerza informacje
 • Co znaczy Polarny Kiedy polaire, z łac. polaris, od polus biegun, z gr. pólos oś, biegun> dotyczący terenów podbiegunowych: roślinność polarna, stacja polarna znaczenie
 • Co znaczy Parafina Od czego zależy chem. biała, krystaliczna substancja, otrzymywana z ropy naftowej lub syntetycznie, używana m.in. do wyrobu świec, past do podłóg i w co znaczy
 • Co znaczy Peniuar Na czym polega m) lekki poranny strój domowy kobiet, używany od XIX w krzyżówka
 • Co znaczy Peryfraza Różnice lit. figura stylistyczna, zastąpienie słowa oznaczającego przedmiot, czynność, cechę, przez opis, metaforę lub charakterystykę; omówienie co to jest
 • Co znaczy Plafoniera Wady i zalety ż) oświetlenie przysufitowe, płaska lampa przylegająca do sufitu słownik
 • Co znaczy Podagra Podobieństwa pod-ágra sidło chwytające za nogę, metafor. silny ból w nodze> med. choroba powodująca obrzmienie i zniekształcenie palucha: cierpieć na czym jest
 • Co znaczy Persyflaż Czemu wyszydzać (wygwizdać), od siffler gwizdać> 1. szyderstwo ukryte pod pozorami uprzejmości; 2. lit. utwór literacki, stanowiący złośliwe co oznacza
 • Co znaczy Proliferacja Co gorsze rozmnażanie, od łac. proles potomstwo> rozprzestrzenienie, rozpowszechnienie (zwłaszcza broni jądrowej): umowa o nieproliferacji broni tłumaczenie
 • Co znaczy Plazma Porównaj lepkiego> 1. płynna część krwi, osocze; 2. fiz. gaz silnie zjonizowany, występujący np. w łuku elektrycznym, w gwiazdach ? plazmatyczny przykłady
 • Co znaczy Poligamia Porównanie związek małżeński jednego mężczyzny z kilkoma kobietami (wielożeństwo, poligynia) lub jednej kobiety z kilkoma mężczyznami (poliandria); 2 definicja
 • Co znaczy Playboy Dlaczego m) niezbyt młody mężczyzna o miłej powierzchowności, znany ze swobodnego trybu życia i sukcesów w stosunkach z kobietami encyklopedia
 • Co znaczy Projektant Jak lepiej łac. proiectans> specjalista opracowujący projekty, zwłaszcza w zakresie architektury, budownictwa, mody jak działa
 • Co znaczy Prycza Kiedy ż) proste drewniane lub metalowe łóżko o formie szerokiej ławy, z desek: spać na pryczy, prycza więzienna, piętrowe prycze czy jest
 • Co znaczy Platyna Od czego zależy sreberko, od plata srebro> chem. pierwiastek (Pt); srebrzystobiały metal szlachetny używany do wyrobów jubilerskich, laboratoryjnych pojęcie
 • Co znaczy Paleontologia Na czym polega roślinach i zwierzętach minionych epok geologicznych, oparta na badaniach szczątków, odcisków i śladów życia, zachowanych w różnych wyjaśnienie
 • Co znaczy Panorama Różnice widok> 1. rozległy widok, duża przestrzeń, oglądana z pewnej odległości: wokół roztacza się panorama; 2. film panoramiczny; 3. szt opis
 • Co znaczy Piramida Wady i zalety kształcie ostrosłupa, grobowiec faraona i dostojników królewskich: piramida Cheopsa; 2. sterta czegoś: piramida śmieci; 3. dowolny informacje
 • Co znaczy Parys Podobieństwa trojańskiej, sędzia w sporze między Herą, Ateną i Afrodytą o to, której – jako najpiękniejszej – należy się jabłko rzucone przez boginię znaczenie
 • Co znaczy Pałatka Czemu do sporządzania prowizorycznych namiotów wojskowych lub harcerskich, także jako okrycie (np. przeciwdeszczowe co znaczy
 • Co znaczy Petycja Co gorsze prośba, skarga> zbiorowe podanie, pismo do władz lub osób na wysokim stanowisku, zawierające prośbę lub skargę: petycja do sejmu, wnieść krzyżówka
 • Co znaczy Plądrować Porównaj 1. zabierać bezprawnie, grabić, łupić; 2. szperać, grzebać w cudzych rzeczach, przetrząsać; myszkować co to jest
 • Co znaczy Perspektywiczny Porównanie oparty na zasadach perspektywy, przedstawiający przedmioty w perspektywie: rysunek perspektywiczny; skrót perspektywiczny pozorne skrócenie słownik
 • Co znaczy Prymitywizować Dlaczego przedstawiać, ujmować coś w sposób prymitywny, upraszczać coś czym jest
 • Co znaczy Franko Porto Jak lepiej pocztowej> 1. warunki nadania przesyłki lub listu bez obowiązku opłaty przez odbiorcę; 2. klauzula w umowie o dostawę ładunku, określająca co oznacza
 • Co znaczy Pasat Kiedy m) stały, wiejący ku równikowi wiatr morski o umiarkowanej sile, występujący w strefie równikowej ? pasatowy tłumaczenie
 • Co znaczy Propos Od czego zależy powiedziane, lub przy okazji> wypowiadane wtedy, kiedy chce się nawiązać do jakiegoś pobocznego tematu lub wtedy, kiedy chcemy wtrącić się przykłady
 • Co znaczy Papieroplastyka Na czym polega plastycznego kształtowania przedmiotów dekoracyjno-użytkowych, liter itp. z papieru i masy papierowej; 2. przedmioty wykonane tą techniką definicja
 • Co znaczy Pastorale Różnice muz. a) utwór o tematyce wiejskiej, wokalny lub instrumentalny, o charakterze sielankowym, popularny szczególnie w XVI–XVIII w., b encyklopedia
 • Co znaczy Polka Wady i zalety ż) 1. czeski taniec narodowy o szybkim tempie; 2. muzyka do tego tańca ? poleczka: tańczyć poleczkę jak działa
 • Co znaczy Prodrom Podobieństwa zwiastun> 1. lit. słowo wstępne; krótka przedmowa, wstęp; 2. med. objaw zapowiadający chorobę; zwiastun czy jest
 • Co znaczy Polonistyka Czemu polskim i literaturze polskiej; filologia polska; 2. wydział na uniwersytecie obejmujący studia w tym zakresie pojęcie
 • Co znaczy Paradokumentalny Co gorsze przym.) mający charakter dokumentalny, ale nie dokument w ścisłym tego słowa znaczeniu wyjaśnienie
 • Co znaczy Pinugirl Porównaj wieszać na ścianie, girl dziewczyna> młoda dziewczyna, ładna aktorka, modelka, której zdjęcia z pism ilustrowanych kolekcjonują fani opis
 • Co znaczy Perfidia Porównanie ż) <łac. nieszczerość> wyrafinowana przebiegłość, przewrotność, chytrość informacje
 • Co znaczy Pechowy Dlaczego przym.) 1. mający pecha, prześladowany przez los; 2. przynoszący pecha; niefortunny, fatalny znaczenie
 • Co znaczy Perfidny Jak lepiej osoba przebiegła, chytra, przewrotna, podstępna: perfidny kłamca; 2. cecha czegoś: perfidne słowa, perfidne postępowanie ? perfidia co znaczy
 • Co znaczy Patentowany Kiedy przym.) 1. mający patent; 2. pot. całkowity, wielki, niepoprawny: patentowany leń, dureń, głupiec, osioł krzyżówka
 • Co znaczy Pralinka Od czego zależy ż) nadziewana czekoladka: pudełko pralinek co to jest
 • Co znaczy Panoptikum Na czym polega n; odm. w lm) wystawa, zbiór osobliwości ? panoptykalny słownik
 • Co znaczy Papież Różnice páppas tatuś> 1. najwyższy zwierzchnik Kościoła kat. i biskup Rzymu; tytuł używany od VI w. ? papieski, papiestwo; 2. przen. osoba uważana czym jest
 • Co znaczy Portatywny Wady i zalety przym.) nadający się do noszenia ze sobą: portatywna maszyna do pisania co oznacza
 • Co znaczy Porcelana Podobieństwa od porcella świnka (z ceramiki)> 1. masa z glinki kaolinowej, tworzywo ceramiczne do wyrobu naczyń i przedmiotów dekoracyjnych, sprzętu tłumaczenie
 • Co znaczy Pery Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, odpowiadający polskiemu: wokół, koło (czegoś): peryderma, peryferia, peryfraza przykłady
 • Co znaczy Partout Passe Co gorsze czasem małego obrazu, wykonana z kartonu lub tektury; 2. poligr. arkusz kartonu, na którym przykleja się odbitkę ilustracji, część składu definicja
 • Co znaczy Parlamentarzysta Porównaj członek parlamentu, poseł lub senator ? europarlamentarzysta encyklopedia
 • Co znaczy Populacja Porównanie populus ludność> 1. mieszkańcy danego kraju, miasta, obszaru: populacja Polski; 2. członkowie pewnej klasy lub grupy społecznej: populacja jak działa
 • Co znaczy Pesymista Dlaczego m) człowiek skłonny do pesymizmu, dostrzegający tylko ujemne strony życia czy jest
 • Co znaczy Publika Jak lepiej ż) <łac. publicus publiczny> pot. publiczność (czasem z odcieniem lekceważenia pojęcie
 • Co znaczy Padyszach Kiedy m) tytuł dawnych władców tureckich, perskich; władca (sułtan, szach) noszący ten tytuł wyjaśnienie
 • Co znaczy Pacyfikować Od czego zależy <łac. pacifico uspokajam> dokonywać pacyfikacji, tłumić bunt, powstanie, używając siły (zbrojnej) ? spacyfikować, spacyfikowany opis
 • Co znaczy Podest Na czym polega teatrze na scenie podwyższenie przeznaczone zwykle dla chóru; 2. poziom między kondygnacjami schodów: na podeście schodów stały doniczki z informacje
 • Co znaczy Pesymizm Różnice skłonność do dopatrywania się we wszystkim ujemnych stron, do negatywnego oceniania rzeczywistości, patrzenie na świat przez czarne okulary znaczenie
 • Co znaczy Panmiksja Wady i zalety ż) biol. swobodne, przypadkowe kojarzenie się osobników zapładniających się krzyżowo co znaczy
 • Co znaczy Parmezan Podobieństwa Parma we Włoszech> włoski bardzo twardy ser, o mocnym zapachu, dojrzewający kilka lat, utarty używany jako przyprawa w kuchni włoskiej krzyżówka
 • Co znaczy Periodyzować Czemu dzielić na okresy, fazy itp. ? periodyzacja co to jest

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Periodyzować co znaczy parmezan krzyżówka panmiksja co to jest pesymizm słownik podest czym jest pacyfikować co oznacza padyszach tłumaczenie publika przykłady. słownik.

Co to jest Porcelanowy co znaczy puder krzyżówka patriarchalny co to jest znaczenie.