Iberysta, Izotop, Izolować, Izolatka, Izolacja, Izokefalizm, Izobara, Izo, Ismael//Ismaelita.
iberysta izotop izolować co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na I

 • Co znaczy Iluzyjny Co to jest przym.) fikcyjny, pozorny, iluzoryczny
 • Co znaczy Inadekwatny Co to jest przym.) nieodpowiedni, niezgodny, nieadekwatny
 • Co znaczy Interesowny Co to jest przym.) mający na celu własny zysk, wyrachowany, chciwy
 • Co znaczy Iberystyka Co to jest ż) nauka o języku, literaturze i kulturze narodów Półwyspu Iberyjskiego (hiszpańskiej i portugalskiej), filologia iberyjska
 • Co znaczy Ibidem Co to jest samej stronie, w tym samym miejscu; wyraz wskazujący na to samo źródło, na ten sam fragment dzieła itp., o których była mowa wyżej (pisany
 • Co znaczy Ibis Co to jest rodziny Threskiornithidae, obejmujący wiele gatunków, charakteryzujący się długim, przeważnie wygiętym ku dołowi dziobem, zamieszkujący
 • Co znaczy Iblis Co to jest m) w wierzeniach muzułmańskich diabeł, szatan, zły duch
 • Co znaczy Ibn Co to jest syn (w imionach arabskich
 • Co znaczy Ibsenizm Co to jest dramaturg norw.)> lit. nurt w twórczości literackiej powstały pod wpływem twórczości Ibsena, wzorujący się na jego dramatach
 • Co znaczy Ichnologia Co to jest ż) nauka o skamieniałych śladach zwierząt kopalnych
 • Co znaczy Ichor Co to jest m) mit. gr. krew bogów
 • Co znaczy Ichtiol Co to jest chem. mieszanina związków organicznych otrzymywanych z łupków bitumicznych, stosowany do wyrobu maści jako środek antyseptyczny
 • Co znaczy Ichtiologia Co to jest ż) zool. nauka o rybach: okazy ichtiologiczne ? ichtiolog
 • Co znaczy Ichtiozaur Co to jest m) drapieżny gad kopalny, rybojaszczur
 • Co znaczy Id Co to jest <łac. to> psych. jeden z poziomów osobowości ludzkiej, która obejmuje ogół popędów oraz wypartych ze świadomości konfliktów wewnętrznych
 • Co znaczy Idea Co to jest zobaczyć, (w)ideín> 1. abstrakcyjne wyobrażenie przedmiotu, koncepcja czegoś: idea przyjaźni, piękna; 2. myśl przewodnia: idea utworu; 3
 • Co znaczy Idealista Co to jest kto wierzy w ideały, kto sądzi, że wszystko jest lub może być lepsze, niż to jest w rzeczywistości; 2. pot. naiwny romantyk, marzyciel
 • Co znaczy Idealizacja Co to jest gloryfikacja, apoteoza; 2. w metodologii: konstrukcja myślowa przyjmująca określone cechy dla nieistniejących w rzeczywistości warunków
 • Co znaczy Idealizm Co to jest uznający dominację ducha nad materią: idealizm subiektywny, obiektywny; światopogląd idealistyczny; 2. wiara w ideały ? idealista
 • Co znaczy Idealizować Co to jest komuś lub czemuś cechy doskonalsze od rzeczywistych; 2. szt. świadomie lub nieświadomie przekształcać według własnego ideału temat wzięty z
 • Co znaczy Idealny Co to jest doskonały, wzorowy; 2. wzniosły, szczytny, uduchowiony; 3. istniejący jako idea, w idei; niematerialny, nierealny, duchowy: dążenia idealne
 • Co znaczy Ideał Co to jest doskonałego kształtu czegoś: ideał piękna, ideał kobiet; 2. najwyższy, najdoskonalszy cel: dążyć do ideału ? idealny, idealizować co, kogo
 • Co znaczy Idem Co to jest <łac. ten sam, to samo> tak jak poprzednio, jak w pozycji poprzedzającej
 • Co znaczy Identyczność Co to jest pod każdym względem; 2. log. stosunek zachodzący między dwoma przedmiotami, jeśli wszystkie cechy i relacje przysługujące jednemu z nich
 • Co znaczy Identyczny Co to jest od p.-łac. identitas tożsamość, od łac. idem to samo> taki sam: ten dom jest identyczny, jak nasz ? identyczność
 • Co znaczy Identyfikacja Co to jest że ktoś lub coś jest rzeczywiście tym, rozpoznanie, ustalanie tożsamości: dokonać identyfikacji zwłok, skradzionych przedmiotów
 • Co znaczy Identyfikator Co to jest pozwala rozpoznać kogoś lub coś; 2. pot. mały kartonik z nazwiskiem, czasem też ze zdjęciem i innymi danymi, przypinany do ubrania
 • Co znaczy Identyfikować Co to jest stwierdzać, ustalać tożsamość; rozpoznawać, utożsamiać
 • Co znaczy Ideografia Co to jest ż) sposób oznaczania rzeczy i pojęć za pomocą odpowiadających im znaków graficznych, symboli ? ideograficzny
 • Co znaczy Ideograficzny Co to jest przym.) pismo ideograficzne pismo, w którym znaki oddają poszczególne pojęcia (np. hieroglify, pismo chińskie
 • Co znaczy Ideogram Co to jest m) umowny rysunek, znak, symbol zastępujący jakieś pojęcie ? ideografia, ideograficzny
 • Co znaczy Ideolog Co to jest m) wyraziciel, obrońca jakiejś ideologii
 • Co znaczy Ideologia Co to jest system poglądów i pojęć politycznych, społecznych, religijnych uznawanych przez jakąś społeczność w określonym miejscu i czasie: ideologia
 • Co znaczy Ideologizacja Co to jest ż) poddawanie kogoś wpływom jakiejś ideologii, ujmowanie pod kątem ideologii
 • Co znaczy Ideowiec Co to jest m) człowiek, który jest ślepo, bezgranicznie oddany jakiejś idei lub ideologii, dąży do jej urzeczywistnienia
 • Co znaczy Ideowy Co to jest wierny idei; 3. techn. schemat ideowy rysunek przedstawiający dany układ jedynie z funkcjonalnego punktu widzenia
 • Co znaczy Idiolatria Co to jest ż) samouwielbienie, samoubóstwienie
 • Co znaczy Imputować Co to jest co komu wmawiać komu winę, posądzać o co: nic ci nie imputuję
 • Co znaczy Idiolekt Co to jest cechy mowy danego osobnika, związane z jego pochodzeniem, wykształceniem, zawodem, tradycjami środowiskowymi, upodobaniami stylistycznymi
 • Co znaczy Idiom Co to jest osobliwość, osobliwe wyrażenie> jęz. zwrot utrwalony w danym języku i nieprzetłumaczalny dosłownie na inny język, frazeologizm ? idiomatyka
 • Co znaczy Idiomatyczny Co to jest przym.) jęz. stanowiący swoistą właściwość danego języka
 • Co znaczy Idiosynkrazja Co to jest psychologiczny powstały w XVI w. z elementów greckich, ídios indywidualny, sýnkrasis zmieszanie, na wzór p.-gr. idiosynkrisía (charakter
 • Co znaczy Idiota Co to jest człowiek niewykształcony, nieuk, z gr. idit?s wieśniak nieuczestniczący w życiu politycznym, żyjący z dala od miasta, prymitywnie> 1. pot
 • Co znaczy Idiotyczny Co to jest przym.) głupi, bezsensowny
 • Co znaczy Idiotyzm Co to jest idiotismus, gr. idi?tismós język potoczny wieśniaków> 1. niedorzeczność, bzdura; 2. med. głębokie upośledzenie umysłowe
 • Co znaczy Idisy Co to jest lm) mit. germ. a) żeńskie bóstwa opiekuńcze, b) demony śmierci, zniszczenia i wojny, wegetacji i płodności
 • Co znaczy Idol Co to jest idalum bożek pogański, łac. zjawa zmarłego, widmo, upiór, z gr. eíd?lon widziadło> 1. starożytny przedmiot kultu, zwykle posążek bóstwa; 2
 • Co znaczy Idolatria Co to jest ż) oddawanie czci boskiej idolom – wyobrażeniom bóstw; bałwochwalstwo
 • Co znaczy Idy Co to jest idy marcowe słynny dzień 13 marca 44 r., kiedy został zamordowany Juliusz Cezar; 2. przen. żart. okres szczególnie niebezpieczny dla
 • Co znaczy Idylla Co to jest idyllium poemat opiewający życie pasterzy, z gr. eidýllion obrazek (z życia wiejskiego)> 1. lit. gatunek liryczno-opisowej poezji
 • Co znaczy Idylliczny Co to jest idyllique, od idylle>1. pogodny, spokojny, nastrojowy, beztroski, sielankowy, sielski: idylliczny nastrój; 2. o utworze literackim: będący
 • Co znaczy Igloo Co to jest ndm) eskimoski domek, zwykle w kształcie kopuły z lodu lub brył ubitego śniegu
 • Co znaczy Ignorancja Co to jest ż) <łac. ignorantia> brak wiedzy na jakiś temat, nieprofesjonalizm; pot. nieuctwo ? ignorant, ignorantka, ignorować kogo, co
 • Co znaczy Ignorant Co to jest m) człowiek wykazujący ignorancję, niemający podstawowych wiadomości w jakiejś dziedzinie; nieuk
 • Co znaczy Ignorować Co to jest kogo, co <łac. ignorantia> nie brać czego pod uwagę, pomijać w rozważaniach; udawać, że się kogoś nie zauważa, lekceważyć ? zignorować
 • Co znaczy Igraszka Co to jest ż) drobiazg, zabawka; w lm igraszki wesołe zabawy, żarty
 • Co znaczy Igrek Co to jest litery y, przedostatniej w alfabecie łacińskim; ipsylon; 2. pot. ktoś, o kim dokładniej nie można lub nie chce się mówić
 • Co znaczy Igrzyska Co to jest sportowa: igrzyska olimpijskie, lekkoatletyczne, b) staroż. uroczyste widowiska łączące kult bogów z zawodami sportowymi i popisami poetów
 • Co znaczy Ihram Co to jest m) rel a) stan uświęcenia, którego doświadcza muzułmanin w czasie pielgrzymki do Mekki, b) biały, bawełniany ubiór pielgrzyma
 • Co znaczy Ihs Co to jest <łac. IHS, IHC, z gr. wielkich liter i??ta, eta, sígma, od I?soús Jezus> w staroż. chrześcijaństwie symbol i monogram Jezusa
 • Co znaczy Ikebana Co to jest pięknych kompozycji roślinnych z gałązek, traw i kwiatów; pot. także specjalne naczynia do takich kompozycji
 • Co znaczy Ikona Co to jest o tematyce rel. w malarstwie cerkiewnym: ikony bizantyjskie, greckie, ruskie ? ikonografia, ikonostas, ikoniczny; 2. komp. rysunek w ramce
 • Co znaczy Ikoniczny Co to jest przym.) 1. odnoszący się do ikony; 2. plastyczny
 • Co znaczy Ikonodulia Co to jest ż) rel. oddawanie czci ikonom (obrazom) i symbolom rzeczy świętych
 • Co znaczy Ikonografia Co to jest ż) naukowy opis i interpretacja utworów sztuk plastycznych, ikonologia ? badania ikonograficzne
 • Co znaczy Iksjon Co to jest Lapitów w Tesalii, który za targnięcie się na cześć Hery, małżonki Zeusa, został strącony do Tartaru i wpleciony w stale obracające się
 • Co znaczy Illuminati Co to jest lm) <łac. lm, w lp illuminatus oświecony> osoby światłe, niezwykle uczone, oczytane
 • Co znaczy Iluminacja Co to jest czasem kolorowe oświetlenie sal, ulic, placów: rzęsista iluminacja widowni; 2. daw. ozdobna ilustracja w starych rękopisach: pięknie
 • Co znaczy Iluminator Co to jest m) <łac. illuminator> 1. daw. średniowieczny ilustrator rękopisów; 2. współcz okienko w kajucie statku
 • Co znaczy Interwizja Co to jest ż) <łac.> telewizja międzynarodowa: program interwizyjny
 • Co znaczy Iluminizm Co to jest m) <łac. illumino oświecam> filoz. pogląd uznający, że warunkiem poznania jest oświecenie umysłu przez Boga
 • Co znaczy Iluminować Co to jest <łac. illumino oświetlam> 1. mocno oświetlać; 2. szt. ozdabiać rękopisy, książki ilustracjami
 • Co znaczy Imperatyw Co to jest imperativus rozkazujący> nakaz moralny, siła wewnętrzna zmuszająca do pewnego postępowania: imperatyw kategoryczny ? imperatywny
 • Co znaczy Ilustracja Co to jest rozjaśnienie> 1. rysunek w tekście utworu, związany tematycznie z jego treścią: ilustracja do bajki o Kopciuszku; 2. przen. przykład
 • Co znaczy Ilustrator Co to jest m) <łac. illustrator> osoba wykonująca ilustracje do tekstu książki, czasopisma itp
 • Co znaczy Ilustrować Co to jest ilustracje; 2. uzupełniać coś za pomocą komentarza, dokumentacji, zdjęć, filmów, muzyki itp.; 3. interpretować coś za pomocą słowa, gestu
 • Co znaczy Iluzja Co to jest złudzenie> 1. złudzenie, złudne obrazy ? iluzjon, iluzjonista, iluzjonizm; 2. przen. nierealne nadzieje lub plany: tworzyć iluzje; żyć
 • Co znaczy Iluzjonista Co to jest m) artysta cyrkowy wykonujący sztuczki powodujące u widza złudzenia optyczne ? iluzjonistyczny
 • Co znaczy Iluzjonistyczny Co to jest przym.) 1. prestidigitatorski; 2. odnoszący się do iluzjonizmu w sztukach plastycznych: malarstwo iluzjonistyczne
 • Co znaczy Iluzoryczny Co to jest przym.) oparty na iluzji; zwodniczy, złudny, pozorny, nierealny, fikcyjny
 • Co znaczy Image Co to jest wizerunek jakiejś postaci (np. aktora, polityka), stworzony na podstawie jej działalności zawodowej i cech osobistych, oblicze, charakter
 • Co znaczy Imaginacja Co to jest wyobraźnia, zdolność wymyślania lub wyobrażania sobie różnych najdziwniejszych rzeczy: mieć bujną imaginację ? imaginować sobie co
 • Co znaczy Imaginować Co to jest <łac. imaginor wyobrażam sobie> przest. wyobrażać sobie, wymyślać, fantazjować, roić
 • Co znaczy Imagizm Co to jest kierunek w poezji ang. i amer. na początku XX w., domagał się wprowadzenia do poezji języka potocznego, swobody wyboru tematu i form
 • Co znaczy Imago Co to jest n) <łac. imago obraz> biol. ostatecznie ukształtowana postać owada, z reguły zdolna do rozrodu
 • Co znaczy Imam Co to jest m) duchowny muzułmański prowadzący nabożeństwa w meczecie
 • Co znaczy Imbecyl Co to jest umysłowo, fr. imbécile z łac. imbecillus wątły (najpierw o drzewie niewydającym owoców)> 1. pot. głupiec; 2. med. osobnik niedorozwinięty
 • Co znaczy Imbecylizm Co to jest m) 1. med. średni stopień niedorozwoju umysłowego; 2. pot. głupota, idiotyzm
 • Co znaczy Imbir Co to jest gr. zyngiber?s> 1. bot. Zingiber, bylina z rodziny imbirowatych (Zingiberaceae), rosnąca w Azji podzwrotnikowej, uprawiana ze względu na
 • Co znaczy Imigracja Co to jest immigration, od immigrate imigrować> napływ ludności obcej do jakiegoś kraju: imigracja z Europy do Ameryki ? imigrant, urząd imigracyjny
 • Co znaczy Imigrować Co to jest przybyć do obcego kraju w celu osiedlenia się
 • Co znaczy Imitacja Co to jest udawanie; 2. pot. podróbka, przedmiot zrobiony na podobieństwo innego, oryginalnego, zwykle gorszy niż oryginał: niezła imitacja diamentów
 • Co znaczy Imitować Co to jest kopiować; 2. być imitacją czegoś; 3. muz. powtarzać melodię, motyw, temat innego głosu lub instrumentu
 • Co znaczy Immanentny Co to jest łac. im-manens pozostający w czymś> wewnętrzny, nierozerwalnie związany z czymś, wynikający z istoty czegoś: cecha immanentna
 • Co znaczy Immatrykulacja Co to jest immatriculation> uroczyste wręczenie indeksu w czasie oficjalnego otwarcia roku akademickiego jako symbol przyjęcia w poczet społeczności
 • Co znaczy Immatrykulować Co to jest wpisać w poczet studentów wyższej uczelni
 • Co znaczy Immediate Co to jest bezpośrednio, niezwłocznie, natychmiast
 • Co znaczy Immobilizer Co to jest m) techn unieruchamiacz; urządzenie zabezpieczające samochód przed kradzieżą, uniemożliwia jego uruchomienie bez specjalnego klucza
 • Co znaczy Immobilizm Co to jest m) <łac. immobilis nieruchomy> bezczynność, bezruch, zastój, stagnacja
 • Co znaczy Immoralizm Co to jest jakichkolwiek norm moralnych; 2. filoz. pogląd, według którego obowiązująca moralność powinna być zastąpiona przez inną
 • Co znaczy Immunitet Co to jest od immunis wolny od obowiązków> przywilej nietykalności osób pełniących ważne funkcje państwowe, polega na zwolnieniu ich od
 • Co znaczy Immunizować Co to jest 1. biol. uodporniać organizm na zarazki, toksyny itp.; 2. hist. nadawać immunitet
 • Co znaczy Immunologia Co to jest badaniem odporności organizmu i jego reakcji obronnych ? immunolog, immunologiczny, immunobiologia, immunoglobulina
 • Co znaczy Impas Co to jest wyjścia, pot. ślepa uliczka: nastąpił impas, znaleźć się w impasie; 2. karc rodzaj zagrywki niższą lewą: założyć impas, być pod impasem
 • Co znaczy Impasować Co to jest młodszą z posiadanych kart bijących (lub wychodzić kartą niższą), zakładając, że przeciwnik, mający jeszcze dołożyć kartę, nie ma czym
 • Co znaczy Imperator Co to jest m) <łac.> 1. władca imperium; 2. hist. tytuł cesarzy rzymskich, cesarza Napoleona i cara Rosji; 3. przen. człowiek władczy
 • Co znaczy Intratny Co to jest przym.) taki, który przynosi zysk, dochodowy: intratna posada, zajęcie
 • Co znaczy Imperialista Co to jest impérialiste (zwolennik cesarza Napoleona III we Francji), od impérial cesarski> człowiek prowadzący lub popierający politykę imperializmu
 • Co znaczy Imperializm Co to jest określająca politykę mocarstwową państwa; dążenie do podporządkowania sobie innych krajów, do stworzenia imperium ? polityka
 • Co znaczy Imperium Co to jest n; odm. lm) <łac.> państwo potężne terytorialnie, ekonomicznie, militarnie; mocarstwo ? imperialistyczny, imperialny, imperializm
 • Co znaczy Impersonalny Co to jest przym.) nieosobowy, bezosobowy
 • Co znaczy Impertynencja Co to jest ż) bezczelnie niegrzeczne, obraźliwe zachowanie lub słowo: prawić impertynencje komu ? impertynent, impertynenckie zachowanie, gesty
 • Co znaczy Impertynent Co to jest impertinens ~ntis niestosowny, nieodpowiedni> człowiek zachowujący się wobec kogoś arogancko, obraźliwie; grubianin, zuchwalec, arogant
 • Co znaczy Impet Co to jest m) <łac. impetus napór, napad> duża siła, gwałtowność, rozpęd: impet uderzenia; robić co z impetem ? impetyk, impetyczny charakter
 • Co znaczy Impetyk Co to jest m) <łac. impetus pęd, natarcie> osoba działająca gwałtownie, porywczo; nerwus
 • Co znaczy Implantacja Co to jest wszczepienie obcego narządu lub protezy wewnętrznej: implantacja serca, sztucznego zęba ? implant: chirurgia implantów; implantować co komu
 • Co znaczy Implicite Co to jest <łac.> 1. bez wyraźnego sformułowania, do wywnioskowania z kontekstu, domyślnie (w przeciwieństwie do explicite); 2. włącznie, włączając
 • Co znaczy Implikacja Co to jest implicatio>1. konsekwencja, następstwo; 2. log. treść pozostająca w logicznym związku z inną (np. czynność implikuje wykonawcę lub
 • Co znaczy Implikować Co to jest 1. zawierać w sobie, pociągać za sobą; 2. przypisywać coś komuś; imputować; 3. pociągać za sobą określone działanie
 • Co znaczy Imponderabilia Co to jest łac. pondero ważę> to, co niesłychanie ważne, ale nieuchwytne, niedające się dokładnie zbadać, przewidzieć
 • Co znaczy Imponować Co to jest imposer, formalnie wg łac. im-pono wkładam> budzić czyj podziw, szacunek pomieszany z lekką zazdrością: imponował swoją wiedzą ? imponujący
 • Co znaczy Imponujący Co to jest przym.) budzący podziw, szacunek; wspaniały, ogromny, okazały, olśniewający
 • Co znaczy Import Co to jest wwóz do kraju, sprowadzanie towarów z zagranicy: towary z importu, importowane; także o towarach zagranicznych: ta suknia to import z Włoch
 • Co znaczy Impostacja Co to jest głos)> muz. impostacja głosu a) prawidłowe postawienie głosu (śpiewaka, aktora), b) w nauce śpiewu prawidłowo ustawiony apartat głosowy
 • Co znaczy Impostor Co to jest m) daw. osoba przywłaszczająca sobie cudze nazwisko, godność itp.; szalbierz, oszust
 • Co znaczy Impotencja Co to jest 1. med. niemoc płciowa ? impotent; 2. przen. bezsilność, niemożność, niezdolność do czego: impotencja władz
 • Co znaczy Impotent Co to jest m) mężczyzna cierpiący na impotencję
 • Co znaczy Impregnacja Co to jest tkaniny lub drewna substancjami, dzięki którym uzyskują pożądane właściwości (np. odporność na wodę) ? impregnować co, czym; impregnowany
 • Co znaczy Impresariat Co to jest m) instytucja zajmująca się organizowaniem imprez artystycznych
 • Co znaczy Impresario Co to jest m) menedżer artysty, osoba zajmująca się wszystkimi sprawami związanymi z jego działalnością ? impresariat
 • Co znaczy Impresja Co to jest z łac. impressio wgniecenie> ulotne wrażenie, także utwór artystyczny powstały pod wpływem nagłego wrażenia: impresje muzyczne; impresje z
 • Co znaczy Impresjonizm Co to jest w którym najważniejsze było przedstawianie ulotnych wrażeń i subiektywnych doznań artysty ? impresjonista; malarstwo impresjonistyczne
 • Co znaczy Impreza Co to jest kulturalna, artystyczna, sportowa; 2. pot. zabawa taneczna, przyjęcie towarzyskie: iść na imprezę ? imprezować, imprezowicz
 • Co znaczy Imprimatur Co to jest formuła zamieszczana na wydawnictwach o charakterze religijnym, oznaczająca zezwolenie na druk i akceptację władz kościelnych; 2. przen
 • Co znaczy Imprimis Co to jest <łac.> szczególnie, nade wszystko, przede wszystkim
 • Co znaczy Improwizacja Co to jest improvisation, z wł. improvvisazione, od improvvisare urządzać coś naprędce, bez przygotowania> 1. szt dzieło powstałe pod wpływem chwili
 • Co znaczy Improwizator Co to jest m) człowiek mający zdolność improwizowania; autor improwizacji
 • Co znaczy Improwizować Co to jest robić coś bez uprzedniego zaplanowania; 2. układać i wygłaszać wiersz, mowę spontanicznie: improwizować mowę; 3. zmyślać, fantazjować; 4
 • Co znaczy Impuls Co to jest popchnięcie> 1. bodziec, pobudka do działania: dać impuls do czegoś; kierować się wewnętrznym impulsem ? impulsywność, impulsywny człowiek
 • Co znaczy Impulsywność Co to jest człowieka skłonnego do nagłych decyzji lub działań pod wpływem chwilowego bodźca, impulsu; nerwowość ? impulsywny
 • Co znaczy Impulsywny Co to jest podnieta, od impellere, impulsum pobudzić> 1. reagujący natychmiast; popędliwy, porywczy; 2. zachodzący pod wpływem impulsu, odruchowy
 • Co znaczy In Co to jest przedrostek o znaczeniu w środku, wewnątrz, w-; cząstka rozpoczynająca wiele wyrazów zapożyczonych: inhalacja, iniekcja, inkorporacja
 • Co znaczy Inauguracja Co to jest inauguration, z łac. inauguratio> uroczysty początek, rozpoczęcie, otwarcie: inauguracja roku szkolnego, igrzysk ? inaugurować co
 • Co znaczy Inaugurować Co to jest łac. in-auguro rozpoczynam wróżbą z lotu ptaków> 1. rozpoczynać coś; 2. daw. uroczyście wprowadzić kogoś na wysoki urząd
 • Co znaczy Incipit Co to jest <łac. zaczyna się> lit. początkowe wyrazy utworu literackiego, piosenki itp., przytaczane zwykle wtedy, gdy utwór nie ma tytułu
 • Co znaczy Inclusive Co to jest <łac.> włącznie
 • Co znaczy Incognito Co to jest sposób uniemożliwiający rozpoznanie, potajemnie, w przebraniu: przyjść gdzieś incognito; 2. przen. nieoficjalnie
 • Co znaczy Incompatibilia Co to jest 2. praw. zakaz łączenia mandatu poselskiego z niektórymi funkcjami publicznymi lub zawodowymi; 3. hist. w Polsce przedrozbiorowej: urzędy
 • Co znaczy Incydent Co to jest cido wpadam> przypadkowe i zwykle nieprzyjemne zdarzenie: drobny incydent; wypadek, który zdarza się rzadko, wyjątkowo ? incydentalny
 • Co znaczy Incydentalny Co to jest przym.) 1. przypadkowy, uboczny, okolicznościowy; 2. praw. mający znaczenie uboczne w sporze sądowym
 • Co znaczy Indagacja Co to jest ż) <łac. indagatio> natrętne wypytywanie o co, dopytywanie się ? indagować kogo, indagowany
 • Co znaczy Indeks Co to jest wskaźnik, palec wskazujący itp.> 1. wykaz czego, 2. daw. spis książek lub autorów zakazanych: przen. być na indeksie; 3. ekon. wskaźnik
 • Co znaczy Indeksować Co to jest notować treść dokumentów za pomocą słów lub symboli w celu przechowywania informacji
 • Co znaczy Indoktrynacja Co to jest ż) wpajanie komu jakichś przekonań, jakiejś ideologii: indoktrynacja polityczna ? indoktrynowany
 • Co znaczy Indolencja Co to jest ż) nieudolność, niedołęstwo w pracy, w wypełnianiu jakichś zadań ? indolentny
 • Co znaczy Indolentny Co to jest przym.) niedołężny, bierny, zobojętniały
 • Co znaczy Indukcja Co to jest sposób rozumowania polegający na wyprowadzaniu ogólnych wniosków ze szczegółowych przesłanek, danych z eksperymentu; przechodzenie od
 • Co znaczy Indukować Co to jest in-duco wprowadzam> 1. wnioskować, opierając się na metodzie indukcyjnej; 2. fiz. a) powodować naelektryzowanie ciała w wyniku indukcji
 • Co znaczy Industrializacja Co to jest ż) uprzemysłowienie kraju ? industrializm, industrialny
 • Co znaczy Industrializować Co to jest rozwijać przemysł; uprzemysławiać
 • Co znaczy Indyferentny Co to jest przym.) biernie ustosunkowany do czegoś; obojętny
 • Co znaczy Indyferentyzm Co to jest niedostrzeganie różnic; postawa obojętności wobec różnych spraw, religii, ideologii: indyferentyzm religijny, polityczny
 • Co znaczy Indygo Co to jest indyjskie> kolor niebieski, barwnik otrzymywany z liści rośliny o nazwie indygo lub indygowiec; tzw. indygowiec farbiarski, rosnący na
 • Co znaczy Indywidualista Co to jest jednostka> człowiek niechętnie dostosowujący się do innych, posiadający własne zdanie, przyzwyczajenia, niezależny od innych sposób bycia
 • Co znaczy Indywidualizacja Co to jest kształtowania się cech indywidualnych jednostki lub zbiorowości; 2. uwzględnianie właściwości indywidualnych jednostki, dostosowywanie norm
 • Co znaczy Indywidualizm Co to jest niezależności i odrębności osobistej; 2. postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów, rozpowszechnionych sądów, stosowanej
 • Co znaczy Indywidualność Co to jest swoistość; 2. jednostka, osoba wybitna, wyróżniająca się spośród innych, odznaczająca się wyrazistymi cechami indywidualnymi; 3. odrębność
 • Co znaczy Indywidualny Co to jest przym.) właściwy danej osobie, rzeczy; osobniczy: cecha indywidualna ? indywidualność: wybitna, silna indywidualność
 • Co znaczy Instrumentalista Co to jest m) <łac. instrumentum sprzęt> artysta muzyk grający na jakimś instrumencie, towarzyszący i akompaniujący wokaliście: zespół istrumentalny
 • Co znaczy Indywiduum Co to jest individuum coś niepodzielnego fizycznie (przekład gr. átomon)> 1. pot. negatywne określenie człowieka: ponure indywiduum; cóż to za
 • Co znaczy Inedita Co to jest lm) <łac.> utwory nieopublikowane za życia autora, wydane pośmiertnie
 • Co znaczy Inercja Co to jest ż) 1. bierność, brak woli: kogoś cechuje inercja; 2. fiz. bezwładność ? ruch inercyjny
 • Co znaczy Infant Co to jest ~ntis niemowlę> 1. dziecko rodu panującego Hiszpanii i Portugalii ? infantka; 2. następca tronu; 3. pot. pierworodny syn, dziedzic
 • Co znaczy Infantylizacja Co to jest ż) 1. infantylizowanie; 2. stawanie się infantylnym; dziecinnienie
 • Co znaczy Infantylizm Co to jest med. niedorozwój, zahamowanie rozwoju na poziomie dziecka; 2. pot. niedojrzałe, dziecinne zachowanie człowieka dorosłego, naiwność
 • Co znaczy Infantylizować Co to jest 1. czynić kogoś, coś infantylnym; 2. przedstawiać coś w sposób infantylny
 • Co znaczy Infantylnieć Co to jest stawać się infantylnym; infantylizować się, dziecinnieć
 • Co znaczy Infantylny Co to jest infantilis niemowlęcy> 1. o człowieku dorosłym: zachowujący się jak dziecko; 2. naiwny, niepoważny; 3. med. wykazujący w wieku dojrzałym
 • Co znaczy Infekcja Co to jest infection zakażenie, z p.-łac. infectio> med. zakażenie, zarażenie bakteriami, choroba zakaźna ? infekcyjny, infekować kogo; zainfekować
 • Co znaczy Infekować Co to jest powodować infekcję; zarażać, zakażać
 • Co znaczy Infernalny Co to jest przym.) 1. piekielny; 2. straszny, okropny, przerażający
 • Co znaczy Inflacja Co to jest inflation, z łac. inflatio nadymanie> ekon. spadek wartości pieniądza i wzrost cen towarów: inflacja złotówki ? inflacyjny
 • Co znaczy Informacja Co to jest przekazywanie komunikatów: sztuka informacji; wiadomość, przekaz o czym: informacja prasowa ? informować kogo, o czym, poinformować
 • Co znaczy Informator Co to jest m) 1. ktoś, kto udziela informacji; 2. książka, broszura zawierająca informacje z jakiejś dziedziny
 • Co znaczy Informatyka Co to jest tworzeniu i wykorzystywaniu systemów komputerowych; 2. metody i techniki przetwarzania informacji za pomocą komputerów; 3. rzad
 • Co znaczy Infradźwięk Co to jest m) fiz. dźwięk niesłyszalny, którego częstotliwość wynosi mniej niż 16 herców
 • Co znaczy Infrastruktura Co to jest budowa, sposób budowania> podstawowe elementy, urządzenia, instytucje umożliwiające sprawne funkcjonowanie większych instytucji, miast lub
 • Co znaczy Infuła Co to jest ż) <łac. infula> nakrycie głowy biskupa, świadczące o jego godności w Kościele ? infułat
 • Co znaczy Infułat Co to jest m) <łac. infulatus ubrany w infułę> duchowny katolicki niebędący biskupem, ale mający prawo noszenia infuły podczas uroczystych obrzędów
 • Co znaczy Ingerencja Co to jest ż) wtrącanie się, mieszanie się do czego, zwykle niepotrzebna interwencja ? ingerować w co
 • Co znaczy Ingerować Co to jest wtrącać się w cudze sprawy
 • Co znaczy Ingrediencja Co to jest ingredientia składniki, rzeczy wchodzące w skład czegoś, zwłaszcza mikstury lekarskiej> składnik dodawany do leków lub potraw
 • Co znaczy Inhalacja Co to jest z łac. in-halo> zabieg leczniczy polegający na wdychaniu oparów czego: brać inhalacje ? inhalatorium, inhalacyjny
 • Co znaczy Inhumacja Co to jest ż) pogrzebanie zwłok
 • Co znaczy Inicjacja Co to jest wtajemniczenie, uroczyste przyjęcie nowego członka jakiejś społeczności, sekty: rytuał inicjacji, inicjacyjny; 2. pot. zapoczątkowanie
 • Co znaczy Inicjał Co to jest m) pierwsza litera nazwy czegoś, imienia lub nazwiska kogoś
 • Co znaczy Inicjator Co to jest rozpoczynająca jakieś działanie; projektodawca; 2. chem. czynnik niezbędny do zapoczątkowania określonych reakcji chemicznych
 • Co znaczy Inicjatywa Co to jest wystąpienie z jakimś projektem, pomysłem, który stanowi impuls do działania: mieć, wykazać inicjatywę; pot. prywatna inicjatywa właściciele
 • Co znaczy Inicjować Co to jest initio zaczynam, robię początek> dawać bodziec do rozpoczęcia, występować z inicjatywą, dawać pomysł, rzucać myśl; zapoczątkowywać
 • Co znaczy Iniekcja Co to jest ż) med. wstrzyknięcie leku; pot. zastrzyk
 • Co znaczy Inkarnacja Co to jest wcielenie się bóstwa w istotę ludzką; wejście duszy w ciało innej istoty (zob. reinkarnacja); 2. daw. barwa skóry; cera, karnacja
 • Co znaczy Inkasent Co to jest m) urzędnik upoważniony do pobierania należności pieniężnych od płatników
 • Co znaczy Inkasować Co to jest co pobierać pieniądze, opłatę za coś ? inkasent, inkaso, zainkasować co
 • Co znaczy Inklinacja Co to jest ż) <łac. inclinatio> 1. skłonność: mieć, czuć inklinację do czego; 2. fiz. nachylenie magnetyczne, kąt nachylenia
 • Co znaczy Inkluz Co to jest dawnych wierzeń ludowych tajemnicza siła zamknięta w jakimś przedmiocie, przynosząca szczęście jego właścicielowi
 • Co znaczy Interesowność Co to jest kogoś, kto wszystko robi tylko ze względu na swoje dobro, na swój zysk; przeciwieństwo bezinteresowności ? interesowny człowiek
 • Co znaczy Inkluzja Co to jest inclusio> 1. to, co jest włączone; 2. log. mat. stosunek zachodzący między dwoma zbiorami przedmiotów, z których jeden zawiera się w drugim
 • Co znaczy Inkluzywny Co to jest obrębie czegoś innego, przeciwnie niż ekskluzywny; 2. log. pozostający w relacji inkluzji, zawierania; zbiór wartości zawierający się w
 • Co znaczy Inkoherencja Co to jest 1. niespójność, rozprzężenie, brak związku 2. med. zaburzenie w mowie i myśleniu wynikające z problemu stworzenia pełnego procesu
 • Co znaczy Inkorporacja Co to jest incorporatio> wcielenie do czegoś innego, wchłonięcie, wprowadzenie do czegoś ? inkorporować co do czego; in-korporant, inkorporowany
 • Co znaczy Interferon Co to jest m) biol. przeciwwirusowa substancja białkowa wytwarzana przez organizm w zarażonych wirusami komórkach
 • Co znaczy Inkrustacja Co to jest incrustatio> zdobienie powierzchni przedmiotów z jednego materiału (np. drewna) cennymi materiałami innego rodzaju: drogimi kamieniami
 • Co znaczy Inkryminacja Co to jest ż) obwinianie kogo o co, często niesłusznie, prześladowanie za przypisywane winy: inkryminacja rasowa ? inkryminowany
 • Co znaczy Inkub Co to jest m) w demonologii złośliwy duch, demon zniewalający kobiety podczas snu
 • Co znaczy Inkubacja Co to jest incubatio wysiadywanie jajek> 1. sztuczne wylęganie piskląt z jaj w inkubatorze; 2. med. czas od zakażenia organizmu do momentu wystąpienia
 • Co znaczy Inkubator Co to jest sztucznego wylęgu kurcząt; 2. med. urządzenie, w którym czasowo umieszcza się niemowlęta przedwcześnie urodzone
 • Co znaczy Inkunabuł Co to jest m) <łac. incunabula powijaki, kołyska> cenny starodruk, książka z dawnych epok ? inkunabulistyka
 • Co znaczy Inkwizycja Co to jest średniowieczna instytucja powołana przez Kościół kat. do zwalczania innowierców, przeciwników Kościoła, słynąca z bezwzględności i
 • Co znaczy Innowacja Co to jest ż) nowość: wprowadzać innowację ? innowator, innowacyjny
 • Co znaczy Innowator Co to jest m) człowiek wprowadzający innowację
 • Co znaczy Inri Co to jest Iudaeorum Jezus Nazarejczyk Król Żydowski> inicjały umieszczone na tabliczce przybitej do krzyża nad głową Jezusa
 • Co znaczy Inscenizacja Co to jest na scenę teatru, wystawienie w teatrze utworu literackiego: inscenizacja dramatów, baśni ? inscenizator, inscenizować co; zainscenizować
 • Co znaczy Insekt Co to jest Pliniusza), które jest przekładem gr. éntomon (u Arystotelesa)> biol. owad; pot. owad szkodliwy, robak ? insektarium, insektycydy
 • Co znaczy Insektycydy Co to jest m; lm) <łac. insectum owad + -cyd> chemiczne środki owadobójcze
 • Co znaczy Inseminacja Co to jest łac. in-semino wsiewam> sztuczne zapłodnienie zwierząt w celach hodowlanych: przeprowadzić inseminację ? inseminować co, inseminator
 • Co znaczy Inskrypcja Co to jest ż) <łac. inscriptio napis> napis wyryty na płycie, nagrobku, kamieniu: inskrypcja nagrobna
 • Co znaczy Inspekcja Co to jest z p.-łac. inspectio> kontrola, wizytacja: przeprowadzić inspekcję czego, gdzie; dokonać inspekcji czego ? inspekcyjny, inspektor
 • Co znaczy Inspekt Co to jest niem. Mistbeet, przez nawiązanie do łac. inspectus doglądany> szklarnia, oszklone pomieszczenie dla hodowli roślin wrażliwych na gorsze
 • Co znaczy Inspektor Co to jest dokonuje inspekcji; funkcja urzędnika kierującego inspektoratem, instytucją nadzorującą: inspektor policji
 • Co znaczy Inspektorat Co to jest m) 1. urząd nadzorczy sprawujący kontrolę; 2. biuro inspektora
 • Co znaczy Inspicjent Co to jest z łac. in-spicio doglądam> w teatrze, filmie lub telewizji pracownik, który organizuje i odpowiada za całość techniczną spektaklu, m.in
 • Co znaczy Inspiracja Co to jest twórcza, poetyckie natchnienie; 2. przen. wywieranie wpływu na kogoś lub na coś poprzez podsuwanie pomysłów, wysuwanie propozycji: coś
 • Co znaczy Inspirować Co to jest dawać natchnienie, pobudzać do twórczego myślenia
 • Co znaczy Instalacja Co to jest installation> pot. całość urządzeń elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych: zakładać instalację gazową ? instalator, instalatorstwo
 • Co znaczy Instancja Co to jest instantia> kolejny stopień w hierarchii władzy lub administracji: najwyższa instancja administracyjna, prawna; sądy wyższej instancji
 • Co znaczy Instant Co to jest do rozpuszczenia w wodzie lub innym płynie, gotowy do spożycia bez gotowania: kawa instant ? instantyzacja
 • Co znaczy Instrukcja Co to jest instructio pouczenie> przepis lub zbiór przepisów pouczających, jak należy postępować, co robić, jak używać przedmiotu: instrukcja obsługi
 • Co znaczy Instruktywny Co to jest przym.) pouczający, kształcący, stanowiący dla kogoś rodzaj instrukcji
 • Co znaczy Instrument Co to jest każdy rodzaj narzędzia, które służy, jest używane do jakiegoś celu: instrument medyczny, prawny ? instrumentarium medyczne, naukowe
 • Co znaczy Instrumentalny Co to jest wykonywany za pomocą instrumentów; muzyka instrumentalna muzyka wykonywana wyłącznie na instrumentach: zespół instrumentalny; 2. chem
 • Co znaczy Instrumentariusz Co to jest czasie operacji, odpowiedzialna za właściwy stan narzędzi chirurgicznych, które podaje lekarzowi: siostra instrumentariuszka
 • Co znaczy Instruować Co to jest kogo pouczać, udzielać instrukcji, wskazówek ? instruktor, poinstruować
 • Co znaczy Instynkt Co to jest popęd wrodzony, z łac. instinctus bodziec> biol. wrodzona zdolność wszystkich żywych istot do pewnych działań celowych, choć
 • Co znaczy Instynktowny Co to jest przym.) będący przejawem instynktu, wypływający z instynktu; odruchowy, mimowolny, bezwiedny
 • Co znaczy Instytucjonalizacja Co to jest cech instytucji, więc czegoś trwałego, zorganizowanego wg pewnych zasad, ustalonego w życiu społecznym: zachowanie człowieka podlega
 • Co znaczy Instytut Co to jest m) określenie instytucji prowadzących działalność naukową, kulturalną lub wydawniczą
 • Co znaczy Insulina Co to jest wyspa (od wysepki Langerhansa w trzustce)> biol. hormon trzustki, lek stosowany w cukrzycy: brać insulinę
 • Co znaczy Insurekcja Co to jest ż) powstanie zbrojne: insurekcja kościuszkowska
 • Co znaczy Insygnia Co to jest władzy, stanu lub urzędu, np. insygnia królewskie: korona, berło, jabłko i miecz; papieskie: tiara i dwa skrzyżowane klucze
 • Co znaczy Insynuacja Co to jest z łac. insinuatio> złośliwe i zwykle niesłuszne zarzuty, podejrzenia: robić, wysuwać insynuacje pod adresem kogo ? insynuować co komu
 • Co znaczy Insynuować Co to jest wmawiać coś komuś
 • Co znaczy Integracja Co to jest integration> połączenie w jedną całość, przyłączenie się do czego: integracja europejska ? integrować co; integrować się z czym
 • Co znaczy Integralność Co to jest niepodzielność; integralność terytorialna w prawie międzynarodowym nienaruszalność całości terytorium państwa
 • Co znaczy Integralny Co to jest przym.) stanowiący całość; całkowity, nienaruszalny ? integralność
 • Co znaczy Intelekt Co to jest łac. intellectus> rozum; zdolności umysłu, umysł: sprawność, potęga intelektu ? intelektualista, intelektualny, intelektualizm
 • Co znaczy Intelektualista Co to jest wybitnym umyśle, o dużej inteligencji i kulturze umysłowej ? intelektualistyczny, intelektualizować co, przeintelektualizowany
 • Co znaczy Intelektualny Co to jest przym.) umysłowy, rozumowy
 • Co znaczy Inteligencja Co to jest intelligence, z łac. intelligentia pojmowanie, rozumienie> 1. zdolność rozumienia zjawisk, uczenia się, szybkiego rozwiązywania problemów
 • Co znaczy Inteligentny Co to jest pojętny> rozumny, zdolny, bystry, pojętny; znamionujący inteligencję, posiadający wysoki poziom inteligencji: inteligentny człowiek
 • Co znaczy Intencja Co to jest intention, z łac. intentio napięcie> zamiar: mieć dobre intencje; motyw lub cel działania: robić coś w intencji wspólnego dobra
 • Co znaczy Intencjonalizm Co to jest m) filoz pogląd, wg którego efekt lub czyn jest wynikiem świadomego działania i nie powinien podlegać ocenie
 • Co znaczy Intencjonalny Co to jest przym.) zamierzony, umyślny, celowy, mający określony cel
 • Co znaczy Intensyfikacja Co to jest ż) <łac.> zwiększenie ilości, tempa działań i procesów: intensyfikacja wysiłków, badań naukowych ? intensyfikować co, intensywny rozwój
 • Co znaczy Intensywność Co to jest 1. natężenie, nasilenie, napięcie; 2. moc, siła
 • Co znaczy Intensywny Co to jest przym.) natężony, szybko rozwijający się, wzmożony, wzmocniony: intensywny rozwój gospodarczy ? intensywność
 • Co znaczy Inter Co to jest złożonych, wprowadza znaczenie: współ-, pomiędzy, wśród, w środku czego: interakcja, interdyscyplinarność, interkontynentalny
 • Co znaczy Interakcja Co to jest ż) <łac.> współdziałanie: wchodzić we wzajemne interakcje
 • Co znaczy Intercyza Co to jest ż) <łac. intercisa (sprawy) przecięte (przen. przesądzone)> przedślubna umowa dotycząca majątku, posagu: spisać intercyzę
 • Co znaczy Interdyscyplinarność Co to jest koncepcji, metod badawczych kilku dyscyplin nauki: interdyscyplinarność humanistyki, problematyka interdyscyplinarna
 • Co znaczy Interes Co to jest pożytek, korzyść> 1. sprawa, kwestia: mieć interes do kogo, załatwiać interes ? interesant, zainteresowany; 2. przedsiębiorstwo, biznes
 • Co znaczy Interesant Co to jest m) ten, kto załatwia jakieś sprawy, zwykle w instytucji: przyszli interesanci
 • Co znaczy Interesować Co to jest s’)intéresser, od łac. inter-esse być pomiędzy> budzić ciekawość, rodzić chęć poznania, zobaczenia, zrozumienia czegoś: interesuje mnie
 • Co znaczy Interfejs Co to jest łączenia ze sobą i współpracy dwóch różnych urządzeń lub programów: interfejs użytkownika; zasady komunikacji użytkownika z oprogramowaniem
 • Co znaczy Interferencja Co to jest wpływ, współoddziaływanie na siebie różnych czynników: interferencje językowe, kulturalne; 2. fiz. nakładanie się fal o różnych parametrach
 • Co znaczy Interglacjał Co to jest m) <łac.> geol. okres dziejów Ziemi pomiędzy dwoma zlodowaceniami, epoka międzylodowcowa: okres interglacjalny
 • Co znaczy Interieur Co to jest urządzenie wnętrza; 2. szt. obraz przedstawiający wnętrze domu mieszkalnego, scenki z życia rodzinnego; 3. teatr film dekoracja teatralna
 • Co znaczy Interior Co to jest m) <łac. znajdujący się bliżej środka> rozległy obszar w głębi kraju: interior Australii; przestrzeń wewnętrzna ? interioryzacja
 • Co znaczy Interkom Co to jest system – system łączności wewnętrznej> system łączności wewnętrznej, polegający na porozumiewaniu się za pomocą mikrofonów i głośników
 • Co znaczy Interlinia Co to jest ż) odstęp między wierszami tekstu ? interliniować interliniować poligr. przedzielać wiersze interlinią
 • Co znaczy Interlokutor Co to jest m) rozmówca; ten, kto bierze udział w rozmowie, dyskusji
 • Co znaczy Interludium Co to jest interludium, od łac. inter-ludo> 1. muz. krótki utwór muzyczny, wykonywany między dwiema częściami większego dzieła; 2. przen. przerwa w
 • Co znaczy Intermedium Co to jest scenka, dialog, skecz wystawiany w przerwie między poszczególnymi aktami sztuki teatralnej; w teatrze średniowiecznym komiczny przerywnik
 • Co znaczy Interna Co to jest medycyna), od internus wewnętrzny> 1. med. potoczna nazwa działu medycyny, której przedmiotem są choroby wewnętrzne: zdać egzamin z
 • Co znaczy Internacjonalizacja Co to jest umiędzynarodowienie; 2. uznanie na mocy umowy prawa państw do korzystania na jednakowych warunkach z określonego terytorium, rzek lub
 • Co znaczy Internacjonalizm Co to jest uznania wartości międzynarodowych i budowania pomostu kulturowego między wszystkimi narodami; koncepcja polityki i współpracy
 • Co znaczy Internalizacja Co to jest wyuczenie i zaakceptowanie wartości, poglądów, zasad etycznych środowiska, w którym żyjemy, przyjęcie ich za własne, uwewnętrznienie
 • Co znaczy Internat Co to jest internato, w końcu od łac. inter-nascor rodzę się pomiędzy> 1. dom dla młodzieży szkolnej, której stałe miejsce zameldowania jest odległe
 • Co znaczy Internauta Co to jest m) <łac. inter + nauta żeglarz lub łac. inter(net) + łac. nauta> pot. użytkownik sieci internetowej
 • Co znaczy Internet Co to jest sieć międzynarodowa> ogólnoświatowa sieć komputerowa, do której podłączone są sieci lokalne, a do nich komputery: podłączyć się do
 • Co znaczy Interpelacja Co to jest zapytanie poselskie kierowane bezpośrednio do przedstawicieli rządu: złożyć interpelację w sejmie ? interpelować w sprawie, interpelowany
 • Co znaczy Interpersonalny Co to jest przym.) dotyczący stosunków między poszczególnymi osobami, jednostkami
 • Co znaczy Interpol Co to jest nationale de) Pol(ice Criminelle) Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej> międzynarodowa organizacja policyjna utworzona w 1923 r
 • Co znaczy Interpolować Co to jest od łac. inter-polo> przekształcać pierwotny tekst przez dodanie do niego wyrazów, zwrotów lub zdań, które nie istnieją w oryginale
 • Co znaczy Interpretacja Co to jest i komentowanie jakiegoś zjawiska: dać naukową interpretację procesów społecznych; 2. wyjaśnianie treści jakiegoś tekstu: Biblii, poezji
 • Co znaczy Interpretator Co to jest m) <łac.> ten, kto interpretuje coś, objaśnia, tłumaczy
 • Co znaczy Interpretować Co to jest wyjaśniać, tłumaczyć, komentować; 2. wykonywać utwór muzyczny, teatralny z naciskiem na to, co wykonawca uważa za istotne w danym dziele
 • Co znaczy Interpunkcja Co to jest przestankowania, czyli wprowadzania umownych znaków przestankowych (przecinków, kropek, pauz) w pisanym tekście: zasady interpunkcji
 • Co znaczy Interseks Co to jest m) biol. osobnik mający cechy obu płci
 • Co znaczy Interview Co to jest przeprowadzić interview z kim; 2. spotkanie i rozmowa z pracodawcą w sprawie zatrudnienia: iść na interview
 • Co znaczy Interwał Co to jest łac. intervallum odstęp między wałami (równoległymi); przen. odległość tonów w skali muzycznej> przerwa, odstęp, odległość między
 • Co znaczy Interwencja Co to jest jakąś sprawę, żeby wywrzeć na nią jakiś wpływ; reagowanie na coś, ingerencja: niepotrzebna interwencja w co ? interweniować w co
 • Co znaczy Interweniować Co to jest wł. intervenire> działać dla rozstrzygnięcia, starać się o pomyślne załatwienie czegoś; pośredniczyć w jakiejś sprawie; wstawiać się
 • Co znaczy Intonacja Co to jest wysokości głosu, sposób akcentowania wyrazów i zdań, b) muzyczny ton mowy; 2. muz. a) wydobywanie dźwięków muzycznych w śpiewie i w grze na
 • Co znaczy Intonować Co to jest co podać ton, rozpoczynając śpiew zbiorowy, chóralny: zaintonować pieśń
 • Co znaczy Introdukcja Co to jest 1. wstęp do dzieła literackiego lub muzycznego; 2. wprowadzenie do czegoś ? introdukować co do czego, gdzie, introdukowany
 • Co znaczy Introligatorstwo Co to jest n) <łac.> druk. sztuka oprawiania książek, część procesu wydawniczego w drukarni ? introligator, introligatornia
 • Co znaczy Intronizacja Co to jest ż) 1. wprowadzenie na tron królewski; 2. wybór na papieża
 • Co znaczy Intronizować Co to jest dokonać intronizacji
 • Co znaczy Intropatia Co to jest ż) psych. wczuwanie się w stan emocjonalny innych osób
 • Co znaczy Introspekcja Co to jest od p.-łac. introspectus patrzenie do wewnątrz> psych. obserwacja własnych doznań psychicznych, samoobserwacja: opis introspekcyjny, poezja
 • Co znaczy Introwersja Co to jest skierowanie uwagi na własne przeżycia, zamykanie się w sobie, powściągliwość w wyrażaniu uczuć, izolowanie się od innych ? introwertyzm
 • Co znaczy Introwertyk Co to jest m) człowiek zamknięty w sobie, introwertyk
 • Co znaczy Introwertyzm Co to jest tzn. zamkniętych w sobie, którzy skupiają nadmierną uwagę na własnych wewnętrznych doznaniach ? introwertyk
 • Co znaczy Intruz Co to jest nieproszony gość, z łac. intrusus wepchnięty> natręt, człowiek obcy, niemile widziany, przychodzący nie w porę, pot. nieproszony gość: być
 • Co znaczy Intryga Co to jest zakłopotać> chytry i złośliwy podstęp, nieuczciwe knowania, matactwa: robić intrygi ? intryganctwo, intrygant, intrygantka, intrygować
 • Co znaczy Intrygować Co to jest 1. robić intrygi; 2. zaciekawiać, interesować, dawać do myślenia
 • Co znaczy Intrygujący Co to jest przym.) taki, który budzi wielką ciekawość, tajemniczy: intrygująca wiadomość, kobieta
 • Co znaczy Intubacja Co to jest trąba> med. zabieg polegający na wprowadzeniu rurki przez usta lub nos do krtani, która umożliwia oddychanie w wypadku zwężenia krtani, lub
 • Co znaczy Intuicja Co to jest intuizione, od intuire przeczuwać> przeczucie, przeświadczenie o czymś mimo braku racjonalnych przesłanek: kierować się intuicją
 • Co znaczy Intuicjonizm Co to jest teorii poznania, uznająca intuicję, przeczucie za ważne lub najważniejsze źródło poznania świata ? intuicjonistyczny
 • Co znaczy Intymność Co to jest ż) poufałość, zażyłość
 • Co znaczy Intymny Co to jest bardzo osobisty, związany z własnym ciałem lub własnymi przeżyciami, o których można rozmawiać tylko z najbliższymi ludźmi: intymne sprawy
 • Co znaczy Inwalida Co to jest m) człowiek niepełnosprawny, kaleka: inwalida wojenny ? inwalidztwo, inwalidzki
 • Co znaczy Inwazja Co to jest wtargnięcie> 1. napad, najazd obcych wojsk na cudze terytorium: inwazja nieprzyjacielska, powstrzymać, odeprzeć inwazję; 2. pot. nagła
 • Co znaczy Inwektywa Co to jest ż) <łac. invectiva (oratio)> obelga, obraźliwe słowo: ciskać inwektywy na kogo; obrzucić kogo inwektywami
 • Co znaczy Inwencja Co to jest ż) <łac. inventio> pomysłowość, inicjatywność, postawa aktywnego zaangażowania w co: mieć dużą inwencję, wykazać się inwencją
 • Co znaczy Inwentaryzacja Co to jest wszystkich przedmiotów, które stanowią majątek kogo, spis całego inwentarza: robić, przeprowadzać inwentaryzację ? inwentaryzator
 • Co znaczy Inwentaryzować Co to jest 1. sporządzać spis rzeczy danej jednostki organizacyjnej; 2. sporządzać rejestr zabytków sztuki
 • Co znaczy Inwestor Co to jest m) ten, kto płaci, inwestuje w coś; osoba lub instytucja dokonująca inwestycji
 • Co znaczy Inwestować Co to jest wykorzystywać posiadane środki finansowe; prowadzić inwestycje
 • Co znaczy Inwestycja Co to jest pieniężne przeznaczone na budowę obiektów lub stworzenie pewnych instytucji, które powinny przynosić korzyści, zyski: środki, nakłady
 • Co znaczy Inwigilacja Co to jest ż) <łac.> tajny nadzór nad kim, szpiegowanie kogo: prowadzić inwigilację kogo ? inwigilować kogo, inwigilowany
 • Co znaczy Inwigilować Co to jest śledzić kogoś, stale tajnie obserwować
 • Co znaczy Inwokacja Co to jest ż) <łac. invocatio> lit. apostrofa rozpoczynająca przemówienie, list, utwór literacki skierowany do istoty nadprzyrodzonej
 • Co znaczy Inżynieria Co to jest technice, o sposobach prowadzenia różnych prac wymagających wykształcenia technicznego: inżynieria budowlana, wojskowa, sanitarna; 2
 • Co znaczy Ipekakuana Co to jest bot. Ipecacuanha (Cephaelis), roślina z rodziny marzanowatych (Rubiaceae), rosnąca w Brazylii i Kolumbii, uprawiana ze względu na korzenie
 • Co znaczy Q I Co to jest n) iloraz inteligencji, liczba określająca stopień rozwoju umysłowego danej osoby
 • Co znaczy Ircha Co to jest włoskowata skóra o dużej miękkości, używana do wyrobu galanterii, do polerowania wyrobów metalowych, czyszczenia wyrobów szklanych itp
 • Co znaczy Ironia Co to jest niewiedza> drwina, kpina, złośliwość ukryta pod pozorem niewinnego żartu lub pochlebstwa: ironia losu, mówić coś z ironią ? ironiczny
 • Co znaczy Ironiczny Co to jest przym.) pełen ironii, uszczypliwy, drwiący
 • Co znaczy Ironizować Co to jest kpić, podkpiwać
 • Co znaczy Irracjonalizm Co to jest postawa będąca przeciwieństwem racjonalizmu; filoz pogląd głoszący, że rzeczywistości nie można poznać rozumowo, racjonalnie, lecz
 • Co znaczy Irracjonalny Co to jest przym.) <łac. irrationalis nierozumny> niedający się racjonalnie uzasadnić
 • Co znaczy Irrealizm Co to jest m) nierealność
 • Co znaczy Irrealny Co to jest przym.) <łac. irrealis> nierealny, nierzeczywisty
 • Co znaczy Irydologia Co to jest ż) dział medycyny zajmujący się badaniem tęczówki oka
 • Co znaczy Irygacja Co to jest nawadnianie pól: kanał irygacyjny; 2. med. zabieg przepłukiwania chorych narządów: irygacja ucha ? irygator
 • Co znaczy Irytacja Co to jest gniew: irytacja ogarnia kogo, mówić z irytacją ? irytować kogo, irytować się, irytujący, zirytowany, poirytowany
 • Co znaczy Irytować Co to jest <łac. irrito> drażnić, denerwować, gniewać
 • Co znaczy Ischias Co to jest m) med. rodzaj choroby neurologicznej, zapalenie nerwu kulszowego; rwa kulszowa
 • Co znaczy Islam Co to jest poddanie się (woli Boga)> nazwa religii muzułmańskiej, której twórcą był Mahomet; mahometanizm: wyznawać islam, przejść na islam
 • Co znaczy Ismaelita Ismael Co to jest biblijnej> 1. wyrzutek; 2. człowiek wyjęty spod prawa; banita italiki(ż; lm) poligr. pochyłe pismo drukarskie
 • Co znaczy Izo Co to jest cząstka wyrazów, wprowadzająca znaczenie: równy, taki sam, jednakowy: izoamplituda, izobara, izoglosa, izotermiczny
 • Co znaczy Izobara Co to jest ż) meteor linia na mapie pogody, która łączy punkty wyznaczające obszar o jednakowym ciśnieniu atmosferycznym
 • Co znaczy Izokefalizm Co to jest kompozycyjna w malarstwie i rzeźbie, stosowana w sztuce starożytnej, wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i romańskiej, polegająca na
 • Co znaczy Izolacja Co to jest odosobnienie, odseparowanie kogo lub czego od otoczenia: przymusowa izolacja; żyć w izolacji od świata ? izolatka, izolować kogo od kogo
 • Co znaczy Izolatka Co to jest służące do izolacji osób chorych, zwłaszcza na choroby zakaźne; 2. osobna cela w więzieniu lub w domu poprawczym
 • Co znaczy Izolować Co to jest wyspa (z łac. insula)> 1. nie dopuszczać do zetknięcia, trzymać w odosobnieniu; odłączać, oddzielać, odosabniać; 2. fiz. a) oddzielać coś
 • Co znaczy Izotop Co to jest atomu tego samego pierwiastka; izotopy mają tyle samo protonów, ale różnią się liczbą neutronów: pracownia izotopowa, badania izotopowe
 • Co znaczy Iberysta Co to jest zamieszkujący w starożytności Półwysep Iberyjski, przodkowie dzisiejszych Basków> 1. znawca języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Iberysta, Izotop, Izolować, Izolatka, Izolacja, Izokefalizm, Izobara, Izo, Ismael//Ismaelita, Islam, Ischias, Irytować, Irytacja, Irygacja, Irydologia słownik.

Co to jest Iberysta, Izotop, Izolować, Izolatka, Izolacja znaczenie.