Introwersja co znaczy implikacja krzyżówka intelektualista co to jest infradźwięk słownik.
incydent interakcja krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na I

 • Co znaczy Incydent Porównanie cido wpadam> przypadkowe i zwykle nieprzyjemne zdarzenie: drobny incydent; wypadek, który zdarza się rzadko, wyjątkowo ? incydentalny co znaczy
 • Co znaczy Interakcja Dlaczego ż) <łac.> współdziałanie: wchodzić we wzajemne interakcje krzyżówka
 • Co znaczy Impotent Jak lepiej m) mężczyzna cierpiący na impotencję co to jest
 • Co znaczy Imprimatur Kiedy formuła zamieszczana na wydawnictwach o charakterze religijnym, oznaczająca zezwolenie na druk i akceptację władz kościelnych; 2. przen słownik
 • Co znaczy Interior Od czego zależy m) <łac. znajdujący się bliżej środka> rozległy obszar w głębi kraju: interior Australii; przestrzeń wewnętrzna ? interioryzacja czym jest
 • Co znaczy Indywidualista Na czym polega jednostka> człowiek niechętnie dostosowujący się do innych, posiadający własne zdanie, przyzwyczajenia, niezależny od innych sposób bycia co oznacza
 • Co znaczy Improwizować Różnice robić coś bez uprzedniego zaplanowania; 2. układać i wygłaszać wiersz, mowę spontanicznie: improwizować mowę; 3. zmyślać, fantazjować; 4 tłumaczenie
 • Co znaczy Identyfikacja Wady i zalety że ktoś lub coś jest rzeczywiście tym, rozpoznanie, ustalanie tożsamości: dokonać identyfikacji zwłok, skradzionych przedmiotów przykłady
 • Co znaczy Iluzjonista Podobieństwa m) artysta cyrkowy wykonujący sztuczki powodujące u widza złudzenia optyczne ? iluzjonistyczny definicja
 • Co znaczy Interesant Czemu m) ten, kto załatwia jakieś sprawy, zwykle w instytucji: przyszli interesanci encyklopedia
 • Co znaczy Internat Co gorsze internato, w końcu od łac. inter-nascor rodzę się pomiędzy> 1. dom dla młodzieży szkolnej, której stałe miejsce zameldowania jest odległe jak działa
 • Co znaczy Insulina Porównaj wyspa (od wysepki Langerhansa w trzustce)> biol. hormon trzustki, lek stosowany w cukrzycy: brać insulinę czy jest
 • Co znaczy In Porównanie przedrostek o znaczeniu w środku, wewnątrz, w-; cząstka rozpoczynająca wiele wyrazów zapożyczonych: inhalacja, iniekcja, inkorporacja pojęcie
 • Co znaczy Ibis Dlaczego rodziny Threskiornithidae, obejmujący wiele gatunków, charakteryzujący się długim, przeważnie wygiętym ku dołowi dziobem, zamieszkujący wyjaśnienie
 • Co znaczy Intencjonalizm Jak lepiej m) filoz pogląd, wg którego efekt lub czyn jest wynikiem świadomego działania i nie powinien podlegać ocenie opis
 • Co znaczy Incognito Kiedy sposób uniemożliwiający rozpoznanie, potajemnie, w przebraniu: przyjść gdzieś incognito; 2. przen. nieoficjalnie informacje
 • Co znaczy Iblis Od czego zależy m) w wierzeniach muzułmańskich diabeł, szatan, zły duch znaczenie
 • Co znaczy Inkluzywny Na czym polega obrębie czegoś innego, przeciwnie niż ekskluzywny; 2. log. pozostający w relacji inkluzji, zawierania; zbiór wartości zawierający się w co znaczy
 • Co znaczy Interpelacja Różnice zapytanie poselskie kierowane bezpośrednio do przedstawicieli rządu: złożyć interpelację w sejmie ? interpelować w sprawie, interpelowany krzyżówka
 • Co znaczy Incydentalny Wady i zalety przym.) 1. przypadkowy, uboczny, okolicznościowy; 2. praw. mający znaczenie uboczne w sporze sądowym co to jest
 • Co znaczy Indukcja Podobieństwa sposób rozumowania polegający na wyprowadzaniu ogólnych wniosków ze szczegółowych przesłanek, danych z eksperymentu; przechodzenie od słownik
 • Co znaczy Iluminacja Czemu czasem kolorowe oświetlenie sal, ulic, placów: rzęsista iluminacja widowni; 2. daw. ozdobna ilustracja w starych rękopisach: pięknie czym jest
 • Co znaczy Impotencja Co gorsze 1. med. niemoc płciowa ? impotent; 2. przen. bezsilność, niemożność, niezdolność do czego: impotencja władz co oznacza
 • Co znaczy Idem Porównaj <łac. ten sam, to samo> tak jak poprzednio, jak w pozycji poprzedzającej tłumaczenie
 • Co znaczy Implicite Porównanie <łac.> 1. bez wyraźnego sformułowania, do wywnioskowania z kontekstu, domyślnie (w przeciwieństwie do explicite); 2. włącznie, włączając przykłady
 • Co znaczy Imperatyw Dlaczego imperativus rozkazujący> nakaz moralny, siła wewnętrzna zmuszająca do pewnego postępowania: imperatyw kategoryczny ? imperatywny definicja
 • Co znaczy Insygnia Jak lepiej władzy, stanu lub urzędu, np. insygnia królewskie: korona, berło, jabłko i miecz; papieskie: tiara i dwa skrzyżowane klucze encyklopedia
 • Co znaczy Inwektywa Kiedy ż) <łac. invectiva (oratio)> obelga, obraźliwe słowo: ciskać inwektywy na kogo; obrzucić kogo inwektywami jak działa
 • Co znaczy Imperator Od czego zależy m) <łac.> 1. władca imperium; 2. hist. tytuł cesarzy rzymskich, cesarza Napoleona i cara Rosji; 3. przen. człowiek władczy czy jest
 • Co znaczy Ischias Na czym polega m) med. rodzaj choroby neurologicznej, zapalenie nerwu kulszowego; rwa kulszowa pojęcie
 • Co znaczy Indeks Różnice wskaźnik, palec wskazujący itp.> 1. wykaz czego, 2. daw. spis książek lub autorów zakazanych: przen. być na indeksie; 3. ekon. wskaźnik wyjaśnienie
 • Co znaczy Inkunabuł Wady i zalety m) <łac. incunabula powijaki, kołyska> cenny starodruk, książka z dawnych epok ? inkunabulistyka opis
 • Co znaczy Import Podobieństwa wwóz do kraju, sprowadzanie towarów z zagranicy: towary z importu, importowane; także o towarach zagranicznych: ta suknia to import z Włoch informacje
 • Co znaczy Idiotyczny Czemu przym.) głupi, bezsensowny znaczenie
 • Co znaczy Interpolować Co gorsze od łac. inter-polo> przekształcać pierwotny tekst przez dodanie do niego wyrazów, zwrotów lub zdań, które nie istnieją w oryginale co znaczy
 • Co znaczy Interkom Porównaj system – system łączności wewnętrznej> system łączności wewnętrznej, polegający na porozumiewaniu się za pomocą mikrofonów i głośników krzyżówka
 • Co znaczy Informator Porównanie m) 1. ktoś, kto udziela informacji; 2. książka, broszura zawierająca informacje z jakiejś dziedziny co to jest
 • Co znaczy Intuicjonizm Dlaczego teorii poznania, uznająca intuicję, przeczucie za ważne lub najważniejsze źródło poznania świata ? intuicjonistyczny słownik
 • Co znaczy Inspicjent Jak lepiej z łac. in-spicio doglądam> w teatrze, filmie lub telewizji pracownik, który organizuje i odpowiada za całość techniczną spektaklu, m.in czym jest
 • Co znaczy Illuminati Kiedy lm) <łac. lm, w lp illuminatus oświecony> osoby światłe, niezwykle uczone, oczytane co oznacza
 • Co znaczy Inspekcja Od czego zależy z p.-łac. inspectio> kontrola, wizytacja: przeprowadzić inspekcję czego, gdzie; dokonać inspekcji czego ? inspekcyjny, inspektor tłumaczenie
 • Co znaczy Instrumentalny Na czym polega wykonywany za pomocą instrumentów; muzyka instrumentalna muzyka wykonywana wyłącznie na instrumentach: zespół instrumentalny; 2. chem przykłady
 • Co znaczy Interwizja Różnice ż) <łac.> telewizja międzynarodowa: program interwizyjny definicja
 • Co znaczy Identyczny Wady i zalety od p.-łac. identitas tożsamość, od łac. idem to samo> taki sam: ten dom jest identyczny, jak nasz ? identyczność encyklopedia
 • Co znaczy Iluminator Podobieństwa m) <łac. illuminator> 1. daw. średniowieczny ilustrator rękopisów; 2. współcz okienko w kajucie statku jak działa
 • Co znaczy Internalizacja Czemu wyuczenie i zaakceptowanie wartości, poglądów, zasad etycznych środowiska, w którym żyjemy, przyjęcie ich za własne, uwewnętrznienie czy jest
 • Co znaczy Imponujący Co gorsze przym.) budzący podziw, szacunek; wspaniały, ogromny, okazały, olśniewający pojęcie
 • Co znaczy Izotop Porównaj atomu tego samego pierwiastka; izotopy mają tyle samo protonów, ale różnią się liczbą neutronów: pracownia izotopowa, badania izotopowe wyjaśnienie
 • Co znaczy Intensyfikacja Porównanie ż) <łac.> zwiększenie ilości, tempa działań i procesów: intensyfikacja wysiłków, badań naukowych ? intensyfikować co, intensywny rozwój opis
 • Co znaczy Inter Dlaczego złożonych, wprowadza znaczenie: współ-, pomiędzy, wśród, w środku czego: interakcja, interdyscyplinarność, interkontynentalny informacje
 • Co znaczy Immanentny Jak lepiej łac. im-manens pozostający w czymś> wewnętrzny, nierozerwalnie związany z czymś, wynikający z istoty czegoś: cecha immanentna znaczenie
 • Co znaczy Inkluzja Kiedy inclusio> 1. to, co jest włączone; 2. log. mat. stosunek zachodzący między dwoma zbiorami przedmiotów, z których jeden zawiera się w drugim co znaczy
 • Co znaczy Ilustrator Od czego zależy m) <łac. illustrator> osoba wykonująca ilustracje do tekstu książki, czasopisma itp krzyżówka
 • Co znaczy Ikonodulia Na czym polega ż) rel. oddawanie czci ikonom (obrazom) i symbolom rzeczy świętych co to jest
 • Co znaczy Irytować Różnice <łac. irrito> drażnić, denerwować, gniewać słownik
 • Co znaczy Inwokacja Wady i zalety ż) <łac. invocatio> lit. apostrofa rozpoczynająca przemówienie, list, utwór literacki skierowany do istoty nadprzyrodzonej czym jest
 • Co znaczy Q I Podobieństwa n) iloraz inteligencji, liczba określająca stopień rozwoju umysłowego danej osoby co oznacza
 • Co znaczy Inkubacja Czemu incubatio wysiadywanie jajek> 1. sztuczne wylęganie piskląt z jaj w inkubatorze; 2. med. czas od zakażenia organizmu do momentu wystąpienia tłumaczenie
 • Co znaczy Immoralizm Co gorsze jakichkolwiek norm moralnych; 2. filoz. pogląd, według którego obowiązująca moralność powinna być zastąpiona przez inną przykłady
 • Co znaczy Iluzyjny Porównaj przym.) fikcyjny, pozorny, iluzoryczny definicja
 • Co znaczy Intymny Porównanie bardzo osobisty, związany z własnym ciałem lub własnymi przeżyciami, o których można rozmawiać tylko z najbliższymi ludźmi: intymne sprawy encyklopedia
 • Co znaczy Introdukcja Dlaczego 1. wstęp do dzieła literackiego lub muzycznego; 2. wprowadzenie do czegoś ? introdukować co do czego, gdzie, introdukowany jak działa
 • Co znaczy Inicjator Jak lepiej rozpoczynająca jakieś działanie; projektodawca; 2. chem. czynnik niezbędny do zapoczątkowania określonych reakcji chemicznych czy jest
 • Co znaczy Inicjał Kiedy m) pierwsza litera nazwy czegoś, imienia lub nazwiska kogoś pojęcie
 • Co znaczy Infrastruktura Od czego zależy budowa, sposób budowania> podstawowe elementy, urządzenia, instytucje umożliwiające sprawne funkcjonowanie większych instytucji, miast lub wyjaśnienie
 • Co znaczy Izobara Na czym polega ż) meteor linia na mapie pogody, która łączy punkty wyznaczające obszar o jednakowym ciśnieniu atmosferycznym opis
 • Co znaczy Immatrykulować Różnice wpisać w poczet studentów wyższej uczelni informacje
 • Co znaczy Iluzjonistyczny Wady i zalety przym.) 1. prestidigitatorski; 2. odnoszący się do iluzjonizmu w sztukach plastycznych: malarstwo iluzjonistyczne znaczenie
 • Co znaczy Inspiracja Podobieństwa twórcza, poetyckie natchnienie; 2. przen. wywieranie wpływu na kogoś lub na coś poprzez podsuwanie pomysłów, wysuwanie propozycji: coś co znaczy
 • Co znaczy Inspekt Czemu niem. Mistbeet, przez nawiązanie do łac. inspectus doglądany> szklarnia, oszklone pomieszczenie dla hodowli roślin wrażliwych na gorsze krzyżówka
 • Co znaczy Intrygujący Co gorsze przym.) taki, który budzi wielką ciekawość, tajemniczy: intrygująca wiadomość, kobieta co to jest
 • Co znaczy Inkarnacja Porównaj wcielenie się bóstwa w istotę ludzką; wejście duszy w ciało innej istoty (zob. reinkarnacja); 2. daw. barwa skóry; cera, karnacja słownik
 • Co znaczy Interseks Porównanie m) biol. osobnik mający cechy obu płci czym jest
 • Co znaczy Ihs Dlaczego <łac. IHS, IHC, z gr. wielkich liter i??ta, eta, sígma, od I?soús Jezus> w staroż. chrześcijaństwie symbol i monogram Jezusa co oznacza
 • Co znaczy Indygo Jak lepiej indyjskie> kolor niebieski, barwnik otrzymywany z liści rośliny o nazwie indygo lub indygowiec; tzw. indygowiec farbiarski, rosnący na tłumaczenie
 • Co znaczy Interieur Kiedy urządzenie wnętrza; 2. szt. obraz przedstawiający wnętrze domu mieszkalnego, scenki z życia rodzinnego; 3. teatr film dekoracja teatralna przykłady
 • Co znaczy Insekt Od czego zależy Pliniusza), które jest przekładem gr. éntomon (u Arystotelesa)> biol. owad; pot. owad szkodliwy, robak ? insektarium, insektycydy definicja
 • Co znaczy Interpretować Na czym polega wyjaśniać, tłumaczyć, komentować; 2. wykonywać utwór muzyczny, teatralny z naciskiem na to, co wykonawca uważa za istotne w danym dziele encyklopedia
 • Co znaczy Irrealny Różnice przym.) <łac. irrealis> nierealny, nierzeczywisty jak działa
 • Co znaczy Irracjonalizm Wady i zalety postawa będąca przeciwieństwem racjonalizmu; filoz pogląd głoszący, że rzeczywistości nie można poznać rozumowo, racjonalnie, lecz czy jest
 • Co znaczy Intencja Podobieństwa intention, z łac. intentio napięcie> zamiar: mieć dobre intencje; motyw lub cel działania: robić coś w intencji wspólnego dobra pojęcie
 • Co znaczy Inseminacja Czemu łac. in-semino wsiewam> sztuczne zapłodnienie zwierząt w celach hodowlanych: przeprowadzić inseminację ? inseminować co, inseminator wyjaśnienie
 • Co znaczy Industrializować Co gorsze rozwijać przemysł; uprzemysławiać opis
 • Co znaczy Industrializacja Porównaj ż) uprzemysłowienie kraju ? industrializm, industrialny informacje
 • Co znaczy Inżynieria Porównanie technice, o sposobach prowadzenia różnych prac wymagających wykształcenia technicznego: inżynieria budowlana, wojskowa, sanitarna; 2 znaczenie
 • Co znaczy Inspektor Dlaczego dokonuje inspekcji; funkcja urzędnika kierującego inspektoratem, instytucją nadzorującą: inspektor policji co znaczy
 • Co znaczy Inkoherencja Jak lepiej 1. niespójność, rozprzężenie, brak związku 2. med. zaburzenie w mowie i myśleniu wynikające z problemu stworzenia pełnego procesu krzyżówka
 • Co znaczy Identyfikować Kiedy stwierdzać, ustalać tożsamość; rozpoznawać, utożsamiać co to jest
 • Co znaczy Infantylizacja Od czego zależy ż) 1. infantylizowanie; 2. stawanie się infantylnym; dziecinnienie słownik
 • Co znaczy Idylla Na czym polega idyllium poemat opiewający życie pasterzy, z gr. eidýllion obrazek (z życia wiejskiego)> 1. lit. gatunek liryczno-opisowej poezji czym jest
 • Co znaczy Inskrypcja Różnice ż) <łac. inscriptio napis> napis wyryty na płycie, nagrobku, kamieniu: inskrypcja nagrobna co oznacza
 • Co znaczy Inaugurować Wady i zalety łac. in-auguro rozpoczynam wróżbą z lotu ptaków> 1. rozpoczynać coś; 2. daw. uroczyście wprowadzić kogoś na wysoki urząd tłumaczenie
 • Co znaczy Instynkt Podobieństwa popęd wrodzony, z łac. instinctus bodziec> biol. wrodzona zdolność wszystkich żywych istot do pewnych działań celowych, choć przykłady
 • Co znaczy Irygacja Czemu nawadnianie pól: kanał irygacyjny; 2. med. zabieg przepłukiwania chorych narządów: irygacja ucha ? irygator definicja
 • Co znaczy Instruować Co gorsze kogo pouczać, udzielać instrukcji, wskazówek ? instruktor, poinstruować encyklopedia
 • Co znaczy Insurekcja Porównaj ż) powstanie zbrojne: insurekcja kościuszkowska jak działa
 • Co znaczy Inkubator Porównanie sztucznego wylęgu kurcząt; 2. med. urządzenie, w którym czasowo umieszcza się niemowlęta przedwcześnie urodzone czy jest
 • Co znaczy Izokefalizm Dlaczego kompozycyjna w malarstwie i rzeźbie, stosowana w sztuce starożytnej, wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i romańskiej, polegająca na pojęcie
 • Co znaczy Intruz Jak lepiej nieproszony gość, z łac. intrusus wepchnięty> natręt, człowiek obcy, niemile widziany, przychodzący nie w porę, pot. nieproszony gość: być wyjaśnienie
 • Co znaczy Infantylnieć Kiedy stawać się infantylnym; infantylizować się, dziecinnieć opis
 • Co znaczy Interesowność Od czego zależy kogoś, kto wszystko robi tylko ze względu na swoje dobro, na swój zysk; przeciwieństwo bezinteresowności ? interesowny człowiek informacje
 • Co znaczy Indywidualność Na czym polega swoistość; 2. jednostka, osoba wybitna, wyróżniająca się spośród innych, odznaczająca się wyrazistymi cechami indywidualnymi; 3. odrębność znaczenie
 • Co znaczy Interna Różnice medycyna), od internus wewnętrzny> 1. med. potoczna nazwa działu medycyny, której przedmiotem są choroby wewnętrzne: zdać egzamin z co znaczy
 • Co znaczy Inkasować Wady i zalety co pobierać pieniądze, opłatę za coś ? inkasent, inkaso, zainkasować co krzyżówka
 • Co znaczy Impet Podobieństwa m) <łac. impetus napór, napad> duża siła, gwałtowność, rozpęd: impet uderzenia; robić co z impetem ? impetyk, impetyczny charakter co to jest
 • Co znaczy Ingrediencja Czemu ingredientia składniki, rzeczy wchodzące w skład czegoś, zwłaszcza mikstury lekarskiej> składnik dodawany do leków lub potraw słownik
 • Co znaczy Izo Co gorsze cząstka wyrazów, wprowadzająca znaczenie: równy, taki sam, jednakowy: izoamplituda, izobara, izoglosa, izotermiczny czym jest
 • Co znaczy Identyczność Porównaj pod każdym względem; 2. log. stosunek zachodzący między dwoma przedmiotami, jeśli wszystkie cechy i relacje przysługujące jednemu z nich co oznacza
 • Co znaczy Ismaelita Ismael Porównanie biblijnej> 1. wyrzutek; 2. człowiek wyjęty spod prawa; banita italiki(ż; lm) poligr. pochyłe pismo drukarskie tłumaczenie
 • Co znaczy Interwencja Dlaczego jakąś sprawę, żeby wywrzeć na nią jakiś wpływ; reagowanie na coś, ingerencja: niepotrzebna interwencja w co ? interweniować w co przykłady
 • Co znaczy Ikonografia Jak lepiej ż) naukowy opis i interpretacja utworów sztuk plastycznych, ikonologia ? badania ikonograficzne definicja
 • Co znaczy Impetyk Kiedy m) <łac. impetus pęd, natarcie> osoba działająca gwałtownie, porywczo; nerwus encyklopedia
 • Co znaczy Inri Od czego zależy Iudaeorum Jezus Nazarejczyk Król Żydowski> inicjały umieszczone na tabliczce przybitej do krzyża nad głową Jezusa jak działa
 • Co znaczy Integracja Na czym polega integration> połączenie w jedną całość, przyłączenie się do czego: integracja europejska ? integrować co; integrować się z czym czy jest
 • Co znaczy Internet Różnice sieć międzynarodowa> ogólnoświatowa sieć komputerowa, do której podłączone są sieci lokalne, a do nich komputery: podłączyć się do pojęcie
 • Co znaczy Ingerencja Wady i zalety ż) wtrącanie się, mieszanie się do czego, zwykle niepotrzebna interwencja ? ingerować w co wyjaśnienie
 • Co znaczy Ibidem Podobieństwa samej stronie, w tym samym miejscu; wyraz wskazujący na to samo źródło, na ten sam fragment dzieła itp., o których była mowa wyżej (pisany opis
 • Co znaczy Ironiczny Czemu przym.) pełen ironii, uszczypliwy, drwiący informacje
 • Co znaczy Inkorporacja Co gorsze incorporatio> wcielenie do czegoś innego, wchłonięcie, wprowadzenie do czegoś ? inkorporować co do czego; in-korporant, inkorporowany znaczenie
 • Co znaczy Intermedium Porównaj scenka, dialog, skecz wystawiany w przerwie między poszczególnymi aktami sztuki teatralnej; w teatrze średniowiecznym komiczny przerywnik co znaczy
 • Co znaczy Immobilizer Porównanie m) techn unieruchamiacz; urządzenie zabezpieczające samochód przed kradzieżą, uniemożliwia jego uruchomienie bez specjalnego klucza krzyżówka
 • Co znaczy Improwizacja Dlaczego improvisation, z wł. improvvisazione, od improvvisare urządzać coś naprędce, bez przygotowania> 1. szt dzieło powstałe pod wpływem chwili co to jest
 • Co znaczy Idiota Jak lepiej człowiek niewykształcony, nieuk, z gr. idit?s wieśniak nieuczestniczący w życiu politycznym, żyjący z dala od miasta, prymitywnie> 1. pot słownik
 • Co znaczy Iniekcja Kiedy ż) med. wstrzyknięcie leku; pot. zastrzyk czym jest
 • Co znaczy Imprimis Od czego zależy <łac.> szczególnie, nade wszystko, przede wszystkim co oznacza
 • Co znaczy Implikować Na czym polega 1. zawierać w sobie, pociągać za sobą; 2. przypisywać coś komuś; imputować; 3. pociągać za sobą określone działanie tłumaczenie
 • Co znaczy Imam Różnice m) duchowny muzułmański prowadzący nabożeństwa w meczecie przykłady
 • Co znaczy Ikoniczny Wady i zalety przym.) 1. odnoszący się do ikony; 2. plastyczny definicja
 • Co znaczy Inwestować Podobieństwa wykorzystywać posiadane środki finansowe; prowadzić inwestycje encyklopedia
 • Co znaczy Impulsywność Czemu człowieka skłonnego do nagłych decyzji lub działań pod wpływem chwilowego bodźca, impulsu; nerwowość ? impulsywny jak działa
 • Co znaczy Idolatria Co gorsze ż) oddawanie czci boskiej idolom – wyobrażeniom bóstw; bałwochwalstwo czy jest
 • Co znaczy Inscenizacja Porównaj na scenę teatru, wystawienie w teatrze utworu literackiego: inscenizacja dramatów, baśni ? inscenizator, inscenizować co; zainscenizować pojęcie
 • Co znaczy Ideogram Porównanie m) umowny rysunek, znak, symbol zastępujący jakieś pojęcie ? ideografia, ideograficzny wyjaśnienie
 • Co znaczy Implantacja Dlaczego wszczepienie obcego narządu lub protezy wewnętrznej: implantacja serca, sztucznego zęba ? implant: chirurgia implantów; implantować co komu opis
 • Co znaczy Inwestor Jak lepiej m) ten, kto płaci, inwestuje w coś; osoba lub instytucja dokonująca inwestycji informacje
 • Co znaczy Intrygować Kiedy 1. robić intrygi; 2. zaciekawiać, interesować, dawać do myślenia znaczenie
 • Co znaczy Imitować Od czego zależy kopiować; 2. być imitacją czegoś; 3. muz. powtarzać melodię, motyw, temat innego głosu lub instrumentu co znaczy
 • Co znaczy Introwertyzm Na czym polega tzn. zamkniętych w sobie, którzy skupiają nadmierną uwagę na własnych wewnętrznych doznaniach ? introwertyk krzyżówka
 • Co znaczy Impreza Różnice kulturalna, artystyczna, sportowa; 2. pot. zabawa taneczna, przyjęcie towarzyskie: iść na imprezę ? imprezować, imprezowicz co to jest
 • Co znaczy Ichor Wady i zalety m) mit. gr. krew bogów słownik
 • Co znaczy Interesowny Podobieństwa przym.) mający na celu własny zysk, wyrachowany, chciwy czym jest
 • Co znaczy Ideowy Czemu wierny idei; 3. techn. schemat ideowy rysunek przedstawiający dany układ jedynie z funkcjonalnego punktu widzenia co oznacza
 • Co znaczy Ideolog Co gorsze m) wyraziciel, obrońca jakiejś ideologii tłumaczenie
 • Co znaczy Indywidualizacja Porównaj kształtowania się cech indywidualnych jednostki lub zbiorowości; 2. uwzględnianie właściwości indywidualnych jednostki, dostosowywanie norm przykłady
 • Co znaczy Immediate Porównanie bezpośrednio, niezwłocznie, natychmiast definicja
 • Co znaczy Ideograficzny Dlaczego przym.) pismo ideograficzne pismo, w którym znaki oddają poszczególne pojęcia (np. hieroglify, pismo chińskie encyklopedia
 • Co znaczy Incompatibilia Jak lepiej 2. praw. zakaz łączenia mandatu poselskiego z niektórymi funkcjami publicznymi lub zawodowymi; 3. hist. w Polsce przedrozbiorowej: urzędy jak działa
 • Co znaczy Integralny Kiedy przym.) stanowiący całość; całkowity, nienaruszalny ? integralność czy jest
 • Co znaczy Intubacja Od czego zależy trąba> med. zabieg polegający na wprowadzeniu rurki przez usta lub nos do krtani, która umożliwia oddychanie w wypadku zwężenia krtani, lub pojęcie
 • Co znaczy Inauguracja Na czym polega inauguration, z łac. inauguratio> uroczysty początek, rozpoczęcie, otwarcie: inauguracja roku szkolnego, igrzysk ? inaugurować co wyjaśnienie
 • Co znaczy Imaginować Różnice <łac. imaginor wyobrażam sobie> przest. wyobrażać sobie, wymyślać, fantazjować, roić opis
 • Co znaczy Internacjonalizacja Wady i zalety umiędzynarodowienie; 2. uznanie na mocy umowy prawa państw do korzystania na jednakowych warunkach z określonego terytorium, rzek lub informacje
 • Co znaczy Impersonalny Podobieństwa przym.) nieosobowy, bezosobowy znaczenie
 • Co znaczy Idiotyzm Czemu idiotismus, gr. idi?tismós język potoczny wieśniaków> 1. niedorzeczność, bzdura; 2. med. głębokie upośledzenie umysłowe co znaczy
 • Co znaczy Ideografia Co gorsze ż) sposób oznaczania rzeczy i pojęć za pomocą odpowiadających im znaków graficznych, symboli ? ideograficzny krzyżówka
 • Co znaczy Ilustrować Porównaj ilustracje; 2. uzupełniać coś za pomocą komentarza, dokumentacji, zdjęć, filmów, muzyki itp.; 3. interpretować coś za pomocą słowa, gestu co to jest
 • Co znaczy Instrumentalista Porównanie m) <łac. instrumentum sprzęt> artysta muzyk grający na jakimś instrumencie, towarzyszący i akompaniujący wokaliście: zespół istrumentalny słownik
 • Co znaczy Iluminować Dlaczego <łac. illumino oświetlam> 1. mocno oświetlać; 2. szt. ozdabiać rękopisy, książki ilustracjami czym jest
 • Co znaczy Inteligencja Jak lepiej intelligence, z łac. intelligentia pojmowanie, rozumienie> 1. zdolność rozumienia zjawisk, uczenia się, szybkiego rozwiązywania problemów co oznacza
 • Co znaczy Islam Kiedy poddanie się (woli Boga)> nazwa religii muzułmańskiej, której twórcą był Mahomet; mahometanizm: wyznawać islam, przejść na islam tłumaczenie
 • Co znaczy Interpretacja Od czego zależy i komentowanie jakiegoś zjawiska: dać naukową interpretację procesów społecznych; 2. wyjaśnianie treści jakiegoś tekstu: Biblii, poezji przykłady
 • Co znaczy Inklinacja Na czym polega ż) <łac. inclinatio> 1. skłonność: mieć, czuć inklinację do czego; 2. fiz. nachylenie magnetyczne, kąt nachylenia definicja
 • Co znaczy Imigrować Różnice przybyć do obcego kraju w celu osiedlenia się encyklopedia
 • Co znaczy Ideowiec Wady i zalety m) człowiek, który jest ślepo, bezgranicznie oddany jakiejś idei lub ideologii, dąży do jej urzeczywistnienia jak działa
 • Co znaczy Idol Podobieństwa idalum bożek pogański, łac. zjawa zmarłego, widmo, upiór, z gr. eíd?lon widziadło> 1. starożytny przedmiot kultu, zwykle posążek bóstwa; 2 czy jest
 • Co znaczy Insynuować Czemu wmawiać coś komuś pojęcie
 • Co znaczy Iberysta Co gorsze zamieszkujący w starożytności Półwysep Iberyjski, przodkowie dzisiejszych Basków> 1. znawca języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz wyjaśnienie
 • Co znaczy Impresariat Porównaj m) instytucja zajmująca się organizowaniem imprez artystycznych opis
 • Co znaczy Innowator Porównanie m) człowiek wprowadzający innowację informacje
 • Co znaczy Indolencja Dlaczego ż) nieudolność, niedołęstwo w pracy, w wypełnianiu jakichś zadań ? indolentny znaczenie
 • Co znaczy Inercja Jak lepiej ż) 1. bierność, brak woli: kogoś cechuje inercja; 2. fiz. bezwładność ? ruch inercyjny co znaczy
 • Co znaczy Idisy Kiedy lm) mit. germ. a) żeńskie bóstwa opiekuńcze, b) demony śmierci, zniszczenia i wojny, wegetacji i płodności krzyżówka
 • Co znaczy Impas Od czego zależy wyjścia, pot. ślepa uliczka: nastąpił impas, znaleźć się w impasie; 2. karc rodzaj zagrywki niższą lewą: założyć impas, być pod impasem co to jest
 • Co znaczy Idealizm Na czym polega uznający dominację ducha nad materią: idealizm subiektywny, obiektywny; światopogląd idealistyczny; 2. wiara w ideały ? idealista słownik
 • Co znaczy Ichtiozaur Różnice m) drapieżny gad kopalny, rybojaszczur czym jest
 • Co znaczy Inedita Wady i zalety lm) <łac.> utwory nieopublikowane za życia autora, wydane pośmiertnie co oznacza
 • Co znaczy Instytut Podobieństwa m) określenie instytucji prowadzących działalność naukową, kulturalną lub wydawniczą tłumaczenie
 • Co znaczy Ikona Czemu o tematyce rel. w malarstwie cerkiewnym: ikony bizantyjskie, greckie, ruskie ? ikonografia, ikonostas, ikoniczny; 2. komp. rysunek w ramce przykłady
 • Co znaczy Impertynencja Co gorsze ż) bezczelnie niegrzeczne, obraźliwe zachowanie lub słowo: prawić impertynencje komu ? impertynent, impertynenckie zachowanie, gesty definicja
 • Co znaczy Interwał Porównaj łac. intervallum odstęp między wałami (równoległymi); przen. odległość tonów w skali muzycznej> przerwa, odstęp, odległość między encyklopedia
 • Co znaczy Idiolatria Porównanie ż) samouwielbienie, samoubóstwienie jak działa
 • Co znaczy Introwertyk Dlaczego m) człowiek zamknięty w sobie, introwertyk czy jest
 • Co znaczy Infantylizować Jak lepiej 1. czynić kogoś, coś infantylnym; 2. przedstawiać coś w sposób infantylny pojęcie
 • Co znaczy Idea Kiedy zobaczyć, (w)ideín> 1. abstrakcyjne wyobrażenie przedmiotu, koncepcja czegoś: idea przyjaźni, piękna; 2. myśl przewodnia: idea utworu; 3 wyjaśnienie
 • Co znaczy Inwentaryzować Od czego zależy 1. sporządzać spis rzeczy danej jednostki organizacyjnej; 2. sporządzać rejestr zabytków sztuki opis
 • Co znaczy Immunizować Na czym polega 1. biol. uodporniać organizm na zarazki, toksyny itp.; 2. hist. nadawać immunitet informacje
 • Co znaczy Innowacja Różnice ż) nowość: wprowadzać innowację ? innowator, innowacyjny znaczenie
 • Co znaczy Indywidualizm Wady i zalety niezależności i odrębności osobistej; 2. postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów, rozpowszechnionych sądów, stosowanej co znaczy
 • Co znaczy Ipekakuana Podobieństwa bot. Ipecacuanha (Cephaelis), roślina z rodziny marzanowatych (Rubiaceae), rosnąca w Brazylii i Kolumbii, uprawiana ze względu na korzenie krzyżówka
 • Co znaczy Inadekwatny Czemu przym.) nieodpowiedni, niezgodny, nieadekwatny co to jest
 • Co znaczy Inteligentny Co gorsze pojętny> rozumny, zdolny, bystry, pojętny; znamionujący inteligencję, posiadający wysoki poziom inteligencji: inteligentny człowiek słownik
 • Co znaczy Impregnacja Porównaj tkaniny lub drewna substancjami, dzięki którym uzyskują pożądane właściwości (np. odporność na wodę) ? impregnować co, czym; impregnowany czym jest
 • Co znaczy Indagacja Porównanie ż) <łac. indagatio> natrętne wypytywanie o co, dopytywanie się ? indagować kogo, indagowany co oznacza
 • Co znaczy Interpersonalny Dlaczego przym.) dotyczący stosunków między poszczególnymi osobami, jednostkami tłumaczenie
 • Co znaczy Internauta Jak lepiej m) <łac. inter + nauta żeglarz lub łac. inter(net) + łac. nauta> pot. użytkownik sieci internetowej przykłady
 • Co znaczy Imbecyl Kiedy umysłowo, fr. imbécile z łac. imbecillus wątły (najpierw o drzewie niewydającym owoców)> 1. pot. głupiec; 2. med. osobnik niedorozwinięty definicja
 • Co znaczy Intensywny Od czego zależy przym.) natężony, szybko rozwijający się, wzmożony, wzmocniony: intensywny rozwój gospodarczy ? intensywność encyklopedia
 • Co znaczy Imbecylizm Na czym polega m) 1. med. średni stopień niedorozwoju umysłowego; 2. pot. głupota, idiotyzm jak działa
 • Co znaczy Indyferentny Różnice przym.) biernie ustosunkowany do czegoś; obojętny czy jest
 • Co znaczy Imitacja Wady i zalety udawanie; 2. pot. podróbka, przedmiot zrobiony na podobieństwo innego, oryginalnego, zwykle gorszy niż oryginał: niezła imitacja diamentów pojęcie
 • Co znaczy Inwigilacja Podobieństwa ż) <łac.> tajny nadzór nad kim, szpiegowanie kogo: prowadzić inwigilację kogo ? inwigilować kogo, inwigilowany wyjaśnienie
 • Co znaczy Inflacja Czemu inflation, z łac. inflatio nadymanie> ekon. spadek wartości pieniądza i wzrost cen towarów: inflacja złotówki ? inflacyjny opis
 • Co znaczy Ideologizacja Co gorsze ż) poddawanie kogoś wpływom jakiejś ideologii, ujmowanie pod kątem ideologii informacje
 • Co znaczy Idiom Porównaj osobliwość, osobliwe wyrażenie> jęz. zwrot utrwalony w danym języku i nieprzetłumaczalny dosłownie na inny język, frazeologizm ? idiomatyka znaczenie
 • Co znaczy Inhumacja Porównanie ż) pogrzebanie zwłok co znaczy
 • Co znaczy Impresjonizm Dlaczego w którym najważniejsze było przedstawianie ulotnych wrażeń i subiektywnych doznań artysty ? impresjonista; malarstwo impresjonistyczne krzyżówka
 • Co znaczy Ideologia Jak lepiej system poglądów i pojęć politycznych, społecznych, religijnych uznawanych przez jakąś społeczność w określonym miejscu i czasie: ideologia co to jest
 • Co znaczy Impuls Kiedy popchnięcie> 1. bodziec, pobudka do działania: dać impuls do czegoś; kierować się wewnętrznym impulsem ? impulsywność, impulsywny człowiek słownik
 • Co znaczy Interpol Od czego zależy nationale de) Pol(ice Criminelle) Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej> międzynarodowa organizacja policyjna utworzona w 1923 r czym jest
 • Co znaczy Indywidualny Na czym polega przym.) właściwy danej osobie, rzeczy; osobniczy: cecha indywidualna ? indywidualność: wybitna, silna indywidualność co oznacza
 • Co znaczy Inwigilować Różnice śledzić kogoś, stale tajnie obserwować tłumaczenie
 • Co znaczy Informatyka Wady i zalety tworzeniu i wykorzystywaniu systemów komputerowych; 2. metody i techniki przetwarzania informacji za pomocą komputerów; 3. rzad przykłady
 • Co znaczy Irytacja Podobieństwa gniew: irytacja ogarnia kogo, mówić z irytacją ? irytować kogo, irytować się, irytujący, zirytowany, poirytowany definicja
 • Co znaczy Id Czemu <łac. to> psych. jeden z poziomów osobowości ludzkiej, która obejmuje ogół popędów oraz wypartych ze świadomości konfliktów wewnętrznych encyklopedia
 • Co znaczy Insektycydy Co gorsze m; lm) <łac. insectum owad + -cyd> chemiczne środki owadobójcze jak działa
 • Co znaczy Imigracja Porównaj immigration, od immigrate imigrować> napływ ludności obcej do jakiegoś kraju: imigracja z Europy do Ameryki ? imigrant, urząd imigracyjny czy jest
 • Co znaczy Interpunkcja Porównanie przestankowania, czyli wprowadzania umownych znaków przestankowych (przecinków, kropek, pauz) w pisanym tekście: zasady interpunkcji pojęcie
 • Co znaczy Interglacjał Dlaczego m) <łac.> geol. okres dziejów Ziemi pomiędzy dwoma zlodowaceniami, epoka międzylodowcowa: okres interglacjalny wyjaśnienie
 • Co znaczy Ibn Jak lepiej syn (w imionach arabskich opis
 • Co znaczy Ilustracja Kiedy rozjaśnienie> 1. rysunek w tekście utworu, związany tematycznie z jego treścią: ilustracja do bajki o Kopciuszku; 2. przen. przykład informacje
 • Co znaczy Intronizować Od czego zależy dokonać intronizacji znaczenie
 • Co znaczy Ichtiol Na czym polega chem. mieszanina związków organicznych otrzymywanych z łupków bitumicznych, stosowany do wyrobu maści jako środek antyseptyczny co znaczy
 • Co znaczy Idiolekt Różnice cechy mowy danego osobnika, związane z jego pochodzeniem, wykształceniem, zawodem, tradycjami środowiskowymi, upodobaniami stylistycznymi krzyżówka
 • Co znaczy Inspirować Wady i zalety dawać natchnienie, pobudzać do twórczego myślenia co to jest
 • Co znaczy Intencjonalny Podobieństwa przym.) zamierzony, umyślny, celowy, mający określony cel słownik
 • Co znaczy Impostor Czemu m) daw. osoba przywłaszczająca sobie cudze nazwisko, godność itp.; szalbierz, oszust czym jest
 • Co znaczy Idy Co gorsze idy marcowe słynny dzień 13 marca 44 r., kiedy został zamordowany Juliusz Cezar; 2. przen. żart. okres szczególnie niebezpieczny dla co oznacza
 • Co znaczy Inwazja Porównaj wtargnięcie> 1. napad, najazd obcych wojsk na cudze terytorium: inwazja nieprzyjacielska, powstrzymać, odeprzeć inwazję; 2. pot. nagła tłumaczenie
 • Co znaczy Ircha Porównanie włoskowata skóra o dużej miękkości, używana do wyrobu galanterii, do polerowania wyrobów metalowych, czyszczenia wyrobów szklanych itp przykłady
 • Co znaczy Imago Dlaczego n) <łac. imago obraz> biol. ostatecznie ukształtowana postać owada, z reguły zdolna do rozrodu definicja
 • Co znaczy Ibsenizm Jak lepiej dramaturg norw.)> lit. nurt w twórczości literackiej powstały pod wpływem twórczości Ibsena, wzorujący się na jego dramatach encyklopedia
 • Co znaczy Inkluz Kiedy dawnych wierzeń ludowych tajemnicza siła zamknięta w jakimś przedmiocie, przynosząca szczęście jego właścicielowi jak działa
 • Co znaczy Intronizacja Od czego zależy ż) 1. wprowadzenie na tron królewski; 2. wybór na papieża czy jest
 • Co znaczy Instalacja Na czym polega installation> pot. całość urządzeń elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych: zakładać instalację gazową ? instalator, instalatorstwo pojęcie
 • Co znaczy Instrument Różnice każdy rodzaj narzędzia, które służy, jest używane do jakiegoś celu: instrument medyczny, prawny ? instrumentarium medyczne, naukowe wyjaśnienie
 • Co znaczy Interfejs Wady i zalety łączenia ze sobą i współpracy dwóch różnych urządzeń lub programów: interfejs użytkownika; zasady komunikacji użytkownika z oprogramowaniem opis
 • Co znaczy Informacja Podobieństwa przekazywanie komunikatów: sztuka informacji; wiadomość, przekaz o czym: informacja prasowa ? informować kogo, o czym, poinformować informacje
 • Co znaczy Infułat Czemu m) <łac. infulatus ubrany w infułę> duchowny katolicki niebędący biskupem, ale mający prawo noszenia infuły podczas uroczystych obrzędów znaczenie
 • Co znaczy Imperializm Co gorsze określająca politykę mocarstwową państwa; dążenie do podporządkowania sobie innych krajów, do stworzenia imperium ? polityka co znaczy
 • Co znaczy Infant Porównaj ~ntis niemowlę> 1. dziecko rodu panującego Hiszpanii i Portugalii ? infantka; 2. następca tronu; 3. pot. pierworodny syn, dziedzic krzyżówka
 • Co znaczy Intelekt Porównanie łac. intellectus> rozum; zdolności umysłu, umysł: sprawność, potęga intelektu ? intelektualista, intelektualny, intelektualizm co to jest
 • Co znaczy Impresja Dlaczego z łac. impressio wgniecenie> ulotne wrażenie, także utwór artystyczny powstały pod wpływem nagłego wrażenia: impresje muzyczne; impresje z słownik
 • Co znaczy Interview Jak lepiej przeprowadzić interview z kim; 2. spotkanie i rozmowa z pracodawcą w sprawie zatrudnienia: iść na interview czym jest
 • Co znaczy Ironia Kiedy niewiedza> drwina, kpina, złośliwość ukryta pod pozorem niewinnego żartu lub pochlebstwa: ironia losu, mówić coś z ironią ? ironiczny co oznacza
 • Co znaczy Iberystyka Od czego zależy ż) nauka o języku, literaturze i kulturze narodów Półwyspu Iberyjskiego (hiszpańskiej i portugalskiej), filologia iberyjska tłumaczenie
 • Co znaczy Irrealizm Na czym polega m) nierealność przykłady
 • Co znaczy Inwencja Różnice ż) <łac. inventio> pomysłowość, inicjatywność, postawa aktywnego zaangażowania w co: mieć dużą inwencję, wykazać się inwencją definicja
 • Co znaczy Izolować Wady i zalety wyspa (z łac. insula)> 1. nie dopuszczać do zetknięcia, trzymać w odosobnieniu; odłączać, oddzielać, odosabniać; 2. fiz. a) oddzielać coś encyklopedia
 • Co znaczy Indywiduum Podobieństwa individuum coś niepodzielnego fizycznie (przekład gr. átomon)> 1. pot. negatywne określenie człowieka: ponure indywiduum; cóż to za jak działa
 • Co znaczy Inkrustacja Czemu incrustatio> zdobienie powierzchni przedmiotów z jednego materiału (np. drewna) cennymi materiałami innego rodzaju: drogimi kamieniami czy jest
 • Co znaczy Inicjować Co gorsze initio zaczynam, robię początek> dawać bodziec do rozpoczęcia, występować z inicjatywą, dawać pomysł, rzucać myśl; zapoczątkowywać pojęcie
 • Co znaczy Immobilizm Porównaj m) <łac. immobilis nieruchomy> bezczynność, bezruch, zastój, stagnacja wyjaśnienie
 • Co znaczy Impulsywny Porównanie podnieta, od impellere, impulsum pobudzić> 1. reagujący natychmiast; popędliwy, porywczy; 2. zachodzący pod wpływem impulsu, odruchowy opis
 • Co znaczy Inclusive Dlaczego <łac.> włącznie informacje
 • Co znaczy Interludium Jak lepiej interludium, od łac. inter-ludo> 1. muz. krótki utwór muzyczny, wykonywany między dwiema częściami większego dzieła; 2. przen. przerwa w znaczenie
 • Co znaczy Indeksować Kiedy notować treść dokumentów za pomocą słów lub symboli w celu przechowywania informacji co znaczy
 • Co znaczy Insynuacja Od czego zależy z łac. insinuatio> złośliwe i zwykle niesłuszne zarzuty, podejrzenia: robić, wysuwać insynuacje pod adresem kogo ? insynuować co komu krzyżówka
 • Co znaczy Instruktywny Na czym polega przym.) pouczający, kształcący, stanowiący dla kogoś rodzaj instrukcji co to jest
 • Co znaczy Imagizm Różnice kierunek w poezji ang. i amer. na początku XX w., domagał się wprowadzenia do poezji języka potocznego, swobody wyboru tematu i form słownik
 • Co znaczy Inkryminacja Wady i zalety ż) obwinianie kogo o co, często niesłusznie, prześladowanie za przypisywane winy: inkryminacja rasowa ? inkryminowany czym jest
 • Co znaczy Iluzja Podobieństwa złudzenie> 1. złudzenie, złudne obrazy ? iluzjon, iluzjonista, iluzjonizm; 2. przen. nierealne nadzieje lub plany: tworzyć iluzje; żyć co oznacza
 • Co znaczy Interweniować Czemu wł. intervenire> działać dla rozstrzygnięcia, starać się o pomyślne załatwienie czegoś; pośredniczyć w jakiejś sprawie; wstawiać się tłumaczenie
 • Co znaczy Idiosynkrazja Co gorsze psychologiczny powstały w XVI w. z elementów greckich, ídios indywidualny, sýnkrasis zmieszanie, na wzór p.-gr. idiosynkrisía (charakter przykłady
 • Co znaczy Introligatorstwo Porównaj n) <łac.> druk. sztuka oprawiania książek, część procesu wydawniczego w drukarni ? introligator, introligatornia definicja
 • Co znaczy Iksjon Porównanie Lapitów w Tesalii, który za targnięcie się na cześć Hery, małżonki Zeusa, został strącony do Tartaru i wpleciony w stale obracające się encyklopedia
 • Co znaczy Imaginacja Dlaczego wyobraźnia, zdolność wymyślania lub wyobrażania sobie różnych najdziwniejszych rzeczy: mieć bujną imaginację ? imaginować sobie co jak działa
 • Co znaczy Inhalacja Jak lepiej z łac. in-halo> zabieg leczniczy polegający na wdychaniu oparów czego: brać inhalacje ? inhalatorium, inhalacyjny czy jest
 • Co znaczy Igraszka Kiedy ż) drobiazg, zabawka; w lm igraszki wesołe zabawy, żarty pojęcie
 • Co znaczy Imperium Od czego zależy n; odm. lm) <łac.> państwo potężne terytorialnie, ekonomicznie, militarnie; mocarstwo ? imperialistyczny, imperialny, imperializm wyjaśnienie
 • Co znaczy Idealny Na czym polega doskonały, wzorowy; 2. wzniosły, szczytny, uduchowiony; 3. istniejący jako idea, w idei; niematerialny, nierealny, duchowy: dążenia idealne opis
 • Co znaczy Image Różnice wizerunek jakiejś postaci (np. aktora, polityka), stworzony na podstawie jej działalności zawodowej i cech osobistych, oblicze, charakter informacje
 • Co znaczy Igrek Wady i zalety litery y, przedostatniej w alfabecie łacińskim; ipsylon; 2. pot. ktoś, o kim dokładniej nie można lub nie chce się mówić znaczenie
 • Co znaczy Instrukcja Podobieństwa instructio pouczenie> przepis lub zbiór przepisów pouczających, jak należy postępować, co robić, jak używać przedmiotu: instrukcja obsługi co znaczy
 • Co znaczy Indolentny Czemu przym.) niedołężny, bierny, zobojętniały krzyżówka
 • Co znaczy Incipit Co gorsze <łac. zaczyna się> lit. początkowe wyrazy utworu literackiego, piosenki itp., przytaczane zwykle wtedy, gdy utwór nie ma tytułu co to jest
 • Co znaczy Idylliczny Porównaj idyllique, od idylle>1. pogodny, spokojny, nastrojowy, beztroski, sielankowy, sielski: idylliczny nastrój; 2. o utworze literackim: będący słownik
 • Co znaczy Ichtiologia Porównanie ż) zool. nauka o rybach: okazy ichtiologiczne ? ichtiolog czym jest
 • Co znaczy Idiomatyczny Dlaczego przym.) jęz. stanowiący swoistą właściwość danego języka co oznacza
 • Co znaczy Iluminizm Jak lepiej m) <łac. illumino oświecam> filoz. pogląd uznający, że warunkiem poznania jest oświecenie umysłu przez Boga tłumaczenie
 • Co znaczy Ichnologia Kiedy ż) nauka o skamieniałych śladach zwierząt kopalnych przykłady
 • Co znaczy Intensywność Od czego zależy 1. natężenie, nasilenie, napięcie; 2. moc, siła definicja
 • Co znaczy Inkasent Na czym polega m) urzędnik upoważniony do pobierania należności pieniężnych od płatników encyklopedia
 • Co znaczy Ignorancja Różnice ż) <łac. ignorantia> brak wiedzy na jakiś temat, nieprofesjonalizm; pot. nieuctwo ? ignorant, ignorantka, ignorować kogo, co jak działa
 • Co znaczy Idealista Wady i zalety kto wierzy w ideały, kto sądzi, że wszystko jest lub może być lepsze, niż to jest w rzeczywistości; 2. pot. naiwny romantyk, marzyciel czy jest
 • Co znaczy Interesować Podobieństwa s’)intéresser, od łac. inter-esse być pomiędzy> budzić ciekawość, rodzić chęć poznania, zobaczenia, zrozumienia czegoś: interesuje mnie pojęcie
 • Co znaczy Instancja Czemu instantia> kolejny stopień w hierarchii władzy lub administracji: najwyższa instancja administracyjna, prawna; sądy wyższej instancji wyjaśnienie
 • Co znaczy Indukować Co gorsze in-duco wprowadzam> 1. wnioskować, opierając się na metodzie indukcyjnej; 2. fiz. a) powodować naelektryzowanie ciała w wyniku indukcji opis
 • Co znaczy Infantylizm Porównaj med. niedorozwój, zahamowanie rozwoju na poziomie dziecka; 2. pot. niedojrzałe, dziecinne zachowanie człowieka dorosłego, naiwność informacje
 • Co znaczy Imperialista Porównanie impérialiste (zwolennik cesarza Napoleona III we Francji), od impérial cesarski> człowiek prowadzący lub popierający politykę imperializmu znaczenie
 • Co znaczy Immunitet Dlaczego od immunis wolny od obowiązków> przywilej nietykalności osób pełniących ważne funkcje państwowe, polega na zwolnieniu ich od co znaczy
 • Co znaczy Irracjonalny Jak lepiej przym.) <łac. irrationalis nierozumny> niedający się racjonalnie uzasadnić krzyżówka
 • Co znaczy Inkub Kiedy m) w demonologii złośliwy duch, demon zniewalający kobiety podczas snu co to jest
 • Co znaczy Inwentaryzacja Od czego zależy wszystkich przedmiotów, które stanowią majątek kogo, spis całego inwentarza: robić, przeprowadzać inwentaryzację ? inwentaryzator słownik
 • Co znaczy Interferon Na czym polega m) biol. przeciwwirusowa substancja białkowa wytwarzana przez organizm w zarażonych wirusami komórkach czym jest
 • Co znaczy Identyfikator Różnice pozwala rozpoznać kogoś lub coś; 2. pot. mały kartonik z nazwiskiem, czasem też ze zdjęciem i innymi danymi, przypinany do ubrania co oznacza
 • Co znaczy Interferencja Wady i zalety wpływ, współoddziaływanie na siebie różnych czynników: interferencje językowe, kulturalne; 2. fiz. nakładanie się fal o różnych parametrach tłumaczenie
 • Co znaczy Inicjatywa Podobieństwa wystąpienie z jakimś projektem, pomysłem, który stanowi impuls do działania: mieć, wykazać inicjatywę; pot. prywatna inicjatywa właściciele przykłady
 • Co znaczy Intonacja Czemu wysokości głosu, sposób akcentowania wyrazów i zdań, b) muzyczny ton mowy; 2. muz. a) wydobywanie dźwięków muzycznych w śpiewie i w grze na definicja
 • Co znaczy Infernalny Co gorsze przym.) 1. piekielny; 2. straszny, okropny, przerażający encyklopedia
 • Co znaczy Instynktowny Porównaj przym.) będący przejawem instynktu, wypływający z instynktu; odruchowy, mimowolny, bezwiedny jak działa
 • Co znaczy Idealizować Porównanie komuś lub czemuś cechy doskonalsze od rzeczywistych; 2. szt. świadomie lub nieświadomie przekształcać według własnego ideału temat wzięty z czy jest
 • Co znaczy Intelektualny Dlaczego przym.) umysłowy, rozumowy pojęcie
 • Co znaczy Intratny Jak lepiej przym.) taki, który przynosi zysk, dochodowy: intratna posada, zajęcie wyjaśnienie
 • Co znaczy Internacjonalizm Kiedy uznania wartości międzynarodowych i budowania pomostu kulturowego między wszystkimi narodami; koncepcja polityki i współpracy opis
 • Co znaczy Impertynent Od czego zależy impertinens ~ntis niestosowny, nieodpowiedni> człowiek zachowujący się wobec kogoś arogancko, obraźliwie; grubianin, zuchwalec, arogant informacje
 • Co znaczy Inspektorat Na czym polega m) 1. urząd nadzorczy sprawujący kontrolę; 2. biuro inspektora znaczenie
 • Co znaczy Imponderabilia Różnice łac. pondero ważę> to, co niesłychanie ważne, ale nieuchwytne, niedające się dokładnie zbadać, przewidzieć co znaczy
 • Co znaczy Instrumentariusz Wady i zalety czasie operacji, odpowiedzialna za właściwy stan narzędzi chirurgicznych, które podaje lekarzowi: siostra instrumentariuszka krzyżówka
 • Co znaczy Interdyscyplinarność Podobieństwa koncepcji, metod badawczych kilku dyscyplin nauki: interdyscyplinarność humanistyki, problematyka interdyscyplinarna co to jest
 • Co znaczy Intercyza Czemu ż) <łac. intercisa (sprawy) przecięte (przen. przesądzone)> przedślubna umowa dotycząca majątku, posagu: spisać intercyzę słownik
 • Co znaczy Igloo Co gorsze ndm) eskimoski domek, zwykle w kształcie kopuły z lodu lub brył ubitego śniegu czym jest
 • Co znaczy Izolatka Porównaj służące do izolacji osób chorych, zwłaszcza na choroby zakaźne; 2. osobna cela w więzieniu lub w domu poprawczym co oznacza
 • Co znaczy Infantylny Porównanie infantilis niemowlęcy> 1. o człowieku dorosłym: zachowujący się jak dziecko; 2. naiwny, niepoważny; 3. med. wykazujący w wieku dojrzałym tłumaczenie
 • Co znaczy Integralność Dlaczego niepodzielność; integralność terytorialna w prawie międzynarodowym nienaruszalność całości terytorium państwa przykłady
 • Co znaczy Introspekcja Jak lepiej od p.-łac. introspectus patrzenie do wewnątrz> psych. obserwacja własnych doznań psychicznych, samoobserwacja: opis introspekcyjny, poezja definicja
 • Co znaczy Ihram Kiedy m) rel a) stan uświęcenia, którego doświadcza muzułmanin w czasie pielgrzymki do Mekki, b) biały, bawełniany ubiór pielgrzyma encyklopedia
 • Co znaczy Instytucjonalizacja Od czego zależy cech instytucji, więc czegoś trwałego, zorganizowanego wg pewnych zasad, ustalonego w życiu społecznym: zachowanie człowieka podlega jak działa
 • Co znaczy Infekcja Na czym polega infection zakażenie, z p.-łac. infectio> med. zakażenie, zarażenie bakteriami, choroba zakaźna ? infekcyjny, infekować kogo; zainfekować czy jest
 • Co znaczy Indyferentyzm Różnice niedostrzeganie różnic; postawa obojętności wobec różnych spraw, religii, ideologii: indyferentyzm religijny, polityczny pojęcie
 • Co znaczy Iluzoryczny Wady i zalety przym.) oparty na iluzji; zwodniczy, złudny, pozorny, nierealny, fikcyjny wyjaśnienie
 • Co znaczy Intropatia Podobieństwa ż) psych. wczuwanie się w stan emocjonalny innych osób opis
 • Co znaczy Inicjacja Czemu wtajemniczenie, uroczyste przyjęcie nowego członka jakiejś społeczności, sekty: rytuał inicjacji, inicjacyjny; 2. pot. zapoczątkowanie informacje
 • Co znaczy Immatrykulacja Co gorsze immatriculation> uroczyste wręczenie indeksu w czasie oficjalnego otwarcia roku akademickiego jako symbol przyjęcia w poczet społeczności znaczenie
 • Co znaczy Intymność Porównaj ż) poufałość, zażyłość co znaczy
 • Co znaczy Interlokutor Porównanie m) rozmówca; ten, kto bierze udział w rozmowie, dyskusji krzyżówka
 • Co znaczy Imputować Dlaczego co komu wmawiać komu winę, posądzać o co: nic ci nie imputuję co to jest
 • Co znaczy Inkwizycja Jak lepiej średniowieczna instytucja powołana przez Kościół kat. do zwalczania innowierców, przeciwników Kościoła, słynąca z bezwzględności i słownik
 • Co znaczy Immunologia Kiedy badaniem odporności organizmu i jego reakcji obronnych ? immunolog, immunologiczny, immunobiologia, immunoglobulina czym jest
 • Co znaczy Ikebana Od czego zależy pięknych kompozycji roślinnych z gałązek, traw i kwiatów; pot. także specjalne naczynia do takich kompozycji co oznacza
 • Co znaczy Instant Na czym polega do rozpuszczenia w wodzie lub innym płynie, gotowy do spożycia bez gotowania: kawa instant ? instantyzacja tłumaczenie
 • Co znaczy Infekować Różnice powodować infekcję; zarażać, zakażać przykłady
 • Co znaczy Indoktrynacja Wady i zalety ż) wpajanie komu jakichś przekonań, jakiejś ideologii: indoktrynacja polityczna ? indoktrynowany definicja
 • Co znaczy Idealizacja Podobieństwa gloryfikacja, apoteoza; 2. w metodologii: konstrukcja myślowa przyjmująca określone cechy dla nieistniejących w rzeczywistości warunków encyklopedia
 • Co znaczy Interpretator Czemu m) <łac.> ten, kto interpretuje coś, objaśnia, tłumaczy jak działa
 • Co znaczy Ingerować Co gorsze wtrącać się w cudze sprawy czy jest
 • Co znaczy Irydologia Porównaj ż) dział medycyny zajmujący się badaniem tęczówki oka pojęcie
 • Co znaczy Ignorant Porównanie m) człowiek wykazujący ignorancję, niemający podstawowych wiadomości w jakiejś dziedzinie; nieuk wyjaśnienie
 • Co znaczy Intonować Dlaczego co podać ton, rozpoczynając śpiew zbiorowy, chóralny: zaintonować pieśń opis
 • Co znaczy Infuła Jak lepiej ż) <łac. infula> nakrycie głowy biskupa, świadczące o jego godności w Kościele ? infułat informacje
 • Co znaczy Inwalida Kiedy m) człowiek niepełnosprawny, kaleka: inwalida wojenny ? inwalidztwo, inwalidzki znaczenie
 • Co znaczy Imponować Od czego zależy imposer, formalnie wg łac. im-pono wkładam> budzić czyj podziw, szacunek pomieszany z lekką zazdrością: imponował swoją wiedzą ? imponujący co znaczy
 • Co znaczy Igrzyska Na czym polega sportowa: igrzyska olimpijskie, lekkoatletyczne, b) staroż. uroczyste widowiska łączące kult bogów z zawodami sportowymi i popisami poetów krzyżówka
 • Co znaczy Izolacja Różnice odosobnienie, odseparowanie kogo lub czego od otoczenia: przymusowa izolacja; żyć w izolacji od świata ? izolatka, izolować kogo od kogo co to jest
 • Co znaczy Impresario Wady i zalety m) menedżer artysty, osoba zajmująca się wszystkimi sprawami związanymi z jego działalnością ? impresariat słownik
 • Co znaczy Interlinia Podobieństwa ż) odstęp między wierszami tekstu ? interliniować interliniować poligr. przedzielać wiersze interlinią czym jest
 • Co znaczy Improwizator Czemu m) człowiek mający zdolność improwizowania; autor improwizacji co oznacza
 • Co znaczy Ideał Co gorsze doskonałego kształtu czegoś: ideał piękna, ideał kobiet; 2. najwyższy, najdoskonalszy cel: dążyć do ideału ? idealny, idealizować co, kogo tłumaczenie
 • Co znaczy Interes Porównaj pożytek, korzyść> 1. sprawa, kwestia: mieć interes do kogo, załatwiać interes ? interesant, zainteresowany; 2. przedsiębiorstwo, biznes przykłady
 • Co znaczy Ignorować Porównanie kogo, co <łac. ignorantia> nie brać czego pod uwagę, pomijać w rozważaniach; udawać, że się kogoś nie zauważa, lekceważyć ? zignorować definicja
 • Co znaczy Inwestycja Dlaczego pieniężne przeznaczone na budowę obiektów lub stworzenie pewnych instytucji, które powinny przynosić korzyści, zyski: środki, nakłady encyklopedia
 • Co znaczy Ironizować Jak lepiej kpić, podkpiwać jak działa
 • Co znaczy Impasować Kiedy młodszą z posiadanych kart bijących (lub wychodzić kartą niższą), zakładając, że przeciwnik, mający jeszcze dołożyć kartę, nie ma czym czy jest
 • Co znaczy Intryga Od czego zależy zakłopotać> chytry i złośliwy podstęp, nieuczciwe knowania, matactwa: robić intrygi ? intryganctwo, intrygant, intrygantka, intrygować pojęcie
 • Co znaczy Intuicja Na czym polega intuizione, od intuire przeczuwać> przeczucie, przeświadczenie o czymś mimo braku racjonalnych przesłanek: kierować się intuicją wyjaśnienie
 • Co znaczy Imbir Różnice gr. zyngiber?s> 1. bot. Zingiber, bylina z rodziny imbirowatych (Zingiberaceae), rosnąca w Azji podzwrotnikowej, uprawiana ze względu na opis
 • Co znaczy Impostacja Wady i zalety głos)> muz. impostacja głosu a) prawidłowe postawienie głosu (śpiewaka, aktora), b) w nauce śpiewu prawidłowo ustawiony apartat głosowy informacje
 • Co znaczy Infradźwięk Podobieństwa m) fiz. dźwięk niesłyszalny, którego częstotliwość wynosi mniej niż 16 herców znaczenie
 • Co znaczy Intelektualista Czemu wybitnym umyśle, o dużej inteligencji i kulturze umysłowej ? intelektualistyczny, intelektualizować co, przeintelektualizowany co znaczy
 • Co znaczy Implikacja Co gorsze implicatio>1. konsekwencja, następstwo; 2. log. treść pozostająca w logicznym związku z inną (np. czynność implikuje wykonawcę lub krzyżówka
 • Co znaczy Introwersja Porównaj skierowanie uwagi na własne przeżycia, zamykanie się w sobie, powściągliwość w wyrażaniu uczuć, izolowanie się od innych ? introwertyzm co to jest

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Introwersja co znaczy implikacja krzyżówka intelektualista co to jest infradźwięk słownik impostacja czym jest imbir co oznacza intuicja tłumaczenie intryga. słownik.

Co to jest Incydent co znaczy interakcja krzyżówka impotent co to jest znaczenie.