Uniform co znaczy uwertura krzyżówka utylitaryzm co to jest univira słownik uremia czym jest unici.
urgens ultramaryna krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na U

 • Co znaczy Urgens Porównanie m) ponaglenie, upomnienie, zwykle pisemne co znaczy
 • Co znaczy Ultramaryna Dlaczego ultramarino, z łac. ultra-marinus zamorski> 1. pot. farba koloru niebieskiego; 2. pigment mineralny barwy niebieskiej (także fioletowej krzyżówka
 • Co znaczy Utensylia Jak lepiej lm) <łac. utensilia lm> drobne przedmioty potrzebne do wykonania czegoś: utensylia kuchenne, krawieckie, malarskie co to jest
 • Co znaczy Utylitarny Kiedy użyteczność, pożytek; z łac. utilitas> mający zastosowanie praktyczne, użytkowy; dotyczący korzyści praktycznej, materialnej lub wygody słownik
 • Co znaczy Urologia Od czego zależy ż) nauka o anatomii, fizjologii i chorobach układu moczowego, chorobach narządów płciowych u mężczyzn czym jest
 • Co znaczy Uro Na czym polega pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z moczem, narządami moczowymi: urometr, urologia co oznacza
 • Co znaczy Unisono Różnice ndm) jednogłośnie, jednobrzmiąco; zgodnie: śpiewać unisono tłumaczenie
 • Co znaczy Utopia Wady i zalety n.-łac. Utopia, nazwa kraju fikcyjnego, utworzona w 1515 r. przez Tomasza Morusa> 1. projekt idealnego zorganizowania społeczeństwa przykłady
 • Co znaczy Utopista Podobieństwa m) człowiek mający nierealne pomysły, projekty; marzyciel, fantasta; zwolennik socjalizmu utopijnego definicja
 • Co znaczy Uniformizacja Czemu jednolitego charakteru, wy glądu, ujednolicenie> uniformizować kogo, co, zuniformizować, zuniformizowany encyklopedia
 • Co znaczy Unikatowy Co gorsze przym.) będący unikatem; niepowtarzalny: unikatowy księgozbiór jak działa
 • Co znaczy Ufolog Porównaj m) człowiek zajmujący się UFO, czyli niezidentyfikowanymi obiektami latającymi ufologia czy jest
 • Co znaczy Ultracyzm Porównanie m) zasady, przekonania skrajne, krańcowość, maksymalizm pojęcie
 • Co znaczy Underground Dlaczego zwłaszcza polityczne lub społeczne, podziemie; 2. niezależne, niekomercyjne ruchy artystyczne w krajach Zachodu undergroundowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Umbra Jak lepiej ż) <łac. cień> pigment naturalny koloru żółtego, zielonobrunatnego lub brunatnoczerwonego, stosowany do wyrobu farb; farba takiego koloru opis
 • Co znaczy Urawniłowka Kiedy ż) pot. wyrównywanie poziomów, zrównywanie informacje
 • Co znaczy Ultra Od czego zależy pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: poza, po drugiej stronie, poza zasięgiem, poza granicami; nadmiernie, nadzwyczaj znaczenie
 • Co znaczy Ultras Na czym polega royaliste) skrajny rojalista> osoba wyznająca skrajne poglądy polityczne, stosująca skrajne metody działania politycznego ultrasowski co znaczy
 • Co znaczy Unicum Różnice n; ndm) <łac. jedyne> rzecz jedyna w swoim rodzaju; unikat, osobliwość krzyżówka
 • Co znaczy Unifikator Wady i zalety m) czynnik jednoczący, zespalający coś, unifikujący co to jest
 • Co znaczy Uzurpować Podobieństwa użytkowanie, używam, użytkuję> bezprawnie przejąć władzę; przywłaszczyć sobie prawo do czegoś uzurpacja tronu, uzurpator, uzurpatorski słownik
 • Co znaczy Uzus Czemu m) <łac. usus> zwyczaj, praktyka uzualny czym jest
 • Co znaczy Ultradźwięki Co gorsze częstotliwościach większych od 16 000 herców, wykorzystywane m.in. w hydrolokacji, defektoskopii, medycynie, obróbce twardych materiałów co oznacza
 • Co znaczy Utopizm Porównaj m) utopijne poglądy, marzenia tłumaczenie
 • Co znaczy Uncja Porównanie ż) <łac. uncia dwunasta część asa> daw. jednostka wagi (np. złota, leku przykłady
 • Co znaczy Urografia Dlaczego ż) med. rentgenograficzne badanie narządów moczowych po zastosowaniu środka cieniującego, wstrzykniętego dożylnie i wydalanego przez nerki definicja
 • Co znaczy Ucha Jak lepiej ż) gęsta zupa rybna, przyrządzana w Rosji z wielu różnych gatunków ryb słodkowodnych encyklopedia
 • Co znaczy Ukaz Kiedy zarządzenie najwyższej władzy, rozkaz, dekret carski; 2. pot. rozkaz, rozporządzenie: przyszedł ukaz, żeby… jak działa
 • Co znaczy Ulisses Od czego zależy z gr. dial. Oulysses (jedna z wielu gr. wersji imienia bohatera homeryckiego)> 1. Odyseusz, bohater Iliady i Odysei Homera; 2. ulisses czy jest
 • Co znaczy Unilateralny Na czym polega przym.) jednostronny: postanowienie unilateralne, umowa unilateralna pojęcie
 • Co znaczy Uniwersytet Różnice z łac. universitas ogół, całość (od universus wzięty w całości, ogólnie), łac. też w zn. cały kolektyw, korporacja, stąd w średniowieczu wyjaśnienie
 • Co znaczy Ukulele Wady i zalety czterostrunowa, szarpana specjalnym piórkiem lub kostką, rozpowszechniona na Hawajach i wykorzystywana przez zespoły grające jazz opis
 • Co znaczy Utopijny Podobieństwa utopią, mający cechy utopii; wyidealizowany, nierealny: socjalizm utopijny; 2. lit. powieść utopijna powieść rozpowszechniona głównie w informacje
 • Co znaczy Ukrainizm Czemu m) wyraz, zwrot, konstrukcja zdaniowa, przejęte z języka ukraińskiego znaczenie
 • Co znaczy Unikat Co gorsze m) <łac. unicum> rzecz jedyna w swoim rodzaju, jednostkowa, niepowtarzalna; rzadkość unikatowy co znaczy
 • Co znaczy Urbanizacja Porównaj społeczny i kulturowy, wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu się obszarów miejskich i udziału mieszkańców miast krzyżówka
 • Co znaczy Uzurpator Porównanie m) osoba, która przywłaszczyła sobie prawa do czegoś co to jest
 • Co znaczy Uniformizm Dlaczego m) <łac. uniformis jednakowy> dążenie do ujednolicenia czegoś, jednolity wygląd, jednostajność, jednolitość; brak zindywidualizowania słownik
 • Co znaczy Unit Jak lepiej m) wieloczynnościowy aparat dentystyczny czym jest
 • Co znaczy Uniwersał Kiedy z łac. universalis> hist. a) w dawnej Polsce list królewski dotyczący ważnych spraw, ogłaszany publicznie; b) akt zwołujący szlachtę na co oznacza
 • Co znaczy Ułan Od czego zależy żołnierz lekkiej kawalerii, utworzonej w Polsce w XVIII w. i istniejącej do II wojny światowej ułański: szarża ułańska, ułański charakter tłumaczenie
 • Co znaczy Uniwersalizm Na czym polega ogarnięcia pewnej całości, dążenie do objęcia jakąś działalnością wszystkich ludzi; powszechność; 2. filoz. przeciwieństwo indywidualizmu i przykłady
 • Co znaczy Ugier Różnice z gr. ??chra, od ?chrós bladożółty> 1. pigment barwy przechodzącej od żółtej do złocistobrunatnej, będący odmianą ochry, stosowany głównie definicja
 • Co znaczy Umbrelka Umbrela Wady i zalety ż) <łac. umbrella zasłona od słońca, zdr. od umbra cień> przest. osłona tłumiąca zbyt jaskrawe światło lampy; abażur encyklopedia
 • Co znaczy Ultrasonografia Podobieństwa ż) med. techn. metoda diagnostyki, wykorzystująca zjawisko odbicia ultradźwięków na granicy tkanek lub narządów jak działa
 • Co znaczy Ubikacja Czemu hiszp. ubicación, od ubicar umieścić, od łac. ubi gdzie> 1. toaleta, ustęp; klozet; 2. dawn. pomieszczenie, pokój czy jest
 • Co znaczy Ureus Co gorsze m) symbol władzy starożytnych królów, mający kształt sprężonego do skoku węża, noszony zwykle nad czołem pojęcie
 • Co znaczy Ufo Porównaj n) niezidentyfikowany obiekt latający; latający talerz wyjaśnienie
 • Co znaczy Utylizować Porównanie wyzyskiwać praktycznie, wykorzystywać do dalszej produkcji opis
 • Co znaczy Uryna Dlaczego ż) <łac. urina> przest. mocz informacje
 • Co znaczy Uniwersalia Jak lepiej universalis powszechny, ogólny> filoz. odpowiedniki nazw i pojęć ogólnych, mające cechy wspólne danej klasie przedmiotów konkretnych znaczenie
 • Co znaczy Ultymatywny Kiedy przym.) mający charakter ultimatum, grożący sankcjami co znaczy
 • Co znaczy Unifikować Od czego zależy ujednolicać coś (np. przepisy, prawo), sprowadzać coś do jednej postaci; scalić coś, zjednoczyć, połączyć w całość unifikacja, unifikator krzyżówka
 • Co znaczy Urbanizować Na czym polega przeprowadzić proces urbanizacji co to jest
 • Co znaczy Uniwersalny Różnice dotyczący wszystkiego, co istnieje: wiedza uniwersalna; 2. rozciągający się na wszechświat: pokój uniwersalny; 3. mogący mieć wszechstronne słownik
 • Co znaczy Uzurpacja Wady i zalety szerokim zn. użytkowania> bezprawne przejęcie władzy, przywłaszczenie sobie prawa do czegoś uzurpator, uzurpatorski, uzurpować sobie prawo czym jest
 • Co znaczy Uniwersum Podobieństwa n; odm w lm) <łac. universum całość, wszechświat, z fr. univers> wszechświat; całość: uniwersum wiedzy co oznacza
 • Co znaczy Ultimatum Czemu ostateczne i formalne oświadczenie państwa, skierowane do innego państwa z żądaniem spełnienia określonych warunków w określonym terminie tłumaczenie
 • Co znaczy Unia Co gorsze ż) <łac. unio zjednoczenie> połączenie, związek ugrupowań, państw, instytucji unicki, unijny, unita przykłady
 • Co znaczy Utylizacja Porównaj produktów, które utraciły swoją wartość, powtórne wykorzystanie czegoś, np. śmieci jako surowców wtórnych: utylizacja śmieci utylizacyjny definicja
 • Co znaczy Ultrasonograf Porównanie ultradźwiękowe, służące do wykonywania diagnostyki, dzięki któremu można uzyskać obrazy układu tkanek normalnych i patologicznych wewnątrz encyklopedia
 • Co znaczy Uniwerbizacja Dlaczego ż) <łac. unum verbum jedno słowo> jęz. utworzenie jednego wyrazu z połączenia dwóch wyrazów, np. szkoła podstawowa i podstawówka jak działa
 • Co znaczy Ultrafioletowy Jak lepiej promieniowanie UV o długości fali mniejszej od promieniowania widzialnego, odznaczające się silnym działaniem biologicznym i chemicznym czy jest
 • Co znaczy Ujutno Kiedy przytulnie, swojsko, miło pojęcie
 • Co znaczy Unicef Od czego zależy International Children’s Emergency Fund Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom> organizacja międzynarodowa powołana w 1946 r. przez wyjaśnienie
 • Co znaczy Unesco Na czym polega Educational, Scientific and Cultural Organization Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury> organizacja opis
 • Co znaczy Urlop Różnice trwająca określoną liczbę dni, ustawowo zagwarantowana: być na urlopie, jechać na urlop urlopowy, urlopowicz; 2. zwolnienie od pracy na informacje
 • Co znaczy Urania Wady i zalety astronomii i geometrii, przedstawiana z cyrklem i kulą; 2. astronomiczna jednostka odległości rok świetlny, rok światła znaczenie
 • Co znaczy Urbanistyka Podobieństwa zasadach planowania przestrzennego miast i osiedli oraz o ich powstawaniu i rozwoju urbanista, urbanistyczny, urbanizacja, urbanizować co co znaczy
 • Co znaczy Ultrasonoterapia Czemu ż) med. leczenie ultradźwiękami, stosowane przy nerwobólach, procesach zapalnych mięśni, stawów itp krzyżówka
 • Co znaczy Urna Co gorsze przechowywania prochów osoby zmarłej po ich spaleniu: urna z czyimi prochami; 2. pojemnik z otworem, do którego wrzuca się kartki z głosami co to jest
 • Co znaczy Uniwersalista Porównaj m) człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach; zwolennik uniwersalizmu słownik
 • Co znaczy Unici Porównanie m; lm) <łac. unitus zjednoczony> wyznawcy Kościoła greckokatolickiego w Polsce, grekokatolicy unicki: Kościół unicki, obrządek unicki czym jest
 • Co znaczy Uremia Dlaczego ż) med. ciężkie zatrucie organizmu, najczęściej wskutek niewydolności nerek; mocznica co oznacza
 • Co znaczy Univira Jak lepiej ż) <łac.> kobieta, która tylko raz wyszła za mąż tłumaczenie
 • Co znaczy Utylitaryzm Kiedy osiągania korzyści, wygód; 2. filoz. doktryna etyczna głosząca, że pożytek jednostki lub społeczeństwa powinien stanowić najwyższy cel przykłady
 • Co znaczy Uwertura Od czego zależy ż) muzyczny wstęp do opery, operetki, oratorium lub kantaty: uwertura do opery, grać uwerturę definicja
 • Co znaczy Uniform Na czym polega jednakowy> mundur, określony regulaminem ubiór członków organizacji społecznych, formacji wojskowych lub paramilitarnych, grup społecznych encyklopedia

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Uniform co znaczy uwertura krzyżówka utylitaryzm co to jest univira słownik uremia czym jest unici co oznacza uniwersalista tłumaczenie urna przykłady. słownik.

Co to jest Urgens co znaczy ultramaryna krzyżówka utensylia co to jest znaczenie.