Uzus, Uzurpacja, Uwertura, Utylizować, Utylizacja, Utylitaryzm, Utylitarny, Utopizm, Utopista.
uzus uzurpacja uwertura co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na U

 • Co znaczy Ukrainizm Co to jest m) wyraz, zwrot, konstrukcja zdaniowa, przejęte z języka ukraińskiego
 • Co znaczy Uzurpator Co to jest m) osoba, która przywłaszczyła sobie prawa do czegoś
 • Co znaczy Ubikacja Co to jest hiszp. ubicación, od ubicar umieścić, od łac. ubi gdzie> 1. toaleta, ustęp; klozet; 2. dawn. pomieszczenie, pokój
 • Co znaczy Ucha Co to jest ż) gęsta zupa rybna, przyrządzana w Rosji z wielu różnych gatunków ryb słodkowodnych
 • Co znaczy Ufo Co to jest n) niezidentyfikowany obiekt latający; latający talerz
 • Co znaczy Ufolog Co to jest m) człowiek zajmujący się UFO, czyli niezidentyfikowanymi obiektami latającymi ufologia
 • Co znaczy Ugier Co to jest z gr. ??chra, od ?chrós bladożółty> 1. pigment barwy przechodzącej od żółtej do złocistobrunatnej, będący odmianą ochry, stosowany głównie
 • Co znaczy Ujutno Co to jest przytulnie, swojsko, miło
 • Co znaczy Ukaz Co to jest zarządzenie najwyższej władzy, rozkaz, dekret carski; 2. pot. rozkaz, rozporządzenie: przyszedł ukaz, żeby…
 • Co znaczy Ukulele Co to jest czterostrunowa, szarpana specjalnym piórkiem lub kostką, rozpowszechniona na Hawajach i wykorzystywana przez zespoły grające jazz
 • Co znaczy Ulisses Co to jest z gr. dial. Oulysses (jedna z wielu gr. wersji imienia bohatera homeryckiego)> 1. Odyseusz, bohater Iliady i Odysei Homera; 2. ulisses
 • Co znaczy Ultimatum Co to jest ostateczne i formalne oświadczenie państwa, skierowane do innego państwa z żądaniem spełnienia określonych warunków w określonym terminie
 • Co znaczy Ultra Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: poza, po drugiej stronie, poza zasięgiem, poza granicami; nadmiernie, nadzwyczaj
 • Co znaczy Ultracyzm Co to jest m) zasady, przekonania skrajne, krańcowość, maksymalizm
 • Co znaczy Ultradźwięki Co to jest częstotliwościach większych od 16 000 herców, wykorzystywane m.in. w hydrolokacji, defektoskopii, medycynie, obróbce twardych materiałów
 • Co znaczy Ultrafioletowy Co to jest promieniowanie UV o długości fali mniejszej od promieniowania widzialnego, odznaczające się silnym działaniem biologicznym i chemicznym
 • Co znaczy Ultramaryna Co to jest ultramarino, z łac. ultra-marinus zamorski> 1. pot. farba koloru niebieskiego; 2. pigment mineralny barwy niebieskiej (także fioletowej
 • Co znaczy Ultras Co to jest royaliste) skrajny rojalista> osoba wyznająca skrajne poglądy polityczne, stosująca skrajne metody działania politycznego ultrasowski
 • Co znaczy Ultrasonograf Co to jest ultradźwiękowe, służące do wykonywania diagnostyki, dzięki któremu można uzyskać obrazy układu tkanek normalnych i patologicznych wewnątrz
 • Co znaczy Ultrasonografia Co to jest ż) med. techn. metoda diagnostyki, wykorzystująca zjawisko odbicia ultradźwięków na granicy tkanek lub narządów
 • Co znaczy Ultrasonoterapia Co to jest ż) med. leczenie ultradźwiękami, stosowane przy nerwobólach, procesach zapalnych mięśni, stawów itp
 • Co znaczy Ultymatywny Co to jest przym.) mający charakter ultimatum, grożący sankcjami
 • Co znaczy Ułan Co to jest żołnierz lekkiej kawalerii, utworzonej w Polsce w XVIII w. i istniejącej do II wojny światowej ułański: szarża ułańska, ułański charakter
 • Co znaczy Umbra Co to jest ż) <łac. cień> pigment naturalny koloru żółtego, zielonobrunatnego lub brunatnoczerwonego, stosowany do wyrobu farb; farba takiego koloru
 • Co znaczy Umbrelka Umbrela Co to jest ż) <łac. umbrella zasłona od słońca, zdr. od umbra cień> przest. osłona tłumiąca zbyt jaskrawe światło lampy; abażur
 • Co znaczy Uncja Co to jest ż) <łac. uncia dwunasta część asa> daw. jednostka wagi (np. złota, leku
 • Co znaczy Underground Co to jest zwłaszcza polityczne lub społeczne, podziemie; 2. niezależne, niekomercyjne ruchy artystyczne w krajach Zachodu undergroundowy
 • Co znaczy Unesco Co to jest Educational, Scientific and Cultural Organization Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury> organizacja
 • Co znaczy Unia Co to jest ż) <łac. unio zjednoczenie> połączenie, związek ugrupowań, państw, instytucji unicki, unijny, unita
 • Co znaczy Unicef Co to jest International Children’s Emergency Fund Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom> organizacja międzynarodowa powołana w 1946 r. przez
 • Co znaczy Unici Co to jest m; lm) <łac. unitus zjednoczony> wyznawcy Kościoła greckokatolickiego w Polsce, grekokatolicy unicki: Kościół unicki, obrządek unicki
 • Co znaczy Unicum Co to jest n; ndm) <łac. jedyne> rzecz jedyna w swoim rodzaju; unikat, osobliwość
 • Co znaczy Unifikator Co to jest m) czynnik jednoczący, zespalający coś, unifikujący
 • Co znaczy Unifikować Co to jest ujednolicać coś (np. przepisy, prawo), sprowadzać coś do jednej postaci; scalić coś, zjednoczyć, połączyć w całość unifikacja, unifikator
 • Co znaczy Uniform Co to jest jednakowy> mundur, określony regulaminem ubiór członków organizacji społecznych, formacji wojskowych lub paramilitarnych, grup społecznych
 • Co znaczy Uniformizacja Co to jest jednolitego charakteru, wy glądu, ujednolicenie> uniformizować kogo, co, zuniformizować, zuniformizowany
 • Co znaczy Uniformizm Co to jest m) <łac. uniformis jednakowy> dążenie do ujednolicenia czegoś, jednolity wygląd, jednostajność, jednolitość; brak zindywidualizowania
 • Co znaczy Unikat Co to jest m) <łac. unicum> rzecz jedyna w swoim rodzaju, jednostkowa, niepowtarzalna; rzadkość unikatowy
 • Co znaczy Unikatowy Co to jest przym.) będący unikatem; niepowtarzalny: unikatowy księgozbiór
 • Co znaczy Unilateralny Co to jest przym.) jednostronny: postanowienie unilateralne, umowa unilateralna
 • Co znaczy Unisono Co to jest ndm) jednogłośnie, jednobrzmiąco; zgodnie: śpiewać unisono
 • Co znaczy Unit Co to jest m) wieloczynnościowy aparat dentystyczny
 • Co znaczy Univira Co to jest ż) <łac.> kobieta, która tylko raz wyszła za mąż
 • Co znaczy Uniwerbizacja Co to jest ż) <łac. unum verbum jedno słowo> jęz. utworzenie jednego wyrazu z połączenia dwóch wyrazów, np. szkoła podstawowa i podstawówka
 • Co znaczy Uzurpować Co to jest użytkowanie, używam, użytkuję> bezprawnie przejąć władzę; przywłaszczyć sobie prawo do czegoś uzurpacja tronu, uzurpator, uzurpatorski
 • Co znaczy Uniwersalia Co to jest universalis powszechny, ogólny> filoz. odpowiedniki nazw i pojęć ogólnych, mające cechy wspólne danej klasie przedmiotów konkretnych
 • Co znaczy Uniwersalista Co to jest m) człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach; zwolennik uniwersalizmu
 • Co znaczy Uniwersalizm Co to jest ogarnięcia pewnej całości, dążenie do objęcia jakąś działalnością wszystkich ludzi; powszechność; 2. filoz. przeciwieństwo indywidualizmu i
 • Co znaczy Uniwersalny Co to jest dotyczący wszystkiego, co istnieje: wiedza uniwersalna; 2. rozciągający się na wszechświat: pokój uniwersalny; 3. mogący mieć wszechstronne
 • Co znaczy Uniwersał Co to jest z łac. universalis> hist. a) w dawnej Polsce list królewski dotyczący ważnych spraw, ogłaszany publicznie; b) akt zwołujący szlachtę na
 • Co znaczy Uniwersum Co to jest n; odm w lm) <łac. universum całość, wszechświat, z fr. univers> wszechświat; całość: uniwersum wiedzy
 • Co znaczy Uniwersytet Co to jest z łac. universitas ogół, całość (od universus wzięty w całości, ogólnie), łac. też w zn. cały kolektyw, korporacja, stąd w średniowieczu
 • Co znaczy Urania Co to jest astronomii i geometrii, przedstawiana z cyrklem i kulą; 2. astronomiczna jednostka odległości rok świetlny, rok światła
 • Co znaczy Urawniłowka Co to jest ż) pot. wyrównywanie poziomów, zrównywanie
 • Co znaczy Urbanistyka Co to jest zasadach planowania przestrzennego miast i osiedli oraz o ich powstawaniu i rozwoju urbanista, urbanistyczny, urbanizacja, urbanizować co
 • Co znaczy Urbanizacja Co to jest społeczny i kulturowy, wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu się obszarów miejskich i udziału mieszkańców miast
 • Co znaczy Urbanizować Co to jest przeprowadzić proces urbanizacji
 • Co znaczy Uremia Co to jest ż) med. ciężkie zatrucie organizmu, najczęściej wskutek niewydolności nerek; mocznica
 • Co znaczy Ureus Co to jest m) symbol władzy starożytnych królów, mający kształt sprężonego do skoku węża, noszony zwykle nad czołem
 • Co znaczy Urgens Co to jest m) ponaglenie, upomnienie, zwykle pisemne
 • Co znaczy Urlop Co to jest trwająca określoną liczbę dni, ustawowo zagwarantowana: być na urlopie, jechać na urlop urlopowy, urlopowicz; 2. zwolnienie od pracy na
 • Co znaczy Urna Co to jest przechowywania prochów osoby zmarłej po ich spaleniu: urna z czyimi prochami; 2. pojemnik z otworem, do którego wrzuca się kartki z głosami
 • Co znaczy Uro Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z moczem, narządami moczowymi: urometr, urologia
 • Co znaczy Urografia Co to jest ż) med. rentgenograficzne badanie narządów moczowych po zastosowaniu środka cieniującego, wstrzykniętego dożylnie i wydalanego przez nerki
 • Co znaczy Urologia Co to jest ż) nauka o anatomii, fizjologii i chorobach układu moczowego, chorobach narządów płciowych u mężczyzn
 • Co znaczy Uryna Co to jest ż) <łac. urina> przest. mocz
 • Co znaczy Utensylia Co to jest lm) <łac. utensilia lm> drobne przedmioty potrzebne do wykonania czegoś: utensylia kuchenne, krawieckie, malarskie
 • Co znaczy Utopia Co to jest n.-łac. Utopia, nazwa kraju fikcyjnego, utworzona w 1515 r. przez Tomasza Morusa> 1. projekt idealnego zorganizowania społeczeństwa
 • Co znaczy Utopijny Co to jest utopią, mający cechy utopii; wyidealizowany, nierealny: socjalizm utopijny; 2. lit. powieść utopijna powieść rozpowszechniona głównie w
 • Co znaczy Utopista Co to jest m) człowiek mający nierealne pomysły, projekty; marzyciel, fantasta; zwolennik socjalizmu utopijnego
 • Co znaczy Utopizm Co to jest m) utopijne poglądy, marzenia
 • Co znaczy Utylitarny Co to jest użyteczność, pożytek; z łac. utilitas> mający zastosowanie praktyczne, użytkowy; dotyczący korzyści praktycznej, materialnej lub wygody
 • Co znaczy Utylitaryzm Co to jest osiągania korzyści, wygód; 2. filoz. doktryna etyczna głosząca, że pożytek jednostki lub społeczeństwa powinien stanowić najwyższy cel
 • Co znaczy Utylizacja Co to jest produktów, które utraciły swoją wartość, powtórne wykorzystanie czegoś, np. śmieci jako surowców wtórnych: utylizacja śmieci utylizacyjny
 • Co znaczy Utylizować Co to jest wyzyskiwać praktycznie, wykorzystywać do dalszej produkcji
 • Co znaczy Uwertura Co to jest ż) muzyczny wstęp do opery, operetki, oratorium lub kantaty: uwertura do opery, grać uwerturę
 • Co znaczy Uzurpacja Co to jest szerokim zn. użytkowania> bezprawne przejęcie władzy, przywłaszczenie sobie prawa do czegoś uzurpator, uzurpatorski, uzurpować sobie prawo
 • Co znaczy Uzus Co to jest m) <łac. usus> zwyczaj, praktyka uzualny

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Uzus, Uzurpacja, Uwertura, Utylizować, Utylizacja, Utylitaryzm, Utylitarny, Utopizm, Utopista, Utopijny, Utopia, Utensylia, Uryna, Urologia, Urografia, Uro słownik.

Co to jest Uzus, Uzurpacja, Uwertura, Utylizować, Utylizacja znaczenie.