Abstrakt, Abstrakcjonizm, Abstrakcja, Abstrahować, Absorbować, Absorbent, Absolwent, Ażur, Azymut.
abstrakt abstrakcjonizm co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na A

 • Co znaczy atoksyczność Co to jest cecha substancji nietrujących, zob. toksyczny
 • Co znaczy adnotacja Co to jest ż) <łac. adnotatio: dopisanie> dopisek, notatka: zrobić adnotację (na czym/gdzie
 • Co znaczy adolescencja Co to jest ż) <łac. adolescentia> przest. młodość, wiek młodzieńczy
 • Co znaczy aktualności Co to jest ż; lm) bieżące wydarzenia; to, co dzieje się obecnie, teraz: nadajemy aktualności tygodnia
 • Co znaczy adonis Co to jest m) żart./iron. urodziwy młodzieniec, ulubieniec kobiet
 • Co znaczy abstynencja Co to jest powściągliwość, wstrzemięźliwość (w czym); 2. pot. nieużywanie napojów alkoholowych abstynent, abstynentka
 • Co znaczy abstynent Co to jest m) pot. ten, kto nie pije alkoholu abstynencki: klub abstynencki
 • Co znaczy absurd Co to jest od łac. ab-surdus niewyraźnie powiedziany // usłyszany, niezrozumiały, niedorzeczny; surdus niemy, głuchy> nonsens, niedorzeczność
 • Co znaczy absynt Co to jest m) . piołunówka, alkoholowa nalewka ziołowa; 2. pot. alkohol, napój lub środek upajający: pić absynt
 • Co znaczy abulia Co to jest brak lub słabość woli, przejawia się niemożnością podjęcia decyzji i realizacji postanowień, brakiem energii życiowej abulik, abuliczny
 • Co znaczy abulik Co to jest m) osoba cierpiąca na abulię
 • Co znaczy Achillesa pięta Co to jest zginął pod Troją raniony w piętę – jedyną część jego ciała nieodporną na ciosy> przysł. pięta Achillesa: czyjaś słaba strona, dziedzina, w
 • Co znaczy achterdek Co to jest m) żegl. tylna, rufowa część pokładu: iść na achterdek, być na achterdeku
 • Co znaczy achterpik Co to jest w rufowej części statku zabezpieczający w razie uszkodzenia rufy przed zatopieniem pozostałych pomieszczeń, używany także jako magazyn
 • Co znaczy achtersztag Co to jest żegl. lina stalowa biegnąca od topu masztu do rufy, zapobiegająca wyginaniu się masztu do przodu: trzymać się achtersztagu
 • Co znaczy adadżio, adagio Co to jest powolne tempo, wolniejsze niż andante, także określenie utworu muzycznego lub jego część w tym tempie: grać adadżio
 • Co znaczy adagia Co to jest występuje zasadniczo w lm) <łac. adagium> przysłowia, utarte powiedzonka: dawne zbiory adagiów
 • Co znaczy adamaszek Co to jest rodzaj tkaniny, przeważnie jednobarwnej, o wzorze z jednej strony matowym, z drugiej błyszczącym: suknia z adamaszku adamaszkowy
 • Co znaczy adaptabilność Co to jest <łac.> zdolność do adaptacji adaptabilny
 • Co znaczy adaptacja Co to jest przystosowanie (się) do nowej sytuacji; 2. dostosowanie (się lub czegoś) do nowych warunków lub wymagań czegoś innego, do nowej funkcji lub
 • Co znaczy adaptator Co to jest m) ten, kto dokonuje adaptacji czegoś (zwykle utworu literackiego do potrzeb sceny lub filmu) adaptatorka
 • Co znaczy adapter Co to jest m) techn. urządzenie stosowane jeszcze niedawno do odtwarzania muzyki z płyt winylowych
 • Co znaczy adaptować się Co to jest przyrodniczego, kulturalnego, społecznego): ktoś się szybko adaptuje, ma łatwość adaptacji zaadaptować (co, do czego); zaadaptowany (do
 • Co znaczy addenda Co to jest n; lm) <łac.: to, co ma być dodane> dodatki uzupełniające tekst; przypiski, załączniki
 • Co znaczy adekwatny Co to jest zrównany> dokładnie odpowiadający czemu, pasujący, przystający adekwatnie: określić coś adekwatnie do sytuacji; adekwatność (ż
 • Co znaczy adept Co to jest pierwsze kroki w jakiejś dziedzinie, zaczyna uprawiać jakąś działalność, sztukę, specjalność: adept czego; adepci sztuki aktorskiej adeptka
 • Co znaczy adidas Co to jest m; lm adidasy) popularne buty sportowe [skrót: AdiDas – od Adolf Dassler, niemiecki producent obuwia
 • Co znaczy adiunkt Co to jest pracownik naukowy (zwykle ze stopniem doktora) na wyższej uczelni albo w instytucie adiunktura: objąć, otrzymać adiunkturę; 2. także
 • Co znaczy adiustacja Co to jest tekstu, list, zestawień; sprawdzanie pracy przygotowanej do druku: zrobić adiustację czego // dokonać adiustacji czego> adiustować (co
 • Co znaczy adiustator Co to jest m) <łac.> ten, kto adiustuje tekst, kto dokonuje adiustacji czegoś adiustatorka
 • Co znaczy administracja Co to jest czym), władze państwowe (różnych szczebli) zajmujące się administrowaniem, zarządzaniem, pracownicy instytucji administracyjnych
 • Co znaczy administrator Co to jest m) zarządca: administrator domu, osiedla, sieci komputerowej administratorka
 • Co znaczy admiracja Co to jest uwielbienie: odnosić się z admiracją do kogo, admirować kogo lub być przedmiotem admiracji admirować (kogo), admirator
 • Co znaczy admirator Co to jest m) przest. wielbiciel, miłośnik: admirator kobiet, kwaśnych jabłek admiratorka czego
 • Co znaczy adopcja Co to jest obcego dziecka za własne, przysposobienie, pot. usynowienie adoptować, adopcyjny: czynności adopcyjne, akt adopcyjny, rodzice adopcyjni
 • Co znaczy adoptować Co to jest dziecko za własne, przyjąć do rodziny, usynowić: adoptować dwoje dzieci zaadoptować (dziecko), adoptowany: zaadoptowany (syn
 • Co znaczy adoracja Co to jest miłości, uwielbienia, podziwu adorować (kogo), adorowanie, adorator; 2. rel. oddawanie czci Bogu lub przedmiotom kultu religijnego
 • Co znaczy adorator Co to jest m) wielbiciel kobiet adoratorka
 • Co znaczy anadema Co to jest rodzaj diademu, ozdobna przepaska na czoło
 • Co znaczy adrenalina Co to jest nadnerczy kontrolujący przemianę cukrową, stosowany w lecznictwie; pot. mieć podwyższony poziom adrenaliny– być zdenerwowanym, podnieconym
 • Co znaczy adres Co to jest miejscu zamieszkania osoby, do której kierowany jest list lub przesyłka; o odbiorcy komunikatu, także towarów, usług itp.; wysyłać co na
 • Co znaczy adres internetowy Co to jest adresat(m) założony odbiorca przesyłki, komunikatu itp.: adresat reklamy, adresaci poczty internetowej adresatka: adresatka e-maila
 • Co znaczy adwent Co to jest liturgii rzymskokatolickiej okres czterech tygodni poprzedzających święta Bożego Narodzenia czas adwentowy; adwentysta, adwentystka
 • Co znaczy adwentysta Co to jest stanowi odłam religii chrześcijańskiej (powstał w poł. XIX w. w USA); jego wyznawcy czekają na rychłe powtórne przyjście Chrystusa
 • Co znaczy adwersarz Co to jest m) <łac. adversarius> przeciwnik w dyskusji; oponent: zwrócić się do swego adwersarza
 • Co znaczy adwokat Co to jest zawodowy obrońca, prawnik zajmujący się udzielaniem porad prawnych lub obroną oskarżonych w procesie sądowym; pani adwokat, zespół
 • Co znaczy adwokatura Co to jest ż) 1. funkcja adwokata, specjalność prawnicza: zrobić adwokaturę, objąć adwokaturę; 2. ogół adwokatów: cała polska adwokatura
 • Co znaczy aero Co to jest poch.; człon wyrazów złożonych, wskazujący związek z powietrzem, działaniem w powietrzu lub lataniem: aerologia, aerodynamika, aerostat
 • Co znaczy aerob Co to jest wymagające powietrza (tlenu) do życia – w przeciwieństwie do anaerobów, które mogą żyć w środowisku beztlenowym anaeroby
 • Co znaczy aerobik Co to jest wymagający powietrza> gimnastyka dotleniająca, pot. ćwiczenia wykonywane przy muzyce: uprawiać aerobik, chodzić na aerobik
 • Co znaczy aerodynamiczny Co to jest przystosowany do wymagań aerodynamiki, wynikający z jej zasad: kształt aerodynamiczny: opływowy kształt przedmiotu zapewniający jak
 • Co znaczy aerodynamika Co to jest obejmujący badania przepływu gazów oraz działania sił ruchu ciał stałych w ośrodku gazowym (w powietrzu, także w wodzie): aerodynamika
 • Co znaczy aerofagia Co to jest ż) med. łykanie powietrza w nadmiernej ilości podczas jedzenia (np. u niemowląt), przyczyna różnych dolegliwości
 • Co znaczy aerofobia Co to jest ż) chorobliwy lęk przed przeciągiem, wiatrem, także przed jazdą windą, lataniem samolotem
 • Co znaczy aeroklub Co to jest m) organizacja zrzeszająca pilotów sportowych, skoczków spadochronowych oraz modelarzy samolotów
 • Co znaczy aeroterapia Co to jest powietrzem w specjalnie klimatyzowanych pomieszczeniach (groty solne, solno-jodowe itp.); 2. przebywanie na świeżym powietrzu w celach
 • Co znaczy aerozol Co to jest jako rodzaj opakowania środków kosmetycznych: perfumy w aerozolu; . chem./fiz. układy koloidowe powstające w wyniku rozproszenia ciał
 • Co znaczy afatyk Co to jest m) osoba cierpiąca na afazję afatyczny: dziecko afatyczne
 • Co znaczy afazja Co to jest ż) zaburzenie mowy wskutek uszkodzenia niektórych okolic mózgu: cierpiący na afazję afatyk
 • Co znaczy afekt Co to jest krótkotrwałe wzruszenie (np. radość, gniew, przerażenie), uczucie, doznanie emocjonalne: zbrodnia w afekcie; 2. daw. miłość do kogoś
 • Co znaczy afektacja Co to jest ż) <łac. affectatio> nadmierna, przesadnie objawiana uczuciowość (czasem sztuczna): robić coś z afektacją afektowany: osoba afektowana
 • Co znaczy afera Co to jest interes; rzecz do zrobienia> 1. pot. głośne wydarzenie, często z posmakiem skandalu; 2. pot. żart. heca: ale afera!; 3. nieuczciwe
 • Co znaczy aferzysta Co to jest właściciel lub prowadzący przedsiębiorstwo; 2. dziś: tylko ktoś zamieszany w przestępstwo lub prowadzący nieuczciwe interesy; skandalista
 • Co znaczy afiks Co to jest morfem słowotwórczy (przyrostek lub przedrostek): słowotwórstwo afiksalne – sposób tworzenia wyrazów pochodnych przez dodanie przyrostka
 • Co znaczy afiliacja Co to jest filia córka> praw./ekon. powiązanie z czym, dołączenie do czegoś (np. do innej organizacji), łączenie przedsiębiorstw lub tworzenie filii
 • Co znaczy afirmacja Co to jest pochwała czego: afirmacja życia, zabawy afirmować (co), afirmowanie (czego): mieć afirmujący stosunek do czego, kogo
 • Co znaczy afisz Co to jest powiadamiające np. o przedstawieniu, koncercie, odczycie, zebraniu, imprezie sportowej, kulturalnej lub mające charakter reklamowy
 • Co znaczy afiszować się Co to jest popisywać się czymś, co uważa się za powód do chwały, chcąc zwrócić na siebie powszechną uwagę; robić coś na pokaz, obnosić się z czym
 • Co znaczy afonia Co to jest ż) <łac. z gr. aphonia> mówienie bezgłośne, utrata dźwięczności głosu spowodowana chorobą krtani, pot. bezgłos
 • Co znaczy aforysta Co to jest m) twórca aforyzmów aforystka
 • Co znaczy aforystyka Co to jest ż) zbiór aforyzmów, ogół aforyzmów
 • Co znaczy anteriora Co to jest łac. anteriora poprzednio> to, co było, zdarzyło się wcześniej: a posteriori; post anteriora
 • Co znaczy amfibolia // amfibologia Co to jest ż) błąd logiczny, budowa zdania powodująca dwuznaczność wypowiedzi
 • Co znaczy aforyzm Co to jest odgraniczam, podkreślam> błyskotliwa sentencja, trafne zdanie, które zwięźle i dowcipnie formułuje jakąś prawdę ogólniejszą; złota myśl
 • Co znaczy afro Co to jest ndm) rodzaj fryzury, włosy skręcone w drobne loczki jak u wielu Afrykańczyków: nosić modne afro
 • Co znaczy afrodyzjak Co to jest m) środek podniecający, substancja wzmacniająca popęd seksualny
 • Co znaczy afrodyzje Co to jest lm) – staroż. w Grecji uroczystości ku czci bogini Afrodyty
 • Co znaczy afront Co to jest od łac. ad frontare stanąć przeciwko (daw. stanąć a fronte – frontem do kogoś, stanąć twarzą w twarz)> zniewaga, obraza, uchybienie słowem
 • Co znaczy afrykaner Co to jest m) czarnoskóry obywatel krajów, także ten, który obecnie mieszka w Afryce, ale urodził się poza Afryką
 • Co znaczy afrykanista Co to jest m) specjalista, znawca lub badacz języków i kultur afrykańskich afrykanistka
 • Co znaczy afrykanistyka Co to jest ż) nauka zajmująca się studiami i badaniem języków, literatur i kultur kontynentu afrykańskiego afrykanista, afrykaner, afro
 • Co znaczy afta Co to jest bolesne owrzodzenie powstające na błonie śluzowej jamy ustnej na skutek zakażenia wirusowego (najczęściej u niemowląt
 • Co znaczy agar//agar agar Co to jest wyciąg z pewnych gatunków glonów o tej nazwie, stosowany głównie w mikrobiologii (jako pożywka dla hodowli bakterii) i farmakologii
 • Co znaczy agencja Co to jest instytucja lub przedstawicielstwo firmy, które prowadzi różnego typu działalność: agencja handlowa, eksportowa, towarzyska, rolnicza
 • Co znaczy agenda Co to jest ż) <łac. agenda> 1. przedstawicielstwo lub oddział jakiejś instytucji; . rzad. notatnik
 • Co znaczy agent Co to jest agens działający> 1. osoba działająca z upoważnienia i na rzecz jakiejś instytucji, firmy: agent handlowy; 2. tajny współpracownik policji
 • Co znaczy agentura Co to jest ż) siatka szpiegowska agenturalny: siatka agenturalna
 • Co znaczy agitacja Co to jest łac. agitatio poruszanie, podburzanie> działalność, która ma na celu zjednanie zwolenników; propagowanie jakichś haseł (lub idei): uprawiać
 • Co znaczy agitator Co to jest m) ten, kto agituje, prowadzi agitację agitatorka
 • Co znaczy agitka Co to jest ż) 1. ulotka agitacyjna: roznosić agitki; 2. także wszelka działalność agitacyjna: prowadzić agitkę
 • Co znaczy aglomeracja Co to jest skupisko kilku miast w jednym okręgu; 2. ogólniej: nagromadzenie, połączenie czegoś: aglomeracja miejska, przemysłowa aglomerat zob
 • Co znaczy agnacja Co to jest ż) <łac. agnatio> pokrewieństwo w linii męskiej, które obejmuje również osoby wchodzące do rodziny przez adopcję lub małżeństwo agnat
 • Co znaczy agnat Co to jest m) <łac. agnatus> krewny w linii męskiej, krewny „po mieczu” (w przeciwieństwie do pokrewieństwa w linii żeńskiej, czyli „po kądzieli”
 • Co znaczy agnostycyzm Co to jest niepoznawalny> 1. filoz pogląd, że jest niemożliwe pełne i obiektywne poznanie rzeczywistości; 2. postawa wątpienia lub niewiary w co
 • Co znaczy agnostyk Co to jest m) 1. filoz. przedstawiciel lub zwolennik agnostycyzmu; 2. pot. ten kto wątpi w istnienie Boga; 3. żart. niedowiarek agnostyczka
 • Co znaczy agonia Co to jest z gr. ag?nía walka> 1. stan poprzedzający śmierć; dogorywanie, konanie: być w agonii; 2. pot. schyłek, upadek, koniec czego: agonia miasta
 • Co znaczy agora Co to jest Grecji duży plac w centrum miasta, będący miejscem obrad zgromadzenia wolnych obywateli, w starożytnym Rzymie nazywane forum (łac. forum
 • Co znaczy agorafobia Co to jest ż) med. lęk przestrzeni: cierpieć na // mieć agorafobię
 • Co znaczy agrafia Co to jest pisania z powodu uszkodzenia pewnych ośrodków w mózgu (często przy afazji) agrafik; częściowa agrafia przejawia się w dysgrafii
 • Co znaczy agrarny Co to jest <łac. agrarius rolny, rolniczy od ager rola> dotyczący rolnictwa: reforma agrarna agraryzm, agrarysta
 • Co znaczy agraryzm Co to jest w.) i rozwijająca się potem w różny sposób w różnych krajach jako poglądy, postawy lub program ochrony rolnictwa narodowego i interesów
 • Co znaczy agregat Co to jest łączyć> 1. techn. urządzenie składające się z kilku różnych elementów współdziałających ze sobą; 2. zespół kilku maszyn lub wielofunkcyjne
 • Co znaczy agresja Co to jest zaborczy> 1. zachowanie napastliwe, brutalne wyładowanie gniewu lub niezadowolenia: okazywać agresję wobec kogoś; . polit. zbrojna napaść
 • Co znaczy agresor Co to jest m) < fr. agresseur, z łac. agressor> napastnik (także o państwie napadającym na inne państwo) agresorka
 • Co znaczy agro Co to jest wskazuje na związek z rolą, rolnictwem, gospodarstwem rolnym, np. agrochemia, agronomia, agrotechnik, agrotechnika, agrokultura (zob. też
 • Co znaczy agrocenoza Co to jest zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych w określonym środowisku rolniczym, powstały w wyniku działalności gospodarczej człowieka
 • Co znaczy agrogaz Co to jest m) – biogaz, czyli ekologiczny gaz łatwopalny otrzymywany m.in. z odpadków organicznych, stosowany w energetyce
 • Co znaczy akcyza Co to jest rodzaj podatku tzw. pośredniego, który nakłada państwo na niektóre artykuły i usługi, obciążający konsumenta akcyzowy: podatek akcyzowy
 • Co znaczy AIDS Co to jest Syndrome zespół nabytych niedoborów immunologicznych> choroba wirusowa polegająca na załamaniu się odporności organizmu, prowadzi do
 • Co znaczy aikido Co to jest samoobrony polegający na obezwładnieniu przeciwnika za pomocą chwytów i ciosów niezagrażających jego zdrowiu aikodoka (na wzór: dżudoka
 • Co znaczy aikidoka Co to jest m; ndm) ten, kto uprawia aikido
 • Co znaczy air mail Co to jest m) listy i przesyłki z naklejką „air mail” przewożone są transportem lotniczym
 • Co znaczy ajencja Co to jest usługowa dzierżawiona od jakiegoś przedsiębiorstwa lub instytucji, która prowadzona jest przez osobę prywatną, rozliczającą się z danym
 • Co znaczy ajent Co to jest prywatna, która prowadzi placówkę handlową lub usługową dzierżawioną od jakiegoś przedsiębiorstwa lub instytucji: ajent sklepu, piwiarni
 • Co znaczy akademia Co to jest ateńska szkoła filozoficzna założona przez Platona w gaju Akademosa (ok. 387 r. do 529 r. p.n.e.); 1. stąd współczesna nazwa niektórych
 • Co znaczy akademik Co to jest uczony lub artysta, członek Akademii Nauk lub Akademii Umiejętności; społeczność akademicka; 2. w sztuce: zwolennik akademizmu akademizm; 3
 • Co znaczy akademizm Co to jest rygorystycznie do klasycznych reguł estetyki, za ideał piękna uznający sztukę antyku; później określano tak bierne (odtwórcze
 • Co znaczy akant Co to jest dekoracyjny w kształcie stylizowanych zębatych liści rośliny o tej nazwie; częsty w sztuce i architekturze antycznej i barokowej
 • Co znaczy akapit Co to jest od początku: od rozdziału, od ustępu> wcięcie tekstu sygnalizujące początek nowego ustępu (dawniej zdobiony inicjałem); nowa linia, nowy
 • Co znaczy akceleracja Co to jest procesu (biologicznego, chemicznego) dokonujące się pod wpływem jakiegoś czynnika lub wywołane sztucznie: akceleracja następuje, jest
 • Co znaczy akcelerator Co to jest m) techn. urządzenie lub czynnik przyśpieszający; przyśpieszacz
 • Co znaczy akcent Co to jest lub sylabę: głoski akcentowane; . charakterystyczne dla danego języka brzmienie jakiegoś elementu słowa lub wypowiedzi: wyraz akcentowany
 • Co znaczy akcentować Co to jest głośniej wymawiać jakąś część wyrazu lub zdania: akcentować ostatnią sylabę; 2. podkreślać coś (np. jakąś część informacji) ze szczególnym
 • Co znaczy akcept Co to jest zobowiązanie się do zapłacenia sumy oznaczonej na wekslu lub czeku; akcept bankowy – weksel, który bank zobowiązuje się wykupić w
 • Co znaczy akceptacja Co to jest przyjęcie do wiadomości i/lub wyrażenie zgody na co, zatwierdzenie czegoś: wyrazić akceptację, uzyskać czyją akceptację akceptować (co
 • Co znaczy akceptowalny Co to jest przym.) możliwy do zaakceptowania neg. nieakceptowany
 • Co znaczy akces Co to jest czegoś, włączenie (się) do jakiejś organizacji, akcji; 2. praw. akt, dokument stwierdzający przystąpienie do umowy; zgłosić swój akces do
 • Co znaczy akcesor Co to jest m) przest. ten, kto przystępuje do czegoś, wchodzi do spółki
 • Co znaczy akcesoria Co to jest drobne przybory; narzędzia podręczne charakterystyczne dla wykonawcy jakiegoś zawodu (np. dla kucharza – taca, wałek, łyżka; dla lekarza –
 • Co znaczy akcja Co to jest zwłaszcza zorganizowane: akcja bojowa, żniwna; 2. lit. zdarzenia opowiadane w utworze: akcja powieści; 3. ekon. papier wartościowy o pewnym
 • Co znaczy akcjonariat Co to jest m) wszyscy akcjonariusze, czyli udziałowcy, posiadacze akcji danej firmy, przedsiębiorstwa
 • Co znaczy akcjonariusz Co to jest takich słów zapożyczonych, jak: emisariusz itp.; posiadacz akcji przedsiębiorstwa, udziałowiec spółki akcyjnej akcjonariat
 • Co znaczy akcydens Co to jest okoliczność> 1. filoz. to, co w danej rzeczy przypadkowe i zmienne – w przeciwieństwie do tego, co istotne, stałe; 2. pot. druk
 • Co znaczy akcydentalny Co to jest przym.) przypadkowy, nietypowy: akcydentalna sytuacja, akcydentalne zdarzenie
 • Co znaczy akcyjny Co to jest akcyjna – spółka, w której podstawą działalności jest kapitał wniesiony przez wspólników w formie tzw. Akcji (czyli udziałów) mogących
 • Co znaczy aktywator Co to jest m) urządzenie lub czynnik aktywizujący: aktywator mechaniczny, chemiczny, biochemiczny
 • Co znaczy aklamacja Co to jest bez wyjątku, dziś tylko w wyrażeniu: ogłosić, ustanowić co przez aklamację, tzn. jednomyślnie, bez głosowania: uchwała przyjęta przez
 • Co znaczy aklimatyzacja Co to jest przystosowywanie się, przyzwyczajenie się do nowego klimatu; szerzej: do nowej sytuacji, do nowych warunków: on przechodzi proces
 • Co znaczy akomodacja Co to jest przystosowanie (się) czegoś do wymagań czego innego: akomodacja oka do natężenia i jakości światła; 2. jęz.: akomodacja wyrazu do wymagań
 • Co znaczy akompaniament Co to jest muzyka towarzysząca soliście, muzyczne uzupełnienie głównej partii wykonywanej przez muzyka lub śpiewaka; 2. przen. żart. dowolne dźwięki
 • Co znaczy akompaniator Co to jest m) ten, kto akompaniuje śpiewakowi, soliście akompaniatorka
 • Co znaczy akonto Co to jest zaliczka na poczet należności: wypłacić komu pewną sumę akonto; otrzymać akonto (także: a konto
 • Co znaczy akord Co to jest wynagrodzenia zależny od ilości wykonanej pracy w jednostce czasu: robić coś na akord, pracować w akordzie, praca akordowa; 2. muz
 • Co znaczy akordeon Co to jest instrument muzyczny, rodzaj harmonii o dwóch klawiaturach: klawiszowej (jak w pianinie) i guzikowej (basy): grać na akordeonie akordeonista
 • Co znaczy akr Co to jest m) angielska miara powierzchni ziemi, równa ok. 4047 m2: mieć kilka akrów ziemi
 • Co znaczy akredytacja Co to jest wierzę> oficjalne uprawnienie przedstawiciela dyplomatycznego lub dziennikarza do pełnienia określonej funkcji przy obcym rządzie
 • Co znaczy akredytywa Co to jest pełnomocnictwo; 2. ekon. dokument wystawiany przez bank lub inną instytucję; rodzaj karty kredytowej lub czeku
 • Co znaczy akrobacja Co to jest akrobata> 1. skomplikowane figury sportowe, trudne ćwiczenia gimnastyczne, zwykle cyrkowe (ekwilibrystyka, akrobatyka); 2. trudne formy
 • Co znaczy akrobata Co to jest 1. sportowiec wykonujący akrobacje, m.in. na łyżwach, nartach, rolkach, także trudne ćwiczenia gimnastyczne; 2. artysta sztuki cyrkowej
 • Co znaczy akrofobia Co to jest wysokości: mieć akrofobię akronim(m) . skrótowiec, czyli wyraz utworzony z początkowych liter nazwy
 • Co znaczy akropol Co to jest Grecji główna część miasta z licznymi świątyniami i fortyfikacjami, zazwyczaj też najwyżej położona, centrum życia kulturalnego
 • Co znaczy akrostych Co to jest m) lit. typ wiersza, w którym początkowe litery lub słowa każdego wersu czytane z góry na dół tworzą wyraz lub zdanie
 • Co znaczy akryl Co to jest syntetyczne wełnopodobne, otrzymywane z żywic akrylowych: kwas akrylowy; sweter z akrylu/akrylowy; klej akrylowy
 • Co znaczy aksamit Co to jest sześciu nici> pewien rodzaj tkaniny specjalnie tkanej i strzyżonej, miękkiej i delikatnej w dotyku: aksamitny kostium, spódnica aksamitna
 • Co znaczy aksjolog Co to jest m) – badacz, specjalista w zakresie aksjologii
 • Co znaczy aksjologia Co to jest 1. filoz. nauka o wartościach, zajmująca się badaniem ich natury, podstawami i kryteriami wartościowania; 2. pewna teoria wartości, system
 • Co znaczy aksjomat Co to jest twierdzenie uznane za oczywiste i niewymagające dowodów; filoz., log. pierwotny sąd logiczny, z którego wyprowadza się wszystkie inne
 • Co znaczy Akt I Co to jest dokumentów odnoszących się do jakiejś sprawy (np. rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów obywateli prowadzone przez urzędy stanu cywilnego
 • Co znaczy akt II Co to jest dzianie się czego, wytwór czynności> naga postać ludzka w malarstwie i rzeźbie: akt kobiecy; część utworu scenicznego: akt I dramatu
 • Co znaczy aktualizacja Co to jest aktualnym, zgodnym z bieżącym stanem rzeczy aktualizować co: dane zostały zaktualizowane; aktualny: stan aktualny; aktualnie (przysł
 • Co znaczy aktyw Co to jest czynni członkowie jakiejś organizacji związkowej, partyjnej: aktyw partyjny aktywny aktywista, aktywizacja
 • Co znaczy aktywa Co to jest przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej (np. pieniądze, majątek), którymi może w każdej chwili dysponować
 • Co znaczy aktywacja Co to jest uaktywnienie: aktywacja karty kredytowej aktywować co; fiz.biochem. wzmaganie, pobudzanie działania organizmu lub zdolności ciał
 • Co znaczy aktywista Co to jest m) bardzo aktywny działacz, członek jakiejś grupy, organizacji, należący do jej aktywu: aktywista partyjny, harcerski
 • Co znaczy aktywizacja Co to jest kogo lub czego: aktywizacja uczniów, społeczeństwa, przedsiębiorstw uaktywnić kogo, co; zwiększyć aktywność aktywny: aktywny wypoczynek
 • Co znaczy akumulacja Co to jest gromadzenie czego: akumulacja kapitału, towarów, funkcji akumulować co, akumulator; 2. ekon. gromadzenie środków finansowych z części
 • Co znaczy akumulator Co to jest m) techn. urządzenie, które gromadzi i wytwarza energię: akumulator samochodowy się wyładował
 • Co znaczy akupresura Co to jest niekonwencjonalna metoda leczenia poprzez ucisk, polega na uciskowym masowaniu określonych punktów na ciele: stosować akupresurę, poddawać
 • Co znaczy akupunktura Co to jest kłucie> med. metoda leczenia za pomocą cienkich igieł (zwykle ze szlachetnego metalu, złotych lub srebrnych), które wbija się w ściśle
 • Co znaczy akurat Co to jest accuratus starannie wykonany> wystarczająco, w sam raz: było akurat tyle, ile trzeba; znak zaprzeczenia lub odmowy: Zrobił to? – Akurat! –
 • Co znaczy akuratny Co to jest przym.) przest. punktualny, dokładny, rzetelny: ktoś jest bardzo/zbyt akuratny akuratnie, akuratność
 • Co znaczy akustyk Co to jest m) specjalista od akustyki (np. szef nagrań płytowych) akustyczny
 • Co znaczy akustyka Co to jest fiz. nauka o dźwięku i rozchodzeniu się fal dźwiękowych: fale akustyczne; 2. pot. warunki dobrego rozchodzenia się dźwięku w
 • Co znaczy akuszerka Co to jest ż) przest. położna, osoba pomagająca kobiecie rodzącej akuszer
 • Co znaczy akwa Co to jest jako cząstka wyrazów złożonych i wskazuje na związek z wodą: akwalung, akwarela, akwamaryna, akwarium, akwedukt, akwen
 • Co znaczy akwaforta Co to jest technika graficzna, w której rysunek przenosi się na płytę pokrytą werniksem i poddaje wytrawieniu kwasem azotowym, a powstałe w ten
 • Co znaczy akwalung Co to jest ang. lung płuco> aparat umożliwiający swobodne oddychanie pod wodą, zwykle w formie zbiornika ze sprężonym powietrzem albo tlenem
 • Co znaczy akwanauta Co to jest m) <łac. aqua + gr. nautos żeglarz> nurek, badacz głębin albo dna morskiego
 • Co znaczy akwarela Co to jest 1. farba wodna: farby akwarelowe; 2. technika malarska polegająca na stosowaniu tych farb malarz-akwarelista; 3. obraz malowany tymi
 • Co znaczy akwarium Co to jest zbiornik wodny, wodopój> naczynie, zwykle szklane, przystosowane do hodowli i obserwacji zwierząt i roślin wodnych akwarysta, akwarystka
 • Co znaczy akwarystyka Co to jest ż) hodowla ryb lub roślin akwariowych, nauka o ich wymaganiach i hodowli tego typu: poradnik akwarystyczny/dla akwarystów
 • Co znaczy akwen Co to jest m) <łac. aqua)> zbiornik wodny naturalny lub sztuczny; staw, jezioro, także wydzielona część obszaru wód morskich akwenowy
 • Co znaczy akwizycja Co to jest klientów, pozyskiwanie nabywców, zbieranie zam.ówień na zakup towaru lub na wykonanie określonych usług itp. akwizycyjny, akwizytor
 • Co znaczy akwizytor Co to jest m) pracownik zajmujący się akwizycją akwizytorka
 • Co znaczy alabaster Co to jest minerał, drobnoziarnista odmiana gipsu, stosowana w rzeźbiarstwie oraz do wyrobu naczyń i drobnych przedmiotów ozdobnych (w starożytnym
 • Co znaczy alalia Co to jest ż) zaburzenie rozwoju mowy w wyniku uszkodzenia ośrodków mowy w mózgu: cierpieć na alalię alalik
 • Co znaczy alalik Co to jest m) człowiek cierpiący na alalię
 • Co znaczy alasz Co to jest m) likier kminkowy; kminkówka
 • Co znaczy alba Co to jest ż) w średniowiecznej liryce prowansalskiej utwór z motywem miłosnego pożegnania kochanków o świcie
 • Co znaczy alba Co to jest dziś liturgiczny strój duchownych katolickich; w starożytnym Rzymie szata oznaczała, że chłopak nie jest już dzieckiem, lecz młodzieńcem
 • Co znaczy albinos Co to jest choroby zwanej bielactwem: łac. albus biały)> 1. człowiek, zwierzę lub roślina pozbawione naturalnego pigmentu odpowiadającego za
 • Co znaczy alteracja Co to jest ż): <łac. alteratio drugi, różny> zakłopotanie, pomieszanie: przest popaść w alterację, być zalterowanym
 • Co znaczy albuminy Co to jest proste, rozpuszczalne w wodzie; mają różne zastosowanie: w med. jako środki odżywcze, w techn. – do wyrobu klejów, w grafice i fotografii
 • Co znaczy alchemia Co to jest hiszp. alquimia, z ar. al-k?m?j?> . tajemne prace i doświadczenia średniowiecznych magów, którzy bezskutecznie próbowali zamienić pospolite
 • Co znaczy alderman Co to jest m) członek rady miejskiej
 • Co znaczy aldyny // aldy Co to jest lm) cenne starodruki z XV–XVI w. wydane w drukarni Aldusa Manutusa (Wenecja, Włochy
 • Co znaczy aleatoryzm Co to jest związany z pewnymi zasadami gry w kości; 2. muz. nowoczesny styl w muzyce przejawiający się w specjalnej konstrukcji dzieła
 • Co znaczy alegat Co to jest załącznik do czegoś; praw. dokument zwykle dołączany do innych akt, dziś też do materiałów badawczych: np. alegaty botaniczne to torebki z
 • Co znaczy alegoria Co to jest opowiadanie, które ma sens przenośny, metafora przedstawiająca treści i pojęcia abstrakcyjne (np. dobro, sprawiedliwość, wiosna) za pomocą
 • Co znaczy alegoryzm Co to jest literaturze i sztuce, głównie średniowiecznej, uznająca alegorię za najważniejszy środek wypowiedzi artystycznej
 • Co znaczy aleksandryn Co to jest m) lit. we francuskiej poezji dworskiej wiersz 12zgłoskowy użyty w poemacie Aleksander Wielki
 • Co znaczy aleksandryt Co to jest minerał półprzeźroczysty o odcieniu szmaragdowym, odmiana chryzoberylu, stosowany jako kamień szlachetny
 • Co znaczy aleksja Co to jest łac. lectio czytam> psych., med. utrata lub brak zdolności czytania (często w afazji), w stopniu słabym powoduje dysleksję lektyk, dziecko
 • Co znaczy alembik Co to jest daw. naczynie do destylacji płynów, używane przez alchemików; . później rodzaj wódki potocznie zwanej przepalanką
 • Co znaczy alergan Co to jest m) med. lek przeciwko alergii alergia
 • Co znaczy alergen Co to jest m) substancja wywołująca alergię alergia
 • Co znaczy alergia Co to jest wrodzone lub nabyte uczulenie na pewne substancje (alergeny), objawiające się napadami kaszlu, katarem, wysypką lub obrzękiem alergenny
 • Co znaczy alergik Co to jest m) osoba cierpiąca na alergię: mój syn jest alergikiem
 • Co znaczy alergolog Co to jest m) lekarz-specjalista w zakresie alergologii alergolożka
 • Co znaczy alergologia Co to jest ż) med. dział medycyny zajmujący się badaniem i leczeniem alergii: oddział alergologiczny, testy alergologiczne alergolog
 • Co znaczy alergometria Co to jest ż) med. specjalistyczne badania odporności chorego na różne alergeny
 • Co znaczy alert Co to jest m) stan gotowości do podjęcia jakiejś akcji: alert harcerski, żniwny; ogłosić alert
 • Co znaczy alfabet Co to jest umownie spis liter, lista znaków nazywających głoski w danym języku; rzeczownik utworzony sztucznie (jak pol. abecadło: a, b, c, d + ło) od
 • Co znaczy alga Co to jest rodzaj wodorostów, najprostsze samożywne rośliny plechowe żyjące głównie w wodzie; glony algologia: kwas alginowy
 • Co znaczy algebra Co to jest matematyki, teoria rozwiązywania równań, w których występują obok cyfr także symbole literowe; obecnie jej przedmiotem badań są także
 • Co znaczy algezja Co to jest ż) psych., med. ból, odczucie bólu, wrażliwość na ból algezymetr, algezymetria: badania algezymetryczne
 • Co znaczy algol Co to jest algorytmiczny> inform. jeden z uniwersalnych międzynarodowych języków programowania (składa się z liter, wyrazów angielskich oraz znaków i
 • Co znaczy algolog Co to jest m) badacz-specjalista od rodziny alg algolożka
 • Co znaczy algologia Co to jest ż) dział biologii, nauka o algach: uprawiać algologię algolog
 • Co znaczy algorytm Co to jest arabskiego matematyka Muhammada ibn Musy, uważanego za twórcę tego pojęcia> określona wielkość w matematyce (algorytm z jakiejś liczby
 • Co znaczy algorytmizacja Co to jest formalnych programów lub planów systematycznego postępowania w jakiejś sprawie wymagającej rozwiązań całościowych: algorytmizacja zasad
 • Co znaczy alians Co to jest m) przymierze; sojusz między państwami lub ugrupowaniami politycznymi: wejść w alians (z kim) aliant
 • Co znaczy aliant Co to jest m) sprzymierzeniec, sojusznik> alianci: wojska alianckie
 • Co znaczy aliaż Co to jest mieszanina> 1. połączenie różnych zjawisk, pojęć, emocji; 2. przest. pewien układ między ludźmi: wchodzić w aliaże
 • Co znaczy alibi Co to jest niewinności ważny dla sądu, zwykle polega na wykazaniu, że podejrzany nie mógł być sprawcą przestępstwa, bo w czasie, gdy je popełniono
 • Co znaczy ameba Co to jest pierwotniak o miękkich, zmiennych kształtach ciała, zamieszkujący w wodach; med. pasożyt ludzki i zwierzęcy ameboza
 • Co znaczy alienacja Co to jest poczucie wyobcowania, obcości w świecie, w którym się żyje, często rodzące frustrację i agresję> alienować się od kogo/skąd; wyalienowany
 • Co znaczy alimentacja Co to jest płacenia alimentów, udzielanie opieki i pomocy; geogr.-geol. zasilanie akwenów rzek, jezior itp. wodą (np. spływającą z gór, także wskutek
 • Co znaczy alimenty Co to jest obowiązek prawny utrzymania kogoś i opieki nad kimś; pot. najczęściej pieniądze, które ktoś jest prawnie obowiązany płacić na utrzymanie
 • Co znaczy amerykanka Co to jest lub tapczanu; sport. walka zapaśnicza w stylu wolnoamerykańskim, wolnoamerykanka – ale: Amerykanka – obywatelka Ameryki
 • Co znaczy aliteracja Co to jest głoski> lit. zabieg stylistyczny polegający na powtarzaniu tej samej głoski w kolejnych wyrazach (panna Paula puściła pana Piotra) albo na
 • Co znaczy alkad Co to jest sędzia> starszy urzędnik gminy (odpowiednik wójta lub burmistrza), który pełni także obowiązki sędziego
 • Co znaczy alkalia Co to jest ług, substancja zasadowa> chem. związki silnie zasadowe, ługi> alkaliczny: odczyn alkaliczny, zasadowy, alkaloidy, alkaloza
 • Co znaczy alkaloidy Co to jest substancje zasadowe, przeważnie są to silne trucizny, w małych dawkach stosowane w lecznictwie> alkalia, alkaliczny
 • Co znaczy alkaloza Co to jest zasadowości płynów organicznych wskutek czynników chorobowych, naruszające równowagę kwasowo-zasadową, tzw. zasadowica
 • Co znaczy alkazar Co to jest zamek; łac. castrum> hiszpański zamek warowny lub reprezentacyjna rezydencja w stylu architektury muzułmańskiej
 • Co znaczy alkiermes Co to jest roślina z rodziny szarłatowatych: jak alkiermes skroś spłonęła (Fredro, Zemsta), czyli oblała się rumieńcem ze wstydu
 • Co znaczy alkohol Co to jest jako o środku leczniczym), napój o właściwościach odurzających otrzymywany z rozcieńczonego spirytusu etylowego lub przez destylację
 • Co znaczy alkowa Co to jest niewielka sklepiona komnata, namiot> daw. niewielki pokoik bez okien w chłopskich chatach lub rodzaj niszy, pełniący rolę sypialni
 • Co znaczy allegro Co to jest szybsze niż allegretto, a wolniejsze niż presto); utwór muzyczny lub jego część w tym tempie; nazwa popularnego sklepu internetowego
 • Co znaczy alleluja Co to jest wezwanie liturgiczne (Chwalcie Pana) do wiernych w nabożeństwie synagogalnym; w obrządku chrześcijańskim dodawane do modlitw w okresie
 • Co znaczy allo //alo Co to jest cząstka poch. gr.-łac.:allos// alius – inny, różny od czegoś, często występująca w złożonych terminach naukowych: alofonia alofon
 • Co znaczy Alma Mater Co to jest ż) <łac. matka-żywicielka, matka karmiąca> uroczyste określenie wyższej uczelni, dawniej tylko o Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Co znaczy almanach Co to jest edyt. zbiór utworów różnych autorów tworzących w tym samym okresie: almanach poetycki; daw. kalendarz z informacjami astronomicznymi lub
 • Co znaczy alofan Co to jest m)
 • Co znaczy alofon Co to jest tej samej głoski wymawiany różnie w zależności od otoczenia głoskowego (ze względu na upodobnienia) lub zależnie od osobniczych cech
 • Co znaczy alokacja Co to jest ż) <łac. locatio umieszczenie> przeniesienie w inne miejsce, księg. uznanie dopisanej pozycji w rachunku> alokować (co, gdzie
 • Co znaczy alokucja Co to jest ż) <łac. allocutio uroczysta mowa> przest. dziś żart. mowa publiczna, także uroczysty zwrot rozpoczynający przemówienie
 • Co znaczy alopatia Co to jest ż) med. metoda leczenia
 • Co znaczy alotropia Co to jest tropos: postać> chem. występowanie jednego pierwiastka chemicznego w kilku odmianach (np. węgiel i diament)> alotrop, alotropowy: odmiana
 • Co znaczy alpaka // alpaga Co to jest zool. gatunek lamy peruwiańskiej (lama pacos), spokrewniony z wielbłądami; 2. także wełna z lam; niezależnie też nazwa tkaniny bawełniano
 • Co znaczy alpinarium Co to jest <łac. Alpinus alpejski, Alpy> skalniak, czyli ogródek skalny z roślinami wysokogórskimi: mieć alpinarium, widzieć różne alpinaria
 • Co znaczy alpiniada Co to jest rzeczownika olimpiada; masowa impreza turystyczna o charakterze konkursu na przejście//przejazd różnymi trasami wysokogórskimi
 • Co znaczy alrauna Co to jest mandragory, któremy przypisuje się różne właściwości lecznicze i magiczne (ponieważ kształt korzenia przypomina nieco mężczyznę
 • Co znaczy alt Co to jest wysoki głos męski (jak chłopięcy) lub – jak dziś – niski głos żeński odpowiadający skalą altowi chłopięcemu; muz. głos kobiecy niższy od
 • Co znaczy alter Co to jest gdzie znaczy drugi, inny: alter ego (inny, drugi ja), tworzy słowa złożone: alteracja, alternatywa, alternant, alternator
 • Co znaczy alternacja Co to jest wymiana, oboczność elementów (np. oboczność głosek w formach czas. nieść: niósł: niesie: noszę); naprzemiennie zmieniające się motywy lub
 • Co znaczy alternant Co to jest naprzemian, co drugi> zastępnik, forma oboczna (alternacyjna) wobec czego, alternująca z czym, np. jęz. człon wyrazu, w którym zachodzi
 • Co znaczy alternator Co to jest m) techn. prądnica wytwarzająca prąd zmienny; cyber. określony rodzaj układu zero-jedynkowego
 • Co znaczy anekumena Co to jest ż) geogr. obszary niezamieszkane przez człowieka, niezagospodarowane
 • Co znaczy amfibia Co to jest zdolne do poruszania się w obu środowiskach> pojazd bojowy do poruszania się po ziemi i wodzie, również samolot, który może lądować na
 • Co znaczy alternatywa Co to jest możliwy w układzie „wymian”> sytuacja wymagająca wyboru jednej z dwu możliwości: albo to, albo tamto; jedno z dwojga: mieć alternatywę
 • Co znaczy altruista Co to jest altruizm; jest chętny do bezinteresownej pomocy innym, działa dla dobra innych altruistka, altruistycznie: postąpić altruistycznie
 • Co znaczy altruizm Co to jest los innych ludzi, gotowość do pomocy i poświęcenia się dla dobra innych, przeciwieństwo egoizmu altruista, altruistyczny: altruistyczna
 • Co znaczy alumn Co to jest m) <łac. alumnus wychowanek> kleryk, wychowanek katolickiego seminarium duchownego: nasi alumni (nie: alumnowie
 • Co znaczy aluwium Co to jest napływy, czyli osady nagromadzone w dolinach rzek lub dawnych mórz, także podczas wielkich powodzi: osady aluwialne (z okresu zlodowaceń
 • Co znaczy aluzja Co to jest uwaga (słowo, zdanie) z podtekstem, pozornie nie na temat, zwykle żartobliwa lub złośliwa, która ma wywołać określone skojarzenia; przytyk
 • Co znaczy ałun Co to jest z grupy siarczanów uzyskiwany sztucznie (m.in. z ałunitu), od wieków znany jako środek do tamowania krwi, stosowany także w garbarstwie
 • Co znaczy amalgamat Co to jest malgam> mieszanina różnych elementów, zlepek czego; chem. stop metalu (np. srebra) z rtęcią, stosowany m.in. w dentystyce
 • Co znaczy Amaltei róg Co to jest karmicielka małego Zeusa, której ułamany róg nieustannie napełniał się jedzeniem> przen. róg obfitości, symbol bogactwa, niewyczerpanych
 • Co znaczy amant Co to jest kochający> pot. kochanek, wielbiciel, adorator; także przystojny i urodziwy mężczyzna; aktor grywający role kochanków
 • Co znaczy amarant Co to jest nazwa rośliny o malinowoczerwonych kwiatach> stąd takiż kolor, malinowo-lub różowoczerwony z odcieniem fioletu; bot. szarłat (Amaranthus
 • Co znaczy amator Co to jest czego, człowiek zajmujący się czymś chętnie i z pasją: amator podróży, żeglarstwa; także niefachowiec, niespecjalista: teatr amatorski
 • Co znaczy amatorszczyzna Co to jest ż)
 • Co znaczy amazonka Co to jest interpretowane w znaczeniu niemające piersi> w mit. gr. Amazonki były to wojownicze kobiety mieszkające nad brzegami Morza Czarnego, które
 • Co znaczy ambalaż Co to jest m) hand. przest. opakowanie; koszty opakowania
 • Co znaczy ambaras Co to jest m) przestarz. kłopot, trudności z czymś, tarapaty; zakłopotanie: zrobić komu ambaras ambarasować kogo czym, zaambarasowany
 • Co znaczy ambasada Co to jest ż) przedstawicielstwo dyplomatyczne jakiegoś państwa na terenie innego kraju ambasador
 • Co znaczy ambicja Co to jest obchodzenie, chodzenie w koło), od ambio chodzę w koło> poczucie godności osobistej, duma; pot. ambit: wejść na ambit: zranić czyją
 • Co znaczy ambiwalencja Co to jest ambivalence> równoczesne doświadczanie dwu różnych stanów uczuciowych (np. nienawiści i miłości): ambiwalentne uczucia, oceny
 • Co znaczy ambona Co to jest ámb?n wypukłość> kazalnica w kościele chrześcijańskim, rodzaj małej, przyściennej trybuny, zazwyczaj bogato zdobionej – miejsce
 • Co znaczy ambra Co to jest hiszp. ámbar z arab. `an-bar szary kamień> wydzielina przewodu pokarmowego kaszalota, stosowana w perfumerii jako utrwalacz zapachów, także
 • Co znaczy ambrowiec Co to jest oczarowatych rośnie w Ameryce i w Azji Mniejszej, dostarcza olejków eterycznych i balsamów, stosowanych w przemyśle perfumeryjnym, także w
 • Co znaczy ambrozja Co to jest dający wieczną młodość i nieśmiertelność: pić ambrozję; przen. bardzo smaczna potrawa, coś pysznego; biol. typ współżycia zwierzęcia i
 • Co znaczy ambulans Co to jest wędruję> ruchoma placówka jakiejś instytucji, np. w lecznictwie otwartym, bibliotekach objazdowych, poczcie; karetka pogotowia, bibliobus
 • Co znaczy ambulatorium Co to jest ruchomy> przychodnia lecznictwa otwartego, przyzakładowa lub przyszpitalna: leczenie ambulatoryjne – gdy pacjent nie leży w szpitalu, tylko
 • Co znaczy ameboza Co to jest pasożytnicza człowieka wywołana przez amebę; objawia się bólami brzucha, biegunką itp.; tzw. pełzakowica lub czerwonka pełzakowa
 • Co znaczy amen Co to jest godne wiary)> formuła kończąca modlitwę lub przysięgę; wyraz oznaczający potwierdzenie pewności: pewne jak amen w pacierzu; a także
 • Co znaczy amerykanizacja Co to jest współczesnej kultury, polegająca na przejmowanie amerykańskiego stylu życia i zwyczajów amerykańskich; także celowe wywieranie wpływu na
 • Co znaczy amfilada Co to jest tj. nawlec na jedną nić> ciąg pomieszczeń (przechodnich), układ mieszkań połączonych wspólnym balkonem: mieszkanie w amfiladzie; także
 • Co znaczy amfiteatr Co to jest théatron podwójna widownia w kształcie koła; połączenie dwu teatrów (półkolistych) w jeden> forma budowli starożytnej służącej jako teatr
 • Co znaczy amfora Co to jest naczynie z wypalanej gliny, o wy-dłużonym kształcie, z dwoma pionowymi uchwytami, często zdobione dekoracją figuralną, używane przez
 • Co znaczy amfoteryczność Co to jest cecha niektórych pierwiastków, które wykazują właściwości zarówno kwasowe, jak zasadowe: pierwiastki amfoteryczne
 • Co znaczy amicycja Co to jest ż) <łac. amiticitia, amicus przyjaciel> daw. przyjaźń
 • Co znaczy aminy Co to jest organiczne związki zasadowe, pochodne amoniaku, wchodzą w skład różnych substancji o rozmaitym wykorzystaniu: grupa minowa> aminokwasy
 • Co znaczy amnestia Co to jest wybaczenie> ustawowy, powszechny akt łaski; całkowite lub częściowe darowanie kary oraz jej prawnych następstw w stosunku do osób, które
 • Co znaczy amnezja Co to jest ż) med. osłabienie lub utrata pamięci, niepamięć: cierpieć na amnezję
 • Co znaczy amok Co to jest szału (podobny rodzaj szału zaobserwowano wśród ludności malajskiej; dotknięty nim człowiek biegnie na oślep, niszcząc wszystko wokół
 • Co znaczy amoniak Co to jest azotu i wodoru powstały podczas różnych procesów chemicznych, występuje w postaci gazu, może być ciekły; wchodzi w skład różnych substancji
 • Co znaczy amonit I Co to jest egipski, często przedstawiany z rogami byka lub barana, uosabiał go też święty byk Apis]> paleont. skamieliny niewielkich wymarłych
 • Co znaczy amonit II Co to jest <łac. ammonium amoniak> chem. materiał wybuchowy na bazie azotanu amonowego i innych substancji, stosowany w górnictwie i wojskowości
 • Co znaczy amoralizm Co to jest filoz. pogląd etyczny odrzuca-jący możliwość oceny czynów z punktu widzenia kryteriów moralnych i kwestionujący moc obowiązującą wszelkich
 • Co znaczy amoralny Co to jest przym.) nieuznający lub pozbawiony zasad moralnych; niemoralny
 • Co znaczy amorek Co to jest przedstawiany jako chłopiec ze skrzydłami i z łukiem> strzały Amora to metafora zakochania się, aniołek w postaci tłuściutkiego dziecka ze
 • Co znaczy amorfizm Co to jest bezpostaciowość, cecha obiektów nie mających stałej struktury (np. płyny, niektóre proste organizmy) amorficzność, amorficzny: substancje
 • Co znaczy amoroso Co to jest muz. określenie wykonawcze: miłośnie, pieszczotliwie, tkliwie, czule
 • Co znaczy amortyzacja Co to jest łagodzenie uderzeń i wstrząsów (np. w pojazdach) amortyzator; 2. ekon. zmniejszanie się wartości przedmiotów wskutek ich zużycia; 3. zwrot
 • Co znaczy amory Co to jest lm) <łac. miłość> pot. żart. miłostki, flirciki: amorów ci się zachciało rozamorowany, amoroso
 • Co znaczy ampeks Co to jest m) . techn. rodzaj magnetowidu, wideomagnetofon; 2. sposób zapisu dźwięku i obrazu na taśmie magnetowidowej
 • Co znaczy amper Co to jest m) jednostka natężenia prądu elektr. amperomierz, amperometr, amperogodzina
 • Co znaczy ampla Co to jest ż) <łac. ampulla flaszeczka, małe naczynie> lampa wisząca z kloszem w kształcie misy na łańcuchach, także sam klosz tego typu
 • Co znaczy amplifikacja Co to jest figura stylistyczna, którą tworzy nagromadzenie określeń obiektu (np. piękna, mądra, seksowna brunetka o wspaniale połyskujących włosach
 • Co znaczy amplituda Co to jest przestronność> zakres wahań, rozpiętość, różnica między skrajnymi wartościami pewnych elementów; fiz. największe wychylenie ciała
 • Co znaczy ampułka Co to jest szklane o wąskiej szyjce, zamknięte, zawierające lek, zwykle do jednorazowego użytku (do wypicia lub wstrzyknięcia
 • Co znaczy amputacja Co to jest operacyjne usunięcie jakiegoś organu, pot. obcięcie kończyny lub jej części; dokonać amputacji stopy amputować (co, komu), amputowany
 • Co znaczy apelatyw Co to jest m) <łac. apellativus pospolity) jęz. rzeczownik pospolity (w opozycji do nazw własnych
 • Co znaczy amulet Co to jest któremu przypisuje się znaczenie magiczne (np. ma chronić przed złem tego, kto go posiada, ma zapewniać szczęście) amulecik
 • Co znaczy anabioza Co to jest życie> biol. zahamowanie na pewien czas czynności życiowych u niektórych roślin i zwierząt, wywołane niekorzystnymi warunkami, mija, gdy
 • Co znaczy anachoreta Co to jest m) pustelnik
 • Co znaczy anachronizm Co to jest chrónos czas; anachronismós zła chronologia, przeżytek> staroć, przestarzałość, to, co nie odpowiada „duchowi czasu”, np. przestarzałe
 • Co znaczy anafora Co to jest figura stylistyczna polegająca na rozpoczynaniu każdego zdania od tego samego słowa – przeciwieństwo epifory: układ anaforyczny, zaimek
 • Co znaczy anagram Co to jest zapis wsteczny> wyraz powstały przez przestawienie głosek lub sylab w innym wyrazie, np. rab: bar, tona: nota; wykorzystywany w szaradach
 • Co znaczy anakolut Co to jest m) wadliwie zbudowane zdanie; jest stosowany czasem świadomie (np. przez poetów) jako zabieg stylistyczny
 • Co znaczy anakreontyk Co to jest n.e.)> lekki, pogodny utwór poetycki o tematyce miłosnej lub biesiadnej (nawiązujący do stylu utworów Anakreonta
 • Co znaczy analfabeta Co to jest 1. ktoś, kto nie umie czytać ani pisać; 2. przen. ktoś, kto nie ma elementarnych wiadomości lub umiejętności w danej dziedzinie
 • Co znaczy analiza Co to jest rozbiór, rozkład (przeciwieństwo syntezy); wyodrębnienie cech badanego zjawiska, części lub składników przedmiotu analityczny, analityk
 • Co znaczy analogia Co to jest rzeczy, sytuacji lub procesów skądinąd różnych; 2. log. rozumowanie przez analogię analogiczny do czego/jak co, analogon, analogowy: inform
 • Co znaczy analogon Co to jest m) odpowiednik, coś, co jest w jakimś sensie podobne
 • Co znaczy anamneza Co to jest przypomnienie sobie tego, co się znało już kiedyś, przebywając w świecie idei; 2. med. wywiad lekarski podczas rozmowy z chorym
 • Co znaczy ananas Co to jest m) 1. aromatyczny owoc egzotyczny; 2. pot. żart. niegrzeczne dziecko, urwis, gagatek
 • Co znaczy ananke Co to jest ndm) mit. przeznaczenie, los, konieczność
 • Co znaczy anarchia Co to jest chaosu i nieporządku; dezorganizacja powstała wskutek braku lub bezsilności władzy, bezrząd> anarchista, anarchiczny, anarchistyczny
 • Co znaczy anarchista Co to jest zwolennik anarchizmu w polityce; człowiek opowiadający się za nieograniczoną wolnością jednostki w życiu społecznym
 • Co znaczy anatema Co to jest klątwa kościelna, ekskomunika; 2. przen. napiętnowanie, przekleństwo: rzucić anatemę na kogo; obłożyć kogo anatemą
 • Co znaczy anatomia Co to jest przekrojenie> 1. nauka o budowie żywych organizmów: budowa anatomiczna anatom, anatomopatolog; 2. przen. określenie struktury pewnych
 • Co znaczy anchois Co to jest ndm) konserwa o ostrym smaku ze specjalnie solonych sardeli, w formie pasty lub filetów albo koreczków z kaparami w oliwie
 • Co znaczy andro morfem Co to jest złożonych, wskazujący na związek z pojęciem mężczyzna, męskość, np. androfobia, adrogeny, android, andropauza, andrologia
 • Co znaczy androfag Co to jest m) ludożerca, kanibal
 • Co znaczy androfobia Co to jest ż) chorobliwy lęk przed mężczyznami i wstręt do nich
 • Co znaczy androgeny Co to jest m) biol. męskie hormony płciowe, pobudzające rozwój i czynności męskich narządów płciowych
 • Co znaczy androginia Co to jest ż) obojnak, istota mająca cechy obu płci, hermafrodyta
 • Co znaczy androgynia Co to jest ż) obupłciowość, obojnactwo, hermafrodytyzm: cechy androgyniczne
 • Co znaczy android Co to jest podobny do człowieka, maszyna o ludzkich kształtach, częsta postać w literaturze i filmach z rodzaju sciene fiction androida, androidalny
 • Co znaczy androkefalizm Co to jest ludów starożytnych zwyczaj przedstawiania postaci zwierząt z ludzką głowa (por. Sfinks, centaur), częsty motyw w sztuce, wierzeniach i
 • Co znaczy androlog Co to jest m) lekarz, specjalista w dziedzinie andrologii
 • Co znaczy andrologia Co to jest zajmujący się fizjologią i patologią męskich narządów płciowych, zagadnieniami męskich zaburzeń płciowych
 • Co znaczy androny Co to jest m; lm) głupstwa, brednie, pokrętne, nonsensowne wypowiedzi: pleść, wyplatać androny
 • Co znaczy andropauza Co to jest przekwitania u mężczyzn, czasem połączony z pewnymi zaburzeniami psychosomatycznymi (odpowiednik menopauzy u kobiet) anropauzalny: okres
 • Co znaczy andrut Co to jest m) rodzaj cienkiego tłoczonego ciasta do przekładania lub napełniania masą, wafel
 • Co znaczy anegdota Co to jest niewydana za mąż> 1. krótkie, zabawne opowiadanie z dowcipnym zakończeniem; także zwięzłe ujęcie fabuły literackiej: anegdotyczna postać
 • Co znaczy aneks Co to jest dołączenie> dodatek, uzupełnienie; dowód dołączony do podania, załącznik: zrobić aneks do czegoś, dołączyć aneks, zamieścić w aneksie
 • Co znaczy asynchronia Co to jest ż) niejednoczesność (przeciwieństwo synchronii) asynchroniczny: zjawiska zachodzą asynchronicznie
 • Co znaczy aneksja Co to jest przyłączenie> polit. zabór, bezprawne zagarnięcie całości lub części terytorium cudzego państwa przy użyciu siły (zbrojnie): Niemcy
 • Co znaczy aneksjonizm Co to jest polit. doktryna polityczna uzasadniająca zajęcie obcego terytorium i włączenie go do własnego państwa aneksjonistyczny: polityka
 • Co znaczy anektować Co to jest przywiązuję> 1. zabierać, zagarniać; siłą wcielać do swego państwa część lub całość terytorium innego państwa; 2. pot. żart. zainteresować
 • Co znaczy anemia Co to jest niedokrwistość; 2. med. choroba objawiająca się osłabieniem wskutek zmniejszonej (poniżej normy) liczby czerwonych krwinek lub niskiego
 • Co znaczy anemiczny Co to jest właściwy choremu na anemię; blady, niedokrwisty; 2. ubogi pod względem treści lub formy, odznaczający się małą intensywnością; 3. słaby
 • Co znaczy anemo Co to jest wskazujących na ich związek znaczeniowy z wiatrem [z gr. anemos ‘wiatr’]; np. anemometr, anemogamia, anemograf
 • Co znaczy anemochoria Co to jest ż) bot. wiatrosiewność, rozsiewanie nasion przez wiatr anemochor
 • Co znaczy anemogamia Co to jest ż) bot. wiatropylność, zapylanie roślin anemogam
 • Co znaczy anemograf Co to jest m) przyrząd zapisujący prędkość, siłę i kierunek wiatru anemometr
 • Co znaczy aneroid Co to jest meteor. typ barometru działającego na zasadzie pomiaru siły odkształcenia pustej (próżniowej) puszki pod wpływem ruchu powietrza, któremu
 • Co znaczy anestetyk Co to jest m) med. środek znieczulający miejscowo
 • Co znaczy anestetyka Co to jest ż) wiedza o znieczulaniu, anestezjologia
 • Co znaczy anestezja Co to jest zniesienie czucia bólu podczas operacji przez narkozę lub przez wstrzykiwanie leków znieczulających; znieczulenie anestezjologia, anestetyk
 • Co znaczy anestezjologia Co to jest ż) med. nauka o środkach znieczulających i ich stosowaniu anestezjolog, anestezjologiczny, anestezjolożka
 • Co znaczy anewryzm Co to jest głowy z uczuciem tętnienia; . med. tętniak, guz tętniczy wypełniony krwią, powstały wskutek miejscowego rozszerzenia tętnicy
 • Co znaczy angaria Co to jest ż) <łac. angaria podstawiany pojazd-platforma, podwoda> mors. rekwizycja obcych statków (zwykle w czasie wojny
 • Co znaczy angaż Co to jest angażowanie> przyjęcie do pracy, zawarcie umowy z pracownikiem; zatrudnienie angażować kogo, co/się, do czego/w co),: otrzymać/dać angaż
 • Co znaczy angażowanie Co to jest szczególne zainteresowanie jakąś działalnością: zaangażować się w politykę; 2. daw. zaloty, konkury: dziewczyna się zaangażowała, a on się
 • Co znaczy angelologia Co to jest dział teologii dotyczący wiedzy o aniołach; 2. rel. dział demonologii dotyczący duchów dobrych; 3. żart. iron. bujanie w obłokach, fantazje
 • Co znaczy angiochirurgia Co to jest chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem schorzeń naczyń krwionośnych i limfatycznych; chirurgia naczyniowa angiochirurg
 • Co znaczy angiokardiografia Co to jest rentgenograficzna metoda badania głównych naczyń krwionośnych i serca po wprowadzeniu środka kontrastującego; angioplastyka
 • Co znaczy anglez Co to jest rodzaj kontredansa; 2. rodzaj surduta i loków (anglezy), na które moda przyszła do Polski prawdopodobnie bezpośrednio z Francji; 3. koń
 • Co znaczy anglezować Co to jest unosić się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem
 • Co znaczy anglikanin Co to jest m) członek kościoła anglikańskiego, wyznawca tego odłamu protestantyzmu
 • Co znaczy anglikanizm Co to jest uznająca głowę państwa za głowę Kościoła; oparta głównie na doktrynach kalwinizmu, ale w obrzędach zachowująca tradycje katolickie
 • Co znaczy anglofil Co to jest zwolennik wszystkiego, co angielskie; . przyjaciel, sympatyk Anglików i kultury angielskiej; przeciwieństwo anglofoba
 • Co znaczy anglofob Co to jest m) człowiek niechętnie usposobiony do Anglików i do wszystkiego, co angielskie; wróg Anglii, Anglików
 • Co znaczy anglofobia Co to jest ż) niechętny stosunek do wszystkiego, co angielskie; wrogość wobec Anglii, Anglików
 • Co znaczy angloman Co to jest m) człowiek przesadnie rozmiłowany we wszystkim, co angielskie, wielbiciel Anglii, Anglików
 • Co znaczy angora Co to jest od n.m. Angora w Turcji (z gr. Ankyra, dziś osm.-tur. Ankara)> zool. odmiana kotów, kóz i królików o długiej, delikatnej sierści, także
 • Co znaczy angstrem Co to jest m) jednostka pomiaru bardzo małych długości (1-7 mm
 • Co znaczy anihilacja Co to jest przest. pot. unieważnienie, zniweczenie; 2. fiz. unicestwienie się cząstek materii i antymateri przy zderzeniu – wtedy ich energia zostaje
 • Co znaczy anilana Co to jest ż) włókno syntetyczne z tej substancji
 • Co znaczy anilina Co to jest ż) chem. aminobenzen, złożony związek organiczny jako surowiec do produkcji barwników, także tworzyw sztucznych
 • Co znaczy animacja Co to jest martwych kształtów (np. poruszanie kukiełek w teatrze lalkowym lub w filmach rysunkowych), stwarzające złudzenie ruchu animowanie, animować
 • Co znaczy animalista Co to jest wyznający pogląd, że cały świat posiada duszę; 2. przedstawiciel ludów wyznających kult zwierząt; 3. artysta tworzący obrazy, sceny o
 • Co znaczy animalizm Co to jest m) <łac. animal zwierzę> ogół cech właściwych zachowaniom zwierzęcym (np. kierowanie się instynktem) animalistyczny
 • Co znaczy antroponim Co to jest m) jęz. nazwa własna osób, imię> antroponimia, system antroponimiczny: słownik antroponimów
 • Co znaczy animator Co to jest animo ożywiam)> 1. film. wykonawca serii rysunków do filmu animowanego; 2. teatr. specjalista poruszający lalkami w teatrze lalkowym; 3
 • Co znaczy animizacja Co to jest mówienie o przedmiotach martwych tak jak o żywych, obdarzonych uczuciami i wolą (kwiaty zasnęły, dzień wstał), tak częsty w poezji, ale też
 • Co znaczy animizm Co to jest m) <łac. anima dusza> filoz.rel. pogląd, że każda istota żywa (zwierzę, roślina) posiada duszę animalista, animizować (co
 • Co znaczy animozja Co to jest ż) <łac. animositas niechęć, fr. animosité> silna niechęć do kogoś, uraza, zawziętość: czuć animozję do kogoś
 • Co znaczy animusz Co to jest m) <łac. animus duch> werwa, zapał, odwaga; dodać sobie animuszu; tracić animusz; robić co z animuszem
 • Co znaczy anioł Co to jest istota niematerialna pośrednicząca pomiędzy Bogiem a ludźmi, uosabiająca doskonałość, piękno i dobroć; 2. przen. o kimś bardzo dobrym
 • Co znaczy anion Co to jest m) jon dodatni anoda
 • Co znaczy ankieta Co to jest quaesita> 1. zbieranie informacji za pomocą pytań (skierowanych do różnych osób; 2. formularz z takimi pytaniami: przeprowadzać ankietę
 • Co znaczy ankieter Co to jest ten, kto przeprowadza ankietę (zwykle na czyjeś zlecenie
 • Co znaczy annalista Co to jest m) kronikarz
 • Co znaczy annały Co to jest m; lm) <łac. annales> przest. książk. roczniki, kroniki annalista, annalistyka
 • Co znaczy annuity Co to jest roczne wnoszone w stałych terminach, w ciągu określonego czasu i przeznaczone na spłaty długu lub utworzenie kapitału; . renty dożywotnie i
 • Co znaczy anoda Co to jest ż) fiz. elektroda połączona z dodatnim biegunem źródła napięcia elektrycznego; elektroda dodatnia aniony
 • Co znaczy anomalia Co to jest ż) nieprawidłowość, odchylenie od normy; coś nienormalnego
 • Co znaczy anonim Co to jest bez podpisu lub dzieło nieznanego autora: otrzymać anonim; 2. nieznany autor lub taki, który utajnił swoje nazwisko: Gall Anonim anonimowy
 • Co znaczy anonimat Co to jest m) daw. anonim, anonimowy utwór
 • Co znaczy anons Co to jest m) ogłoszenie, zawiadomienie w piśmie: dać anons do prasy anonsować
 • Co znaczy anonsować Co to jest ogłoszenie w prasie: dać anons do gazety; 2. przedstawiać kogoś, kto wchodzi do pokoju, wymieniając jego nazwisko, meldować zaanonsować
 • Co znaczy anorak Co to jest grenlandzkich> typ skafandra z futra lub płótna, wkładany przez głowę, wzorowany na skafandrach eskimoskich
 • Co znaczy anoreksja Co to jest ż) med. chorobliwy brak apetytu anorektyk, anorektyczka
 • Co znaczy anorektyczka Co to jest ż) kobieta (najczęściej młoda dziewczyna) cierpiąca na anoreksję
 • Co znaczy anormalny Co to jest 1. odbiegający od normy, nieprawidłowy; 2. człowiek chory psychicznie, nienormalny
 • Co znaczy ansa Co to jest ż) <łac. uchwyt> przen. pretekst, powód (do); niechęć, uraza, pretensja: mieć anse do kogo (za co, z jakiegoś powodu
 • Co znaczy ansambl Co to jest m) zespół (aktorów lub muzyków); grupa artystów w scenie zbiorowej
 • Co znaczy anszlus Co to jest m) hist. zagarnięcie Austrii przez Niemcy hitlerowskie w 1939 r. i włączenie jej terytorium do III Rzeszy
 • Co znaczy anta Co to jest filar (pilaster) łączący wysunięte nieco ściany boczne (w typowej świątyni greckiej tworzyło to rodzaj przedsionka): ściany boczne
 • Co znaczy antaba Co to jest wzmacniająca zamknięcie bram: żelazna antaba broniła dostępu; . mosiężny uchwyt, okrągły lub owalny, umieszczany zwykle na drzwiach
 • Co znaczy antabus Co to jest m) farm. środek stosowany w leczeniu choroby alkoholowej: brać antabus
 • Co znaczy antagonista Co to jest m) przeciwnik, rywal antagonizm, antagonistyczny
 • Co znaczy antagonizm Co to jest niechęć, wrogość, wzajemne zwalczanie się: powstał antagonizm między dawnymi przyjaciółmi; likwidować, usuwać antagonizmy; podsycać
 • Co znaczy antagonizować Co to jest podburzać ludzi przeciw sobie, doprowadzić strony do sporu, wzajemnej wrogości> zantagonizować (kogo z kim
 • Co znaczy antałek Co to jest m) beczka na wino lub piwo o objętości do 40 litrów: wypić cały antałek wina
 • Co znaczy ante Co to jest wyrazów złożonych wskazujący na uprzedniość tego, co określa człon drugi, „bycie przed czymś”; np. antecedencja, antenat
 • Co znaczy antecedens Co to jest m) <łac. poprzedzający> fakt, który poprzedzał stan obecny: coś jest antecedensem czegoś antecesor
 • Co znaczy antecesor Co to jest m) <łac. poprzedzający> daw. poprzednik, przodek, antenat
 • Co znaczy antemion Co to jest ornament w kształcie stylizowanych kwiatów, wici lub liści (np. palmowych), występujący często w architekturze i ceramice starożytnej
 • Co znaczy antena Co to jest urządzenie do odbioru fal radiowych: antena radiowa, telewizyjna, czas antenowy; być na antenie; 2. zool. czułki jako narząd zmysłu, dotyku
 • Co znaczy antenat Co to jest m) <łac. ante natus przedtem urodzony> przodek: moi czcigodni antenaci antenatka
 • Co znaczy antepedium Co to jest ozdobne nakrycie przedniej części ołtarza chrześcijańskiego, wykonane z haftowanej tkaniny, zdobionej skóry lub płyty drewnianej albo
 • Co znaczy anti-, anty- Co to jest przeciw> człon wyrazów złożonych wprowadzający znaczenie przeciwieństwa, zaprzeczenia, sprzeczności z treścią drugiego członu
 • Co znaczy antidotum Co to jest odtrutka: podać komuś antidotum; 2. przen. środek zaradczy, to, co może zmienić złą sytuację: antidotum na wszelkie kłopoty
 • Co znaczy antologia Co to jest lit. zbiór utworów (zwykle jednego gatunku lub z jednego okresu) wybranych z twórczości różnych autorów; 2. książka zawierająca wybór
 • Co znaczy antonim Co to jest jęz. wyraz o znaczeniu przeciwstawnym do innego, z którym tworzy parę (np. duży – mały, dobro – zło): słowniki antonimów antonimia
 • Co znaczy antonimia Co to jest ż) jęz. typ relacji znaczeniowej między wyrazami o treści przestawnej: relacja antonimii; znaczenia antonimiczne
 • Co znaczy antonomazja Co to jest ż) lit. zastępowanie nazwy własnej – pospolitą (np. Kraków zam. dawna stolica
 • Co znaczy antonówka Co to jest ż) gatunek jabłek; mrozoodporna odmiana jabłoni (Anton, Antonow
 • Co znaczy antracen Co to jest m) chem. węglowodór aromatyczny używany do produkcji barwników, otrzymywany ze smoły węglowej
 • Co znaczy antracyt Co to jest m) skała, odmiana węgla kamiennego o dużej zawartości pierwiastka węgla (powyżej 90%), stanowiąca wysokogatunkowe paliwo antracytowy
 • Co znaczy antrakt Co to jest przerwa w przedstawieniu teatralnym, koncercie, widowisku muzycznym itp.: wyszedł w antrakcie; robić coś w antrakcie 2. daw. także utwór
 • Co znaczy antreprener Co to jest teatru, cyrku, przedsiębiorstwa rozrywkowego (często równocześnie jego właściciel): być antreprenerem czego, gdzie, u kogo
 • Co znaczy antrepryza Co to jest rozrywkowe, np. teatr, cyrk, kabaret itp., także widowisko tego typu: urządzać, organizować antrepryzę
 • Co znaczy antresola Co to jest wewnątrz mieszkania (zwykle wzdłuż górnej części ściany lub wokół ścian): wszedł na antresolę i patrzył na tańczących na dole gości
 • Co znaczy antrop(o) Co to jest wskazujący na ich związek znaczeniowy z pojęciem człowiek [gr. ánthropos]: antropologia, antropoid, antropopresja, antropocentryzm
 • Co znaczy antropocentryzm Co to jest pogląd, że człowiek jest ośrodkiem i celem świata, a wszystko w przyrodzie dzieje się ze względu na niego; interpretacja wszystkich
 • Co znaczy antropofag Co to jest m) biol. ludożerca antropofagia
 • Co znaczy antropofagia Co to jest ż) ludożerstwo
 • Co znaczy antropogeneza Co to jest ż) biol. powstawanie i rozwój człowieka jako gatunku biologicznego antropogeniczny: formy antropogeniczne
 • Co znaczy antropogeografia Co to jest badaniem rozmieszczenia i zróżnicowania ras i kultur ludzkich na kuli ziemskiej; jeden z działów antropologii antropografia
 • Co znaczy antropografia Co to jest ż) opis ras ludzkich zamieszkujących Ziemię; dział antropologii
 • Co znaczy antropoid Co to jest 1. małpolud, małpa człekokształtna (szympansy, goryle, orangutany); . cyborg, czyli „sztuczny” człowiek jako częsta postać w literaturze i
 • Co znaczy antropolatria Co to jest boskiej czci ludziom; np. kult władców w Japonii, w staroż. Egipcie; również kult boskości cesarzy rzymskich
 • Co znaczy antropolog Co to jest m) – specjalista w dziedzinie antropologii antropolożka
 • Co znaczy antropologia Co to jest człowieku, jego pochodzeniu, rozwoju, o kulturze różnych narodów: antropologia kulturowa; 2. dział filozofii rozpatrujący człowieka jako
 • Co znaczy antropologizm Co to jest tłumaczący rozwój człowieka głównie ze względu na jego cechy biologiczne, niewiążący ewolucji z uwarunkowaniami społecznymi
 • Co znaczy antropometr Co to jest mierzenia różnych elementów budowy człowieka dla ustalenia przynależności do typu lub rasy (m.in. wysokości ciała, rozmiarów czaszki
 • Co znaczy antropometria Co to jest dokonywania pomiarów ciała lub szkieletu człowieka współczesnego i kopalnego, umożliwiających badanie zróżnicowania i zmienności cech
 • Co znaczy antropomorfizacja Co to jest rodzaj przenośni polegającej na przypisywaniu cech ludzkich zwierzętom, roślinom, przedmiotom, zjawiskom lub pojęciom abstrakcyjnym
 • Co znaczy antropomorfizm Co to jest przypisywanie cech ludzkich przyrodzie żywej i martwej oraz wyobrażenie sobie bóstwa na podobieństwo człowieka; 2. biol. przypisywanie
 • Co znaczy antroponimia Co to jest ż) dział onomastyki badający imiona osobowe w danej kulturze: antroponimia polska, europejska, chińska
 • Co znaczy antropozofia Co to jest fil. pogląd, że świat pozazmysłowy można poznać na drodze duchowych ćwiczeń, medytacji; 2. wiara w jasnowidztwo
 • Co znaczy antrykot Co to jest m) gatunek mięsa, kotlet wołowy albo cielęcy: smażony antrykot
 • Co znaczy anty Co to jest przeciwstawienie, przeciwieństwo, zwalczanie czego : antypowieść, antymateria, antybiotyk
 • Co znaczy antyalkoholik Co to jest m) pot. przeciwnik alkoholu, człowiek niepijący antyalkoholizm; antyalkoholowy
 • Co znaczy antyapeks Co to jest astron. punkt sfery niebieskiej naprzeciwko apeksu, związany z określaniem ruchu Układu Słonecznego wobec wybranej grupy gwiazd apeks
 • Co znaczy antybiogram Co to jest reakcji pewnych bakterii chorobotwórczych na określone rodzaje antybiotyku; test na działanie antybiotyków antybiotyk, antybiotykowy
 • Co znaczy antybiotyk Co to jest m) lek lub substancja bakteriobójcza (np. penicylina, streptomycyna): testy antybiotykowe antybiotykoterapia
 • Co znaczy antybiotykoterapia Co to jest med. leczenie antybiotykami
 • Co znaczy antybohater Co to jest m) w utworze literackim postać mająca cechy negatywne, stanowiące zaprzeczenie cech bohatera; pot. bohater skandalu, afery
 • Co znaczy antychryst Co to jest Antichristos> 1. rel. w religii chrześcijańskiej zły duch – szatan, przeciwieństwo Boga i wróg chrześcijaństwa, który w chwili końca świata
 • Co znaczy antycyklon(m) Co to jest atmosferyczny, w którym ciśnienie wzrasta ku środkowi, a ruch powietrza skierowany jest na zewnątrz; także obszar objęty taką cyrkulacją
 • Co znaczy antycypacja Co to jest przedwczesne realizowanie się czegoś, co powinno wystąpić później; 2. teoretyczne przewidywanie zdarzeń lub zjawisk: antycypacja fonetyczna
 • Co znaczy antycypować Co to jest przedwcześnie wykonywać; przewidywać coś; 2. filoz. przyjmować jakiś pogląd na podstawie przyszłego doświadczenia; 3. daw. pobierać lub
 • Co znaczy antyczny Co to jest przym.) 1. dotyczący okresu starożytności; 2. pot. przestarzały, staroświecki: antyczne meble; antyczna fryzura
 • Co znaczy antydemokrata Co to jest m) przeciwnik demokracji antydemokratyczny, antydemokratycznie
 • Co znaczy antydemokratyczny Co to jest skierowany, występujący przeciw demokracji, zwalczający demokrację, sprzeczny z zasadami demokracji: antydemokratyczne uchwały, postawa
 • Co znaczy antydepresyjny Co to jest przym.) stosowany przeciwko depresji, leczący depresję: leki antydepresyjne
 • Co znaczy antydogmatyzm Co to jest zwalczanie dogmatyzmu; stanowisko, pogląd lub kierunek domagający się racjonalnego uzasadnienia prawdziwości podawanych twierdzeń
 • Co znaczy antydoping Co to jest które mają zapobiegać lub zwalczać stosowanie środków dopingowych przez sportowców: kontrola antydopingowa – zob. doping
 • Co znaczy antydynastyczny Co to jest przym.) występujący przeciw dynastii, zwalczający dynastię dynastyczny
 • Co znaczy antyempiryzm Co to jest przeciwstawiający się empiryzmowi, głoszący, że źródłem poznania nie jest doświadczenie antyempiryczny; zob. empiryzm
 • Co znaczy antyfeminista Co to jest występujący przeciwko ruchom feministycznym, przeciwnik równouprawnienia kobiet; 2. pot. wróg kobiet: zagorzały antyfeminista antyfeminizm
 • Co znaczy antyfeminizm Co to jest m) nieuznawanie równouprawnienia kobiet; niechętny, wrogi stosunek do kobiet> zob. feminizm
 • Co znaczy antyfona Co to jest odpowiedzi śpiewane> rel. w liturgii chrześcijańskiej: krótki tekst powtarzany na końcu modlitwy, zwłaszcza psalmu, obecnie rodzaj modlitwy
 • Co znaczy antyfonarz Co to jest m) rel. księga liturgiczna zawierająca zbiór antyfon (także innych śpiewów liturgicznych): ozdobny, zabytkowy antyfonarz
 • Co znaczy antygen Co to jest m) med. substancja (wielkocząsteczkowa, zwykle białkowa) która powoduje powstawanie przeciwciał gen: reakcja antygenowa
 • Co znaczy antyk Co to jest dzieło sztuki dawnej: kupować antyki; 2. nazwa okresu kultury starożytnej Grecji i Rzymu: okres antyku; 3. pot. staroć, coś przestarzałego
 • Co znaczy antyklerykalizm Co to jest postawa sprzeciwu wobec wpływów kleru i władz kościelnych na całokształt funkcjonowania państwa, zwalczanie nadmiernej ingerencji
 • Co znaczy antyklerykał Co to jest przeciwko klerowi, przeciwnik rządów kleru: radykalny, umiarkowany antyklerykał antyklerykalny: działalność antyklerykalna
 • Co znaczy antykoncepcja Co to jest zapobieganie ciąży: promować antykoncepcję; zasady antykoncepcji antykoncepcyjny: środki, pigułki antykoncepcyjne
 • Co znaczy antykorodal Co to jest aluminium, krzemu, manganu, magnezu i tytanu, odporny na korozję, używany do różnych celów, m.in. jako substancja nierdzewna, używany do
 • Co znaczy antykwa Co to jest łacińskich czcionek drukarskich o zaokrąglonych konturach; dziś najpowszechniejszy rodzaj czcionki: zapisać antykwą
 • Co znaczy audiologia Co to jest ż) <łac. audio-+ gr. -logia> nauka o budowie i działaniu narządów słuchu audiolog, audiolożka
 • Co znaczy antykwariat Co to jest antiquus dawny)> 1. sklep z antykami (stare dzieła sztuki, meble, porcelana itp.); 2. dziś głównie sklep z używanymi książkami: oddać
 • Co znaczy antykwariusz Co to jest m) właściciel lub pracownik antykwariatu
 • Co znaczy antyliberalizm Co to jest libertas wolność> postawa wroga liberalizmowi, sprzeczna z zasadami liberalizmu antyliberał, antyliberalny liberalizm
 • Co znaczy antylogia Co to jest figura stylistyczna zwana też oksymoronem, wyrażenie zawierające słowa o znaczeniach wykluczających się, np. słodka gorycz; szczęśliwy pech
 • Co znaczy antylogizm Co to jest m) log. układ trzech zdań takich, że z każdej pary zdań tego układu wynika sąd sprzeczny z trzecim zdaniem
 • Co znaczy antymetabola Co to jest jedna z figur stylistycznych, wyrażenie o konstrukcji symetrycznej polegającej na użyciu tych samych wyrazów w odmiennym porządku, często z
 • Co znaczy antymetabolit Co to jest przesunięcie> chem. związek chemiczny powodujący zakłócenia w przemianie materii w komórkach istot żywych; jest stosowany jako środki
 • Co znaczy antymonit Co to jest m) <łac. antimonium antymon> chem. szczególnie bogata ruda antymonu: siarczek // błyszcz antymonu
 • Co znaczy antynomia Co to jest log. sprzeczność między dwoma wzajemnie wykluczającymi się twierdzeniami, z których każde wydaje się równie prawdziwe i uzasadnione (np
 • Co znaczy antypasat Co to jest m) stały wiatr wiejący w strefie zwrotnikowej w kierunku przeciwnym do pasatu (i ponad nim
 • Co znaczy antypast Co to jest m) daw. rodzaj przystawki, potrawa podawana do dania głównego dla zaostrzenia apetytu
 • Co znaczy antypatia Co to jest sympatii, uczucie niechęci, wstrętu do kogo albo czego: czuć antypatię do kogoś, budzić antypatię w kimś, kierować się antypatią do kogoś
 • Co znaczy antypatyczny Co to jest przym.) wywołujący uczucie niechęci, wrogości; niesympatyczny, odpychający
 • Co znaczy antypka Co to jest tzw. wiśnia wonna), z którego wyrabiano cybuchy do fajek, także laski; . pot. cybuch lub laska (niekoniecznie z tego drewna
 • Co znaczy antypody Co to jest przeciwległych krańcach Ziemi, w okolicy obu biegunów: coś leży na antypodach; 2. przen. o czymś krańcowo różnym, zwłaszcza o biegunowo
 • Co znaczy antypowieść Co to jest współczesny typ powieści odrzucający tradycyjne reguły tego gatunku na rzecz luźnej kompozycji, która ma oddawać swobodny przebieg zdarzeń
 • Co znaczy antyradar Co to jest radiation absorber dose absorbowana dawka promieniowania> techn. urządzenie zakłócające pracę radaru antyradarowy: urządzenia antyradarowe
 • Co znaczy antysemita Co to jest usposobiony do Żydów (semitów), występujący przeciw nim (przeciwieństwo filosemity) antysemicki, antysemityzm
 • Co znaczy antysemityzm Co to jest nienawiść, wrogość w stosunku do Żydów z powodu ich semickiego pochodzenia; jest formą szowinizmu, rasizmu i nietolerancji antysemicki
 • Co znaczy antyseptyczny Co to jest wolny od bakterii, wyjałowiony: opatrunek antyseptyczny; także: odkażający, dezynfekujący: środki antyseptyczne, czyli substancje
 • Co znaczy antyseptyk Co to jest m) środek odkażający, antyseptyczny
 • Co znaczy antyseptyka Co to jest niszczenie bakterii i innych drobnoustrojów; odkażanie, wyjaławianie pomieszczeń lub przedmiotów antyseptyki
 • Co znaczy antystrofa Co to jest liryce chóralnej (także w tekstach chóru w antycznej tragedii) strofa parzysta o budowie analogicznej do poprzedniej strofy
 • Co znaczy antyszambrować Co to jest wyczekiwać w przedpokojach wpływowych osób; . dziś przen. zabiegać o czyjeś poparcie, podlizywać się komu antyszambrowanie
 • Co znaczy antyszambrownik Co to jest człowieku, który zabiega o poparcie dla siebie, dla własnych interesów, często płaszcząc się przed kimś wpływowym
 • Co znaczy antyteatr Co to jest współczesna forma sztuki teatralnej, która zrywa z tradycją, konwencjami zarówno w budowie tekstu, jak i formie jego wystawienia
 • Co znaczy apendyks Co to jest uzupełnienie tekstu: apendyks do czegoś; 2. techn. impregnowany rękaw płócienny do napełniania balonów (aerostatów) gazem
 • Co znaczy antyteza Co to jest przeciwstawienie, przeciwieństwo, kontrast; 2. log. twierdzenie przeciwne w stosunku do innego (do tezy); ogólniej: sytuacja przeciwna w
 • Co znaczy antytoksyczny Co to jest przym.) neutralizujący działanie toksyn: substancja antytoksyczna
 • Co znaczy antytoksyna Co to jest med. przeciwciało zobojętniające działanie toksyn bakteryjnych, wytwarzane pod wpływem antygenów; 2. pot. odtrutka antytoksyczny
 • Co znaczy antytrynitariusz // antytrynitarz Co to jest m) wyznawca antytrynitaryzmu
 • Co znaczy antytrynitaryzm Co to jest rel. doktryna odrzucająca chrześcijański dogmat o Trójcy Św. i wiarę w istnieniu trzech Osób Boskich (np. unitarianizm); 2. także pogląd
 • Co znaczy anulować Co to jest co) <łac. annullo unicestwiam> uznać coś za nieważne, niebyłe: anulować czyj rachunek, długi anulowanie, anulowany, anulacja (czego
 • Co znaczy anuria Co to jest bezmocz świadczący o chorobie nerek; niewytwarzanie moczu lub niemożność oddania moczu: pacjent z anurią, objawy anurii, chorować, cierpieć
 • Co znaczy anyż Co to jest aromatyczna o słodko-palącym smaku (nazwa regionalna: biedrzeniec), stosowana w przemyśle spożywczym, także w lecznictwie i kosmetologii
 • Co znaczy aojda Co to jest śpiewak-poeta, który opiewał waleczne czyny bogów i herosów (jak trubadurzy, truwerzy czy minezingerzy w średniowiecznej Europie); 2. żart
 • Co znaczy aorta Co to jest ż) największe naczynie tętnicze zaopatrujące w krew narządy całego ciała, początek ma w lewej komorze serca aortografia
 • Co znaczy aortografia Co to jest ż) med. rentgenowskie badanie drożności tętnicy
 • Co znaczy aoryst Co to jest dawna słowiańska forma czasownikowa w znaczeniu czasu przeszłego dokonanego (niezależnie od tego, czy skutki czynności wyrażonej w ten
 • Co znaczy apagogiczny Co to jest oddalenie; zob. apage! = Idź precz!> log. dowód nie wprost dowód apagogiczny dowód pośredni, nie wprost, sąd oparty na udowodnionej
 • Co znaczy apanaże Co to jest panis chleb> 1. uposażenie, dochody (także nieruchomości) przysługujące z mocy prawa i zwyczaju królowi i członkom rodu panującego; 2
 • Co znaczy aparat Co to jest przyrząd, narząd> 1. techn. przyrząd, urządzenie o określonych funkcjach: aparat radiowy, telefoniczny, aparat do pomiarów aparatura; 2
 • Co znaczy aparatczyk Co to jest m) pot. pracownik aparatu politycznego (z odcieniem pogardy) aparatczykowski
 • Co znaczy apartament Co to jest osobno> 1. luksusowo urządzone, wielopokojowe mieszkanie; . elegancki pokój w hotelu: mieć osobny apartament, luksusowy, wytworny
 • Co znaczy apartamentowiec Co to jest m) luksusowo urządzony budynek przeznaczony na wynajem poszczególnych mieszkań-apartamentów
 • Co znaczy apartheid Co to jest part osobno, na uboczu> polityka dyskryminacji ludności murzyńskiej w Republice Płd. Afryki, zapisana także w ustawodawstwie tego kraju
 • Co znaczy aparycja Co to jest ż) <łac. apparentia wygląd, objaw> wygląd zewnętrzny kogoś, zwykle piękny: mieć wspaniałą aparycję, człowiek o świetnej aparycji
 • Co znaczy apasz Co to jest bitnego plemienia Indian północnoamerykańskich> ulicznik o swoistym poczuciu honoru, członek szczególnej wielkomiejskiej subkultury
 • Co znaczy apaszka Co to jest szyję, noszona przez uliczników-apaszów; potem modna wśród młodych kobiet jako fantazyjny dodatek do stroju
 • Co znaczy apatia Co to jest odczuwania wzruszeń; łac. apathia, fr. apatie stan bezwładu emocjonalnego> . stan odrętwienia, brak zainteresowania czymkolwiek
 • Co znaczy apatryda Co to jest m) przest. ktoś, kto nie ma stałego obywatelstwa; człowiek bez ojczyzny
 • Co znaczy apatyczny Co to jest przym.) nieczuły, obojętny, odrętwiały: apatyczny wzrok; ktoś jest apatyczny
 • Co znaczy apeks Co to jest szczytowy punkt na sferze niebieskiej określający kierunek ruchu Słońca (i całego Układu Słonecznego) względem wybranej gwiazdy lub grupy
 • Co znaczy apel Co to jest wezwanie (do kogo) apelować do kogo, o co; zaapelować: zwrócić się z apelem do młodzieży o pomoc apelacja, apelatyw
 • Co znaczy apelacja Co to jest praw. odwołanie się do sądu wyższej instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy w celu zmiany lub uchylenia wyroku: wystąpić z apelacją, wnieść
 • Co znaczy apelant Co to jest m) <łac. apellans apelujący> praw. ten, kto składa apelację do sądu, odwołuje się od wyroku
 • Co znaczy apercepcja Co to jest spostrzeżenie> 1. psych. postrzeganie połączone ze zrozumieniem i przyswojeniem sobie czegoś na podstawie już posiadanej wiedzy; 2. filoz
 • Co znaczy apéritif Co to jest m) słaby napój alkoholowy, zwykle podawany przed daniem głównym dla zaostrzenia apetytu
 • Co znaczy apologetyk Co to jest m) apologeta, żarliwy obrońca kogo lub czego, chwalca
 • Co znaczy apertyzacja Co to jest wynalazca metody)> metoda konserwowania żywności w hermetycznie zamkniętych naczyniach zanurzonych przez dłuższy czas w gotującej się
 • Co znaczy apetyt Co to jest pożądanie> chęć do jedzenia: mieć dobry apetyt, mieć apetyt na co; apetyt dopisuje komu apetyczny: apetyczny wygląd; apetycznie
 • Co znaczy aphelium Co to jest astr. najbardziej oddalony od słońca punkt orbity okołosłonecznej, po którym krąży jakieś ciało: osiągnąć aphelium
 • Co znaczy apikalny Co to jest przym.) <łac. apel, w dopełniaczu: apicis koniuszek, szczyt> jęz. głoska przedniojęzykowo-dziąsłowa: spółgłoski apikalne to cz, dż
 • Co znaczy apiologia Co to jest ż) <łac. apis pszczoła> biol. nauka o pszczołach jako dział entomologii apiterapia, apiterapeutyk
 • Co znaczy apiterapeutyk Co to jest m) <łac.-gr. apiterapia> produkty pszczele stosowane jako środki lecznicze
 • Co znaczy apiterapia Co to jest ż) <łac.-gr. api(s) terapheia leczenie> leczenie produktami pszczelimi (miód, kit pszczeli, mleczko pszczele) apiterapeuta
 • Co znaczy aplauz Co to jest m) <łac. applausus> poklask, ogólne uznanie; przejawy aprobaty lub zachwytu: wywołać aplauz; coś spotkało się z aplauzem
 • Co znaczy aplazja Co to jest med. wrodzony brak jakiegoś narządu, który nie ukształtował się w okresie życia płodowego: aplazja jednej nerki
 • Co znaczy aplika Co to jest przykładam> 1. daw. świecznik ścienny, rodzaj kinkietu; 2. także niewielkie lustro; 3. element dekoracyjny do naszycia na inny materiał lub
 • Co znaczy aplikacja Co to jest do czegoś> 1. zastosowanie czego (np. teorii do praktyki) aplikować (co do czego); 2. praw. praktyka w sądownictwie przygotowująca do
 • Co znaczy aplikant Co to jest m) praktykant, ten, kto odbywa praktykę prawniczą; aplikacja> osoba starająca się o pracę, o wyjazd
 • Co znaczy aplikantura Co to jest ż) praw. staż prawniczy (w sądzie, w kancelarii adwokackiej): zrobić aplikanturę
 • Co znaczy aplikator Co to jest m) przyrząd do odmierzania leków, podawania ich choremu w pewien sposób aplikatorek
 • Co znaczy aplikatura Co to jest prawidłowe ułożenie palców podczas gry na instrumencie muzycznym, oznaczane zwykle w zapisie nutowym za pomocą cyfr
 • Co znaczy aplikować Co to jest stosować jakiś rodzaj działania, podawać, ordynować (np. lekarstwo) zaaplikować, aplikatura, aplikowanie komu czego; 2. ubiegać się o co
 • Co znaczy aplit Co to jest rodzaj granitu, twarda skała magmowa złożona z kwarcu, skalenia i muskowitu (żyły aplitowe występują m.in. w Tatrach i w pasie Pogórza
 • Co znaczy apo Co to jest cząstka wprowadzająca znaczenie ‘oddalenia od czegoś’, człon wielu wyrazów złożonych: apogeum, apodyktyczny, apochromatyczny, apofonia
 • Co znaczy apodyktyczność Co to jest mówiący z oddalenia, gr. apodeiktikós pokazujący naocznie, niepozostawiający wątpliwości> stanowczość, postawa nieznosząca sprzeciwu
 • Co znaczy apofiza Co to jest ż) geol. odgałęzienie żyły skalnej (np. magmowej) w innej skale: apofiza magmowa
 • Co znaczy apofonia Co to jest stara oboczność głosek w rdzeniach lub morfemach tematycznych, wiązana ze zjawiskiem tzw. przegłosu (np. e: o jak w wyrazach nieść: nosić
 • Co znaczy apoftegmat Co to jest m) 1. lit. krótki dowcipny utwór z trafną zwięzłą puentą; 2. anegdota lub trafne powiedzonko stosowne do okoliczności
 • Co znaczy apogeum Co to jest Ziemi; gea Ziemia> 1. astr. punkt orbity Księżyca najbardziej odległy od Ziemi; 2. przen. najwyższy stopień (czego), szczyt: apogeum
 • Co znaczy apograf Co to jest m) daw. przyrząd do kopiowania rysunków; kopia obrazu, rysunku
 • Co znaczy apokalipsa Co to jest tytuł jednej z ksiąg Nowego Testamentu (Apokalipsa), której treścią jest przerażająca wizja końca świata; 2. pot. coś przerażającego
 • Co znaczy apokopa Co to jest ż) jęz. zanik samogłosek w wyrazie
 • Co znaczy apokryf Co to jest m) <łac. apocryphus nieautentyczny, gr. apókryphos tajny> 1. lit. utwór
 • Co znaczy apollo Co to jest Apollon> 1. w mit. gr. bóg słońca, opiekun sztuk i nauki, słynny z urody przewodnik muz; 2. pot. żart. mężczyzna o wybitnej urodzie
 • Co znaczy apolog Co to jest alegoryczny utwór dydaktyczny z przejaskrawionymi portretami ludzkimi, odmiana bajki, krótki utwór dydaktyczno-moralizatorski o charakterze
 • Co znaczy arabesque Co to jest wym. arabesk; ndm] muz. jedna z figur w balecie klasycznym (tułów pochylony do przodu, noga wysoko uniesiona w tył
 • Co znaczy apologeta Co to jest obrona> gorliwy obrońca jakichś zasad, idei, doktryny: być apologetą czegoś; określano tak Ojców Kościoła, także zwolenników i wyznawców
 • Co znaczy apologia Co to jest człowieka lub poglądu), usprawiedliwienie, odpieranie zarzutów; mowa obrończa apologeta, apologetyka, apologizować co: apologia
 • Co znaczy apopleksja Co to jest paraliż> porażenie, zwykle na skutek wylewu krwi do mózgu, powoduje paraliż lub śmierć; udar mózgowy: dostać apopleksji apoplektyczny
 • Co znaczy arak Co to jest mocny napój alkoholowy o silnym aromacie, otrzymywany z zacieru z ryżu lub miąższu daktylowego i melasy z trzciny cukrowej araczek, arakowy
 • Co znaczy apoplektyk Co to jest sparaliżowany> 1. człowiek o cechach (wyglądu lub zachowania), które świadczą o skłonności do apopleksji, także będących przejawem lub
 • Co znaczy apostata Co to jest odszczepieniec, odstępca od jakichś zasad lub idei (głównie od wiary, od religii), zdrajca ideałów apostazja
 • Co znaczy apostazja Co to jest ż) odszczepieństwo, odstępstwo od wiary
 • Co znaczy aposterioryzm Co to jest filoz. pogląd, według którego jedynym źródłem i uzasadnieniem poznania i wiedzy jest oparcie na wcześniejszym doświadczeniu; empiryzm
 • Co znaczy apostolat Co to jest m) rel. godność, funkcja biskupa, biskupstwo apostoł
 • Co znaczy apostolski Co to jest przym.) Stolica Apostolska, siedziba papieża, Watykan apostoł
 • Co znaczy apostolstwo Co to jest n) propagowanie, upowszechnianie jakiejś idei, doktryny; działalność apostolska, krzewienie wiary; apostołowanie
 • Co znaczy apostoł Co to jest gr. apóstolos posłaniec> 1. każdy z grona dwunastu uczniów Chrystusa: dwunastu apostołów; 2. przen. propagator chrześcijaństwa; 3
 • Co znaczy apostrof Co to jest odwrócony> graficzny znak elizji (odwrócony w bok) w kształcie przecinka nad linią liter (np. fr. l’ami zamiast le ami); służy budowaniu
 • Co znaczy apostrofa Co to jest retoryczna w formie bezpośredniego apelu, zwrotu skierowanego do kogoś lub czegoś (np. Panno Święta, co Jasnej bronisz…); metabaza
 • Co znaczy apoteoza Co to jest ubóstwienie> traktowanie kogoś lub czegoś jak bóstwa; wyraz uwielbienia kogo lub czego (częste w dziełach sztuki), idealizowanie
 • Co znaczy apretura Co to jest wykańczać> substancja, którą zostają nasączone tkaniny, skóry, drewno czy papier, by ostatecznie nadać im pożądany wygląd lub właściwości
 • Co znaczy aprioryczny Co to jest doświadczeniu, lecz na rozumowaniu; uzasadniony bez odwoływania się do doświadczenia: aprioryczne założenie, sąd
 • Co znaczy aprioryzm Co to jest ludzkie poznanie i wiedza są niezależne od doświadczenia – przeciwieństwo aposterioryzmu (zob. a posteriori
 • Co znaczy aprobata Co to jest zezwolenie, zgoda na co: wyrazić (swoją) aprobatę czego, dla czego; coś spotyka się z aprobatą> aprobować (co, kogo), zaaprobować
 • Co znaczy aprobować Co to jest co) akceptować co, przyzwalać na co – ale: nie aprobować (czego) aprobowany, nieaprobowany
 • Co znaczy aproksymacja Co to jest przybliżenie czegoś, ujęcie czegoś w sposób przybliżony: aproksymacja założeń jakiejś teorii; 2. mat. zastępowanie pewnych wartości przez
 • Co znaczy aprowizacja Co to jest zaopatrywanie ludności w artykuły pierwszej potrzeby, zwł. w żywność; także: to, co stanowi artykuły pierwszej potrzeby, m.in. żywność
 • Co znaczy apsyda // absyda Co to jest archit. łukowato sklepiona część kościoła oddzielająca prezbiterium lub nawę; 2. astr. punkty skrajne orbity jednego ciała niebieskiego w
 • Co znaczy apteka Co to jest sklep> punkt sprzedaży leków i środków leczniczych apteczny (przym.): punkt apteczny, aptekarz, aptekarski: waga aptekarska; aptekarska
 • Co znaczy aqua vitae Co to jest <łac. woda życia (częsty motyw baśni i legend)> żart. o wódce, stąd ludowa nazwa okowita
 • Co znaczy ar Co to jest czego; plac> miara powierzchni ziemi równa 100 m2 (skrót: a.); setna część hektara: dwa ary pola; chem. Ar – symbol pierwiastka chemicznego
 • Co znaczy ara Co to jest ż) gatunek dużej papugi amerykańskiej, niezwykle pięknej ze względu na jaskrawe upierzenie
 • Co znaczy Arab Co to jest ludów arabskich, mieszkaniec Arabii, Arabka (ż); w lm: (ci) Arabowie arabski; . arab (m) – koń czystej krwi arabskiej; w lm: (te) araby
 • Co znaczy arabeska Co to jest Arab.> typowy dla sztuki arabskiej ornament w formie stylizowanych motywów geometrycznych lub roślinnych, jaki upowszechnił się w sztuce i
 • Co znaczy arabistyka Co to jest o języku, literaturze i kulturze krajów arabskich; filologia arabska: studiować arabistykę, studia arabistyczne arabista; arabizm
 • Co znaczy arabizm Co to jest wyrażenie w danym języku zapożyczone z języka arabskiego (np. słowa muezin, medresa), także element lub motyw charakterystyczny dla kultury
 • Co znaczy arachidy Co to jest orzeszki ziemne, tzw. fistaszki; owoce rośliny, z których produkuje się olej> arachidowy: orzeszki arachidowe, olej arachidowy
 • Co znaczy arachnofobia Co to jest ż) med. chorobliwy lęk przed pająkami
 • Co znaczy arachnologia Co to jest ż) zool. nauka o rodzinie pająków, dział zoologii arachnolog, arachnologiczny
 • Co znaczy aragonit Co to jest geol. minerał, odmiana węglanu wapnia, składnik szkieletów i pancerzy wielu żyjątek morskich, także pereł
 • Co znaczy aranżacja Co to jest przygotowanie, zorganizowanie czego (np. balu, koncertu itp.); także adaptacja utworu muzycznego lub opracowanie utworu na potrzeby teatru
 • Co znaczy aranżer Co to jest m) organizator czego: aranżer balu, spotkania; także muzyk przygotowujący utwory muzyczne do nowego sposobu wykonania
 • Co znaczy arat Co to jest m) członek niższej warstwy społecznej koczowniczych ludów mongolskich, pasterz i/lub hodowca bydła
 • Co znaczy arba Co to jest zwykle dwukołowego (rzadziej czterokołowego), popularnego w Turcji, na Kaukazie i w całej Azji Mniejszej, środka do przewozu towarów: arby
 • Co znaczy arbiter Co to jest wydaje sąd polubowny; przen. znawca w jakiejś dziedzinie, którego osobista opinia jest uznawana za obowiązującą, np. w sprawach mody
 • Co znaczy arbiter elegantiarum Co to jest eleganckich strojów, osoba uważana za wzór dobrego smaku i wykwintu (jak Petroniusz z powieści H. Sienkiewicza Quo vadis
 • Co znaczy arbitralny Co to jest rozjemczy> zgodny z czyimś przekonaniem lub wolą (arbitralna decyzja); nieznoszący sprzeciwu (arbitralna postawa), arbitralnie (rozstrzygać
 • Co znaczy arbitraż Co to jest m) praw. postępowanie rozjemcze w sądach: sąd arbitrażowy, arbitraż międzynarodowy
 • Co znaczy arboretum Co to jest drzewo> rodzaj ogrodu botanicznego, w którym dla celów naukowych hodowane są różne gatunki drzew i krzewów
 • Co znaczy archaiczny Co to jest prastary, właściwy odległym epokom; starożytny lub mający cechy starożytności; 2. pot. żart. przestarzały, niemodny
 • Co znaczy archaik Co to jest archaiczna, archeozoik, azoik; najstarsza era w dziejach Ziemi, trwająca od początku do około 2500 mln lat temu, charakteryzująca się
 • Co znaczy archaizacja Co to jest zabieg stylistyczny polegający na nadawaniu wypowiedzi cech języka dawnych epok (zwykle przez stosowanie archaizmów słownych i
 • Co znaczy archaizm Co to jest m) coś starego, dawnego; jęz. stary wyraz lub zwrot nieużywany współcześnie
 • Co znaczy arche // archi Co to jest cząstka wyrazów oznaczająca dawność, pierwotność czego archaiczny, archeologia, archiwum, archiwalia
 • Co znaczy archeolog Co to jest m) badacz starożytności odkrywanej dzięki pracom wykopaliskowym i znaleziskom archeologicznym archeolożka
 • Co znaczy archeologia Co to jest opowieści o dawnych czasach> nauka badająca najstarsze dzieje ludzkości na podstawie wykopalisk archeolog, archeologiczny; archeozoologia
 • Co znaczy archeopteryks Co to jest m) < archeo + gr. ptéryks skrzydło> zool. gad latający z okresu jury, kopalny, mający cechy gada i ptaka, ptak jurajski
 • Co znaczy archeoteka Co to jest ż) muzeum archeologiczne, muzeum albo kolekcja (wystawa) starożytności
 • Co znaczy archetyp Co to jest pierwowzór, prototyp, najstarsze wyobrażenie jakiegoś przedmiotu lub pojęcia, utrwalone w danej kulturze archetypowy
 • Co znaczy archi Co to jest przedrostka, w wyrazach złożonych może też wnosić wartość główny, naczelny, np. archikatedra, archimandryta (stąd przedrostek arcy-, np
 • Co znaczy archidiecezja Co to jest prowincja podległa administracji Kościoła, zarządzana przez arcybiskupa; składa się z kilku diecezji, którymi zarządzają biskupi
 • Co znaczy archijerej // archirej Co to jest rel. wyższy duchowny w kościołach wschodniego obrządku, patriarcha
 • Co znaczy archikatedra Co to jest ż) główny kościół archidiecezji, katedra arcybiskupia kościół archikatedralny
 • Co znaczy archimandria Co to jest ż) siedziba archimandryty i zespół klasztorów podległych jego władzy archimandryta
 • Co znaczy archimandryta Co to jest dostojnik w kościołach obrządku wschodniego, odpowiednik arcybiskupa, przełożony klasztorów wchodzących w skład archimandrii
 • Co znaczy archipelag Co to jest staroż. Grecji także nazwa prowincji obejmującej wyspy Morza Egejskiego> geogr. grupa wysp leżących blisko siebie: archipelag Cyklady
 • Co znaczy architekt Co to jest m) <łac. architectus, gr. architekt?n budowniczy> inżynier specjalista w zakresie projektowania przestrzeni, budowli i wnętrz architektura
 • Co znaczy architektonika Co to jest budowlana, wiedza o budowaniu, tworzeniu budowli> kompozycja budowli, przen. kompozycja dzieła sztuki (rzeźbiarskiej, malarskiej, także
 • Co znaczy architektura Co to jest architektonike> 1. dyscyplina studiów politechnicznych, wiedza o projektowaniu przestrzeni, budowli i wnętrz: studiować architekturę
 • Co znaczy archiwalia Co to jest materiały archiwalne, dokumenty przechowywane w archiwum archiwistyka, archiwista, archiwizować (co), archiwalny
 • Co znaczy archiwistyka Co to jest się z funkcjonowaniem archiwów; także nauka pomocnicza historii, ustala m.in. zasady przechowywania starych dokumentów, metody ich
 • Co znaczy archiwum Co to jest określony sposób zbiór archiwaliów, czyli nieaktualnych już dokumentów pisanych, także o randze zabytku historycznego (dawnych akt prawnych
 • Co znaczy archont Co to jest dziesięciu najwyższych urzędników w starożytnych Atenach, których wybierano na rok, by zajmowali się działalnością publiczną: prawodawstwem
 • Co znaczy arcy Co to jest wyrazach złożonych oznacza bardzo wysoki stopień czegoś: arcyważny, arcymądry lub pierwszeństwo, zwierzchnictwo: arcykapłan
 • Co znaczy areał Co to jest powierzchnia gruntów uprawnych, leśnych; . obszar występowania zwierząt lub roślin określonego rodzaju lub gatunku
 • Co znaczy areka Co to jest palmy, roślina ozdobna o różnych walorach i zastosowaniach w przemyśle farbiarskim, farmaceutycznym, zwana też pinang
 • Co znaczy arena Co to jest amfiteatrach okrągły lub owalny plac wysypany piaskiem, na którym odbywały się widowiska; dziś scena w cyrku; przen. pole działań różnego
 • Co znaczy arenda Co to jest dzierżawa, najem nieruchomości (lasu, pól, łąk, także karczmy) z prawem do korzystania z części dochodów z tego najmu (tak jak dziś ajencja
 • Co znaczy areografia Co to jest ż) astr. dział astronomii zajmujący się badaniem planety Mars
 • Co znaczy areometr Co to jest m) fiz. przyrząd do pomiaru gęstości cieczy, stężenia roztworu; gęstościomierz
 • Co znaczy areopag Co to jest w starożytnych Atenach (na wzgórzu Aresa) najwyższy trybunał polityczny, którego członków nazywano areopagitami; . przen. grono osób
 • Co znaczy areszt Co to jest na tymczasowym pozbawieniu wolności: zamknąć kogo w areszcie – i pomieszczenie, w którym zamyka się aresztantów: areszt miejski; 2. czasowe
 • Co znaczy aresztant Co to jest m) osoba aresztowana aresztancki
 • Co znaczy arfa Co to jest proste narzędzie do przesiewania substancji sypkich (żwiru, piasku) używane w pracach gospodarskich lub murarskich – rodzaj siatki
 • Co znaczy argon Co to jest pierwiastek chemiczny z grupy helowców (symb. Ar), gaz szlachetny używany do napełniania lamp próżniowych, używany w spawalnictwie
 • Co znaczy argonauta Co to jest nautes żeglarz> 1. mityczny uczestnik wyprawy po złote runo, płynęli z Kolchidy statkiem o nazwie Argo pod wodzą Jazona: wyprawa argonautów
 • Co znaczy argot Co to jest m) [argo // argot] (ndm) gwara miejska, żargon środowiskowy argotyzm
 • Co znaczy argotyzm Co to jest m) jęz. wyrażenie żargonowe
 • Co znaczy argument Co to jest która ma przekonać, uzasadnić, dowieść lub obalić jakąś tezę: przytaczać, przywoływać mocne argumenty, podać słabe argumenty; zbijać czyjeś
 • Co znaczy argumentacja Co to jest uzasadnienie swoich racji (także z zastosowaniem pewnych chwytów retorycznych: argumenty ad personam, a contrario itp.) argumentować, że…
 • Co znaczy argus Co to jest nigdy niezasypiający potwór mający sto oczu, któremu Hera, zazdrosna żona Zeusa, kazała strzec nimfy Io, kochanki Zeusa zamienionej przez
 • Co znaczy argusowy Co to jest przym.) argusowe oko – czujne oko, przed którym nic się nie ukryje; argusowe spojrzenie – baczne, podejrzliwe
 • Co znaczy aria Co to jest operetkowa; muz. utwór wokalny na głos solowy z akompaniamentem: aria operowa, śpiewać, wykonać arię z opery arieta, arietka, arioso
 • Co znaczy arianin Co to jest członek aktywnie działającej w Polsce doby reformacji (XVI/XVII wiek) grupy religijnej określanej jako Bracia Polscy; arianie byli
 • Co znaczy art déco Co to jest sztuce użytkowej, w malarstwie, w architekturze i w modzie XX w., inspirowany formami geometrycznymi, także sztuką ludową
 • Co znaczy arianizm Co to jest teologii chrześcijańskiej, którego twórcą był kapłan i myśliciel Ariusz z Aleksandrii (IV w.); arianizm odrzucał m.in. innymi dogmat o
 • Co znaczy ariergarda Co to jest ż) tylna straż, oddział zabezpieczający tyły własnej armii, przeciwieństwo awangardy
 • Co znaczy arka Co to jest Arka Noego; Arka Przymierza – w chrześc. określenie Matki Bożej (w Litanii Loretańskiej); 2. w judaizmie skrzynia, w której Izraelici
 • Co znaczy arkada Co to jest arcus łuk> arch. element architektoniczny (np. balkon) w kształcie ciągu filarów połączonych łukowatym zwieńczeniem: arkady kolumnowe
 • Co znaczy arkadia Co to jest w płd. Grecji> przen. raj, kraina szczęśliwości – częsty motyw w literaturze: mit arkadyjski, motywy arkadyjskie
 • Co znaczy arkan Co to jest ludy koczownicze do chwytania zwierząt lub ludzi, lasso: złapać na arkan; zarzucić arkan na szyję; wlec na arkanie kogo lub co
 • Co znaczy arkana Co to jest ukryty, arca skrzynia)> tajniki, tajemnice, sekretne sposoby: wprowadzić kogo w arkana sztuki, handlu, biznesu; poznać/ posiąść wszystkie
 • Co znaczy arkebuz // arkabuz Co to jest długa broń palna używana w XVI–XVII wieku: nabić arkebuz, wystrzelić z arkebuza arkebuzer, strzelec posługujący się tą bronią
 • Co znaczy arkoza Co to jest ż) geol. rodzaj skały, odmiana piaskowca (występuje na płd. Polski
 • Co znaczy Arktyka Co to jest niedźwiedź: stąd nazwa północnego gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy (Wielki Wóz)> geogr. mroźna kraina wokół bieguna północnego Ziemi
 • Co znaczy arlekin Co to jest komedii ludowych (tzw. commedia dell’arte) 1. w charakterystycznej białej masce i stroju z kolorowych trójkątów, nieszczęśliwie zakochany w
 • Co znaczy arlekinada Co to jest pogard. błazenada, błazeńskie żarty; 2. hist. teatr. pantomima w stylu dell’arte z udziałem arlekina i innych postaci z ludowych
 • Co znaczy armada Co to jest Wielka Armada – niezwyciężona flota hiszpańska Filipa II, która zatonęła zniszczona przez burzę morską, niedobitki ostatecznie pokonała
 • Co znaczy armagedon Co to jest nazwa równiny w Palestynie, miejsce bitew wymieniane w Starym Testamencie> 1. bibl. w Apokalipsie św. Jana: symboliczne miejsce ostatecznej
 • Co znaczy armaniak Co to jest m) gatunek koniaku francuskiego
 • Co znaczy armata Co to jest – stąd armia> woj. rodzaj działa; armatni: salwa armatnia; armatka; daw. uzbrojenie, także: flota wojenna armator
 • Co znaczy armator Co to jest zbroiciel, z łac. armata> osoba lub przedsiębiorstwo eksploatujące statki (niekoniecznie będące ich własnością
 • Co znaczy armatura Co to jest ż) <łac. armatura uzbrojenie> osprzęt, zespół elementów zapewniających prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń technicznych
 • Co znaczy armia Co to jest zbrojne, wojsko lub część sił zbrojnych, duża jednostka wojska: generał armii armistycjum; armijny (przym.); przen. wielka ilość ludzi lub
 • Co znaczy armilarium Co to jest w kształcie pierścienia> astron. daw. przyrząd astronomiczny jako pewien model kosmosu; przypomina globus, ale składa się z połączonych
 • Co znaczy armistycjum Co to jest n) <łac. armistitium rozejm> daw. zawieszenie broni, rozejm
 • Co znaczy arogancja Co to jest zarozumialstwo, bezczelność: wykazać się arogancją arogant, aroganckie zachowanie, ktoś jest arogancki
 • Co znaczy arogant Co to jest m) człowiek bezczelny, odnoszący się do innych z arogancją; zuchwalec, impertynent
 • Co znaczy aromat Co to jest m) zapach (zwykle miły) aromatyczny: olejki aromatyczne, aromatyzer, aromatoterapia
 • Co znaczy aromatoterapia Co to jest ż) med. forma leczenia zapachami
 • Co znaczy aromatyzer Co to jest które wytwarzają substancje nadające zapach produktom mlecznym; szerzej: substancje zapachowe używane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym
 • Co znaczy arras Co to jest niegdyś słynące z tkactwa artystycznego> rodzaj kilimu, artystyczna tkanina naśladująca obraz, dawniej zdobiąca ściany pałaców; gobelin
 • Co znaczy arrastara Co to jest ż) waga opakowania towaru
 • Co znaczy ars dicendi Co to jest <łac. sztuka pięknego mówienia, wyrażania się>
 • Co znaczy ars moriendi Co to jest <łac. sztuka umierania>
 • Co znaczy arsamandi Co to jest <łac. sztuka kochania; także zasady tej umiejętności>
 • Co znaczy arsenał Co to jest stoczni okrętów wojennych w Wenecji, podobno z ar. d?r-as-sin?`a, stąd Darsena, stocznia w Genui> 1. zbrojownia, składnica broni: mieć w
 • Co znaczy arszyn Co to jest m) dawna miara długości (ok. 70 do 80 cm) niegdyś stosowana m.in. także w Rosji
 • Co znaczy artefakt Co to jest sztucznie> to, co nie występuje w przyrodzie, co nie powstało naturalnie, lecz zostało utworzone sztucznie, zrobione przez człowieka
 • Co znaczy arteria Co to jest komunikacyjny (droga, kanał, linia kolejowa, szlak wodny itp.); główna (przelotowa) ulica miasta; 2. anat. tętnica med. arterioskleroza
 • Co znaczy arterioskopia Co to jest ż) med. metoda badania wnętrza tętnic
 • Co znaczy artezyjski Co to jest prowincja w płn. Francji, gdzie odkryto takie źródła]> studnia artezyjska sięga do pokładów wodonośnych pod znacznym ciśnieniem: wody
 • Co znaczy artretyzm Co to jest przewlekła, bolesna choroba stawów, często powodująca ich zniekształcenie; med. skaza moczanowa: bóle artretyczne artretyk; artroskopia
 • Co znaczy artroskopia Co to jest ż) med. oglądanie wnętrza stawu za pomocą artroskopu; wziernikowanie stawu
 • Co znaczy atanazja Co to jest ż) daw. nieśmiertelność
 • Co znaczy artykulacja Co to jest jęz. układ i ruchy narządów mowy podczas wymawiania poszczególnych głosek; 2. wymawianie głosek: poprawna artykulacja; błędy artykulacji
 • Co znaczy artykuł Co to jest człon> niezbyt długi drukowany tekst o charakterze naukowym, publicystycznym, przygotowana wypowiedź na jakiś temat: artykuł naukowy
 • Co znaczy artystostwo Co to jest n) artystowski (przym.) postawa artysty, którego twórczość cechuje formalizm, czyli przewaga formy nad treścią artystowski
 • Co znaczy artyzm Co to jest tworzenia rzeczy pięknych, doskonałość wykonania dzieła sztuki; mistrzostwo, biegłość w czymś artysta, artystyczny, artystowski
 • Co znaczy Aryjczycy Co to jest Ariów, Iran> 1. dawna nazwa ludów Aria, mówiących językiem, z którego wywodzi się grupa języków tzw. indoeuropejskich; 2. w hitleryzmie –
 • Co znaczy arystokracja Co to jest najlepszych> 1. hist. forma rządów w państwach staroż., gdy władza była w ręku małej grupy możnych rodów; . później to określenie
 • Co znaczy arystokrata Co to jest przedstawiciel arystokracji; magnat, . przen. człowiek mający takie cechy, jakie przypisuje się arystokratom: dumny, wyniosły, pyszny
 • Co znaczy arytmetyka Co to jest sztuka, umiejętność liczenia, od arithm?s liczba> podstawowy dział matematyki, pot. rachunki: działania arytmetyczne arytmetyk
 • Co znaczy arytmia Co to jest ż) med. zaburzenie tętna na skutek nieprawidłowej czynności serca: mieć arytmię, tętno arytmiczne
 • Co znaczy arytmograf Co to jest rodzaj prostej maszynki do liczenia; arytmometr; 2. dziś inform. element programu komputerowego do wykonywania skomplikowanych obliczeń
 • Co znaczy arytmogryf Co to jest m) rodzaj łamigłówki liczbowej: układać, rozwiązać arytmogryf
 • Co znaczy arywizm Co to jest m) karierowiczostwo, chęć zdobycia wysokich stanowisk arywista
 • Co znaczy asambl Co to jest m) grupa ludzi, towarzystwo (przest.) asamblaż
 • Co znaczy asamblaż Co to jest szt. trójwymiarowa kompozycja łącząca różne elementy przedmiotów lub dzieł plastycznych, rodzaj kolażu
 • Co znaczy ascendent Co to jest m) <łac. ascendent następujący> przodek, krewny w linii wstępnej, antenat
 • Co znaczy asceta Co to jest umiejętności, askesis rzemiosło> człowiek uprawiający ascezę, ten, kto ćwicząc swą wolę przez wyrzeczenie się wszystkiego, co sprawia
 • Co znaczy asceza Co to jest przyjemności, umartwianie się; surowy tryb życia; filoz., rel. wg niektórych religii (np. hinduskiej, także wg średniowiecznego
 • Co znaczy aseksualizm Co to jest m) postawa braku zainteresowania seksem, życiem seksualnym
 • Co znaczy asekuracja Co to jest wł. assicurazione> działanie ubezpieczające, zabezpieczenie; ochrona przed czym; człowiek lub grupa ludzi zapewniająca komuś bezpieczeństwo
 • Co znaczy asekuranctwo Co to jest wyrachowane lub tchórzliwe postępowanie, postawa mająca zabezpieczyć asekuranta przed ewentualnym narażeniem się komuś, przed jakąkolwiek
 • Co znaczy asekurant Co to jest przyjmuje postawę asekurancką, bojąc się narazić, utracić wygodną pozycję (dlatego nie buntuje się, nie reaguje na przejawy zła czy
 • Co znaczy asenizacja Co to jest łac. sanus zdrowy> usuwanie nieczystości (śmieci, odchodów), oczyszczanie miasta ze względów zdrowotnych, higienicznych, także estetycznych
 • Co znaczy aseptyczny Co to jest drobnoustrojów; wyjałowiony, jałowy, sterylny, odkażony: opatrunek aseptyczny antyseptyczny (przym.) taki, który
 • Co znaczy aseptyka Co to jest gnicie> med. całość środków i sposobów zapobiegania zakażeniom bakteryjnym; nauka o tych środkach, a także zapobieganie zakażeniom przez
 • Co znaczy asercja Co to jest sądów o faktach (faktywnych); cecha zdań twierdzących lub przeczących, realizowanych za pomocą trybu oznajmującego: zdania pod asercją
 • Co znaczy asertoryczność Co to jest ż) <łac. asertio> właściwość zdań orzekających o faktach, twierdzących lub przeczących: zdania asertoryczne
 • Co znaczy ataszat Co to jest dyplomatyczny, specjalista od spraw wojskowych> urząd lub siedziba attaché wojskowego (rzecz. nieodmienny: attaché wojskowy
 • Co znaczy asertywność Co to jest psych. postawa polegająca na umiejętności życia w zgodzie z sobą i z innymi, umiejętność akceptowania siebie, umiejętność wyrażania
 • Co znaczy asesor Co to jest prokuratury, notariatu, który odbył stosowny staż aplikacyjny, ale nie ma jeszcze nominacji asesoria: zasiadać w asesorii, asesura
 • Co znaczy asfodel(m) Co to jest śródziemnomorska z rodziny liliowatych, tzw. złotowłos; symbolizuje smutek jako kwiat cmentarny, sadzony na grobach
 • Co znaczy asocjacja Co to jest przyłączyć się, socius towarzysz> skojarzenie czegoś z czymś innym; łączenie skojarzeń asocjacyjny, asocjacjonizm, asocjacjonista
 • Co znaczy asocjacjonizm Co to jest zakładający, że mechanizm poznawczy opiera się na zdolności człowieka do kojarzenia zjawisk i przedmiotów ze względu na pewne postrzegane w
 • Co znaczy asonans Co to jest niedokładnego, polega na zgodności samogłosek rymujących się sylab lub na tym, że głoski są podobne, ale nie identyczne dysonans
 • Co znaczy asortyment Co to jest rodzajów i gatunków wyrobów jakiejś firmy; wybór towarów lub usług jakiejś placówki: oferować szeroki asortyment obuwia
 • Co znaczy aspekt Co to jest w nowszym użyciu za niem. Aspekt> . punkt widzenia, z którego rozpatruje się daną rzecz lub zjawisko: mówić o czym w jakimś aspekcie; 2
 • Co znaczy aspiracja(ż Co to jest do czegoś, ambitne pragnienia: mieć małe/duże, wysokie aspiracje; aspirować do czego; 2. jęz. przydech podczas artykulacji pewnych głosek
 • Co znaczy aspirant(m) Co to jest stanowisko w pewnych zawodach i instytucjach, np. w policji, pożarnictwie, na kolei: 2. daw. kandydat do czegoś; 3. jęz. głoska aspirowana
 • Co znaczy aster- ,astro- Co to jest wskazujący na związek znaczenia z ciałami niebieskimi : asteroid, astronomia, astrofizyka, astronauta
 • Co znaczy astrologia Co to jest przepowiadanie losu człowieka z położenia gwiazd lub planet; poprzedniczka nowoczesnej astronomii astrolog: astrologiczny horoskop
 • Co znaczy astronautyka Co to jest się badaniem możliwości podróży w przestrzeni kosmicznej, lotami w przestrzeni międzyplanetarnej astronauta
 • Co znaczy astronomia Co to jest ż) nauka o ciałach niebieskich astronom
 • Co znaczy astrotaksja Co to jest zwierząt (także roślin) na światło gwiazd, odmiana heliotaksji (np. kwiat słonecznika zwraca się ku słońcu
 • Co znaczy astygmatyzm Co to jest m) wada wzroku polegająca na nieostrym widzeniu; także wada soczewek optycznych; astygmatyczny
 • Co znaczy asumpt Co to jest m) <łac. assumptus przyjęty> pobudka, pretekst, okazja do czego: dać asumpt komu do czego
 • Co znaczy asygnata Co to jest podstawę wpłat lub wypłat bankowych; nota skarbowa asygnowanie, asygnacja: asygnować co, wyasygnować jakąś sumę pieniędzy
 • Co znaczy asylabizm Co to jest m) lit. typ wiersza, w którym wersy nie mają równej liczby sylab: wiersz asylabiczny (w przeciwieństwie do sylabicznego
 • Co znaczy asymetria Co to jest proporcji, symetrii, harmonii; 2. log. cecha relacji polegająca na tym, że jakaś relacja zachodzi między x a y, ale nie odwrotnie, np
 • Co znaczy asymetryczny Co to jest niesymetryczny, pozbawiony symetrii
 • Co znaczy asymilacja Co to jest 1. upodobnienie, przystosowanie, wchłonięcie czego; 2. przen. przyswojenie sobie kultury innego narodu, zlanie się mniejszości etnicznej
 • Co znaczy asymptota Co to jest ż) geom. linia prosta, która coraz bardziej oddala się od innej linii w stosunku do niej nierównoległej
 • Co znaczy asyndeton Co to jest konstrukcja bezspójnikowa składająca się z wyrazów łączonych współrzędnie, połączenie asyndetyczne (np. wstał, zjadł, wyszedł
 • Co znaczy asyriolog Co to jest m) badacz, znawca kultury Asyrii i jej zachowanych zabytków kopalnych pismo asyryjskie, bogowie asyryjscy
 • Co znaczy asyriologia Co to jest Mniejszej i częściowo sięgające terenów Afryki Półn., niegdyś potężne, o wysokim poziomie kultury> część nauk archeologicznych, dziedzina
 • Co znaczy asysta Co to jest orszak, poczet, świta, osoby towarzyszące, eskorta: iść w asyście asystować (komu, czemu, przy czym), asystent
 • Co znaczy asystent Co to jest towarzyszący> 1. stanowisko pracownika uczelni wyższej (niższe od stanowiska adiunkta) lub instytucji asystentura: otrzymać asystenturę
 • Co znaczy ataman Co to jest też ze st.-szw. vatten-man)> hist. dowódca lub naczelnik Kozaków: ataman kozacki; lm atamani // atamanowie
 • Co znaczy atawizm Co to jest pradziad> 1. biol. cecha pierwotna, występująca szczątkowo u ludzi, zwierząt i roślin, którą posiadali ich dalecy przodkowie: cecha
 • Co znaczy ateista Co to jest m) 1. zwolennik lub wyznawca ateizmu; 2. pot. bezbożnik ateistka, ateistyczny (przym
 • Co znaczy ateizm Co to jest m) pogląd zaprzeczający istnieniu Boga: ateistyczny światopogląd ateizacja, ateista
 • Co znaczy atelier Co to jest malarza, fotografa: atelier filmowe; 2. dziś popularna nazwa różnych placówek usługowych: atelier fryzjersko-kosmetyczne
 • Co znaczy atencja Co to jest co> przestarz. poważanie, szacunek, okazywanie komuś szczególnego szacunku, wyróżnienie kogoś; uszanowanie, respekt, względy: otaczać kogo
 • Co znaczy Ateneum Co to jest n; ndm) 1. w staroż. Grecji świątynia bogini Ateny; 2. dziś częsta nazwa teatrów, kin jako „świątyń sztuki”
 • Co znaczy atest Co to jest poświadczam> zaświadczenie o pozytywnym wyniku kontroli technicznej jakiegoś produktu: posiadać atest, produkt atestowany atestacja
 • Co znaczy atlant Co to jest tytan, potężny heros, który za karę z rozkazu Zeusa miał dźwigać na swych barkach sklepienie niebieskie (w innych wariantach mitu: kulę
 • Co znaczy atlas Co to jest dodatkowo z ilustracjami): atlas świata; 2. urządzenie do ćwiczeń wzmacniających sprawność kręgosłupa i tężyznę fizyczną: ćwiczyć na
 • Co znaczy atleta Co to jest gr. athl?tes> potężnie zbudowany mężczyzna: atletyczna budowa ciała; sport. zapaśnik; siłacz atletyk, atletyka lekkoatletyka
 • Co znaczy atletyk Co to jest m) typ sylwetki: człowieka: silna budowa ciała, szerokie bary, wąskie biodra, mocno umięśnione ciało atletyczny
 • Co znaczy atłas Co to jest gładkiej, lśniącej tkaniny: suknia z atłasu atłasowa; przen. określenie pięknej jasnej i gładkiej skóry: atłasowa cera
 • Co znaczy atmos Co to jest wyrazów złożonych, wskazujących na związek z powietrzem: atmosfera, atmosferyczny, atmoliza, atmolityczny
 • Co znaczy atol Co to jest w kształcie pierścienia otaczającego obszar wodny, zwany laguną (często pozostałość po wybuchu wulkanu): atol koralowy
 • Co znaczy atom Co to jest najmniejsza cząstka materii zawierająca elektrony, protony, neutrony: bomba atomowa, stos atomowy atomizować, zatomizowany, atomistyka
 • Co znaczy atomistyka Co to jest cały wszechświat jest zbudowany z atomów (Demokryt): światopogląd atomistyczny atomizm, atomista; 2. fiz.techn. nauka o budowie, działaniu
 • Co znaczy atomizator Co to jest m) techn. rozpylacz; urządzenie do rozdrabniania
 • Co znaczy atomizować Co to jest rozkładać na cząsteczki, rozpylać, rozdrabniać; 2. przen. przesadnie, drobiazgowo analizować coś: ujmować atomistycznie
 • Co znaczy atopia Co to jest miejsce, niezwykłość> med. choroba alergiczna, przewlekła, z okresami remisji i nawrotów (np. wysypka lub astma alergiczna): objawy atopowe
 • Co znaczy atrakcja Co to jest co przyciąga uwagę swą niezwykłością; urozmaicenie, niespodzianka, rozrywka: być atrakcją dla kogoś atrakcyjny, atrakcyjnie
 • Co znaczy atrament Co to jest czarnym atramentem; kolorowy atrament, pióro atramentowe atramentnica (zool.) rodzaj meduzy lub ośmiornicy
 • Co znaczy atrapa Co to jest ż) imitacja czegoś, np. sztuczne owoce lub puste opakowanie na wystawie jako reklama; osłona chłodnicy w samochodzie
 • Co znaczy atrium Co to jest podwórze lub przedsionek otoczony murem lub kolumnadą; w dawnych domach rzymskich wewnętrzna część domu, rodzaj odkrytego dziedzińca z
 • Co znaczy atrofia Co to jest utrata zdolności współczucia; med. zmniejszenie organów lub tkanek: atrofia mięśni atrofizm, atroficzny (przym
 • Co znaczy atrybut Co to jest właściwość, przymiot czego lub kogo, wyróżniająca spośród innych; . określony przedmiot jako symbol ściśle związany z daną osobą lub
 • Co znaczy attaché Co to jest m) urzędnik dyplomatyczny przydzielony jako specjalista w określonej dziedzinie, np. attaché wojskowy, attaché handlowy ataszat
 • Co znaczy attycyzm Co to jest Attyka> 1. cecha rozwiniętej kultury attyckiej, właściwa mieszkańcom Aten; . przen. wytworność, subtelność gustów, zwłaszcza języka
 • Co znaczy attyka Co to jest element budowli zasłaniający dach; część ściany domu (często trójkątna) wznosząca się nad gzymsem oddzielającym główną część budynku
 • Co znaczy atut Co to jest bijąca wszystkie inne; 2. przen. mocna strona kogo lub czego: wiedza była jego atutem; 3. wszystko, co może przynieść korzyść, dać
 • Co znaczy audiencja Co to jest wysłuchanie przez osobę na wysokim stanowisku, monarchę; być na audiencji u kogo, udzielić komu audiencji, sala audiencyjna, audiencjonalna
 • Co znaczy audio Co to jest wprowadzająca znaczenie „związany ze słuchem, słyszeniem” <łac. audio słyszę, słucham> audiologia, audialny, audycja, audytywny, audiencja
 • Co znaczy audiowizualny Co to jest wzrokowy; środki audiowizualne środki umożliwiające przekazywanie informacji słuchowo i wzrokowo, np. audycje radiowe, filmy, obrazy
 • Co znaczy audycja Co to jest ż) <łac. audio słucham> słuchowisko: audycja radiowa, telewizyjna audytywny, audytorium
 • Co znaczy audytorium Co to jest do słuchania, słuchacze> słuchacze przemówienia lub wykładu, także sala, w której odbywają się wykłady, odczyty: sala audytoryjna
 • Co znaczy audytywny Co to jest przym.) <łac. audio słucham> słyszalny, związany ze słuchem: znaki audytywne audialny: efekty, sygnały audialne
 • Co znaczy Augiasz Co to jest mit. gr. stajnia Augiasza stajnia legendarnego królaAugiasza nieczyszczona przez wiele lat, a uprzątnięta w ciągu jednego dnia przez
 • Co znaczy augmentatyw Co to jest zgrubienie, jęz. wyraz o znaczeniu „zgrubiałym”, często nacechowany ekspresywnie, z obrzydzeniem lub z czułością (np. nochal, paluch
 • Co znaczy augur Co to jest augurzy> 1. w starożytnym Rzymie wróżbita, kapłan przepowiadający przyszłość; . przen. o człowieku uważanym za wyrocznię w jakiejś sprawie
 • Co znaczy aukcja Co to jest ż) publiczna sprzedaż; przetarg, licytacja: dom aukcyjny, kupić na aukcji aukcyjny: sprzedaż aukcyjna
 • Co znaczy aula Co to jest ż) <łac. aula, z gr. aule dwór, zagroda)> duża reprezentacyjna sala przeznaczona na uroczyste zebrania, wykłady, akademie
 • Co znaczy auł Co to jest m) osada plemion koczowniczych, wioski na Kaukazie i w centralnej Azji; sioło: mieszkać w aule, mieszkańcy aułu
 • Co znaczy aura Co to jest owionięcie wiatru> 1. pogoda; . przen. dobry klimat wśród ludzi, dobry nastrój, atmosfera panująca w jakimś środowisku: w aurze
 • Co znaczy aureola Co to jest złocisty, aurum złoto> 1. świetlisty krąg wokół głowy, oznaka świętości; 2. przen. o sławie: chodzić w aureoli, nosić aureolę, domalować
 • Co znaczy Aurora Co to jest ż) <łac. Aurora – w mit. rzym. bogini poranku, utożsamiana z grecką Eos> . imię żeńskie; 2. przen. jutrzenka, zorza
 • Co znaczy auspicje Co to jest ptaków> 1. obyczaj w starożytnym Rzymie; 2. dziś w wyrażeniu: zorganizować coś pod auspicjami w znaczeniu ‘pod czyjąś opieką’ (co dobrze
 • Co znaczy austeria Co to jest ż) przestarz. karczma, zajazd, oberża: zatrzymać się w austerii
 • Co znaczy australopitek Co to jest pithekos małpa> paleont. najstarsze kopalne formy praludzkie, małpa człekokształtna; pot. przen. jako wyzwisko
 • Co znaczy auszpik Co to jest m) potrawa z mięsa lub ryby w galarecie
 • Co znaczy aut Co to jest piłki poza obręb boiska; miejsce poza boiskiem, za granicą pola gry: wyjść na aut wyautować; przen. być wyautowanym, znaleźć się na aucie –
 • Co znaczy aut- auto- Co to jest w wyrazach złożonych wprowadza znaczenie samoistności lub związku z wykonawcą, autorem, np. auto, autor, autoportret, autoszczepionka
 • Co znaczy autarchia Co to jest ż) władza absolutna, despotyczna autarcha, autarkiczne rządy
 • Co znaczy autarkia Co to jest filoz. pogląd, że same dobre uczynki, cnota wystarczą, żeby uczynić człowieka szczęśliwym; 2. ekon. idea lub polityka samowystarczalności
 • Co znaczy aut-aut Co to jest <łac. aut albo, lub> albo (to), albo (to) – zwrot zmuszający do dokonania wyboru, podjęcia decyzji
 • Co znaczy autentyk Co to jest wiarygodny, praw. (zwł. o testamencie), z gr. authentikós samodzielny> przedmiot autentyczny, oryginał; oryginalny dokument lub dzieło
 • Co znaczy autoagresja Co to jest wytwarzania przez organizm przeciwciał skierowanych przeciwko własnym komórkom, tkankom> 2. med. autoimmunizacja; oddziaływanie lub
 • Co znaczy autobiografia Co to jest ż) życiorys własny spisany przez samego autora: powieść autobiograficzna, autobiografizm
 • Co znaczy autochton Co to jest rdzenny mieszkaniec danego obszaru, tubylec: ludność autochtoniczna, autochtoni; 2. geol. pierwotna skała, żyła skalna, która nie uległa
 • Co znaczy autodafe Co to jest wiary> w średniowiecznej Hiszpanii nazywano tak publiczne egzekucje ludzi uznanych za heretyków i za to palonych na stosie; wprowadzone
 • Co znaczy autodestrukcja Co to jest ż) samozniszczenie, samozagłada: działania autodestrukcyjne
 • Co znaczy autodrom Co to jest m) techn. specjalny tor do wyścigów samochodowych
 • Co znaczy autofilia Co to jest ż) wygórowane mniemanie o sobie, brak samokrytyki, zadufanie w sobie autofil, samolub
 • Co znaczy autograf Co to jest m) rękopis autora, własnoręczny podpis: złożyć autograf
 • Co znaczy autokracja Co to jest monarchii, gr. autokráteia> samowładztwo, system rządzenia, w którym nieograniczona władza należy do jednego człowieka: rządy autokratyczne
 • Co znaczy autokros Co to jest cross na przełaj> zawody samochodowe z przeszkodami: wyścigi autokrosowe; analogicznie: motokros, czyli wyścigi motokrosowe
 • Co znaczy autonomia Co to jest samodzielność; prawo do samodzielnego rozstrzygania swoich spraw, także wewnętrznych danej zbiorowości – narodu, miasta, instytucji: mieć
 • Co znaczy autopilot Co to jest m) pilot automatyczny, samoster
 • Co znaczy autopsja Co to jest ż) stwierdzenie czego własnymi oczami: znać co z autopsji
 • Co znaczy autorament Co to jest wojska, najem żołnierza – od auctoro czynienie kogoś kim wg jednego wzoru> dziś tylko w zwrotach: człowiek tego/podobnego autoramentu, tzn
 • Co znaczy autorytarny Co to jest absolutystycznym i władcom absolutnym; taki styl sprawowania władzy, opieki, który wymaga bezwzględnego posłuszeństwa innych; taki człowiek
 • Co znaczy autorytet Co to jest auctor twórca> człowiek (często twórczy) lub instytucja darzona najwyższym szacunkiem i zaufaniem: być autorytetem dla kogoś; mieć
 • Co znaczy autoryzacja Co to jest tekstu przez autora i jego zgoda na opublikowanie tego, co napisał lub powiedział (np. w wywiadzie): dokonać autoryzacji tekstu autoryzować
 • Co znaczy autoserwis Co to jest m) serwis samochodowy, zakład naprawy aut
 • Co znaczy autosugestia Co to jest ż) wmawianie sobie czegoś; sugestia w stosunku do samego siebie: stosować autosugestę, ulegać autosugestii
 • Co znaczy autoteliczny Co to jest przym.) będący celem samym w sobie i dla siebie: funkcja autoteliczna, działanie autoteliczne
 • Co znaczy autotrofizm Co to jest m) biol. samożywność u roślin i niektórych bakterii: gatunki autotroficzne autotrofy
 • Co znaczy autsajder Co to jest zewnątrz> 1. samotnik, ktoś, kto trzyma się z dala od innych ludzi i spraw; . pot. o człowieku zamkniętym w sobie, który nie chce lub nie
 • Co znaczy autyzm Co to jest choroby psychicznej, wrodzona cecha kogoś, kto żyje we własnym wewnętrznym świecie i nie nawiązuje żadnego kontaktu z otoczeniem> autyk
 • Co znaczy ave Co to jest <łac.> witaj, bądź pozdrowiony: Ave, Cesar!, Ave, Maryja
 • Co znaczy awal Co to jest m) handl. poręczenie na wekslu lub czeku awalista – poręczyciel; awalować
 • Co znaczy awan Co to jest cząstka wyrazów złożonych, która wprowadza znaczenie przed-: awangarda, awans, awanport, awanpost, awantaż
 • Co znaczy awangarda Co to jest przeciwieństwo ariergardy> . przen. grupa ludzi, którzy wytyczają nowe drogi w jakiejś dziedzinie; 2. nowatorskie kierunki w sztuce
 • Co znaczy awans Co to jest przed innych> zdobycie wyższej pozycji, otrzymanie wyższego stanowiska> awansować na co, być awansowanym; pot. awansik
 • Co znaczy awantaż Co to jest m) przewaga nad kim; zysk, korzyści
 • Co znaczy awantura Co to jest przychodzę> 1. daw. niezwykła przygoda, zdarzenie (daw. powieść awanturnicza to gatunek literatury przygodowej, akcji); . dziś
 • Co znaczy awaria Co to jest arab. aw?r wada, uszkodzenie> zepsucie się urządzeń, uszkodzenie: mieć awarię, ulec awarii awaryjny: wyjście awaryjne, awaryjność: wysoka
 • Co znaczy awers Co to jest zwrócony w przód> główna strona monety lub medalu (z portretem władcy lub ze wskazanym nominałem), przeciwna do rewersu
 • Co znaczy awersja Co to jest do kogo, do czego (ż) <łac. aversio> niechęć, wstręt, odraza: mieć awersję; budzić awersję w kim
 • Co znaczy awiacja Co to jest ż) <łac. avis ptak> lotnictwo; to, co dotyczy lotnictwa; przest. awiatyka, awiator, awiatoryka, awionetka, awiofon
 • Co znaczy awifauna Co to jest <łac. avis + fauna> zool. ptactwo; ogół ptaków na danym terenie lub w danym okresie: awifauna jurajska
 • Co znaczy awionetka Co to jest ż) mały i lekki samolot sportowy
 • Co znaczy awista // a wista Co to jest ndm) bank. system wypłaty pieniędzy na każde życzenie klienta posiadającego konto bankowe
 • Co znaczy awitaminoza Co to jest stan osłabienia lub choroba na skutek braku określonych witamin (np. szkorbut, beri-beri, pelagra): mieć, cierpieć na awitaminozę
 • Co znaczy awizo Co to jest urzędowa informacja dla adresata, powiadomienie o zamówionej rozmowie telefonicznej lub o nadejściu przesyłki, wysłaniu towaru itp
 • Co znaczy awokado Co to jest owocowego, także owoc tego drzewa, duży, z pestką wielkości orzecha i tłustawym żółtozielonym miąższem o łagodnym zapachu; podaje się z
 • Co znaczy axel // aksel Co to jest sławy łyżwiarz norweski z końca XX wieku> w łyżwiarstwie sportowym rodzaj trudnego skoku z dwukrotnym obrotem w powietrzu (który wykonany
 • Co znaczy azbest Co to jest minerał stosowany do wyrobu materiałów izolacyjnych, ogniotrwałych, odpornych na kwas; uważany za rakotwórczy: płyta azbestowa; med
 • Co znaczy azoik Co to jest m)
 • Co znaczy azyl Co to jest bezpieczne, nienarażone na grabież (od sylá? grabię, rabuję)> miejsce schronienia, bezpiecznego pobytu: azyl dla psów; prawo pobytu
 • Co znaczy azymut Co to jest kierunki> kąt między danym kierunkiem marszu a kierunkiem północy, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara: iść na azymut
 • Co znaczy ażur Co to jest przebite na wylot, „do światła dziennego”, z wł. puntato a giorno> rodzaj haftu, ozdobne dziurki w tkaninie (także dziurki w płycie
 • Co znaczy absolwent Co to jest m) <łac. absolwent uwolniony> ten, kto ukończył szkołę, studia: być absolwentem szkoły, uniwersytetu absolwentka czego
 • Co znaczy absorbent Co to jest m) techn. substancja pochłaniająca absorpcja absorber (m) techn. pochłaniacz (pyłów, gazów) absorbent
 • Co znaczy absorbować Co to jest wchłaniam> 1. pochłaniać, wchłaniać co (np. gazy, pył) absorber; . zaprzątać uwagę kogo, budzić czyje zainteresowanie: absorbujące zajęcie
 • Co znaczy abstrahować Co to jest bok), oddzielam> 1. pomijać co, nie uwzględniać, nie brać pod uwagę; . filoz. wyodrębniać cechy lub relacje niezależnie od konkretnych
 • Co znaczy abstrakcja Co to jest wytwór abstrahowania (np. ogólna idea, pojęcie); 2. twierdzenie ogólne, czasem nieodpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy; 3. pot. coś
 • Co znaczy abstrakcjonizm Co to jest abstraktion> jeden z prądów sztuki współczesnej przeciwstawiający się realizmowi, rezygnuje z naśladowania czy nawiązań do konkretnych
 • Co znaczy abstrakt Co to jest m) od abstrakcja (ż) <łac. abstractus> streszczenie, wyciąg najważniejszych treści (np. z artykułu): zrobić, zamieścić abstrakt artykułu

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Abstrakt, Abstrakcjonizm, Abstrakcja, Abstrahować, Absorbować, Absorbent, Absolwent, Ażur, Azymut, Azyl, Azoik, Azbest, Axel // Aksel, Awokado, Awizo słownik.

Co to jest Abstrakt, Abstrakcjonizm, Abstrakcja, Abstrahować znaczenie.