Nabab, Nomia, Nauta, Nylon, Nyktofobia, Nyktalopia, Nygus, Nuworysz, Nuta, Nurse, Nupcjalny.
nabab nomia nauta nylon co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na N

 • Co znaczy Numen Co to jest m) <łac.> tajemnicza, bezpostaciowa i nadprzyrodzona siła panująca w świecie
 • Co znaczy Nikodem Co to jest m) tajny zwolennik, sekretny stronnik: kompleks Nikodema
 • Co znaczy Nasa Co to jest ndm) amerykański urząd do spraw lotniczych i kosmicznych
 • Co znaczy Nasciturus Co to jest poczęte, pozostające w łonie matki, które na podstawie przepisów ustawy może uzyskać zdolność prawną, jeśli urodzi się żywe
 • Co znaczy Nacja Co to jest którą cechuje świadomość tożsamości historycznej i kulturalnej oraz często jedność językowa, religijna; naród, narodowość nacjonalista
 • Co znaczy Nacjonalizacja Co to jest rzecz państwa środków produkcji, stanowiących własność prywatną lub pozbawionych właściciela; upaństwowienie: nacjonalizacja przemysłu
 • Co znaczy Nacjonalizm Co to jest ideologia o charakterze szowinistycznym, nietolerancyjna lub wręcz wroga wobec mniejszości narodowych i wobec wszystkich „obcych” w myśl
 • Co znaczy Nadir Co to jest przeciwległy zenitowi> astr. punkt znajdujący się poniżej linii horyzontu, po przeciwnej stronie niż zenit
 • Co znaczy Nafta Co to jest skalny, z pers. näft> produkt otrzymywany z ropy naftowej, dawniej paliwo do lamp, obecnie też jako środek konserwacyjny lub rozpuszczalnik
 • Co znaczy Nagan Co to jest m) siedmiostrzałowy rewolwer bębenkowy, używany do II wojny światowej
 • Co znaczy Naiwny Co to jest przym.) niedoświadczony, niewinny, prosty i łatwowierny; nadmiernie prostoduszny pot. naiwniak, naiwność o kimś
 • Co znaczy Najada Co to jest ż) nimfa, bogini wodna; przen. o pięknej dziewczynie
 • Co znaczy Namaz Co to jest m) rel modlitwa muzułmańska, którą odmawia się pięć razy dziennie
 • Co znaczy Nanizm Co to jest m) med. niski wzrost osoby dorosłej, karłowatość
 • Co znaczy Nankin Co to jest m) brązowożółte, połyskliwe płótno bawełniane
 • Co znaczy Nano Co to jest złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z małymi rozmiarami, niskim wzrostem: nanosomia; 2. pierwszy człon wyrazów, oznaczających
 • Co znaczy Napa Co to jest ż) plastykowy lub metalowy zatrzask do zapinania ubrania, mocowany po obu stronach materiału
 • Co znaczy Napalm Co to jest itate) (sole kwasu) naftenowego i palmitynowego> chem. fiz. substancja palna używana w miotaczach ognia i pociskach zapalających: bomby
 • Co znaczy Narcyz Co to jest nárkissos> 1. ozdobna roślina bulwiasta, kwitnąca wiosną, o żółtych lub białych kwiatach mocno pachnących; 2. mężczyzna wyłącznie lub
 • Co znaczy Narcyzm Co to jest m) samouwielbienie, bezkrytyczne akceptowanie własnej osoby
 • Co znaczy Nargile Co to jest nargilä, od nargil orzech kokosowy> fajka wodna, podczas palenia dym przechodzi przez napełnione wodą naczynie, a następnie długą rurką do
 • Co znaczy Narko Co to jest drętwieję> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z narkozą, narkotykami, środkami odurzającymi
 • Co znaczy Narkolepsja Co to jest ż) med. choroba polegająca na występowaniu napadów krótkiego snu bez względu na sytuację, w której chory się znajduje
 • Co znaczy Narkoman Co to jest m) człowiek nałogowo zażywający narkotyki
 • Co znaczy Narkomania Co to jest używania narkotyków, psychiczne i fizyczne uzależnienie się od farmakologicznych środków narkotycznych lub narkotyków w coraz większych
 • Co znaczy Narkotyk Co to jest substancja pochodzenia roślinnego lub syntetyczna, powodująca w zależności od dawki uspokojenie, uśmierzenie cierpienia, odurzenie, euforię
 • Co znaczy Narkoza Co to jest przed zabiegiem operacyjnym, wywołane sztucznie za pomocą leków w celu znieczulenia: być pod narkozą, operacja pod narkozą; sen wywołany w
 • Co znaczy Narracja Co to jest relacja; 2. lit. forma podawcza w utworze epickim, przedstawiająca uporządkowane czasowo zdarzenia narracyjny, narrator, narratorka
 • Co znaczy Narrator Co to jest 2. lit. fikcyjna postać opowiadająca zdarzenia fabuły (w 1 lub 3 os.) nietożsama z autorem utworu narratorka
 • Co znaczy Natura Co to jest osoby lub rzeczy, które określają przynależność do jakiejś kategorii, do jakiegoś rodzaju: to leży w naturze rzeczy; 2. właściwości
 • Co znaczy Naturalista Co to jest przedstawiciel naturalizmu w filozofii, literaturze, sztuce; 2. daw. uczony zajmujący się naukami przyrodniczymi; przyrodnik
 • Co znaczy Naturalizacja Co to jest cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, w którym przebywa długo lub w którym się urodził naturalizować, naturalizowany
 • Co znaczy Naturalizm Co to jest dziewiętnastowieczny kierunek literacki, mający jako cel wierne rejestrowanie zjawisk życia (a nie jego interpretowanie), pokazywanie
 • Co znaczy Naturalność Co to jest ż) 1. prostota, szczerość; 2. pierwotność, zespół wrodzonych cech, zgodność z naturą
 • Co znaczy Naturszczyk Co to jest m) środ artysta-amator
 • Co znaczy Natywizm Co to jest filoz psych. teoria idei i cech wrodzonych, zakłada, że pewne cechy umysłu (np. zdolności językowe, wyobrażenia) są niezależne od
 • Co znaczy Nauto Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z żeglugą, żeglowaniem, żeglarstwem: nautologia
 • Co znaczy Nautologia Co to jest ż) specjalistyczny dział historii, nauka zajmująca się historią żeglugi, stoczni, portów itp
 • Co znaczy Nawigacja Co to jest ż) <łac. navigatio żegluga> sztuka i technika kierowania statkiem, okrętem, samolotem nawigacyjny, nawigator
 • Co znaczy Nazista Co to jest Nationalsozialist narodowy socjalista> członek niemieckiej partii narodowo-socjalistycznej (NSDAP); hitlerowiec, faszysta
 • Co znaczy Nazizm Co to jest doktryna niemieckiej partii faszystowskiej, charakteryzujące się przekonaniem o dominacji rasy nordyckiej, antysemityzmem, dążeniem do
 • Co znaczy Nebularny Co to jest przym.) <łac. nebula mgła> astr. dotyczący mgławic, mgławicowy
 • Co znaczy Nefro Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nerką: nefrologia
 • Co znaczy Nefrologia Co to jest ż) dział medycyny zajmujący się budową i fizjologią nerek oraz rozpoznawaniem i leczeniem ich schorzeń
 • Co znaczy Negacja Co to jest ż) <łac. negatio> przeczenie, zaprzeczanie, odrzucenie czegoś negatywny, negować co, zanegować, negowanie czego, zanegowanie
 • Co znaczy Negatyw Co to jest m) obraz fotograficzny czarno-biały, w którym kolory występują na odwrót w stosunku do oryginału
 • Co znaczy Negatywizm Co to jest nieuznawanie dotychczasowych osiągnięć w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki, ale również zaprzeczenie przyjętych zasad; 2. med. psych
 • Co znaczy Negatywny Co to jest przym.) <łac. negativus> ujemny, oznaczający brak czegoś; nisko oceniany, zły: negatywny wynik, negatywna odpowiedź negatywnie
 • Co znaczy Negliż Co to jest m) 1. domowy strój kobiecy, poranny albo nocny, wygodny i swobodny; skąpy ubiór: być w negliżu roznegliżowany
 • Co znaczy Negocjacje Co to jest négocier> zespół zachowań ludzkich, prowadzący do osiągnięcia zgody, poszukiwania rozwiązania problemu społecznego lub politycznego
 • Co znaczy Negocjator Co to jest m) osoba, strona prowadząca negocjacje
 • Co znaczy Negować Co to jest <łac. nego> zaprzeczać, przeczyć; nie uznawać czegoś
 • Co znaczy Nekro Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze śmiercią, zwłokami, grobem: nekrofilia, nekrolog, nekropolia
 • Co znaczy Nekrofobia Co to jest ż) chorobliwa obawa przed kontaktem ze zwłokami
 • Co znaczy Nekrolatria Co to jest ż) rel. kult zmarłych, oddawanie zmarłym czci religijnej, oparte na wierze w istnienie duszy i życia pozagrobowego
 • Co znaczy Nekrolog Co to jest lista zmarłych> oficjalne zawiadomienie o czyjejś śmierci w formie ogłoszenia w prasie lub zwyczajowo wyznaczonym do tego miejscu (obok
 • Co znaczy Nekromancja Co to jest wróżenie> seans spirytystyczny dla wywołania duchów zmarłych i wypytywanie ich o przyszłość nekromanta
 • Co znaczy Nektar Co to jest mit. gr. napój bogów: boski nektar; 2. napój słodki, bogaty w glukozę: orzeźwiający, słodki nektar nektarowy
 • Co znaczy Nemezis Co to jest 1. mit. gr. Nemezis//Nemezys bogini zemsty; 2. nieubłagana, karząca sprawiedliwość
 • Co znaczy Neo Co to jest złożonych, mający znaczenie: nowy (odpowiednik polskiego nowo-): neofilologia, neofita, neoklasycyzm, neologizm
 • Co znaczy Neofilologia Co to jest philologia> dziedzina filologii, zajmująca się badaniem języków i literatur nowożytnych; obejmuje wszystkie nowożytne filologie obce
 • Co znaczy Neofita Co to jest świeżo ochrzczony, nowo nawrócony, z gr. neóphytos na nowo zasadzony> . człowiek, który niedawno przyjął nowe wyznanie, zwykle
 • Co znaczy Neofobia Co to jest ż) chorobliwy lęk przed zmianami, przed wszelką nowością
 • Co znaczy Neologizm Co to jest forma lub znaczenie powstałe niedawno i odczuwane jako nowe (przeciwieństwo archaizmu) neologiczny, neologizacja
 • Co znaczy Neon Co to jest lampa elektryczna jarzeniowa, mająca kształt długiej rury szklanej, napełnionej gazem szlachetnym, używana do oświetlenia pomieszczeń i w
 • Co znaczy Nereidy Co to jest ż; lm) nimfy wodne, opiekunki żeglarzy
 • Co znaczy Nerw Co to jest z łac. nervus ścięgno, struna, cięciwa> . splot włókien przewodzących bodźce czuciowe i ruchowe; 2. pot. a) nerwy system nerwowy jako różne
 • Co znaczy Nerwica Co to jest ż) 1. med. ogólne określenie chorób systemu nerwowego; . pot. nerwowość, stan zdenerwowania nerwicowy, nerwicogenny, znerwicowany
 • Co znaczy Nerwowy Co to jest przym.) <łac.> 1. związany z nerwem; 2. pot. łatwo wpadający w rozdrażnienie, pobudliwy, mający słabe nerwy
 • Co znaczy Neseser Co to jest m) walizeczka lub torebka podróżna na podręczne drobiazgi, przede wszystkim kosmetyczno-higieniczne
 • Co znaczy Neska Co to jest ż) kawa w proszku, rozpuszczalna w wodzie
 • Co znaczy Nestor Co to jest Iliady, najstarszy z wodzów greckich walczących pod Troją> pot. najstarszy, najbardziej doświadczony, zasłużony, powszechnie szanowany
 • Co znaczy Neurastenia Co to jest ż) med. jedna z głównych postaci nerwicy, charakteryzuje się dużą pobudliwością i szybkim wyczerpaniem
 • Co znaczy Neuro Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nerwami, układem nerwowym: neurochirurgia, neurologia
 • Co znaczy Neuroleptyki Co to jest wchłaniający> farm. nowoczesne leki psychotropowe, stosowane w leczeniu psychoz i nerwic, działające uspokajająco
 • Co znaczy Neurologia Co to jest ż) med. nauka o schorzeniach nerwów i leczeniu chorób układu nerwowego człowieka neorolog, neurologiczny
 • Co znaczy Neutralny Co to jest neutralis rodzaju nijakiego (jęz.)> . niezajmujący stanowiska w dyskusji, bezstronny, niezależny; 2. nienależący do żadnego systemu
 • Co znaczy Newralgiczny Co to jest przym.) . wywołany stanem zapalnym nerwu: ból, atak newralgiczny; 2. niebezpieczny, trudny: punkt newralgiczny
 • Co znaczy News Co to jest m) nadzwyczajna wiadomość z ostatniej chwili, wydarzenie prasowe: czytać newsy
 • Co znaczy Nieszpory Co to jest vesperae, od łac. vesper wieczór> w liturgii kat. śpiewane nabożeństwo wieczorne, odprawiane zazwyczaj w niedzielę i dni świąteczne
 • Co znaczy Nieudacznik Co to jest m) osoba, której nic się nie udaje, pechowiec
 • Co znaczy Nihilista Co to jest nihilizmu; 2. w Rosji w XIX w. inteligent nieuznający tradycji i obyczajów szlacheckich; rewolucyjny demokrata
 • Co znaczy Nihilizm Co to jest 1. doktryna polityczna, która nie dopuszcza żadnego przymusu społeczeństwa wobec jednostki, powstała w dziewiętnastowiecznej Rosji; 2
 • Co znaczy Nike Co to jest bogini zwycięstwa, przedstawiana jako kobieta ze skrzydłami u ramion, z wieńcem i gałązką palmową w dłoni; uosobienie zwycięstwa
 • Co znaczy Nikotyna Co to jest ok. 1530–1600, fr. dyplomata, który wprowadził we Francji tytoń> związek organiczny, zawarty w liściach tytoniu, stymulujący wydzielanie
 • Co znaczy Nikotynizm Co to jest m) nałóg palenia lub żucia tytoniu albo zażywania tabaki, powodujący przewlekłe (rzadziej ostre) zatrucie nikotyną
 • Co znaczy Nimb Co to jest chodzić w nimbie geniuszu, otoczony nimbem bohatera; 2. rodzaj aureoli wokół głowy, przedstawiany na obrazach świętych jako koło, krzyż
 • Co znaczy Nimbostratus Co to jest m) meteor. chmura warstwowa, ciemnoszara warstwa chmur, postrzępiona wskutek ciągłego opadu deszczu lub śniegu
 • Co znaczy Nimfa Co to jest ż) mit. gr. boginka lasów, gór, wód, mająca postać pięknej dziewczyny: nimfa wodna, nimfa drzew nimfeum
 • Co znaczy Nimfetka Co to jest ż) dziewczyna pozornie naiwna, o prowokacyjnym sposobie bycia
 • Co znaczy Nimfomania Co to jest ż) psych. chorobliwy stan pobudzenia erotycznego u kobiety nimfomanka
 • Co znaczy Niobe Co to jest tebańska, córka Tantala, skamieniała po stracie dzieci zabitych przez bogów; uosobienie matki rozpaczającej po stracie dzieci
 • Co znaczy Nirwana Co to jest buddyzmie stan wyzwolenia w ciągu przemian żywiołów, najwyższa szczęśliwość, spokój i prawda absolutna, osiągane przez wyzwolenie od
 • Co znaczy Nisza Co to jest wgłębienie w skale; 2. med. nisza wrzodowa uchyłek lub ubytek ściany przełyku, żołądka, dwunastnicy itp., powstały w wyniku choroby
 • Co znaczy Nitro Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z azotem: nitrogliceryna
 • Co znaczy Nitrogliceryna Co to jest słodki> 1. chem. związek chemiczny w postaci cieczy o silnych właściwościach wybuchowych, służący do uzyskiwania dynamitu; 2. lek nasercowy
 • Co znaczy Niuans Co to jest różnica między rzeczami należącymi do tego samego gatunku, mało dostrzegalna zmiana; odcień: zrozumieć wszystkie niuanse tekstu niuansować
 • Co znaczy Niuton Co to jest fizyk i matematyk ang.> fiz. jednostka siły równa sile, która masie 1 kg nadaje przyśpieszenie 1 m/s2 (symbol: N
 • Co znaczy Niwelacja Co to jest powierzchni terenu do jednego poziomu; 2. geogr. pomiar geodezyjny, mający na celu określenie wysokości punktów terenu w stosunku do
 • Co znaczy Niwelować Co to jest powierzchnię; 2. przen. wyrównać co, znosić różnice między czym a czym, doprowadzić do jednakowego poziomu: niwelować różnice społeczne
 • Co znaczy Nobel Co to jest chemik i przemysłowiec, fundator nagrody> 1. chem. promieniotwórczy pierwiastek chemiczny (No) z rodziny aktynowców; 2. Nagroda Nobla
 • Co znaczy Nobilitacja Co to jest ż) 1. podniesienie znaczenia czegoś lub kogoś; . daw. nadanie szlachectwa nobilitować kogo, nobilitowany
 • Co znaczy Nobilitować Co to jest <łac. nobilito> 1. nadać komuś lub czemuś większą wartość; wywyższyć, wyróżnić; 2. daw. nadać szlachectwo; uszlachcić nobilitacja
 • Co znaczy Noblista Co to jest m) laureat nagrody Nobla
 • Co znaczy Nobliwy Co to jest łac. nobilis> wyglądający szlachetnie, dystyngowany, wytworny: nobliwe towarzystwo, nobliwa staruszka, mężczyzna o nobliwym wyglądzie
 • Co znaczy Nokaut Co to jest decydujące uderzenie ostatecznie powalające przeciwnika, po którym kończy się walkę nokautować kogo, znokautować, znokautowany
 • Co znaczy Nokdaun Co to jest m) sport w boksie cios powalający przeciwnika na deski ringu
 • Co znaczy Noktowizja Co to jest ż) <łac. nox noc + visio widzenie> technika wykorzystywania promieniowania podczerwonego do obserwowania obiektów w ciemności lub mgle
 • Co znaczy Noktowizor Co to jest techn. a) urządzenie pozwalające widzieć w ciemności; b) kamera lub aparat fotograficzny do robienia zdjęć w ciemnościach
 • Co znaczy Nokturn Co to jest nocny> fortepianowy utwór muzyczny o swobodnej formie, spokojny i melancholijny, mający oddać nastrój nocy
 • Co znaczy Nomada Co to jest nomás koczownik> członek społeczności, prowadzącej koczowniczy tryb życia, głównie w Azji, Afryce i Australii
 • Co znaczy Nomadyczny Co to jest przym.) koczowniczy, wędrujący
 • Co znaczy Nomenklatura Co to jest terminów właściwych jakiejś dziedzinie sztuki, nauki, techniki, nazewnictwo, mianownictwo; 2. polit. grupa społeczna o specjalnych
 • Co znaczy Nominacja Co to jest powołanie na stanowisko: nominacja na stanowisko nominować kogo na co, nominowany; 2. jęz. nadawanie nazw czynnościom, stanom, przedmiotom
 • Co znaczy Nominalizm Co to jest spłaty zobowiązania pieniężnego w pierwotnie określonej sumie, bez uwzględnienia wahań wartości pieniądza; 2. filoz. nie istnieją pojęcia
 • Co znaczy Nominalny Co to jest przym.) istniejący tylko z nazwy, formalny: wartość nominalna nominalnie
 • Co znaczy Nominał Co to jest nominale wartość nominalna> wartość nominalna, oznaczana na papierach wartościowych, na znaczkach pocztowych: wysoki, niski nominał
 • Co znaczy Nominativus Co to jest ndm) <łac.> jęz. mianownik
 • Co znaczy Nominować Co to jest <łac. nomino mianuję, nazywam> powoływać, wyznaczać kogoś na stanowisko, mianować
 • Co znaczy Nomo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z prawem, zwyczajem: nomokracja
 • Co znaczy Nomokracja Co to jest ż) władza, rządy oparte na poszanowaniu prawa
 • Co znaczy Nomologia Co to jest ż) nauka o prawach rządzących rzeczywistością
 • Co znaczy Stop Non Co to jest bez przerwy: filmy wyświetlano non stop, pracować non stop, muzyka non stop
 • Co znaczy Nonajron Co to jest m) niewymagający prasowania
 • Co znaczy Nonkonformista Co to jest się do przepisów Kościoła anglikańskiego, od conform stosować się> osoba niezgadzająca się z tradycjami, zwyczajami, stylem życia
 • Co znaczy Nonkonformizm Co to jest się z panującymi zwyczajami, poglądami, zasadami, z powszechną opinią itp.; 2. rel. odstąpienie od państwowego Kościoła anglikańskiego
 • Co znaczy Nonsens Co to jest bezsens, brak sensu, niedorzeczność, głupstwo: mówić nonsensy, oczywisty nonsens nonsensowny, nonsensownie, nonsensowność: nonsensowność
 • Co znaczy Nonszalancja Co to jest swobodny, niedbały sposób bycia, lekceważący stosunek do otoczenia: odnosić się do kogo, czego z nonszalancją nonszalancko, nonszalancki
 • Co znaczy Nora Co to jest Ibsena Dom lalki> typ wzorowej żony i matki buntującej się przeciwko traktowaniu jej przez męża jak zabawki i lalki
 • Co znaczy Nordowy Co to jest przym.) mors wiatr nordowy wiatr wiejący z północy
 • Co znaczy Nordycki Nordyczny Co to jest północ> 1. północnoeuropejski; 2. antr typ nordyczny, nordycki typ antropologiczny białej odmiany człowieka, występujący licznie u wybrzeży
 • Co znaczy Norma Co to jest regulująca coś, określająca jasno pewien wzorcowy sposób postępowania: normy prawne, jezykowe, etyczne normalny, normować, normatyw
 • Co znaczy Normalizacja Co to jest uregulowanie, uporządkowanie; 2. opracowanie, wprowadzenie obowiązujących przepisów, ujednolicenie, standaryzacja: normalizacja budownictwa
 • Co znaczy Normalny Co to jest łac. normalis> 1. zgodny z normą, wzorem, przepisem; prawidłowy; . najczęściej spotykany, przeciętny, zwykły; 3. zdrowy psychicznie
 • Co znaczy Normować Co to jest . ustalać, ustanawiać normy; 2. regulować, porządkować, ograniczać
 • Co znaczy Nostalgia Co to jest powrót + álgos cierpienie> tęsknota za ojczyzną: cierpieć na nostalgię, kogoś ogarnia nostalgia nostalgicznie, nostalgiczny: nostalgiczny
 • Co znaczy Nostryfikacja Co to jest nostrification> uznanie zagranicznego dyplomu uniwersyteckiego, tytułu lub stopnia naukowego, zawodowego za równoprawny z krajowym
 • Co znaczy Nostryfikować Co to jest przeprowadzać nostryfikację
 • Co znaczy Nota Co to jest pismo urzędowe, zwłaszcza pismo jednego rządu skierowane do innego rządu: nota dyplomatyczna; 2. ocena dotycząca pracy, wyników nauczania
 • Co znaczy Notabene Co to jest ndm) <łac. nota bene zauważ dobrze> wyraz wtrącony w tekst, zwracający uwagę na jakąś jego część; w dodatku, nawiasem mówiąc, prawdę mówiąc
 • Co znaczy Notable Co to jest m; lm) znamienici, wybitni, ważni obywatele miasta, regionu
 • Co znaczy Notariat Co to jest m) 1. praw. urząd, zawód, czynności; 2. biuro, kancelaria notariusza
 • Co znaczy Notariusz Co to jest notarius sekretarz> urzędnik zajmujący się sporządzaniem aktów prawnych na żądanie zainteresowanych osób, np. aktu darowizny
 • Co znaczy Notatka Co to jest 1. krótki tekst, spostrzeżenie zapisane dla zapamiętania; 2. notatki (lm) streszczenie lekcji lub wykładu; 3. kartka z zapiskami; 4
 • Co znaczy Notebook Co to jest m) przenośny komputer osobisty małych rozmiarów
 • Co znaczy Notoryczny Co to jest doniesienia obwiniające> stale się powtarzający, postępujący w taki sam (zwykle naganny) sposób: notoryczny kłamca, notoryczny spóźnialski
 • Co znaczy Novum Co to jest ndm) <łac.> coś nowego, nowość
 • Co znaczy Nowacja Co to jest praw. zmiana umowy dokonana za zgodą wszystkich stron, unieważniająca wszystkie poprzednie zobowiązania
 • Co znaczy Nowalijka Co to jest ż) <łac.> młode warzywo, pojawiające się po raz pierwszy w danym sezonie
 • Co znaczy Nowator Co to jest m) osoba, która próbuje czegoś nowego nowatorski, nowatorstwo
 • Co znaczy Nowatorstwo Co to jest n) wprowadzanie czegoś nowego, wynik takiej działalności
 • Co znaczy I Nowela Co to jest prozatorski, mający nieskomplikowaną treść, zazwyczaj jednowątkowy, o wyrazistej kompozycji zakończonej puentą nowelista, nowelistyka
 • Co znaczy Ii Nowela Co to jest <łac. novella (lex) nowe (prawo)> ustawa wprowadzająca zmiany do ustawy już istniejącej lub uzupełniająca ją nowelizacja, nowelizować co
 • Co znaczy Nowenna Co to jest ż) rel. nabożeństwo odprawiane przez dziewięć dni przed świętami lub dużymi uroczystościami
 • Co znaczy Nowicjat Co to jest m) próbny okres obowiązujący kandydata do zakonu, zanim złoży śluby zakonne: przejść nowicjat, wyjść z nowicjatu
 • Co znaczy Nowicjusz Co to jest osoba początkująca w jakimś zawodzie, niemająca doświadczenia w wykonywaniu czynności; 2. kandydat do zakonu, odbywający nowicjat nowicjat
 • Co znaczy Nudyzm Co to jest miejscach publicznych, przeznaczonych dla celów wypoczynkowych, np. na plażach, dla pełniejszego kontaktu z naturą, naturyzm nudystyczny
 • Co znaczy Nugat Co to jest m) rodzaj wafla ze słodką, twardą masą z ubitych białek, migdałów, cukru i miodu nugatowy
 • Co znaczy Nuklearny Co to jest przym.) mający związek z jądrem atomu, jądrowy: broń nuklearna nuklearyzacja
 • Co znaczy Numizmat Co to jest m) <łac. numisma, z gr. nómisma moneta, pieniądz> dawna moneta albo medal mające wartość zabytkową
 • Co znaczy Numizmatyka Co to jest ż) nauka zajmująca się numizmat, numizmatyczny, numizmatyk monetami i medalami
 • Co znaczy Nuncjatura Co to jest ż) . przedstawicielstwo dyplomatyczne Watykanu; 2. urząd nuncjusza; 3. miejsce urzędowania nuncjusza
 • Co znaczy Nuncjusz Co to jest m) <łac. nuntius zwiastun, posłaniec> przedstawiciel Watykanu przy rządzie jakiegoś państwa nuncjatura
 • Co znaczy Nupcjalny Co to jest przym.) <łac. nuptialis> dawn dotyczący wesela, ślubu, weselny
 • Co znaczy Nurse Co to jest ndm) niańka lub pielęgniarka, będąca Angielką
 • Co znaczy Nuta Co to jest używany dla przedstawienia dźwięku: umieć czytać nuty; dźwięk reprezentowany przez taki znak: nuty gamy; 2. odcień, zabarwienie: w głosie
 • Co znaczy Nuworysz Co to jest m) osoba, która wzbogaciła się i manifestuje ostentacyjnie swoje bogactwo nuworyszowski
 • Co znaczy Nygus Co to jest m) pot. osoba uchylająca się od wykonywania swoich obowiązków, wałkoń, próżniak nygusostwo
 • Co znaczy Nyktalopia Co to jest opia> med. ślepota zmierzchowa, kurza ślepota, brak zdolności przystosowania się narządu wzroku do zmniejszonego oświetlenia i widzenia o
 • Co znaczy Nyktofobia Co to jest ż) lęk przed ciemnością
 • Co znaczy Nylon Co to jest zapewne (vi)nylon, od vinyle> włókno sztuczne, używane do wyrobu dzianin, tkanin i artykułów technicznych, bardzo wytrzymałe na zerwanie
 • Co znaczy Nauta Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, mający znaczenie żeglarz: astronauta, kosmonauta
 • Co znaczy Nomia Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, określających dziedzinę wiedzy, naukę: ergonomia
 • Co znaczy Nabab Co to jest b, z arab. n?w?b, od na’ib zastępca, namiestnik> 1. człowiek bogaty, krezus; . tytuł nadawany w Indiach gubernatorowi

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Nabab, Nomia, Nauta, Nylon, Nyktofobia, Nyktalopia, Nygus, Nuworysz, Nuta, Nurse, Nupcjalny, Nuncjusz, Nuncjatura, Numizmatyka, Numizmat, Nuklearny, Nugat słownik.

Co to jest Nabab, Nomia, Nauta, Nylon, Nyktofobia, Nyktalopia, Nygus znaczenie.