Optymalizować co znaczy obserwować krzyżówka oligocen co to jest opłatek słownik optymizm czym jest.
orto oldboy krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na O

 • Co znaczy Orto Porównanie pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: prosty, prawidłowy, poprawny, dobry: ortofonia co znaczy
 • Co znaczy Oldboy Dlaczego zakończył uprawianie sportu ze względu na wiek, ale występuje w spotkaniach sportowych pokazowych lub w zawodach organizowanych dla osób w krzyżówka
 • Co znaczy Ogi Jak lepiej wykonany z papieru, bambusa, rzadziej z jedwabiu i kości, często zdobiony malowidłami lub tekstami poetyckimi, uważany za symbol szczęścia co to jest
 • Co znaczy Okupacja Kiedy zajęcie, objęcie w posiadanie> czasowe zajęcie jakiegoś terytorium (np. państwa) przez inne państwo przy użyciu siły zbrojnej i sprawowanie słownik
 • Co znaczy Odaliska Od czego zależy ż) 1. niewolnica w służbie żony sułtana; 2. pot. kobieta należąca do haremu czym jest
 • Co znaczy Orfizm Na czym polega Orfeusz> 1. doktryna filozoficzno-religijna, stworzona w Grecji w VIII w. p.n.e., związana z kultem Dionizosa, głosząca tezę o dwoistości co oznacza
 • Co znaczy Owerlok Różnice m) 1. ścieg krawiecki, obrębianie na okrętkę brzegów tkanin, zwłaszcza trykotowych; 2. maszyna wykonująca tę czynność tłumaczenie
 • Co znaczy Opinia Wady i zalety o czymś, pogląd na jakiś temat: wyrazić swoją opinię; 2. ocena na temat kogoś lub czegoś: mieć o kim lub o czym dobrą/ złą opinię, wystawić przykłady
 • Co znaczy Oktet Podobieństwa m) <łac. octo osiem> muz. ośmioosobowy zespół muzyczny definicja
 • Co znaczy Ofiara Czemu śr.-w.-niem. Opfer(e), z łac. opera> 1. darowanie, to, co się komuś daje, ofiarowuje; dar; 2. poświęcenie, oddanie dla kogoś lub ze względu encyklopedia
 • Co znaczy Opat Co gorsze m) <łac. kośc. abbas, od aram. abb? ojciec> przełożony klasztoru męskiego w niektórych starych zakonach opactwo jak działa
 • Co znaczy Obwoluta Porównaj papierowa lub plastykowa okładka książki, chroniąca przed zniszczeniem, wykorzystywana do celów reklamowych czy jest
 • Co znaczy Ozon Porównanie óz?n pachnący> chem. alotropowa odmiana tlenu, gaz o charakterystycznym zapachu i błękitnej barwie, powstający w powietrzu podczas pojęcie
 • Co znaczy Ofio Dlaczego pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z wężami: ofiolatria wyjaśnienie
 • Co znaczy Orwellizm Jak lepiej ang.> manipulowanie faktami, zniekształcanie prawdy, przedstawianie jej w fałszywym świetle dla celów propagandowych opis
 • Co znaczy Oberża Kiedy przest gospoda, karczma: zatrzymać się w oberży oberżysta, oberżystka informacje
 • Co znaczy Ondyna Od czego zależy ż) w mit. nordyckiej duch, boginka wód, zwabiająca młodych mężczyzn w otchłanie wodne znaczenie
 • Co znaczy Oblig Na czym polega m) ekon. pisemne uznanie długu co znaczy
 • Co znaczy Ornamentacja Różnice szt a) całokształt motywów zdobniczych w danym dziele sztuki, stylu, b) sposób zdobienia za pomocą ornamentów; zdobnictwo krzyżówka
 • Co znaczy Omen Wady i zalety m) <łac.> fakt, zjawisko, uznawane za zapowiedź czegoś; znak, wróżba: nomen omen, zły omen co to jest
 • Co znaczy Obiekt Podobieństwa obiectus przedmiot, zjawisko, łac. obiectus coś przeciwstawionego, wystającego> 1. przedmiot, rzecz; 2. przedmiot poznania i działania słownik
 • Co znaczy Oferować Czemu składać ofertę, proponować kupno, usługi czym jest
 • Co znaczy Optować Co gorsze za czym wybierać, preferować coś lub kogoś, wybierać jakąś opcję optatywny co oznacza
 • Co znaczy Obscena Porównaj lm) <łac. obscena, od obscenus nieprzyzwoity> 1. rzeczy uznawane za nieprzyzwoite; 2. utwory o tematyce nieprzyzwoitej obsceniczny tłumaczenie
 • Co znaczy Ortopedia Porównanie med. dział medycyny, którego przedmiotem jest układ kostny człowieka, leczenie wad kręgosłupa, złamań kości itp. ortopedia, ortopedyczny przykłady
 • Co znaczy Organoleptyka Dlaczego ż) ocena jakości towarów, środków spożywczych, na podstawie wrażeń zmysłowych organoleptyczny definicja
 • Co znaczy Ortografia Jak lepiej przepisów, dotyczących pisowni w danym języku, nauka pisowni: reforma ortografii; zastosowanie tych reguł w praktyce; ustalony, ogólnie encyklopedia
 • Co znaczy Orgia Kiedy Orgia, nazwa nocnych uroczystości na cześć Bachusa, z gr. órgia obrzędy religijne> 1. święto poświęcone Dionizosowi u Greków, a Bachusowi u jak działa
 • Co znaczy Orientalny Od czego zależy charakterystyczny dla Wschodu, jego kultury i języka; wschodni; antr typ orientalny typ antropologiczny białej odmiany człowieka czy jest
 • Co znaczy Orientować Na czym polega budowany kościół apsydą) na wschód, od orient wschód, z łac. oriens (sol)> 1. pomagać w zrozumieniu czegoś; . ułatwiać rozeznanie się w pojęcie
 • Co znaczy Oniryczny Różnice przym.) dotyczący snów, mający charakter marzeń sennych: poezja oniryczna oniryzm wyjaśnienie
 • Co znaczy Opalizacja Wady i zalety ż) gra kolorów, mienienie się barwami tęczy pewnych ciał płynnych, stałych na skutek rozszczepiania światła opis
 • Co znaczy Okowita Podobieństwa ż) <łac. aqua vitae woda życia> mocna wódka informacje
 • Co znaczy Oligofrenopedagogika Czemu ż) dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się metodami nauczania i wychowywania dzieci upośledzonych umysłowo znaczenie
 • Co znaczy Ochrana Co gorsze ż) tajna policja polityczna w carskiej Rosji, zajmująca się zwalczaniem ruchów rewolucyjnych co znaczy
 • Co znaczy Okulistyka Porównaj ż) med. dział dotyczący schorzeń oka i sposobów leczenia wzroku okulista, okulistyczny krzyżówka
 • Co znaczy Obstrukcja Porównanie przeszkoda> 1. przeszkadzanie, utrudnianie toku czegoś: robić komu obstrukcje obstrukcyjna działalność; 2. med. zatwardzenie, zaparcie co to jest
 • Co znaczy Obskurny Dlaczego <łac. obscurus ciemny> brzydki, biedny, nędzny, ponury: obskurny pokój słownik
 • Co znaczy Ornat Jak lepiej m) <łac. ornatus strój> wierzchnia szata, zwykle bogato haftowana, używana przez księdza podczas mszy czym jest
 • Co znaczy Offset Kiedy płaskiego, polegająca na przenoszeniu reprodukowanego rysunku lub tekstu na płytę cynkową albo aluminiową, a z niej na papier za co oznacza
 • Co znaczy Ocean Od czego zależy mit. rzeki, opływającej całą ziemię, oraz imię jej boga; u Arystotelesa: o Oceanie Atlantyckim> 1. wielki obszar wód słonych, pokrywający tłumaczenie
 • Co znaczy Oaza Na czym polega miasto w staroż. Egipcie> 1. obszar zielony na pustyni, na którym możliwe jest życie dzięki obecności wody; 2. pot. przyjemne miejsce przykłady
 • Co znaczy Oda Różnice ż) lit. liryczny poemat o charakterze patetycznym, poświęcony wybitnej postaci, ważnemu wydarzeniu historycznemu, wielkiej idei definicja
 • Co znaczy Obducent Wady i zalety obdukcji obdukcja(ż) <łac. obductio zasłonięcie> . badanie zwłok, mające na celu ustalenie przyczyny śmierci, sekcja zwłok; 2. badanie encyklopedia
 • Co znaczy Omnibus Podobieństwa pojazd konny, będący w XVII–XIX miejskim środkiem komunikacji; 2. pot. osoba mająca dużo wiadomości z bardzo różnych dziedzin jak działa
 • Co znaczy Owacja Czemu ż) <łac. ovatio> głośne manifestowanie entuzjazmu wobec kogoś lub czegoś, okrzyki podziwu dla kogoś lub czegoś owacyjny: owacyjne oklaski czy jest
 • Co znaczy Onanizm Co gorsze biblijna> dotykanie własnych miejsc erogennych w celu osiągnięcia rozkoszy seksualnej bez partnera onanista, onanizować się pojęcie
 • Co znaczy Okazyjny Porównaj przym.) przygodny, przypadkowy; stanowiący (dobrą) okazję wyjaśnienie
 • Co znaczy Oferta Porównanie propozycja zawarcia umowy, ustalająca warunki transakcji: oferta sprzedaży oferent, oferować, ofertówka; 2. asortyment towarów w sklepie opis
 • Co znaczy Ordynarny Dlaczego przym.) 1. prostacki, wulgarny, grubiański ordynus; 2. pospolity, tandetny: ordynarne kłamstwo informacje
 • Co znaczy Ogamiczny Jak lepiej ogam, litera alfabetu ogamicznego> pismo ogamiczne celtyckie pismo alfabetyczne, odkryte w inskrypcjach, przeważnie nagrobnych, głównie z znaczenie
 • Co znaczy Optymalizacja Kiedy optymalnych rezultatów w jakiejś dziedzinie; 2. ekon. poszukiwanie za pomocą metod matematycznych najlepszego rozwiązania danego co znaczy
 • Co znaczy Orientacja Od czego zależy świadomość tego, gdzie, w jakim miejscu przestrzeni się jest, gdzie znajduje się określona strona świata: orientacja przestrzenna, mieć krzyżówka
 • Co znaczy Okcydentalny Na czym polega przym.) mający związek z Zachodem Okcydent, okcydentalista, okcydentalizm co to jest
 • Co znaczy Oponent Różnice m) osoba, która ma inne zdanie w dyskusji oponować słownik
 • Co znaczy Organoleptyczny Wady i zalety przym.) dokonany za pomocą zmysłów (a nie laboratoryjnie czym jest
 • Co znaczy Ornitochoria Podobieństwa osobno, oddzielnie; z dala> rozsiewanie nasion i zarodników roślin za pośrednictwem ptaków, przez przenoszenie ich na powierzchni piór lub co oznacza
 • Co znaczy Optimum Czemu n; odm lm) <łac. najlepsze> zespół najlepszych, najbardziej sprzyjających czemuś warunków optymalizacja, optymalizować, optymalny tłumaczenie
 • Co znaczy Opresja Co gorsze ż) <łac. oppressio> trudne położenie: być w opresji, popaść w opresję przykłady
 • Co znaczy Opal Porównaj kamień o pięknych, zmieniających się kolorach, charakteryzujący się grą barw, używany w jubilerstwie opalizacja, opalizować, opalizujący definicja
 • Co znaczy Ortodoksja Porównanie ż) ścisłe przestrzeganie zasad jakiejś doktryny, ideologii, prawd i kanonów jakiejś wiary ortodoks, ortodoksyjny encyklopedia
 • Co znaczy Orgazm Dlaczego m) moment największej rozkoszy erotycznej jak działa
 • Co znaczy Ombro Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z deszczem, wodą deszczową: ombrometr czy jest
 • Co znaczy Opozycja Kiedy 1. przeciwstawianie się czemuś lub komuś, indywidualnie lub zbiorowo, w sposób zorganizowany, przeciwdziałanie czemuś lub komuś, protest pojęcie
 • Co znaczy Orient Od czego zależy m) <łac. oriens wschód> Wschód, kraje wschodnie orientalia, orientalista, orientalistyka, orientalizacja, orientalizm, orientalny wyjaśnienie
 • Co znaczy Obiektywizować Na czym polega czynić coś obiektywnym, ujmować coś obiektywnie opis
 • Co znaczy Opiniować Różnice wydawać opinię, wypowiadać swój sąd o kimś, o czymś; orzekać informacje
 • Co znaczy Obskurantyzm Wady i zalety m) wrogość wobec postępu cywilizacyjnego, zacofanie, wstecznictwo obskurancki, obskurant znaczenie
 • Co znaczy Okupować Podobieństwa zajmuję, biorę w posiadanie> 1. zajmować terytorium obcego państwa; 2. zająć, brać, wziąć coś w czasowe posiadanie co znaczy
 • Co znaczy Order Czemu honorowe, przyznawane przez państwo za wybitne osiągnięcia, zasługi w służbie państwowej, cywilnej lub wojskowej, mające postać ozdobnej krzyżówka
 • Co znaczy Optymista Co gorsze m) człowiek pełen optymizmu, mający optymistyczny pogląd na świat co to jest
 • Co znaczy Ornito Porównaj pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ptakami, ptactwem: ornitologia słownik
 • Co znaczy Organ Porównanie órganon narzędzie> 1. część ciała ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego, o określonej budowie i funkcjach; narząd: organ węchu organicyzm czym jest
 • Co znaczy Okazja Dlaczego sprzyjająca, która zdarza się we właściwym czasie, sposobność: skorzystać z okazji; . okoliczność dająca powód do czegoś; okoliczność co oznacza
 • Co znaczy Orda Jak lepiej ż) obóz wojsk tatarskich tłumaczenie
 • Co znaczy Obligować Kiedy zobowiązywać, zmuszać do wykonania czegoś, nakładać na kogoś dług wdzięczności obligowany, zobligowany: będę zobligowany za co przykłady
 • Co znaczy Opuncja Od czego zależy starożytne miasto w Lokrydzie> bot. Opuntia, roślina z rodziny kaktusowatych (Cactaceae), o zielonych, soczystych pędach, występująca w definicja
 • Co znaczy Opalizować Na czym polega mienić się kolorami tęczy encyklopedia
 • Co znaczy Origami Różnice wykonywania misternych składanek z papieru, przedstawiających ptaki, motyle, kwiaty itp.; składanka papierowa jak działa
 • Co znaczy Onim Wady i zalety ostatni człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: nazwa, imię, wyraz: akronim, antroponim czy jest
 • Co znaczy Obiit Podobieństwa ndm) <łac.> „zmarł”, napis na nagrobkach pojęcie
 • Co znaczy Ochra Czemu kolor brunatny przechodzący w żółty lub czerwony; 2. glinka o zabarwieniu żółtym lub brunatnym, służąca do wyrobu farb wyjaśnienie
 • Co znaczy Outré Co gorsze ekstrawagancki, przesadny, niestosujący się do przyjętych konwencji, zwyczajów, norm, obyczajów opis
 • Co znaczy Osteo Porównaj pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kością, kośćcem, tkanką kostną: osteologia informacje
 • Co znaczy Onomastyka Porównanie imieniem> dział językoznawstwa badający nazwy geograficzne i osobowe; nazewnictwo onomasta, onomastyczny, onomastykon znaczenie
 • Co znaczy Obiektywny Dlaczego objektiv, fr. objectif> 1. bezstronny, rzeczowy, wolny od uprzedzeń: obiektywny obserwator, obiektywna wypowiedź obiektywizacja co znaczy
 • Co znaczy Odont Jak lepiej ostatni człon wyrazów złożonych, będących nazwami zwierząt paleontologicznych z charakterystycznym uzębieniem: mastodont krzyżówka
 • Co znaczy Obiektywizm Kiedy myślowa, która polega na usiłowaniu wyeliminowania z ocen wszelkich elementów subiektywnych, bezstronność; 2. filoz. doktryna, która uznaje co to jest
 • Co znaczy Oscylacja Od czego zależy kołysanie> 1. chwianie się, wahanie, zastanawianie się w wyborze między dwiema możliwościami, skłanianie się raz ku jednej, raz ku innej słownik
 • Co znaczy Oracja Na czym polega ż) <łac. oratio> 1. dawn. ozdobna, kwiecista mowa, uroczyste przemówienie; 2. żart. długie, napuszone, patetyczne przemówienie czym jest
 • Co znaczy Oryginał Różnice łac. originalis pierwotny> 1. dokument, dzieło sztuki niebędące kopią, przeróbką itp.; pierwowzór, autentyk; 2. człowiek oryginalny co oznacza
 • Co znaczy Oratorium Wady i zalety muz. monumentalny utwór wokalno-instrumentalny, złożony z recytatywów, arii, duetów oraz fragmentów chóralnych i orkiestrowych, o tematyce tłumaczenie
 • Co znaczy Ordynacja Podobieństwa zbiór przepisów, zarządzeń prawnych z jakiejś dziedziny: ordynacja wyborcza ordynacyjny; 2. dawn. majątek rodowy, który był dziedziczony przykłady
 • Co znaczy Ortodoksyjny Czemu przym.) . trzymający się ściśle wyznawanych zasad, zwłaszcza religijnych; prawowierny; . rzad. prawosławny definicja
 • Co znaczy Opera Co gorsze utwór dramatyczny, wystawiany w teatrze z akompaniamentem muzyki, w którym wszystkie wypowiedzi postaci są śpiewane (recytatyw, aria encyklopedia
 • Co znaczy Obserwacja Porównaj się czemuś lub komuś, dokonywanie systematycznych spostrzeżeń w celu dostarczania materiału do badań naukowych; obserwowanie; 2. med jak działa
 • Co znaczy Obsesjonista Porównanie m) ten, kto ma obsesje na jakimś tle, kto ulega obsesjom czy jest
 • Co znaczy Ober Dlaczego m) przest. zwrot kierowany do kelnera pojęcie
 • Co znaczy Otomana Jak lepiej ż) niska kanapa z bocznymi wałkami zamiast poręczy i z miękkim oparciem wyjaśnienie
 • Co znaczy Obelisk Kiedy od obelós rożen, ostrosłup> 1. czworoboczny monolit w formie igły, na którego wierzchołku znajduje się mała piramida; rodzaj pomnika; 2. w opis
 • Co znaczy Oksymoron Od czego zależy ros głupi> lit. metaforyczne połączenie wyrazów o przeciwstawnym, wykluczającym się znaczeniu, np. gorzkie szczęście informacje
 • Co znaczy Odyseja Na czym polega epiczny Homera, przedstawiający końcowy etap dziesięcioletniej tułaczki Odyseusza wracającego spod Troi do rodzinnej Itaki> . długa podróż znaczenie
 • Co znaczy Oscylować Różnice 1. wahać się; 2. drgać, kołysać się, falować co znaczy
 • Co znaczy Otello Wady i zalety m) chorobliwie zazdrosny mąż krzyżówka
 • Co znaczy Ordynariusz Podobieństwa w szeregu> 1. rel zwierzchnik kościelny, posiadający na określonym obszarze jurysdykcję kościelną, zwykle biskup zarządzający diecezją; 2 co to jest
 • Co znaczy Odium Czemu n; odm. w lm) <łac.> poczucie, że coś jest obrzydliwe etycznie, niechęć, niesmak, odraza, wstręt: spadło na niego całe odium słownik
 • Co znaczy Owulacja Co gorsze ż) biol. jajeczkowanie, okresowe wydalanie komórki jajowej, gotowej do zapłodnienia czym jest
 • Co znaczy Oranżada Porównaj musujący, sporządzany z wody z cukrem i sokiem owocowym lub z dodatkiem sztucznych smakowych środków barwiących co oznacza
 • Co znaczy Offbeat Porównanie muz. w rytmice jazzowej akcentowanie słabych części taktu tłumaczenie
 • Co znaczy Obsesja Dlaczego osaczenie> 1. myśl nieustannie powracająca: mieć obsesję klęski; 2. uraz na jakimś tle; 3. psych. zaburzenie polegające na myślach i przykłady
 • Co znaczy Orkan Jak lepiej huracán, z karaib.> 1. cyklon tropikalny, powstający w określonych obszarach Oceanu Indyjskiego; 2. pot. silny wiatr o sile 12 stopni w definicja
 • Co znaczy Oksytoniczny Kiedy przym.) jęz. akcent oksytoniczny akcent na ostatniej sylabie encyklopedia
 • Co znaczy Organo Od czego zależy wskazujący na ich związek znaczeniowy z narządami, organami człowieka, zwierzęcia, rośliny: organogeneza jak działa
 • Co znaczy Orszak Na czym polega m) grono ludzi uroczyście towarzyszących komuś, asysta, świta: orszak pogrzebowy, iść (znajdować się) w orszaku czy jest
 • Co znaczy Ordynator Różnice m) <łac. ordinator> lekarz kierujący oddziałem szpitala pojęcie
 • Co znaczy Opozycjonista Wady i zalety m) . członek opozycji politycznej; 2. osoba przeciwstawiająca się komuś lub czemuś wyjaśnienie
 • Co znaczy Oligofrenia Podobieństwa upośledzenie umysłowe wskutek niedorozwoju lub uszkodzenia we wczesnym dzieciństwie tkanki mózgowej; niedorozwój umysłowy opis
 • Co znaczy Obligo Czemu n) 1. hand. suma długu, zobowiązań wekslowych; 2. poręczenie, zobowiązanie informacje
 • Co znaczy Olimpiada Co gorsze dzielący dwa następujące po sobie starogreckie igrzyska sportowe, będący jednostką czasu w starożytnej Grecji; 2. międzynarodowe zawody znaczenie
 • Co znaczy Onkologia Porównaj ż) dział medycyny, nauka o nowotworach i metodach ich leczenia co znaczy
 • Co znaczy Obcesowy Porównanie p.-łac. kośc. (daemone) obsessus> natarczywy, bezceremonialny, bezczelny: obcesowe zachowanie obcesowo, obcesowość krzyżówka
 • Co znaczy Oficjum Dlaczego urząd> 1. rel. a) w Kościele kat. urząd kościelny; także obowiązki wchodzące w zakres tego urzędu, b) w Kościele kat. i Kościołach co to jest
 • Co znaczy Operetka Jak lepiej charakterze rozrywkowym, mający wesoły i lekki temat, w którym lekka muzyka towarzyszy partiom śpiewanym; przedstawienie operetkowe; 2 słownik
 • Co znaczy Opiofagia Kiedy ż) nałóg zażywania opium czym jest
 • Co znaczy Odiosa Od czego zależy lm) <łac. odiosum coś nienawistnego> rzeczy wywołujące wstręt co oznacza
 • Co znaczy Ogar Na czym polega m) pies myśliwski maści podpalanej tłumaczenie
 • Co znaczy Ondulacja Różnice a) zabieg fryzjerski, polegający na skręceniu włosów, b) fryzura po tym zabiegu: amerykańska, parowa, trwała ondulacja, naturalna przykłady
 • Co znaczy Ochlokracja Wady i zalety kraté? władam> władza tłumu; sytuacja, gdy legalna władza jest słaba i ulega żądaniom tłumu ochlokrata, ochlokratyczny definicja
 • Co znaczy Obsceniczny Podobieństwa przym.) nieprzyzwoity, sprośny encyklopedia
 • Co znaczy Organizacja Czemu zjednoczonych wspólnym celem, programem, wspólnymi poglądami, zadaniami; stowarzyszenie, ugrupowanie: organizacja młodzieżowa, polityczna jak działa
 • Co znaczy Omlet Co gorsze m) potrawa z ubitych jaj, ewentualnie z różnymi dodatkami, smażona na specjalnej patelni czy jest
 • Co znaczy Oftalmo Porównaj pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z okiem, gałką oczną: oftalmologia pojęcie
 • Co znaczy Owalny Porównanie kształt linii zamkniętej i wydłużonej, podobnej do kształtu jajka lub elipsy: stół owalny owal: owal twarzy wyjaśnienie
 • Co znaczy Ontologia Dlaczego lógos nauka> filoz. nauka o bytach, ich naturze, sposobach istnienia i możliwościach ich poznawania (status) ontologiczny, ontyczny opis
 • Co znaczy Onto Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z bytem, istnieniem, także organizmem, istotą żywą: ontologia informacje
 • Co znaczy Organizer Kiedy m) kalendarz z notatnikiem, zwykle elektronicznym znaczenie
 • Co znaczy Oliwa Od czego zależy płynny tłuszcz koloru jasnożółtego, wytłaczany z oliwek, czyli owoców drzewa oliwkowego, używany w kuchni oliwkowy, oliwny; 2. olej co znaczy
 • Co znaczy Okay Na czym polega Ameryce skrótu OK (all correct), umieszczanego na dokumentach na znak akceptacji, potwierdzenia> wszystko w porządku, dobrze, zgoda krzyżówka
 • Co znaczy Obligacja Różnice zobowiązanie> 1. ekon. papier wartościowy, wyemitowany przez państwo lub zbiorowość społeczną, dający posiadaczowi prawo do stałego, z góry co to jest
 • Co znaczy Obłomowszczyzna Wady i zalety tytułowy bohater powieści I. Gonczarowa> próżniaczy tryb życia, bezczynność, gnuśność, marzenie o niebieskich migdałach słownik
 • Co znaczy Broadway Off Podobieństwa nowojorskie teatry niekomercyjne o ambitnym repertuarze czym jest
 • Co znaczy Obiekcje Czemu ż; lm) wątpliwość, zastrzeżenie: mieć obiekcje, przedstawić, zgłosić obiekcje co oznacza
 • Co znaczy Obskurant Co gorsze m) człowiek zacofany, przeciwnik oświaty i postępu tłumaczenie
 • Co znaczy Obi Porównaj m) japoński pas, zwykle jedwabny, przepasujący kimono przykłady
 • Co znaczy Oponować Porównanie przeciwstawiać swoje zdanie innemu, być odmiennego zdania; przeczyć definicja
 • Co znaczy Onychofagia Dlaczego ż) med. chorobliwe obgryzanie paznokci, u dzieci i młodzieży, zwykle na tle nerwowym encyklopedia
 • Co znaczy Ornament Jak lepiej dodany, który służy dekoracji, ozdobie; motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze, sztukach plastycznych, w jak działa
 • Co znaczy Organdyna Kiedy ż) cienka, sztywna przezroczysta tkanina z bawełny, zwykle biała lub w barwach pastelowych czy jest
 • Co znaczy Orbita Od czego zależy ruchu ciał niebieskich; droga, po której pod wpływem wzajemnego przyciągania jedno ciało porusza się względem innego orbitalny, orbitowanie pojęcie
 • Co znaczy Oranżeria Na czym polega ż) cieplarnia, w której hoduje się lub przechowuje rośliny egzotyczne lubiące ciepło; pomarańczarnia wyjaśnienie
 • Co znaczy Omnipotencja Różnice ż) <łac. omnipotentia> wszechwładza, sprawowanie niczym nieograniczonej władzy omnipotentny opis
 • Co znaczy Oligo Wady i zalety wyrazów złożonych, mający znaczenie: mały, niewielki, niewiele, brak, niedobór, niedomoga, niedorozwój: oligofrenia informacje
 • Co znaczy Operatywny Podobieństwa przym.) zdolny do skutecznego działania, działający skutecznie, energicznie operatywność, operatywnie znaczenie
 • Co znaczy Optymalny Czemu przym.) najlepszy, najkorzystniejszy, najbardziej sprzyjający czemuś co znaczy
 • Co znaczy Opium Co gorsze działaniu narkotycznym, uzyskiwany z niedojrzałych makówek maku lekarskiego, w odpowiednich dawkach stosowany w farmakologii i medycynie krzyżówka
 • Co znaczy Olimp Porównaj m) 1. siedziba głównych bóstw greckich; 2. grupa uznanych artystów co to jest
 • Co znaczy Obligatoryjny Porównanie <łac.> konieczny, należny: warunek obligatoryjny słownik
 • Co znaczy Omega Dlaczego dwudziestej czwartej i ostatniej litery alfabetu greckiego ?, ?, która odpowiada długiemu o: być alfą i omegą czego czym jest
 • Co znaczy Oficjel Jak lepiej m) pot. osoba występująca oficjalnie, przedstawiciel władzy, urzędu co oznacza
 • Co znaczy Onomastykon Kiedy m) słownik zawierający zbiór i objaśnienia nazw własnych, zwłaszcza nazwisk lub imion tłumaczenie
 • Co znaczy Onejroidalny Od czego zależy senne> med. stan onejroidalny zaburzenia przytomności, występujące w niektórych chorobach zakaźnych, niekiedy w schizofrenii przykłady
 • Co znaczy Ofsajd Na czym polega strona, drużyna> sport spalony; niedozwolone w niektórych grach, np. w piłce nożnej, podanie piłki napastnikowi, który jest tak bardzo z definicja
 • Co znaczy Ornitologia Różnice ż) dział zoologii, nauka o budowie, życiu i zwyczajach ptaków encyklopedia
 • Co znaczy Oralny Wady i zalety pisany; 2. o stosunku płciowym: polegający na drażnieniu narządów płciowych partnera wargami lub językiem jak działa
 • Co znaczy Oflag Podobieństwa m) obóz jeniecki dla oficerów w Niemczech w czasie dwóch wojen światowych czy jest
 • Co znaczy Ortodoncja Czemu ż) med. dział stomatologii, obejmujący rozpoznawanie i leczenie wad rozwojowych i nabytych zgryzu pojęcie
 • Co znaczy Oro Co gorsze złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z górami, ruchami górotwórczymi, rzeźbą powierzchni ziemi: orogeneza wyjaśnienie
 • Co znaczy Opcja Porównaj możliwości wyboru, którą się przedkłada nad inne, to, co zostało wybrane; 2. prawo, możliwość powzięcia decyzji lub dokonania wyboru opis
 • Co znaczy Outsider Porównanie 1. sport. zawodnik albo drużyna sportowa, która nie jest faworytem w zawodach, zajmuje jedno z ostatnich miejsc; 2. osoba stojąca z boku informacje
 • Co znaczy Obdżektor Dlaczego przeciwstawiać się> mężczyzna, który odmawia służby wojskowej z powodu skrupułów natury filozoficznej lub religijnej znaczenie
 • Co znaczy Ołtarz Jak lepiej miejsce składania ofiar kultowych, zwykle w postaci kamienia, płyty, wzniesienia z ziemi; 2. w chrześcijaństwie stół ofiarny, przy którym co znaczy
 • Co znaczy Okazjonalny Kiedy 1. związany z okazją, okolicznoścą, sytuacją, wywołany przez nią, dostosowany do niej; okolicznościowy; . jęz. znaczenie okazjonalne krzyżówka
 • Co znaczy Offsetowy Od czego zależy metodą offsetu, stosowany w offsecie; papier offsetowy gładki, matowy papier, biały lub barwiony, używany do druku offsetem co to jest
 • Co znaczy Oranż Na czym polega m) kolor pomarańczowy słownik
 • Co znaczy Oksy Różnice od gr. oksýs kwaśny> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z tlenem: oksymetr czym jest
 • Co znaczy Ozonować Wady i zalety chem. poddawać coś (np. wodę) działaniu ozonu w celach dezynfekcyjnych co oznacza
 • Co znaczy Ombudsman Podobieństwa m) rzecznik praw obywatelskich tłumaczenie
 • Co znaczy Oceanida Czemu ż) mit. gr. nimfa morska przykłady
 • Co znaczy Orant Co gorsze postać stojąca w pozie modlitewnej, z wzniesionymi do góry rękami, element występujący w sztuce starochrześcijańskiej i bizantyjskiej definicja
 • Co znaczy Oficyna Porównaj 1. wydawnictwo; 2. dawn. część pałacu lub budynek wolno stojący z pomieszczeniami gospodarskimi, pokojami dla służby; w budynku miejskim encyklopedia
 • Co znaczy Opryszek Porównanie m) rabuś, zbój, bandyta jak działa
 • Co znaczy Ogier Dlaczego domowego, niekastrowany i używany w celach reprodukcyjnych; 2. pot. mężczyzna o dużym temperamencie seksualnym czy jest
 • Co znaczy Oryginalność Jak lepiej samodzielność, autentyczność, nieszablonowość; 2. niezwykłość, nowość, odrębność; ekscentryczność, dziwactwo, np. w życiu codziennym pojęcie
 • Co znaczy Organizator Kiedy m) ten, kto coś organizuje, kto zajmuje się organizacją czegoś organizatorka, organizatorski wyjaśnienie
 • Co znaczy Okaryna Od czego zależy ż) mały instrument muzyczny, ludowy, dęty, z gliny lub porcelany opis
 • Co znaczy Ostentacja Na czym polega ostentatio> robienie czegoś na pokaz, w celu zwrócenia na siebie uwagi: zrobić coś z ostentacją ostentacyjny: ostentacyjne zachowanie informacje
 • Co znaczy Onkos Różnice m) wysoka peruka używana przez aktorów staroż. teatru greckiego znaczenie
 • Co znaczy Odór Wady i zalety m) <łac. odor zapach> brzydki, nieprzyjemny zapach, smród: czuć odór co znaczy
 • Co znaczy Optyk Podobieństwa m) 1. specjalista w dziedzinie optyki; 2. pot. sprzedawca przyrządów optycznych lub ten, kto dostarcza okulary krzyżówka
 • Co znaczy Oblacja Czemu ż) daw. złożenie ofiary; także ofiara, dar co to jest
 • Co znaczy Okultyzm Co gorsze z łac. occultus, od occulo zakrywam> teoria o charakterze mniej lub bardziej ezoterycznym, uznająca istnienie w przyrodzie tajemnych sił słownik
 • Co znaczy Art Op Porównaj kierunek sztuki abstrakcyjnej, który narodził się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 60. XX w.; jego istotą są poszukiwania czym jest
 • Co znaczy Oficjalny Porównanie łac. officialis urzędowy> 1. ogłoszony, podany do wiadomości w trybie urzędowym, urzędowy, formalny; reprezentujący urząd co oznacza
 • Co znaczy Oligarchia Dlaczego polityczny, w którym władzę sprawuje niewielka liczba ludzi lub rodzin bogatych: oligarchia magnacka, finansowa; 2. najbogatsi ludzie lub tłumaczenie
 • Co znaczy Ostracyzm Jak lepiej skorupka> 1. pot. bojkot towarzyski, czasowe lub definitywne wykluczenie kogoś z grupy; 2. w starożytnych Atenach procedura czasowego przykłady
 • Co znaczy Oktagon Kiedy m) figura, przedmiot o ośmiu kątach oktagonalny definicja
 • Co znaczy Open Od czego zależy lotniczy bez daty, do realizacji w dowolnym terminie; 3. sport zawody, wyścigi open zawody, wyścigi sportowe, w których biorą udział encyklopedia
 • Co znaczy Oleo Na czym polega wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z olejem, oliwą, kwasem oleinowym: oleodruk, oleożywica jak działa
 • Co znaczy Odeon Różnice antycznych greckich i rzymskich okrągły teatr pod dachem, poświęcony muzyce i śpiewowi; 2. typ orkiestry rozrywkowej, składającej się z czy jest
 • Co znaczy Ochmistrzyni Wady i zalety ż) kobieta sprawująca nadzór nad służbą żeńską na dworze królewskim lub magnackim; przest. gospodyni, klucznica pojęcie
 • Co znaczy Osteoporoza Podobieństwa ż) med. rzeszotowienie kości; schorzenie kości objawiające się m.in. skłonnością do częstych złamań wyjaśnienie
 • Co znaczy Ochmistrz Czemu m) w dawnej Polsce urzędnik zarządzający dworem panującego lub magnata, często też opiekun dzieci na dworze ochmistrzyni opis
 • Co znaczy Optant Co gorsze m) osoba uprawniona do wyboru obywatelstwa, korzystająca z prawa opcji informacje
 • Co znaczy Ofiolatria Porównaj ż) oddawanie czci wężom, kult węży znaczenie
 • Co znaczy Oksytocyna Porównanie wytwarzany w przysadce mózgowej, powoduje skurcze mięśni gładkich pęcherza moczowego, jelit, macicy, skurcze przewodów gruczołów mlecznych co znaczy
 • Co znaczy Oportunista Dlaczego m) człowiek bez stałych zasad, naginający się do okoliczności dla osiągnięcia osobistych korzyści krzyżówka
 • Co znaczy Onomatopeja Jak lepiej ż) wyraz lub zespół wyrazów, których dźwięk naśladuje dźwięki naturalne; wyraz dźwiękonaśladowczy co to jest
 • Co znaczy Oready Kiedy ż; lm) mit. gr. nimfy gór słownik
 • Co znaczy Ofensywa Od czego zależy uderzam> 1. atak: ofensywa posuwała się naprzód, trwa ofensywa wojsk; 2. sport zawodnicy, którzy mają przeprowadzać częste akcje wobec czym jest
 • Co znaczy Obiektywizacja Na czym polega ż) nadanie cech obiektywnych, uczynienie czegoś obiektywnym co oznacza
 • Co znaczy Organogeneza Różnice geneza, gr. génesis pochodzenie> biol. tworzenie się i rozwój narządów u człowieka i zwierząt wielokomórkowych, zapoczątkowane we wczesnym tłumaczenie
 • Co znaczy Oryginalny Wady i zalety będący dziełem danego autora: oryginalny rysunek, kopia oryginalnego aktu; autentyczny, niebędący naśladownictwem; 2. tworzący przykłady
 • Co znaczy Onko Podobieństwa pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z rakiem, nowotworem: onkologia definicja
 • Co znaczy Oscar Czemu amerykańskiego hodowcy pszenicy i owoców, Pierce’a> doroczna, amerykańska nagroda filmowa, przyznawana w Los Angeles encyklopedia
 • Co znaczy Odorant Co gorsze dodawana do bezwonnego paliwa gazowego dla nadania mu charakterystycznego zapachu, głównie ze względów bezpieczeństwa jak działa
 • Co znaczy Oportunizm Porównaj odpowiedni, z łac. opportunus> postawa polegająca na wykorzystywaniu sprzyjających okoliczności dla własnych korzyści przez osobę bez czy jest
 • Co znaczy Optyka Porównanie optik nauka o zjawiskach wzrokowych> . pot. sposób widzenia jakiejś sprawy, sposób patrzenia na coś; 2. dział fizyki, którego przedmiotem pojęcie
 • Co znaczy Obediencja Dlaczego oboedire być posłusznym, słuchać> 1. w Kościele kat. a) przysięga posłuszeństwa, do jakiego zobowiązani są wierni, b) duchowa władza nad wyjaśnienie
 • Co znaczy Optymizm Jak lepiej dyspozycja umysłu, polegająca na dostrzeganiu tylko dobrych stron życia, patrzenie na świat przez „różowe okulary”; 2. system filozoficzny opis
 • Co znaczy Opłatek Kiedy od łac. (hostia) oblata> 1. cienki płatek ciasta pszennego, spożywany tradycyjnie podczas wieczerzy wigilijnej przy składaniu życzeń; 2 informacje
 • Co znaczy Oligocen Od czego zależy m) geol. trzecia epoka starszego trzeciorzędu, trwająca od około 38 do 22,5 miliona lat temu znaczenie
 • Co znaczy Obserwować Na czym polega <łac. observo> 1. dokonywać obserwacji, przyglądać się czemuś lub komuś uważnie; badać, śledzić; 2. uważać, dostrzegać, stwierdzać co znaczy
 • Co znaczy Optymalizować Różnice dokonywać optymalizacji krzyżówka

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Optymalizować co znaczy obserwować krzyżówka oligocen co to jest opłatek słownik optymizm czym jest obediencja co oznacza optyka tłumaczenie oportunizm. słownik.

Co to jest Orto- co znaczy oldboy krzyżówka ogi co to jest okupacja słownik znaczenie.