Onim, Odont, Ozonować, Ozon, Owulacja, Owerlok, Owalny, Owacja, Outsider, Outré, Otomana, Otello.
onim odont ozonować ozon co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na O

 • Co znaczy Ogier Co to jest domowego, niekastrowany i używany w celach reprodukcyjnych; 2. pot. mężczyzna o dużym temperamencie seksualnym
 • Co znaczy Okaryna Co to jest ż) mały instrument muzyczny, ludowy, dęty, z gliny lub porcelany
 • Co znaczy Ogi Co to jest wykonany z papieru, bambusa, rzadziej z jedwabiu i kości, często zdobiony malowidłami lub tekstami poetyckimi, uważany za symbol szczęścia
 • Co znaczy Oaza Co to jest miasto w staroż. Egipcie> 1. obszar zielony na pustyni, na którym możliwe jest życie dzięki obecności wody; 2. pot. przyjemne miejsce
 • Co znaczy Obcesowy Co to jest p.-łac. kośc. (daemone) obsessus> natarczywy, bezceremonialny, bezczelny: obcesowe zachowanie obcesowo, obcesowość
 • Co znaczy Obducent Co to jest obdukcji obdukcja(ż) <łac. obductio zasłonięcie> . badanie zwłok, mające na celu ustalenie przyczyny śmierci, sekcja zwłok; 2. badanie
 • Co znaczy Obdżektor Co to jest przeciwstawiać się> mężczyzna, który odmawia służby wojskowej z powodu skrupułów natury filozoficznej lub religijnej
 • Co znaczy Obediencja Co to jest oboedire być posłusznym, słuchać> 1. w Kościele kat. a) przysięga posłuszeństwa, do jakiego zobowiązani są wierni, b) duchowa władza nad
 • Co znaczy Obelisk Co to jest od obelós rożen, ostrosłup> 1. czworoboczny monolit w formie igły, na którego wierzchołku znajduje się mała piramida; rodzaj pomnika; 2. w
 • Co znaczy Ober Co to jest m) przest. zwrot kierowany do kelnera
 • Co znaczy Oberża Co to jest przest gospoda, karczma: zatrzymać się w oberży oberżysta, oberżystka
 • Co znaczy Obi Co to jest m) japoński pas, zwykle jedwabny, przepasujący kimono
 • Co znaczy Obiekcje Co to jest ż; lm) wątpliwość, zastrzeżenie: mieć obiekcje, przedstawić, zgłosić obiekcje
 • Co znaczy Obiekt Co to jest obiectus przedmiot, zjawisko, łac. obiectus coś przeciwstawionego, wystającego> 1. przedmiot, rzecz; 2. przedmiot poznania i działania
 • Co znaczy Obiektywizacja Co to jest ż) nadanie cech obiektywnych, uczynienie czegoś obiektywnym
 • Co znaczy Obiektywizm Co to jest myślowa, która polega na usiłowaniu wyeliminowania z ocen wszelkich elementów subiektywnych, bezstronność; 2. filoz. doktryna, która uznaje
 • Co znaczy Obiektywizować Co to jest czynić coś obiektywnym, ujmować coś obiektywnie
 • Co znaczy Obiektywny Co to jest objektiv, fr. objectif> 1. bezstronny, rzeczowy, wolny od uprzedzeń: obiektywny obserwator, obiektywna wypowiedź obiektywizacja
 • Co znaczy Obiit Co to jest ndm) <łac.> „zmarł”, napis na nagrobkach
 • Co znaczy Oblacja Co to jest ż) daw. złożenie ofiary; także ofiara, dar
 • Co znaczy Oblig Co to jest m) ekon. pisemne uznanie długu
 • Co znaczy Obligacja Co to jest zobowiązanie> 1. ekon. papier wartościowy, wyemitowany przez państwo lub zbiorowość społeczną, dający posiadaczowi prawo do stałego, z góry
 • Co znaczy Obligatoryjny Co to jest <łac.> konieczny, należny: warunek obligatoryjny
 • Co znaczy Obligo Co to jest n) 1. hand. suma długu, zobowiązań wekslowych; 2. poręczenie, zobowiązanie
 • Co znaczy Obligować Co to jest zobowiązywać, zmuszać do wykonania czegoś, nakładać na kogoś dług wdzięczności obligowany, zobligowany: będę zobligowany za co
 • Co znaczy Obłomowszczyzna Co to jest tytułowy bohater powieści I. Gonczarowa> próżniaczy tryb życia, bezczynność, gnuśność, marzenie o niebieskich migdałach
 • Co znaczy Obscena Co to jest lm) <łac. obscena, od obscenus nieprzyzwoity> 1. rzeczy uznawane za nieprzyzwoite; 2. utwory o tematyce nieprzyzwoitej obsceniczny
 • Co znaczy Obsceniczny Co to jest przym.) nieprzyzwoity, sprośny
 • Co znaczy Obserwacja Co to jest się czemuś lub komuś, dokonywanie systematycznych spostrzeżeń w celu dostarczania materiału do badań naukowych; obserwowanie; 2. med
 • Co znaczy Obserwować Co to jest <łac. observo> 1. dokonywać obserwacji, przyglądać się czemuś lub komuś uważnie; badać, śledzić; 2. uważać, dostrzegać, stwierdzać
 • Co znaczy Obsesja Co to jest osaczenie> 1. myśl nieustannie powracająca: mieć obsesję klęski; 2. uraz na jakimś tle; 3. psych. zaburzenie polegające na myślach i
 • Co znaczy Obsesjonista Co to jest m) ten, kto ma obsesje na jakimś tle, kto ulega obsesjom
 • Co znaczy Obskurant Co to jest m) człowiek zacofany, przeciwnik oświaty i postępu
 • Co znaczy Obskurantyzm Co to jest m) wrogość wobec postępu cywilizacyjnego, zacofanie, wstecznictwo obskurancki, obskurant
 • Co znaczy Obskurny Co to jest <łac. obscurus ciemny> brzydki, biedny, nędzny, ponury: obskurny pokój
 • Co znaczy Obstrukcja Co to jest przeszkoda> 1. przeszkadzanie, utrudnianie toku czegoś: robić komu obstrukcje obstrukcyjna działalność; 2. med. zatwardzenie, zaparcie
 • Co znaczy Obwoluta Co to jest papierowa lub plastykowa okładka książki, chroniąca przed zniszczeniem, wykorzystywana do celów reklamowych
 • Co znaczy Organdyna Co to jest ż) cienka, sztywna przezroczysta tkanina z bawełny, zwykle biała lub w barwach pastelowych
 • Co znaczy Ocean Co to jest mit. rzeki, opływającej całą ziemię, oraz imię jej boga; u Arystotelesa: o Oceanie Atlantyckim> 1. wielki obszar wód słonych, pokrywający
 • Co znaczy Oceanida Co to jest ż) mit. gr. nimfa morska
 • Co znaczy Ochlokracja Co to jest kraté? władam> władza tłumu; sytuacja, gdy legalna władza jest słaba i ulega żądaniom tłumu ochlokrata, ochlokratyczny
 • Co znaczy Ochmistrz Co to jest m) w dawnej Polsce urzędnik zarządzający dworem panującego lub magnata, często też opiekun dzieci na dworze ochmistrzyni
 • Co znaczy Ochmistrzyni Co to jest ż) kobieta sprawująca nadzór nad służbą żeńską na dworze królewskim lub magnackim; przest. gospodyni, klucznica
 • Co znaczy Ochra Co to jest kolor brunatny przechodzący w żółty lub czerwony; 2. glinka o zabarwieniu żółtym lub brunatnym, służąca do wyrobu farb
 • Co znaczy Ochrana Co to jest ż) tajna policja polityczna w carskiej Rosji, zajmująca się zwalczaniem ruchów rewolucyjnych
 • Co znaczy Oda Co to jest ż) lit. liryczny poemat o charakterze patetycznym, poświęcony wybitnej postaci, ważnemu wydarzeniu historycznemu, wielkiej idei
 • Co znaczy Odaliska Co to jest ż) 1. niewolnica w służbie żony sułtana; 2. pot. kobieta należąca do haremu
 • Co znaczy Odeon Co to jest antycznych greckich i rzymskich okrągły teatr pod dachem, poświęcony muzyce i śpiewowi; 2. typ orkiestry rozrywkowej, składającej się z
 • Co znaczy Odiosa Co to jest lm) <łac. odiosum coś nienawistnego> rzeczy wywołujące wstręt
 • Co znaczy Odium Co to jest n; odm. w lm) <łac.> poczucie, że coś jest obrzydliwe etycznie, niechęć, niesmak, odraza, wstręt: spadło na niego całe odium
 • Co znaczy Odorant Co to jest dodawana do bezwonnego paliwa gazowego dla nadania mu charakterystycznego zapachu, głównie ze względów bezpieczeństwa
 • Co znaczy Odór Co to jest m) <łac. odor zapach> brzydki, nieprzyjemny zapach, smród: czuć odór
 • Co znaczy Odyseja Co to jest epiczny Homera, przedstawiający końcowy etap dziesięcioletniej tułaczki Odyseusza wracającego spod Troi do rodzinnej Itaki> . długa podróż
 • Co znaczy Ofensywa Co to jest uderzam> 1. atak: ofensywa posuwała się naprzód, trwa ofensywa wojsk; 2. sport zawodnicy, którzy mają przeprowadzać częste akcje wobec
 • Co znaczy Oferować Co to jest składać ofertę, proponować kupno, usługi
 • Co znaczy Oferta Co to jest propozycja zawarcia umowy, ustalająca warunki transakcji: oferta sprzedaży oferent, oferować, ofertówka; 2. asortyment towarów w sklepie
 • Co znaczy Broadway Off Co to jest nowojorskie teatry niekomercyjne o ambitnym repertuarze
 • Co znaczy Offbeat Co to jest muz. w rytmice jazzowej akcentowanie słabych części taktu
 • Co znaczy Offset Co to jest płaskiego, polegająca na przenoszeniu reprodukowanego rysunku lub tekstu na płytę cynkową albo aluminiową, a z niej na papier za
 • Co znaczy Offsetowy Co to jest metodą offsetu, stosowany w offsecie; papier offsetowy gładki, matowy papier, biały lub barwiony, używany do druku offsetem
 • Co znaczy Oleo Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z olejem, oliwą, kwasem oleinowym: oleodruk, oleożywica
 • Co znaczy Ofiara Co to jest śr.-w.-niem. Opfer(e), z łac. opera> 1. darowanie, to, co się komuś daje, ofiarowuje; dar; 2. poświęcenie, oddanie dla kogoś lub ze względu
 • Co znaczy Oficjalny Co to jest łac. officialis urzędowy> 1. ogłoszony, podany do wiadomości w trybie urzędowym, urzędowy, formalny; reprezentujący urząd
 • Co znaczy Oficjel Co to jest m) pot. osoba występująca oficjalnie, przedstawiciel władzy, urzędu
 • Co znaczy Oficjum Co to jest urząd> 1. rel. a) w Kościele kat. urząd kościelny; także obowiązki wchodzące w zakres tego urzędu, b) w Kościele kat. i Kościołach
 • Co znaczy Oficyna Co to jest 1. wydawnictwo; 2. dawn. część pałacu lub budynek wolno stojący z pomieszczeniami gospodarskimi, pokojami dla służby; w budynku miejskim
 • Co znaczy Ofio Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z wężami: ofiolatria
 • Co znaczy Ofiolatria Co to jest ż) oddawanie czci wężom, kult węży
 • Co znaczy Oflag Co to jest m) obóz jeniecki dla oficerów w Niemczech w czasie dwóch wojen światowych
 • Co znaczy Ofsajd Co to jest strona, drużyna> sport spalony; niedozwolone w niektórych grach, np. w piłce nożnej, podanie piłki napastnikowi, który jest tak bardzo z
 • Co znaczy Oftalmo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z okiem, gałką oczną: oftalmologia
 • Co znaczy Ogamiczny Co to jest ogam, litera alfabetu ogamicznego> pismo ogamiczne celtyckie pismo alfabetyczne, odkryte w inskrypcjach, przeważnie nagrobnych, głównie z
 • Co znaczy Ogar Co to jest m) pies myśliwski maści podpalanej
 • Co znaczy Okay Co to jest Ameryce skrótu OK (all correct), umieszczanego na dokumentach na znak akceptacji, potwierdzenia> wszystko w porządku, dobrze, zgoda
 • Co znaczy Okazja Co to jest sprzyjająca, która zdarza się we właściwym czasie, sposobność: skorzystać z okazji; . okoliczność dająca powód do czegoś; okoliczność
 • Co znaczy Okazjonalny Co to jest 1. związany z okazją, okolicznoścą, sytuacją, wywołany przez nią, dostosowany do niej; okolicznościowy; . jęz. znaczenie okazjonalne
 • Co znaczy Okazyjny Co to jest przym.) przygodny, przypadkowy; stanowiący (dobrą) okazję
 • Co znaczy Okcydentalny Co to jest przym.) mający związek z Zachodem Okcydent, okcydentalista, okcydentalizm
 • Co znaczy Okowita Co to jest ż) <łac. aqua vitae woda życia> mocna wódka
 • Co znaczy Oksy Co to jest od gr. oksýs kwaśny> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z tlenem: oksymetr
 • Co znaczy Oksymoron Co to jest ros głupi> lit. metaforyczne połączenie wyrazów o przeciwstawnym, wykluczającym się znaczeniu, np. gorzkie szczęście
 • Co znaczy Oksytocyna Co to jest wytwarzany w przysadce mózgowej, powoduje skurcze mięśni gładkich pęcherza moczowego, jelit, macicy, skurcze przewodów gruczołów mlecznych
 • Co znaczy Oksytoniczny Co to jest przym.) jęz. akcent oksytoniczny akcent na ostatniej sylabie
 • Co znaczy Oktagon Co to jest m) figura, przedmiot o ośmiu kątach oktagonalny
 • Co znaczy Oktet Co to jest m) <łac. octo osiem> muz. ośmioosobowy zespół muzyczny
 • Co znaczy Okulistyka Co to jest ż) med. dział dotyczący schorzeń oka i sposobów leczenia wzroku okulista, okulistyczny
 • Co znaczy Okultyzm Co to jest z łac. occultus, od occulo zakrywam> teoria o charakterze mniej lub bardziej ezoterycznym, uznająca istnienie w przyrodzie tajemnych sił
 • Co znaczy Okupacja Co to jest zajęcie, objęcie w posiadanie> czasowe zajęcie jakiegoś terytorium (np. państwa) przez inne państwo przy użyciu siły zbrojnej i sprawowanie
 • Co znaczy Okupować Co to jest zajmuję, biorę w posiadanie> 1. zajmować terytorium obcego państwa; 2. zająć, brać, wziąć coś w czasowe posiadanie
 • Co znaczy Oldboy Co to jest zakończył uprawianie sportu ze względu na wiek, ale występuje w spotkaniach sportowych pokazowych lub w zawodach organizowanych dla osób w
 • Co znaczy Oligarchia Co to jest polityczny, w którym władzę sprawuje niewielka liczba ludzi lub rodzin bogatych: oligarchia magnacka, finansowa; 2. najbogatsi ludzie lub
 • Co znaczy Oligo Co to jest wyrazów złożonych, mający znaczenie: mały, niewielki, niewiele, brak, niedobór, niedomoga, niedorozwój: oligofrenia
 • Co znaczy Oligocen Co to jest m) geol. trzecia epoka starszego trzeciorzędu, trwająca od około 38 do 22,5 miliona lat temu
 • Co znaczy Oligofrenia Co to jest upośledzenie umysłowe wskutek niedorozwoju lub uszkodzenia we wczesnym dzieciństwie tkanki mózgowej; niedorozwój umysłowy
 • Co znaczy Oligofrenopedagogika Co to jest ż) dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się metodami nauczania i wychowywania dzieci upośledzonych umysłowo
 • Co znaczy Olimp Co to jest m) 1. siedziba głównych bóstw greckich; 2. grupa uznanych artystów
 • Co znaczy Olimpiada Co to jest dzielący dwa następujące po sobie starogreckie igrzyska sportowe, będący jednostką czasu w starożytnej Grecji; 2. międzynarodowe zawody
 • Co znaczy Oliwa Co to jest płynny tłuszcz koloru jasnożółtego, wytłaczany z oliwek, czyli owoców drzewa oliwkowego, używany w kuchni oliwkowy, oliwny; 2. olej
 • Co znaczy Ołtarz Co to jest miejsce składania ofiar kultowych, zwykle w postaci kamienia, płyty, wzniesienia z ziemi; 2. w chrześcijaństwie stół ofiarny, przy którym
 • Co znaczy Ombro Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z deszczem, wodą deszczową: ombrometr
 • Co znaczy Ombudsman Co to jest m) rzecznik praw obywatelskich
 • Co znaczy Omega Co to jest dwudziestej czwartej i ostatniej litery alfabetu greckiego ?, ?, która odpowiada długiemu o: być alfą i omegą czego
 • Co znaczy Omen Co to jest m) <łac.> fakt, zjawisko, uznawane za zapowiedź czegoś; znak, wróżba: nomen omen, zły omen
 • Co znaczy Omlet Co to jest m) potrawa z ubitych jaj, ewentualnie z różnymi dodatkami, smażona na specjalnej patelni
 • Co znaczy Omnibus Co to jest pojazd konny, będący w XVII–XIX miejskim środkiem komunikacji; 2. pot. osoba mająca dużo wiadomości z bardzo różnych dziedzin
 • Co znaczy Omnipotencja Co to jest ż) <łac. omnipotentia> wszechwładza, sprawowanie niczym nieograniczonej władzy omnipotentny
 • Co znaczy Onanizm Co to jest biblijna> dotykanie własnych miejsc erogennych w celu osiągnięcia rozkoszy seksualnej bez partnera onanista, onanizować się
 • Co znaczy Ondulacja Co to jest a) zabieg fryzjerski, polegający na skręceniu włosów, b) fryzura po tym zabiegu: amerykańska, parowa, trwała ondulacja, naturalna
 • Co znaczy Ondyna Co to jest ż) w mit. nordyckiej duch, boginka wód, zwabiająca młodych mężczyzn w otchłanie wodne
 • Co znaczy Onejroidalny Co to jest senne> med. stan onejroidalny zaburzenia przytomności, występujące w niektórych chorobach zakaźnych, niekiedy w schizofrenii
 • Co znaczy Oniryczny Co to jest przym.) dotyczący snów, mający charakter marzeń sennych: poezja oniryczna oniryzm
 • Co znaczy Onko Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z rakiem, nowotworem: onkologia
 • Co znaczy Onkologia Co to jest ż) dział medycyny, nauka o nowotworach i metodach ich leczenia
 • Co znaczy Onkos Co to jest m) wysoka peruka używana przez aktorów staroż. teatru greckiego
 • Co znaczy Onomastyka Co to jest imieniem> dział językoznawstwa badający nazwy geograficzne i osobowe; nazewnictwo onomasta, onomastyczny, onomastykon
 • Co znaczy Onomastykon Co to jest m) słownik zawierający zbiór i objaśnienia nazw własnych, zwłaszcza nazwisk lub imion
 • Co znaczy Onomatopeja Co to jest ż) wyraz lub zespół wyrazów, których dźwięk naśladuje dźwięki naturalne; wyraz dźwiękonaśladowczy
 • Co znaczy Onto Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z bytem, istnieniem, także organizmem, istotą żywą: ontologia
 • Co znaczy Ontologia Co to jest lógos nauka> filoz. nauka o bytach, ich naturze, sposobach istnienia i możliwościach ich poznawania (status) ontologiczny, ontyczny
 • Co znaczy Onychofagia Co to jest ż) med. chorobliwe obgryzanie paznokci, u dzieci i młodzieży, zwykle na tle nerwowym
 • Co znaczy Art Op Co to jest kierunek sztuki abstrakcyjnej, który narodził się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 60. XX w.; jego istotą są poszukiwania
 • Co znaczy Opal Co to jest kamień o pięknych, zmieniających się kolorach, charakteryzujący się grą barw, używany w jubilerstwie opalizacja, opalizować, opalizujący
 • Co znaczy Opalizacja Co to jest ż) gra kolorów, mienienie się barwami tęczy pewnych ciał płynnych, stałych na skutek rozszczepiania światła
 • Co znaczy Opalizować Co to jest mienić się kolorami tęczy
 • Co znaczy Opat Co to jest m) <łac. kośc. abbas, od aram. abb? ojciec> przełożony klasztoru męskiego w niektórych starych zakonach opactwo
 • Co znaczy Oranż Co to jest m) kolor pomarańczowy
 • Co znaczy Oranżada Co to jest musujący, sporządzany z wody z cukrem i sokiem owocowym lub z dodatkiem sztucznych smakowych środków barwiących
 • Co znaczy Opcja Co to jest możliwości wyboru, którą się przedkłada nad inne, to, co zostało wybrane; 2. prawo, możliwość powzięcia decyzji lub dokonania wyboru
 • Co znaczy Open Co to jest lotniczy bez daty, do realizacji w dowolnym terminie; 3. sport zawody, wyścigi open zawody, wyścigi sportowe, w których biorą udział
 • Co znaczy Opera Co to jest utwór dramatyczny, wystawiany w teatrze z akompaniamentem muzyki, w którym wszystkie wypowiedzi postaci są śpiewane (recytatyw, aria
 • Co znaczy Operatywny Co to jest przym.) zdolny do skutecznego działania, działający skutecznie, energicznie operatywność, operatywnie
 • Co znaczy Operetka Co to jest charakterze rozrywkowym, mający wesoły i lekki temat, w którym lekka muzyka towarzyszy partiom śpiewanym; przedstawienie operetkowe; 2
 • Co znaczy Opinia Co to jest o czymś, pogląd na jakiś temat: wyrazić swoją opinię; 2. ocena na temat kogoś lub czegoś: mieć o kim lub o czym dobrą/ złą opinię, wystawić
 • Co znaczy Opiniować Co to jest wydawać opinię, wypowiadać swój sąd o kimś, o czymś; orzekać
 • Co znaczy Opiofagia Co to jest ż) nałóg zażywania opium
 • Co znaczy Opium Co to jest działaniu narkotycznym, uzyskiwany z niedojrzałych makówek maku lekarskiego, w odpowiednich dawkach stosowany w farmakologii i medycynie
 • Co znaczy Opłatek Co to jest od łac. (hostia) oblata> 1. cienki płatek ciasta pszennego, spożywany tradycyjnie podczas wieczerzy wigilijnej przy składaniu życzeń; 2
 • Co znaczy Oponent Co to jest m) osoba, która ma inne zdanie w dyskusji oponować
 • Co znaczy Oponować Co to jest przeciwstawiać swoje zdanie innemu, być odmiennego zdania; przeczyć
 • Co znaczy Oportunista Co to jest m) człowiek bez stałych zasad, naginający się do okoliczności dla osiągnięcia osobistych korzyści
 • Co znaczy Oportunizm Co to jest odpowiedni, z łac. opportunus> postawa polegająca na wykorzystywaniu sprzyjających okoliczności dla własnych korzyści przez osobę bez
 • Co znaczy Opozycja Co to jest 1. przeciwstawianie się czemuś lub komuś, indywidualnie lub zbiorowo, w sposób zorganizowany, przeciwdziałanie czemuś lub komuś, protest
 • Co znaczy Opozycjonista Co to jest m) . członek opozycji politycznej; 2. osoba przeciwstawiająca się komuś lub czemuś
 • Co znaczy Opresja Co to jest ż) <łac. oppressio> trudne położenie: być w opresji, popaść w opresję
 • Co znaczy Opryszek Co to jest m) rabuś, zbój, bandyta
 • Co znaczy Optant Co to jest m) osoba uprawniona do wyboru obywatelstwa, korzystająca z prawa opcji
 • Co znaczy Optimum Co to jest n; odm lm) <łac. najlepsze> zespół najlepszych, najbardziej sprzyjających czemuś warunków optymalizacja, optymalizować, optymalny
 • Co znaczy Optować Co to jest za czym wybierać, preferować coś lub kogoś, wybierać jakąś opcję optatywny
 • Co znaczy Optyk Co to jest m) 1. specjalista w dziedzinie optyki; 2. pot. sprzedawca przyrządów optycznych lub ten, kto dostarcza okulary
 • Co znaczy Optyka Co to jest optik nauka o zjawiskach wzrokowych> . pot. sposób widzenia jakiejś sprawy, sposób patrzenia na coś; 2. dział fizyki, którego przedmiotem
 • Co znaczy Optymalizacja Co to jest optymalnych rezultatów w jakiejś dziedzinie; 2. ekon. poszukiwanie za pomocą metod matematycznych najlepszego rozwiązania danego
 • Co znaczy Optymalizować Co to jest dokonywać optymalizacji
 • Co znaczy Optymalny Co to jest przym.) najlepszy, najkorzystniejszy, najbardziej sprzyjający czemuś
 • Co znaczy Optymista Co to jest m) człowiek pełen optymizmu, mający optymistyczny pogląd na świat
 • Co znaczy Optymizm Co to jest dyspozycja umysłu, polegająca na dostrzeganiu tylko dobrych stron życia, patrzenie na świat przez „różowe okulary”; 2. system filozoficzny
 • Co znaczy Opuncja Co to jest starożytne miasto w Lokrydzie> bot. Opuntia, roślina z rodziny kaktusowatych (Cactaceae), o zielonych, soczystych pędach, występująca w
 • Co znaczy Oracja Co to jest ż) <łac. oratio> 1. dawn. ozdobna, kwiecista mowa, uroczyste przemówienie; 2. żart. długie, napuszone, patetyczne przemówienie
 • Co znaczy Oralny Co to jest pisany; 2. o stosunku płciowym: polegający na drażnieniu narządów płciowych partnera wargami lub językiem
 • Co znaczy Orant Co to jest postać stojąca w pozie modlitewnej, z wzniesionymi do góry rękami, element występujący w sztuce starochrześcijańskiej i bizantyjskiej
 • Co znaczy Oranżeria Co to jest ż) cieplarnia, w której hoduje się lub przechowuje rośliny egzotyczne lubiące ciepło; pomarańczarnia
 • Co znaczy Oratorium Co to jest muz. monumentalny utwór wokalno-instrumentalny, złożony z recytatywów, arii, duetów oraz fragmentów chóralnych i orkiestrowych, o tematyce
 • Co znaczy Orbita Co to jest ruchu ciał niebieskich; droga, po której pod wpływem wzajemnego przyciągania jedno ciało porusza się względem innego orbitalny, orbitowanie
 • Co znaczy Orda Co to jest ż) obóz wojsk tatarskich
 • Co znaczy Order Co to jest honorowe, przyznawane przez państwo za wybitne osiągnięcia, zasługi w służbie państwowej, cywilnej lub wojskowej, mające postać ozdobnej
 • Co znaczy Ordynacja Co to jest zbiór przepisów, zarządzeń prawnych z jakiejś dziedziny: ordynacja wyborcza ordynacyjny; 2. dawn. majątek rodowy, który był dziedziczony
 • Co znaczy Ordynariusz Co to jest w szeregu> 1. rel zwierzchnik kościelny, posiadający na określonym obszarze jurysdykcję kościelną, zwykle biskup zarządzający diecezją; 2
 • Co znaczy Ordynarny Co to jest przym.) 1. prostacki, wulgarny, grubiański ordynus; 2. pospolity, tandetny: ordynarne kłamstwo
 • Co znaczy Ordynator Co to jest m) <łac. ordinator> lekarz kierujący oddziałem szpitala
 • Co znaczy Oready Co to jest ż; lm) mit. gr. nimfy gór
 • Co znaczy Orfizm Co to jest Orfeusz> 1. doktryna filozoficzno-religijna, stworzona w Grecji w VIII w. p.n.e., związana z kultem Dionizosa, głosząca tezę o dwoistości
 • Co znaczy Organ Co to jest órganon narzędzie> 1. część ciała ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego, o określonej budowie i funkcjach; narząd: organ węchu organicyzm
 • Co znaczy Organizacja Co to jest zjednoczonych wspólnym celem, programem, wspólnymi poglądami, zadaniami; stowarzyszenie, ugrupowanie: organizacja młodzieżowa, polityczna
 • Co znaczy Organizator Co to jest m) ten, kto coś organizuje, kto zajmuje się organizacją czegoś organizatorka, organizatorski
 • Co znaczy Organizer Co to jest m) kalendarz z notatnikiem, zwykle elektronicznym
 • Co znaczy Organo Co to jest wskazujący na ich związek znaczeniowy z narządami, organami człowieka, zwierzęcia, rośliny: organogeneza
 • Co znaczy Organogeneza Co to jest geneza, gr. génesis pochodzenie> biol. tworzenie się i rozwój narządów u człowieka i zwierząt wielokomórkowych, zapoczątkowane we wczesnym
 • Co znaczy Organoleptyczny Co to jest przym.) dokonany za pomocą zmysłów (a nie laboratoryjnie
 • Co znaczy Organoleptyka Co to jest ż) ocena jakości towarów, środków spożywczych, na podstawie wrażeń zmysłowych organoleptyczny
 • Co znaczy Orgazm Co to jest m) moment największej rozkoszy erotycznej
 • Co znaczy Orgia Co to jest Orgia, nazwa nocnych uroczystości na cześć Bachusa, z gr. órgia obrzędy religijne> 1. święto poświęcone Dionizosowi u Greków, a Bachusowi u
 • Co znaczy Orient Co to jest m) <łac. oriens wschód> Wschód, kraje wschodnie orientalia, orientalista, orientalistyka, orientalizacja, orientalizm, orientalny
 • Co znaczy Orientacja Co to jest świadomość tego, gdzie, w jakim miejscu przestrzeni się jest, gdzie znajduje się określona strona świata: orientacja przestrzenna, mieć
 • Co znaczy Orientalny Co to jest charakterystyczny dla Wschodu, jego kultury i języka; wschodni; antr typ orientalny typ antropologiczny białej odmiany człowieka
 • Co znaczy Orientować Co to jest budowany kościół apsydą) na wschód, od orient wschód, z łac. oriens (sol)> 1. pomagać w zrozumieniu czegoś; . ułatwiać rozeznanie się w
 • Co znaczy Origami Co to jest wykonywania misternych składanek z papieru, przedstawiających ptaki, motyle, kwiaty itp.; składanka papierowa
 • Co znaczy Orkan Co to jest huracán, z karaib.> 1. cyklon tropikalny, powstający w określonych obszarach Oceanu Indyjskiego; 2. pot. silny wiatr o sile 12 stopni w
 • Co znaczy Ornament Co to jest dodany, który służy dekoracji, ozdobie; motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze, sztukach plastycznych, w
 • Co znaczy Ornamentacja Co to jest szt a) całokształt motywów zdobniczych w danym dziele sztuki, stylu, b) sposób zdobienia za pomocą ornamentów; zdobnictwo
 • Co znaczy Ornat Co to jest m) <łac. ornatus strój> wierzchnia szata, zwykle bogato haftowana, używana przez księdza podczas mszy
 • Co znaczy Ornito Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ptakami, ptactwem: ornitologia
 • Co znaczy Ornitochoria Co to jest osobno, oddzielnie; z dala> rozsiewanie nasion i zarodników roślin za pośrednictwem ptaków, przez przenoszenie ich na powierzchni piór lub
 • Co znaczy Ornitologia Co to jest ż) dział zoologii, nauka o budowie, życiu i zwyczajach ptaków
 • Co znaczy Oro Co to jest złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z górami, ruchami górotwórczymi, rzeźbą powierzchni ziemi: orogeneza
 • Co znaczy Orszak Co to jest m) grono ludzi uroczyście towarzyszących komuś, asysta, świta: orszak pogrzebowy, iść (znajdować się) w orszaku
 • Co znaczy Orto Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: prosty, prawidłowy, poprawny, dobry: ortofonia
 • Co znaczy Ortodoksja Co to jest ż) ścisłe przestrzeganie zasad jakiejś doktryny, ideologii, prawd i kanonów jakiejś wiary ortodoks, ortodoksyjny
 • Co znaczy Ortodoksyjny Co to jest przym.) . trzymający się ściśle wyznawanych zasad, zwłaszcza religijnych; prawowierny; . rzad. prawosławny
 • Co znaczy Ortodoncja Co to jest ż) med. dział stomatologii, obejmujący rozpoznawanie i leczenie wad rozwojowych i nabytych zgryzu
 • Co znaczy Ortografia Co to jest przepisów, dotyczących pisowni w danym języku, nauka pisowni: reforma ortografii; zastosowanie tych reguł w praktyce; ustalony, ogólnie
 • Co znaczy Ortopedia Co to jest med. dział medycyny, którego przedmiotem jest układ kostny człowieka, leczenie wad kręgosłupa, złamań kości itp. ortopedia, ortopedyczny
 • Co znaczy Orwellizm Co to jest ang.> manipulowanie faktami, zniekształcanie prawdy, przedstawianie jej w fałszywym świetle dla celów propagandowych
 • Co znaczy Oryginalność Co to jest samodzielność, autentyczność, nieszablonowość; 2. niezwykłość, nowość, odrębność; ekscentryczność, dziwactwo, np. w życiu codziennym
 • Co znaczy Oryginalny Co to jest będący dziełem danego autora: oryginalny rysunek, kopia oryginalnego aktu; autentyczny, niebędący naśladownictwem; 2. tworzący
 • Co znaczy Oryginał Co to jest łac. originalis pierwotny> 1. dokument, dzieło sztuki niebędące kopią, przeróbką itp.; pierwowzór, autentyk; 2. człowiek oryginalny
 • Co znaczy Oscar Co to jest amerykańskiego hodowcy pszenicy i owoców, Pierce’a> doroczna, amerykańska nagroda filmowa, przyznawana w Los Angeles
 • Co znaczy Oscylacja Co to jest kołysanie> 1. chwianie się, wahanie, zastanawianie się w wyborze między dwiema możliwościami, skłanianie się raz ku jednej, raz ku innej
 • Co znaczy Oscylować Co to jest 1. wahać się; 2. drgać, kołysać się, falować
 • Co znaczy Ostentacja Co to jest ostentatio> robienie czegoś na pokaz, w celu zwrócenia na siebie uwagi: zrobić coś z ostentacją ostentacyjny: ostentacyjne zachowanie
 • Co znaczy Osteo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kością, kośćcem, tkanką kostną: osteologia
 • Co znaczy Osteoporoza Co to jest ż) med. rzeszotowienie kości; schorzenie kości objawiające się m.in. skłonnością do częstych złamań
 • Co znaczy Ostracyzm Co to jest skorupka> 1. pot. bojkot towarzyski, czasowe lub definitywne wykluczenie kogoś z grupy; 2. w starożytnych Atenach procedura czasowego
 • Co znaczy Otello Co to jest m) chorobliwie zazdrosny mąż
 • Co znaczy Otomana Co to jest ż) niska kanapa z bocznymi wałkami zamiast poręczy i z miękkim oparciem
 • Co znaczy Outré Co to jest ekstrawagancki, przesadny, niestosujący się do przyjętych konwencji, zwyczajów, norm, obyczajów
 • Co znaczy Outsider Co to jest 1. sport. zawodnik albo drużyna sportowa, która nie jest faworytem w zawodach, zajmuje jedno z ostatnich miejsc; 2. osoba stojąca z boku
 • Co znaczy Owacja Co to jest ż) <łac. ovatio> głośne manifestowanie entuzjazmu wobec kogoś lub czegoś, okrzyki podziwu dla kogoś lub czegoś owacyjny: owacyjne oklaski
 • Co znaczy Owalny Co to jest kształt linii zamkniętej i wydłużonej, podobnej do kształtu jajka lub elipsy: stół owalny owal: owal twarzy
 • Co znaczy Owerlok Co to jest m) 1. ścieg krawiecki, obrębianie na okrętkę brzegów tkanin, zwłaszcza trykotowych; 2. maszyna wykonująca tę czynność
 • Co znaczy Owulacja Co to jest ż) biol. jajeczkowanie, okresowe wydalanie komórki jajowej, gotowej do zapłodnienia
 • Co znaczy Ozon Co to jest óz?n pachnący> chem. alotropowa odmiana tlenu, gaz o charakterystycznym zapachu i błękitnej barwie, powstający w powietrzu podczas
 • Co znaczy Ozonować Co to jest chem. poddawać coś (np. wodę) działaniu ozonu w celach dezynfekcyjnych
 • Co znaczy Odont Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, będących nazwami zwierząt paleontologicznych z charakterystycznym uzębieniem: mastodont
 • Co znaczy Onim Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: nazwa, imię, wyraz: akronim, antroponim

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Onim, Odont, Ozonować, Ozon, Owulacja, Owerlok, Owalny, Owacja, Outsider, Outré, Otomana, Otello, Ostracyzm, Osteoporoza, Osteo-, Ostentacja, Oscylować słownik.

Co to jest Onim, Odont, Ozonować, Ozon, Owulacja, Owerlok, Owalny znaczenie.