Dżygit, Dżungla, Dżudo, Dżoker, Dżokej, Dżiu-Dżitsu, Dżip, Dżinsy, Dżin, Dżez, Dżet, Dżersej.
dżygit dżungla dżudo dżoker co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na D

 • Co znaczy Decymetr Co to jest łac. decy-+ metr> dziesięć centymetrów
 • Co znaczy Dekartelizacja Co to jest zob. kartelizacja, kartel
 • Co znaczy Desu Co to jest bielizna damska lub jej część
 • Co znaczy Determinować Co to jest <łac. determino odgraniczam> określać, wyznaczać
 • Co znaczy Diaboliczny Co to jest przym.) przebiegły, diabelski, szatański
 • Co znaczy Dubitować Co to jest <łac. dubito wątpię> daw. rozmyślać, zastanawiać się, medytować
 • Co znaczy Dewerbalny Co to jest przym.) jęz. odczasownikowy
 • Co znaczy Deprawator Co to jest m) <łac. depravator> człowiek deprawujący kogoś; demoralizator, gorszyciel
 • Co znaczy Demoniczny Co to jest przym.) mający cechy demona; niesamowity, upiorny, szatański: demoniczna energia, siła, demoniczne spojrzenie
 • Co znaczy Dewastować Co to jest <łac. devasto pustoszę> niszczyć, pustoszyć, rujnować
 • Co znaczy Demonizm Co to jest m) fil., kult. wiara w demony i ich siłę, moc, w złe duchy; niesamowitość, diabelskość: demonizm tego obrazu, opowiadania
 • Co znaczy Dixieland Co to jest ndm) tradycyjny dżez nowoorleański [pot. nazwa okolic Nowego Orleanu, USA]: dixieland-jazz
 • Co znaczy Demonofobia Co to jest ż) chorobliwy strach przed demonami
 • Co znaczy Dna Co to jest biochem. skrót nazwy kwasu dezoksyrybonukleinowego
 • Co znaczy Deformacja Co to jest ż) <łac. de-+ formatio> zmiana formy czego; odkształcenie, zniekształcenie: ulec deformacji deformować (co), zdeformować, zdeformowany
 • Co znaczy Defraudacja Co to jest cudzych pieniędzy, powierzonych przez kogoś lub przez instytucję defraudant, defraudować (co), zdefraudować
 • Co znaczy Demistyfikacja Co to jest ż) ujawnienie mistyfikacji, zdemaskowanie kłamstwa
 • Co znaczy Defraudant Co to jest m) ten, kto dopuszcza się defraudacji
 • Co znaczy Capo Da Co to jest muz. określenie wykonawcze, które każe powtórzyć utwór lub fragment
 • Co znaczy Dadaista Co to jest artysta uprawiający twórczość w duchu dadaizmu: malarz dadaista, poeci dadaiści
 • Co znaczy Dadaizm Co to jest sztuce i literaturze doby modernizmu, narodził się we Francji na pocz. XX w., odrzucał dotychczasowe rygory na rzecz artystycznego żartu
 • Co znaczy Dafne Co to jest Dafne/Dafnis/Dafnida – piękna nimfa, którą Zeus zamienił w drzewo laurowe, żeby ją ochronić przed zakochanym Apollinem (ten motyw
 • Co znaczy Dafnia Co to jest ż) <łac. daphnia> zool. rozwielitka, słodkowodny mały skorupiak planktonowy, pokarm rybek akwariowych
 • Co znaczy Dagerotyp Co to jest Daguerre (1789–1851), wynalazca fotografii> daw. aparat fotograficzny i zdjęcie wykonane za jego pomocą dagerotypia, technika dagerotypowa
 • Co znaczy Daimonion Co to jest m) element starożytnej filozofii greckiej: głos wewnętrzny (głos sumienia) – głos bóstwa, kosmiczna siła sprawcza
 • Co znaczy Dajna Co to jest ludowa o tematyce codziennego życia ludu, z własną symboliką, tekst ma zróżnicowaną formę wersyfikacyjną połączoną z charakterem muzyki
 • Co znaczy Daktyl Co to jest długości = 1 cm> 1. bot. owoc palmy daktylowej; 2. lit. antyczna stopa metryczna, składająca się z jednej sylaby długiej i dwóch krótkich
 • Co znaczy Daktylogram Co to jest odcisk linii papilarnych palca, będący podstawą do ustalenia tożsamości osoby
 • Co znaczy Daktyloskopia Co to jest kryminalistyce metoda ustalania tożsamości osoby na podstawie odcisków palców (linii papilarnych): badania daktyloskopowe daktylogram
 • Co znaczy Daktyloteka Co to jest kolekcja pierścieni, także zbiór kamieni szlachetnych lub odlewów gemm i kamei; szkatułka lub gablotka do przechowywania takich zbiorów
 • Co znaczy Dalajlama Co to jest m) przywódca duchowy Tybetańczyków i głowa kościoła lamaickiego
 • Co znaczy Dalba Co to jest stalowe lub żelbetowe, wbite w dno morskie blisko brzegu, służące głównie do cumowania statków i barek z dala od nabrzeży
 • Co znaczy Dalmatyńczyk Co to jest psów wyhodowanych w Dalmacji – niewielki, o silnej budowie, krótkiej i gładkiej sierści, białej w czarne lub brązowe plamki, ma
 • Co znaczy Daltonista Co to jest m) człowiek dotknięty daltonizmem
 • Co znaczy Daltonizm Co to jest m) wada wzroku polegająca na nierozróżnianiu kolorów daltonista
 • Co znaczy Damara Co to jest roślin rosnących na Archipelagu Sundajskim (także kopalna), używana do wyrobu lakierów artystycznych i farb graficznych
 • Co znaczy Damaskinaż Damaskina Co to jest Damaszek> . szt. metoda zdobienia przedmiotów metalowych, inkrustowanie ich złotym lub srebrnym drutem; 2. linearny ornament na przedmiocie
 • Co znaczy Damno Co to jest prowizja przy realizacji weksli lub strata na kursie papierów wartościowych sprzedanych poniżej ich ceny nominalnej danaida(ż), Danaidy(lm
 • Co znaczy Damokles Co to jest tyrana Dionizjusza Starego (IV w. p.n.e.), któremu władca kazał powiesić nad głową ostry miecz przywiązany na końskim włosie, by mu
 • Co znaczy Danajski Co to jest potomkowie Greka Danaosa, założyciela miasta Argos> fraz. danajski dar – dar ofiarowany w złej intencji, przynoszący kłopoty i nieszczęścia
 • Co znaczy Dancing Co to jest zob. dansing
 • Co znaczy Dandys Co to jest mężczyzna ubierający się i zachowujący z przesadną elegancją; goguś: wygląd, ubiór, maniery dandysa, zachowywać się jak dandys dandyzm
 • Co znaczy Macabre Danse Co to jest taniec szkieletów ludzkich jako symbol równości wszystkich w obliczu śmierci
 • Co znaczy Danser Co to jest m) przest. partner w tańcu; tancerz danserka dansing zabawa taneczna w lokalu typu restauracja, hotel
 • Co znaczy Dacza Co to jest ż) domek letniskowy za miastem, na wsi: wyjazd na daczę
 • Co znaczy Dantejski Co to jest 1265–1321 poeta wł., autor Boskiej komedii)> fraz. sceny dantejskie straszne, wstrząsające (nawiązanie do scen opisanych przez Dantego w
 • Co znaczy Dardanariat Co to jest m) ekon. niszczenie produktów żywnościowych mające na celu utrzymanie wysokich cen
 • Co znaczy Darsonwalizacja Co to jest 1851–1940 fr. fizyk i lekarz, twórca metody)> med. leczenie prądami o dużej częstotliwości, stosowane czasem w gabinetach kosmetycznych
 • Co znaczy Darwinista Co to jest m) zwolennik teorii Darwina, darwinizmu
 • Co znaczy Darwinizm Co to jest ang. przyr.)> teoria ewolucyjna wyjaśniająca pochodzenie gatunków, a szerzej – nauka o prawach rozwoju wszystkich organizmów żywych, także
 • Co znaczy De Co to jest pochodzenia, sygnalizuje zaprzeczenie albo odwrotność tego, co oznacza człon podstawowy (np. demilitaryzacja: militaryzacja
 • Co znaczy Facto De Co to jest <łac.> istotnie, rzeczywiście; w rzeczywistości, w praktyce
 • Co znaczy Iure De Co to jest <łac. na mocy prawa, według prawa> sprawa inaczej oceniana de iure, a inaczej wg publicznej opinii
 • Co znaczy Novo De Co to jest <łac.> na nowo, od nowa, jeszcze raz, od początku: Pisz de novo, pisz, powiadam („Zemsta” Aleksander Fredro
 • Co znaczy Dealer Co to jest swoje towary, prowadzi transakcje handlowe (kupno, sprzedaż, zamiana); pośrednik między producentem a nabywcą: diler narkotyków, samochodów
 • Co znaczy Debata Co to jest roztrząsa się szczegółowo ważne problemy; obrady: toczyć debaty, debata się toczy debatować o czym, nad czym, podebatować
 • Co znaczy Debel Co to jest tenisie ziemnym, stołowym i badmintonie: gra dwóch dwójek tej samej płci przeciw sobie deblista; 2. żegl. łódź dwuosobowa na cztery krótkie
 • Co znaczy Debet Co to jest brakujące pieniądze, dług w banku (gdy wypłacimy z konta więcej pieniędzy, niż mieliśmy do dyspozycji): mieć, zrobić debet debetowy: saldo
 • Co znaczy Debil Co to jest m) med. człowiek niedorozwinięty umysłowo w stopniu lekkim debilny
 • Co znaczy Debilizm Co to jest niedorozwoju umysłowego, pozwalająca uzyskać wykształcenie i wykonywać prosty zawód oraz czynności niewymagające myślenia abstrakcyjnego
 • Co znaczy Debilny Co to jest przym.) 1. med. charakterystyczny dla debila; ograniczony umysłowo; 2. pot. głupawy, głupkowaty
 • Co znaczy Debit Co to jest prawna dotycząca rozpowszechniania wydawnictw zagranicznych na terenie danego państwa; 2. geol. natężenie wypływu wody (np. ze źródła
 • Co znaczy Debiut Co to jest rzut, ruch (w grach)> 1. pierwszy publiczny występ artysty, np. pierwsza rola, pierwszy tomik poety; 2. przen. czyjś pierwszy krok w
 • Co znaczy Decemwir Co to jest m) <łac. decemvirus> jeden z dziesięciu członków decemwiratu; urząd sprawowany
 • Co znaczy Demitologizacja Co to jest ż) obalanie mitów, legend; pozbawianie cech mitu: demitologizacja historii, bohaterstwa, przekazu biblijnego
 • Co znaczy Decemwirat Co to jest vir mąż, mężczyzna> hist. w staroż. Rzymie grupa dziesięciu urzędników (decemwirów), sprawująca rządy; okres rządów takiej grupy; urząd
 • Co znaczy Decentralizacja Co to jest ograniczenie lub zniesienie zasady centralizacji, przeniesienie części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli (głównie w
 • Co znaczy Decentralizować Co to jest dokonywać decentralizacji, przeprowadzać decentralizację
 • Co znaczy Dechrystianizacja Co to jest zmierzające do zmniejszenia wpływów religii chrześcijańskiej, zmniejszanie się liczby wyznawców chrystianizmu oraz zjawisko kulturowe
 • Co znaczy Defloracja Co to jest utrata dziewictwa, przerwanie błony dziewiczej podczas pierwszego stosunku seksualnego (czasem chirurgicznie): następuje defloracja
 • Co znaczy Decorum Co to jest pojmowana jako to, co przystoi, wypada, jest stosowne> lit. w poetyce i retoryce zasada zharmonizowania poszczególnych elementów wypowiedzi
 • Co znaczy Decy Co to jest jednostek miary; oznacza wartość 10 razy mniejszą od wartości jednostki podstawowej: decymetr = 0,1 metra; decylitr = 0,1 litra; decybel
 • Co znaczy Decybel Co to jest m) jednostka natężenia dźwięku równa 0,1 bela (symbol: dB
 • Co znaczy Decydent Co to jest m) <łac. decidens rozstrzygający; decido odcinam, rozcinam, przen. rozstrzygam> ten, kto decyduje decyzja
 • Co znaczy Decydować Co to jest rozstrzygać> rozstrzygać (co), postanawiać (że), wyrokować (o czym), przesądzać (o czym) decydent, decydencki, decyzja
 • Co znaczy Decyma Co to jest interwał, odległość między dźwiękami na dziesięciostopniowej skali muzycznej; interwał złożony z oktawy (ósemki) i tercji (trójki dźwięków
 • Co znaczy Decymalny Co to jest przym.) dziesiętny: skala dziesiętna; waga dziesiętna
 • Co znaczy Decyzja Co to jest rozsądzam> postanowienie w jakiejś sprawie, rozstrzygnięcie przez sąd spornych kwestii: podjąć, wydać decyzję w jakiejś sprawie decyzyjny
 • Co znaczy Dedukcja Co to jest wnioskowanie na podstawie pewnych danych; 2. log. metoda rozumowania i uzasadnianie prawdziwości zdania na podstawie innego zdania (tzw
 • Co znaczy Dedykacja Co to jest tekst, w którym autor ofiaruje komuś swoje dzieło, darowuje je komuś w dowód sympatii, szacunku: wpisać dedykację dla kogo/komu dedykować
 • Co znaczy Defekacja Co to jest med. oddanie stolca, wypróżnienie; 2. techn. etap produkcji cukru z surowego soku buraczanego za pomocą tzw. mleka wapiennego defekować
 • Co znaczy Defekt Co to jest m) <łac. defectus brak> usterka, uszkodzenie, zepsucie; wada, ułomność: mieć defekty, defekt fabryczny defektywny, zdefektowany
 • Co znaczy Defektolog Co to jest m) specjalista w zakresie defektologii
 • Co znaczy Defektologia Co to jest psychologii i pedagogiki specjalnej zajmujący się problemami wychowania i nauczania dzieci upośledzonych umysłowo i fizycznie; 2. nauka o
 • Co znaczy Defektoskop Co to jest m) przyrząd do wykrywania wad w materiale (np. budowlanym, w urządzeniu mechanicznym) defektoskopia
 • Co znaczy Defektywny Co to jest defekty> uszkodzony, niekompletny, mający usterki, uszkodzenia; ułomny, upośledzony: psych. dzieci defektywne; jęz. defektywne czasowniki
 • Co znaczy Defenestracja Co to jest defenestracja praska – wyrzucenie przez okno zamku na Hradczanach (1618 r.) dwóch namiestników cesarskich przez przedstawicieli stanów
 • Co znaczy Defensor Co to jest m) <łac.> obrońca: defensor Patriae zaszczytny tytuł obrońców ojczyzny
 • Co znaczy Defensywa Co to jest ż) <łac. defenso bronię; fr. défensive> obrona, taktyka obronna w walce lub w sporcie (przeciwieństwo ofensywy) defensywny
 • Co znaczy Defensywny Co to jest przym.) obronny, stosujący obronę: walka defensywna
 • Co znaczy Defetyzm Co to jest niewiarę w powodzenie lub dobre skutki czego; budzenie czyich wątpliwości lub paniki przez głoszenie przewidywanej porażki lub złych
 • Co znaczy Defibracja Co to jest m) techn. proces rozdrabniania drewna, masy celulozowej itp. defibrator, defibrować
 • Co znaczy Defibrator Co to jest fibrylla włókno> techn. maszyna do rozdrabniania drewna, masy celulozowej itp., używana w przemyśle papierniczym, rozwłókniarka
 • Co znaczy Defibrylacja Co to jest ż) <łac. fibrylla włókno> med. zabieg przywracania lub umiarowienia pracy serca, wykonywany za pomocą defibrylatora
 • Co znaczy Defibrylator Co to jest m) med. techn. aparat wytwarzający prąd elektryczny o wysokim napięciu, służący do defibrylacji
 • Co znaczy Deficyt Co to jest brakuje> brak, niedobór, niedostateczna ilość czego; brak pieniędzy na pokrycie wydatków: deficytowe towary, przedsiębiorstwa
 • Co znaczy Deficytowy Co to jest niepokrywający kosztów dochodami, więcej strat niż zysków (przedsiębiorstwo deficytowe); taki, którego produkcja nie pokrywa
 • Co znaczy Defilada Co to jest zorganizowanej grupy (wojska, sportowców, ludności cywilnej itp.): krok defiladowy; przejazd pojazdów zmechanizowanych, przelot samolotów w
 • Co znaczy Definicja Co to jest objaśnienie pojęcia, terminu; wyjaśnienie znaczenia słowa; 2. wyjaśnienie znaczenia przez podanie wyrazów z nim równoznacznych: definicja
 • Co znaczy Definiendum Co to jest n) <łac. to, co należy określić> wyraz lub termin, który definiujemy
 • Co znaczy Definiens Co to jest m) <łac. określający> wyrażenie definiujące; człon definicji, określający definiowany wyraz, pojęcie, termin
 • Co znaczy Definitywny Co to jest <łac. definitivus ostateczny> rozstrzygający: definitywna decyzja, stanowczy: definitywnie stwierdzić coś
 • Co znaczy Deflacja Co to jest zwiewać, znosić> ekon. zmniejszenie ilości pieniędzy w obiegu (przeciwieństwo inflacji), co narusza równowagę między podażą towarów a
 • Co znaczy Degeneracja Co to jest psuję, niszczę> 1. wyradzanie się, wynaturzenie, zwyrodnienie, zniszczenie; . biol. negatywne nieodwracalne zmiany organiczne (np
 • Co znaczy Degenerat Co to jest m) człowiek zepsuty, nikczemny, pozbawiony zasad i ludzkich uczuć, zwyrodnialec: człowiek zdegenerowany
 • Co znaczy Degradacja Co to jest stopniowe lub gwałtowne obniżanie dotychczasowej wartości czego: degradacja środowiska naturalnego; 2. wojsk. karne pozbawienie lub
 • Co znaczy Degrengolada Co to jest ż) upadek moralny, ruina moralna lub materialna; staczanie się
 • Co znaczy Degustator Co to jest jakość produktu żywnościowego na podstawie jego smaku; 2. pot. ten kto próbuje czegoś i wyraża swą opinię na ten temat
 • Co znaczy Degustowany Co to jest spróbowano: to wino było już degustowane przez wielu ludzi zdegustowany: sprawdzony; także: zniesmaczony, odczuwający niesmak
 • Co znaczy Deheroizacja Co to jest przeciwieństwo heroizacji, pozbawianie kogoś lub czegoś cech heroicznych, bohaterskich, pomniejszanie czyichś zasług deheroizować (kogo, co
 • Co znaczy Dehumanizacja Co to jest przeciwieństwo humanizacji, zanikanie pozytywnych cech właściwych człowiekowi i korzystnych dla niego; zanik wartości humanistycznych
 • Co znaczy Deifikacja Co to jest czegoś za Boga, otaczanie kultem; przypisywanie cech boskich istotom żywym, przedmiotom, zjawiskom; ubóstwienie deifikować (kogo, co
 • Co znaczy Deifikować Co to jest kogo, co) <łac. deifico czynię bogiem> nadawać komu lub czemu rangę bóstwa: deifikować ocean, potęgę rozumu ludzkiego
 • Co znaczy Deiksa Co to jest języka, które służą wskazywaniu – wskazują elementy sytuacji, o której mowa (gramatyczne morfemy czasu, wyrazy: tu, tam, teraz, jutro itp
 • Co znaczy Deiktyczny Co to jest poglądowy, pokazowy; unaoczniający coś za pomocą modeli, doświadczeń; jęz. partykuła deiktyczna, zaimek deiktyczny – wskazujący
 • Co znaczy Deizm Co to jest zrodzony w dobie Oświecenia (XVII/ XVIII w.), że Bóg jest Stwórcą świata i najwyższym prawodawcą, ale po akcie stworzenia nie wpływa już
 • Co znaczy Dej Co to jest m) hist. oficer w dawnym wojsku tureckim
 • Co znaczy E Vu Déj Co to jest było, zdarzyło się wcześniej; . psych. złudzenie pamięci (zwykle u ludzi chorych psychicznie, czasem u zdrowych w stanach przemęczenia
 • Co znaczy Dejanira Co to jest koszula) Dejaniry – symbol niespodziewanego i niezamierzonego cierpienia, męczarnie trwające do końca życia (nawiązanie do mitu, według
 • Co znaczy Dejman Co to jest m) żegl. marynarz zatrudniony na statku w czasie postoju w porcie, zastępujący stałego członka załogi (np. urlopowanego
 • Co znaczy Dejwud Co to jest m) żegl. podwodna rufowa część statku; także: element wału śrubowego
 • Co znaczy Dek Co to jest m) żegl. pomost, pokład: być na deku (por ang. komenda All hand on deck! (Wszyscy na pokład
 • Co znaczy Deka Co to jest związanych z pojęciem dziesięć, dziesiątka, np. dekada, dekalog, dekameron; także składnik nazw jednostek miary 10 razy większych od
 • Co znaczy Demiurg Co to jest m) filoz. boski budowniczy świata, przen. twórca, siła sprawcza
 • Co znaczy Dekabryści Co to jest grupa szlacheckich rewolucjonistów w Rosji w początkach XIX w., którzy wystąpili przeciwko samowładztwu cara, dążąc do obalenia caratu i
 • Co znaczy Dekada Co to jest decada, gr. dekás ~ádos dziesiątka, od déka dziesięć> okres dziesięciu dni lub dziesięciu lat dekadowy, dekadówka
 • Co znaczy Dekadencja Co to jest epoki), z czym wiąże się nastrój zniechęcenia i niepokoju, przekonanie, że wszystko zmierza ku końcowi, poczucie upadku wartości
 • Co znaczy Dekadent Co to jest lub zwolennik dekadentyzmu w sztuce; schyłkowiec; 2. pot. człowiek przyjmujący postawę dekadencką dekadencki
 • Co znaczy Dekadentyzm Co to jest tytuł pisma formułującego (w 1889 r.) program nowego kierunku w literaturze francuskiej>; tendencje w literaturze i sztuce na przełomie XIX
 • Co znaczy Dekalkomania Co to jest odbitka> 1. metoda zdobienia porcelany, fajansu przez nakładanie gotowych odbitek wzorów; 2. także rysunki tego typu i rzeczy zdobione w
 • Co znaczy Dekalog Co to jest lógos słowo> 1. rel. Dziesięcioro Przykazań przekazanych przez Boga ludziom za pośrednictwem Mojżesza (tablice Mojżeszowe); 2. przen
 • Co znaczy Dekanat Co to jest administracji kościelnej obejmująca kilka parafii i kierowana przez dziekana, także urząd dziekana w Kościele katolickim
 • Co znaczy Dekantacja Co to jest ż) chem. sposób klarowania, oddzielanie cieczy od osadu
 • Co znaczy Dekapitacja Co to jest ż) kara śmierci przez ścięcie głowy (także wskutek wypadku, w katastrofie
 • Co znaczy Dekapitalizacja Co to jest capitale główna suma, część majątku> spadek wartości maszyn, urządzeń itp. środków trwałych wskutek zużycia dekapitalizować się: maszyny
 • Co znaczy Dekarz Co to jest m) rzemieślnik, specjalista od krycia dachów dekarstwo, dekarski: roboty dekarskie
 • Co znaczy Dekatyzacja Co to jest suszenie tkaniny, zapobiegające późniejszemu jej kurczeniu (żeby gotowe już ubrania po praniu nie zmieniały rozmiarów dekatyzować (co
 • Co znaczy Dekiel Co to jest m) . pot. metalowa pokrywa pojemników, przykrycie naczynia dekielek; 2. pot. żart. o czapce, także o głowie
 • Co znaczy Deklamacja Co to jest mówię głośno> recytacja; piękne wygłoszenie tekstu literackiego, czasem przesadnie i nienaturalnie wyuczona na pamięć wypowiedź deklamator
 • Co znaczy Deklamator Co to jest utwór literacki na scenie; przen. człowiek „złotousty”, który bez przemyśleń głosi „puste frazesy”; pozer, blagier, demagog> deklamatorka
 • Co znaczy Deklamatorstwo Co to jest n) . sztuka deklamacji, krasomówstwo; 2. pot. iron. napuszone przemówienie pełne banałów: pusta deklamatoryka
 • Co znaczy Deklamatoryka Co to jest ż) lit. nauka o prawidłach deklamacji; teoria, reguły deklamacji
 • Co znaczy Deklaracja Co to jest ustne lub pisemne), przedstawienie swoich poglądów lub zamierzeń; manifest: składać deklaracje, fałszywe deklaracje deklarować co
 • Co znaczy Deklaratywizm Co to jest opowiadania się za czymś bez prawdziwego przekonania, deklaratywność: deklaratywizm nie gwarantuje realizacji tego, co zadeklarowano
 • Co znaczy Deklaratywny Co to jest przym.) jęz. oznajmujący: zdanie deklaratywne; pot. o wypowiedzi niepłynącej z przekonania, nieszczerej lub gołosłownej
 • Co znaczy Deklarować Co to jest oświadczać, oznajmiać, ogłaszać coś oficjalnie; wyrażać gotowość do zrobienia czegoś, przyrzekać pomoc, ofiarę itp., zobowiązywać się do
 • Co znaczy Deklasacja Co to jest strukturze klasowej społeczeństwa: deklasacja szlachty, mieszczaństwa, inteligencji, ktoś/coś ulega deklasacji – traci ważność, rangę
 • Co znaczy Deklasować Co to jest znaczenia kogoś (społecznie lub towarzysko); przejście z klasy wyższej do niższej, obniżanie pozycji społecznej jednostki lub grupy; 2
 • Co znaczy Deklinacja Co to jest odmiana wyrazów przez przypadki gramatyczne: deklinacja rzeczowników, zaimków, przymiotników; 2. astr., fiz. odchylenie magnetyczne
 • Co znaczy Deklinometr Co to jest fiz., astr. przyrząd do pomiarów deklinacji magnetycznej, odchyleń magnetycznych
 • Co znaczy Dekoder Co to jest kodować> 1. urządzenie do odkodowania informacji zapisanej w jakimś umownym kodzie (sztucznym języku), deszyfrator programów (np. TV); 2
 • Co znaczy Dekodować Co to jest przetwarzać tekst zakodowany w tekst pierwotny; odczytywać, odszyfrowywać
 • Co znaczy Dekolonizacja Co to jest zależny od innego> proces wyzwalania się narodów (np. dawnych kolonii angielskich czy hiszpańskich) z zależności kolonialnej od innych
 • Co znaczy Się Dekolonizować Co to jest zależności kolonialnej, tworzyć własne niepodległe państwo, przestać być czyjąś kolonią: zrzucić jarzmo kolonializmu
 • Co znaczy Dekolt Co to jest collet kołnierzyk> wycięcie u sukni, swetra, koszuli odsłaniające szyję: opalać sobie dekolt; mieć, nosić głęboki dekolt dekoltować się
 • Co znaczy Dekoltować Co to jest kołnierzyk> najpierw tylko o mężczyznach: obnażać szyję przez rozpięcie sztywnego kołnierzyka (co – zwłaszcza w obecności dam – uważano za
 • Co znaczy Dekomercjalizacja Co to jest commertial dochodowy, obliczony na zysk> 1. przeciwieństwo komercjalizacji; 2. ekon. pozbawienie cech komercjalnych (czyli obliczonych na
 • Co znaczy Dekompensacja Co to jest równoważę> med. zdolności przystosowania się narządu lub układu narządów do zwiększonych obciążeń, objawiające się niewydolnością tych
 • Co znaczy Delikates Co to jest subtelność; łac. delicatus> wykwintny, smaczny (zwykle drogi) artykuł spożywczy: towary delikatesowe; w lm delikatesy to pot. sklep z
 • Co znaczy Dekompletować Co to jest całość> czynić niekompletnym, pozbawiać jakiejś części, tracić jakąś część tego, co stanowiło komplet zdekompletować co, zdekompletowany
 • Co znaczy Dekompresja Co to jest ż) spadek ciśnienia (w silniku, w kabinie) dekompresor
 • Co znaczy Dekoncentracja Co to jest skupiać; łac. centrum środek> przeciwieństwo koncentracji, rozproszenie dekoncentracja wojsk dekoncentrować się: ktoś się dekoncentruje
 • Co znaczy Dekoncentrować Co to jest co) powodować dekoncentrację czegoś; rozpraszać dekoncentrować się
 • Co znaczy Dekonspiracja Co to jest ż) ujawnienie tego, co było zakonspirowane zdekonspirować się
 • Co znaczy Dekor Co to jest m) <łac. decor ozdoba> motyw ozdobny, zwłaszcza na wyrobach ceramicznych (również na meblach, budowlach, dawnej zbroi itp.) dekoracja
 • Co znaczy Dekoracja Co to jest łac. decor> ozdabianie, upiększanie; także ozdoba (to, co służy dla upiększenia): przygotować nową dekorację stołu dekorować (co, czym
 • Co znaczy Dekorator Co to jest specjalizujący się w projektowaniu i urządzaniu wnętrz, wystaw sklepowych itp.; projektant dekoracji teatralnych, filmowych itp.: dekorator
 • Co znaczy Dekoratywny Co to jest przym.) rzad. ozdobny, służący jako dekoracja dekoracyjny
 • Co znaczy Dekować Co to jest trudności, chronić się przed niebezpieczeństwem; 2. pot. wykręcać się od czego, wymigiwać się od czego, zwł. od udziału w wojnie, od służby
 • Co znaczy Dekrepitacja Co to jest ż) techn. pękanie materiałów pod wpływem wysokiej temperatury (z odgłosem trzasku
 • Co znaczy Dekrescent Co to jest m) <łac. zmniejszający się> lit. typ wiersza, w którym każdy kolejny wers jest krótszy o sylabę
 • Co znaczy Dekret Co to jest decyzja> praw. akt prawny z mocą ustawy, wydawany przez władzę państwową (parlament, prezydenta): wydać dekret, rządzić przy pomocy
 • Co znaczy Dekryptaż Co to jest m) odczytanie zakodowanego tekstu; dekodowanie, odszyfrowanie czego
 • Co znaczy Dekstran Co to jest substancja chemiczna, środek zastępujący krew, używany w medycynie: podać dekstran (komu) dekstyn, dekstroza
 • Co znaczy Delabializacja Co to jest przeciwieństwo labializacji, zjawisko polegające na tym, że grupy głoskowe -łołu są wymawiane bez ł (zamiast elementu labialnego), np. utka
 • Co znaczy Delator Co to jest denuncjator, donosiciel; 2. hist. w dawnej Polsce: oskarżyciel w sprawach karnych, ponosił wprawdzie odpowiedzialność karną w razie
 • Co znaczy Delegacja Co to jest wysłannik> 1. poselstwo; wysłannicy oficjalnie reprezentujący kogoś: delegacja pracowników delegat, delegatura, delegować kogo, gdzie; 2
 • Co znaczy Delegalizacja Co to jest legali bezprawny> przeciwieństwo legalizacji, uznanie czegoś (jakiejś działalności) za nielegalne, bezprawne; rozwiązanie organizacji
 • Co znaczy Delegatura Co to jest ż) przedstawicielstwo (firmy, instytucji): pracować w delegaturze handlowej; urząd delegata: otrzymać delegaturę
 • Co znaczy Deleksykalizacja Co to jest odwrotny do leksykalizacji; zwykle świadomy zabieg znaczeniowo-stylistyczny, polegający na doraźnym przywróceniu wyrazom lub frazeologizmom
 • Co znaczy Się Delektować Co to jest znajdować w czymś szczególną przyjemność, rozkoszować się czymś, napawać się, upajać się czymś: delektował się smakiem ciasta, pięknem
 • Co znaczy Diuszesa Co to jest ż) ogr. grusza o dużych, zielonożółtych, soczystych owocach
 • Co znaczy Delficki Co to jest proroczy, wróżbiarski, zagadkowy, dwuznaczny, mit. gr. wyrocznia delficka wyrocznia Apollina w Delfach, kapłanka przepowiadała przyszłość
 • Co znaczy Delfin Co to jest z macicą)> 1. zool. duże inteligentne zwierzę wodne (z rodziny o tej samej nazwie, z rzędu wielorybów), żyjące stadnie w morzach strefy
 • Co znaczy Delfinarium Co to jest akwarium, oceanarium)> duży zbiornik wodny przeznaczony do hodowli i pokazów tresury delfinów, oceanarium tylko dla delfinów
 • Co znaczy Delfty Co to jest rodzaj ceramiki; użytkowe lub dekoracyjne wyroby z fajansu, zdobione holenderskimi motywami pejzażowymi, scenkami rodzajowymi o
 • Co znaczy Deliberować Co to jest rozważać coś długo i gruntownie, zastanawiać się nad czym, namyślać się deliberacja, deliberatywny: tok deliberatywny
 • Co znaczy Delicja Co to jest ż) <łac. deliciae od delicio nęcę> coś bardzo smacznego, smakołyk, pysznotka
 • Co znaczy Delikatność Co to jest ż) cecha tego, co delikatne: delikatność uczuć, smaku itp
 • Co znaczy Delikatny Co to jest delicatus> o ludziach: subtelny, odznaczający się kruchością budowy, małą odpornością; wrażliwością, łagodnością w sposobie bycia; o
 • Co znaczy Delikwent Co to jest 1. praw. przest. osoba sądzona za przestępstwo, winowajca oczekujący kary; skazaniec, przestępca; 2. pot. z pobłażaniem o kimś, kto jest
 • Co znaczy Delimitacja Co to jest rozdzielam, limes granica> wytyczenie granicy czegoś, wygraniczenie, rozgraniczenie czegoś (np. wyznaczenie granic państwa – dziś zwykle
 • Co znaczy Delirium Co to jest krótkotrwałego zaburzenia świadomości, halucynacje pod wpływem alkoholu, narkotyków: mieć delirium, stany deliryczne; med. delirium tremens
 • Co znaczy Delta Co to jest między odnogami Nilu, z gr. délta – nazwa litery ?? – o kształcie trójkąta> 1. przen. coś o kształcie trójkątnym; . geogr. rozwidlone
 • Co znaczy Deltoid Co to jest kształt> mat. rodzaj rombu, czworokąt utworzony z dwóch równoramiennych trójkątów leżących po przeciwnych stronach wspólnej podstawy
 • Co znaczy Deluwium Co to jest najdrobniejszych cząstek mineralnych, pochodzący z wypłukania glin i lessów, które pokrywają stoki, przez wody opadowe i nagromadzony u
 • Co znaczy Demagog Co to jest zwłaszcza polityk, działacz) głoszący hasła bez pokrycia, starający się pozyskać zwolenników schlebianiem, obietnicami bez pokrycia
 • Co znaczy Demagogia Co to jest zapewnienia bez pokrycia, kłamliwe hasła „pod publikę”, przemówienie lub działanie obliczone na szybkie korzyści polityczne, zyskanie
 • Co znaczy Demakijaż Co to jest czynność przeciwna do robienia makijażu, zmywanie, usuwanie makijażu (za pomocą kosmetyków): zrobić staranny demakijaż
 • Co znaczy Demarkacja Co to jest rozgraniczenie; oznaczenie granicy (w terenie specjalnymi znakami) na podstawie zawartej umowy: linia demarkacyjna; . med. pojawienie się
 • Co znaczy Demarkacyjny Co to jest przym.) rozgraniczający: linia demarkacyjna
 • Co znaczy Demaskować Co to jest maskę; masquer> odkryć prawdziwe oblicze, prawdziwą wartość czego demaskator, demaskatorstwo, demaskatorski: demaskatorski ton, wzrok, gest
 • Co znaczy Dematerializacja Co to jest matérialisation> żart. o zniknięciu kogoś lub czegoś; w sztuczkach magicznych, w spirytyzmie, okultyzmie: cudowne znikanie przedmiotów
 • Co znaczy Demencja Co to jest med. upośledzenie umysłowe, zmniejszona zdolność rozumienia i oceny jako efekt sklerozy lub innych chorób: demencja starcza, cierpieć na
 • Co znaczy Dementi Co to jest sprostowanie lub odwołanie czego, zaprzeczenie jakiejś wcześniejszej informacji: ogłosić dementi w sprawie… dementować, zdementować co
 • Co znaczy Dementować Co to jest zmyślać> odwoływać, zaprzeczać, stwierdzać fałszywość podanej wcześniej (zwłaszcza przez prasę, radio, telewizję) informacji; prostować
 • Co znaczy Monde Demi Co to jest 1. półświatek, środowisko usiłujące manierami i sposobem życia naśladować zachowania ludzi z wyższych warstw społecznych, z „wielkiego
 • Co znaczy Saison Demi Co to jest odzieżą: sezon wiosenny i jesienny; także moda w tych okresach i odzież noszona na wiosnę lub jesienią
 • Co znaczy Demobil Co to jest techniczny, który wyszedł z użycia – zwłaszcza wojskowy, pozostały po zdemobilizowaniu wojska: ubrania, broń, samochody z demobilu
 • Co znaczy Demobilizacja Co to jest mobili ruchomy> 1. rozbrajanie, rozwiązywanie armii; zwalnianie z obowiązku służby w wojsku; 2. przen. odbieranie chęci do działania
 • Co znaczy Démodé Co to jest niemodny: coś jest démodé, sukienka démodé
 • Co znaczy Demografia Co to jest graph? piszę> naukowy opis społeczeństwa ze względu na strukturę ludności, dane o przyroście naturalnym, wykształceniu itp.: badania
 • Co znaczy Demokracja Co to jest lud> ustrój polityczny, w którym władzę sprawują przedstawiciele narodu, wybrani w powszechnych wolnych, demokratycznych wyborach demokrata
 • Co znaczy Demokrata Co to jest przekonaniach demokratycznych; stronnik, zwolennik demokracji; członek partii demokratycznej demokratyzować co, kogo, demokratyzacja czego
 • Co znaczy Demolka Co to jest ż) pot. niszczenie wszystkiego, zwłaszcza bezmyślne, podczas awantury: robić demolkę, człowiek-demolka
 • Co znaczy Demolować Co to jest niszczyć, rozbijać co w napadzie złości zdemolować, zdemolowany – zniszczony, pot. robić, urządzić demolkę
 • Co znaczy Demon Co to jest gr.: duch – zły albo dobry – wywierający wpływ na losy człowieka, w wierzeniach religijnych: bezosobowa moc nadnaturalna; w
 • Co znaczy Demonologia Co to jest i religioznawstwa zajmujący się badaniem wyobrażeń o demonach: demonologia słowiańska, starożytna, afrykańska; 2. część doktryny
 • Co znaczy Demonstracja Co to jest publiczny pokaz czego: demonstracja przebiegu operacji, doświadczenia przyrodniczego, sposobu postępowania; 2. zgromadzenie ludzi
 • Co znaczy Demonstrant Co to jest m) uczestnik demonstracji ulicznej
 • Co znaczy Demonstrator Co to jest m) <łac.> osoba wykonująca publiczny pokaz czegoś: demonstrator działania wynalazku
 • Co znaczy Demontaż Co to jest przeciwieństwo montażu, rozbiórka czego; rozkład: demontaż urządzeń, demontaż komunizmu; dokonać demontażu czego demontować (co
 • Co znaczy Demoralizacja Co to jest obyczajny> zepsucie dobrych obyczajów, upadek zasad moralnych; dawanie złego przykładu, zgorszenie: demoralizacja nieletnich, szerzyć
 • Co znaczy Demoralizator Co to jest demoralizuje otoczenie; gorszyciel: demoralizator młodzieży demos // demo cząstka wielu słów złożonych, wprowadzająca
 • Co znaczy Demoskopia Co to jest badanie opinii i nastrojów społecznych w celach diagnostycznych i opracowania prognoz statystycznych: badania demoskopowe
 • Co znaczy Demotyczny Co to jest ludzie z tego samego narodu, rejonu, gminy (demu)> pismo demotyczne staroegipskie pismo „dla ludu”, używane w życiu codziennym do pisania
 • Co znaczy Denat Co to jest m) <łac. de-+ natus; natus urodzony> człowiek zmarły śmiercią gwałtowną, nienaturalną (o samobójcy lub osobie zamordowanej
 • Co znaczy Denaturalizacja Co to jest pozbawienie czegoś naturalnego charakteru, czynienie sztucznym; praw. pozbawienie kogoś obywatelstwa danego państwa
 • Co znaczy Denaturat Co to jest m) skażony spirytus, alkohol metylowy
 • Co znaczy Denazyfikacja Co to jest rozwiązanie hitlerowskiej partii nazistowskiej (nazi) w ramach likwidacji faszyzmu w Niemczech po II wojnie światowej
 • Co znaczy Dendrologia Co to jest ż) bot. nauka o drzewach i krzewach: ogród dendrologiczny dendrolog, dendrarium
 • Co znaczy Dendryt Co to jest Bakchusie jako opiekunie sadów> 1. wypustki komórki nerwowej podobne kształtem do drzewka; 2. rysunek lub schemat przypominający drzewko
 • Co znaczy Denerwować Co to jest nerwowy> irytować kogoś, działać na nerwy, drażnić; denerwować się, być rozdrażnionym, niepokoić się denerwujący, zdenerwowany
 • Co znaczy Denominacja Co to jest nazywam, określam> . zmiana nazwy; 2. praw. ekon. operacja zmiany wartości pieniądza: denominacja złotówki
 • Co znaczy Denotacja Co to jest oznaczanie czegoś, zakres znaczenia nazwy, czyli wszystkie obiekty, do których nazwa się odnosi denotować co: nazwa kot denotuje wszystkie
 • Co znaczy Densytometr Densometr Co to jest przyrząd do pomiaru gęstości cieczy, także tzw. gęstości optycznej (stopnia zaczernienia) obrazów fotograficznych
 • Co znaczy Dentysta Co to jest m) <łac. dens ząb> lekarz stomatolog, leczący zęby dentystyka, dentystyczny, dentalny: głoska dentalna, czyli zębowa (s, z, t, d, n, r, ł
 • Co znaczy Diwa Co to jest ż) wybitna artystka opery lub operetki, gwiazda sceny muzycznej, primadonna
 • Co znaczy Denuncjacja Co to jest zwiastun, posłaniec> donos, tajne doniesienie do władz, oskarżające kogoś: zrobić, złożyć denuncjację denuncjator, denuncjować (kogo
 • Co znaczy Denuncjator Co to jest m) <łac. denuntiator> osoba denuncjująca; donosiciel
 • Co znaczy Deontologia Co to jest ż) nauka o obowiązkach i powinnościach: deontologia lekarska, prawnicza, dziennikarska, nauczycielska
 • Co znaczy Departament Co to jest m) jednostka organizacyjna ministerstwa lub innego naczelnego organu administracyjnego
 • Co znaczy Depenalizacja Co to jest praw. odstąpienie od ukarania, ograniczenie zakresu i złagodzenie kar ustawowych za pewne przestępstwa
 • Co znaczy Dependencja Co to jest zależność od kogoś lub czegoś, zawisłość; 2. praw. przest. praktyka prawnicza, zajęcie dependenta: być dependentem w kancelarii adwokackiej
 • Co znaczy Depolonizacja Co to jest polonizacji, działania zmierzające do zniszczenia poczucia polskości: polityka depolonizacji Polski i Polaków; depolonizacja podczas
 • Co znaczy Deponować Co to jest czasowe przechowanie pieniądze, dokumenty, kosztowności: oddać w depozyt, zdeponować pieniądze w banku depozyt
 • Co znaczy Deportacja Co to jest odesłanie do kraju lub zesłanie gdzieś na przymusowy pobyt: masowe deportacje w okresie II wojny światowej lub w czasach stalinowskich
 • Co znaczy Diabetologia Co to jest ż) dział medycyny dotyczący cukrzycy diabetolog, diabetyk
 • Co znaczy Depozyt Co to jest przechowania złożonych przedmiotów; 2. przedmioty oddane na przechowanie: depozyt bankowy; złożyć co w depozyt, oddać do depozytu
 • Co znaczy Deprawacja Co to jest skrzywienie> uczenie złych rzeczy, demoralizacja, znieprawianie deprawator, deprawować kogo, zdeprawować, zdeprawowany
 • Co znaczy Deprecjacja Co to jest obniżać wartość> obniżanie wartości kogo lub czego w czyich oczach: powodować deprecjacje kogo lub czego deprecjonowanie (kogo
 • Co znaczy Deprecjonować Co to jest kogo, co) obniżać wartość czegoś, przedstawiać w gorszym świetle> zdeprecjonować (kogo, co), zdeprecjonowany
 • Co znaczy Depresja Co to jest depressus niski, poniżony> 1. geogr. obniżenie; teren poniżej poziomu morza; . przen. stan silnego przygnębienia, załamanie psychiczne
 • Co znaczy Deprymować Co to jest kogo) zawstydzać, żenować, zniechęcać: to było dla mnie deprymujące, zdeprymowany: czuć się zdeprymowanym
 • Co znaczy Deputowany Co to jest jakiejś funkcji, delegowany jako przedstawiciel: deputowany do rządu z ramienia partii deputacja, eurodeputowany
 • Co znaczy Deratyzacja Co to jest szczur> odszczurzanie, tępienie szczurów, myszy, karaluchów: przeprowadzić deratyzację, akcja deratyzacyjna akcja odszczurzania deratyzator
 • Co znaczy Derby Co to jest n; lm; ndm) wyścigi konne, uroczysta coroczna impreza sportowa: Wielkie Derby
 • Co znaczy Deresz Co to jest m) koń o mieszanej brązowo-białej maści dereszowaty
 • Co znaczy Derka Co to jest ż) dera, 1. gruby koc używany zwykle jako okrycie na konie; . także ciepłe okrycie na nogi w podróży karetą, saniami
 • Co znaczy Derma Co to jest ż) imitacja wyprawionej skóry zwierzęcej: buty z dermy
 • Co znaczy Dermatologia Co to jest ż) med. nauka o chorobach skóry dermatolog, dermatologiczny
 • Co znaczy Dermatom Co to jest aparat do ścinania różnych wielkości i grubości płatów naskórka i skóry przeznaczonych do przeszczepiania
 • Co znaczy Dermatomikoza Co to jest ż) med. wet. rodzaj grzybicy o łagodnym przebiegu, schorzenie skóry wywołane przez grzyby chorobotwórcze (dermatofity
 • Co znaczy Dermatoza Co to jest ż) med. choroba skóry
 • Co znaczy Dermo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze skórą, np. dermograf, dermoplastyka
 • Co znaczy Dermografizm Co to jest med. zjawisko przebarwienia skóry pod wpływem mechanicznych podrażnień, świadczące o zaburzeniu regulacji wegetatywnej naczyń krwionośnych
 • Co znaczy Dermoplastyka Co to jest chirurgii zajmujący się operacyjnym uzupełnieniem ubytków skóry, usuwaniem wrodzonych i nabytych zniekształceń w celu skorygowania jej
 • Co znaczy Derogacja Co to jest uchylenie> praw. pozbawienie normy prawnej mocy obowiązującej przez zastąpienie jej inną normą, uchylającą przepisy prawne wcześniejsze lub
 • Co znaczy Derogować Co to jest <łac. derogo> praw. uchylić w całości lub częściowo moc obowiązującą przepisu prawnego, powodować derogację
 • Co znaczy Derwisz Co to jest m) pobożny asceta arabski, członek mistycznej sekty mahometańskiej: derwisz tańczący
 • Co znaczy Derywacja Co to jest wody)> jęz. tworzenie wyrazów pochodnych: derywacja słowotwórcza, wyprowadzanie jednostek lub struktur pochodnych od innych derywat
 • Co znaczy Derywat Co to jest odchylony> jęz. wyraz utworzony od innego wyrazu lub formy gramatycznej za pomocą środków słowotwórczych; wyraz pochodny
 • Co znaczy Desakralizacja Co to jest pozbawiania czegoś, głównie zjawisk przyrody i instytucji społecznych, charakteru świętości, nadawanie im charakteru świeckiego
 • Co znaczy Desant Co to jest własnych wojsk na tereny operacji wojskowych, 2. pot. jednostki wojskowe wysłane na inny teren: zrzucić desant, wojska desantowe
 • Co znaczy Desegregacja Co to jest ograniczania i zniesienia segregacji rasowej w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym i religijnym, szczególnie w odniesieniu do szkół
 • Co znaczy Desensybilizacja Co to jest wrażliwy> 1. fot. zmniejszenie światłoczułości naświetlonej błony fotograficznej pod wpływem związków chemicznych, w celu umożliwienia
 • Co znaczy Deseń Co to jest m) wzór, rysunek na tkaninie, posadzce, tapecie itp.; układ elementów tworzący określony wzór
 • Co znaczy Designer Co to jest m) specjalista zajmujący się wzornictwem przemysłowym, projektant wzorów, modeli dla wyrobów przemysłowych, technik wzornictwa
 • Co znaczy Desinteressement Co to jest ndm) brak zainteresowania: wyrazić swoje desinteressement czym
 • Co znaczy Deskrypcja Co to jest napis na czymś: deskrypcja nagrobna; opis czego; 2. log. wyrażenie niebędące imieniem własnym, mające jeden desygnat lub więcej
 • Co znaczy Deskryptor Co to jest inform. słowo lub grupa słów, które razem z innymi opisują treść tekstu na potrzeby katalogów lub systemów wyszukiwania informacji; słowo
 • Co znaczy Desktop Co to jest komputera przeznaczony do pracy na blacie biurka; desktop publishing sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, umożliwiający skład i
 • Co znaczy Deskwamacja Co to jest złuszczanie się naskórka w wyniku naturalnego procesu starzenia się, wzmożone złuszczanie jedynie przy niektórych chorobach zakaźnych lub
 • Co znaczy Desocjalizacja Co to jest określonego środowiska społecznego lub z grupy społecznej z powodu nieprzestrzegania obowiązujących w nich wzorów i norm społecznych
 • Co znaczy Despekt Co to jest m) <łac. despectus wzgarda> obraza, uchybienie, urażenie: wyrządzić despekt komu
 • Co znaczy Desperacja Co to jest desperacja ogarnia kogo: robić coś w desperacji, z desperacji, doprowadzić kogoś do desperacji, desperacja opanowuje kogo desperat
 • Co znaczy Desperat Co to jest człowiek zrozpaczony, zrezygnowany, niemający żadnej nadziei; . człowiek w desperacji skłonny do czynów gwałtownych, gotów na wszystko
 • Co znaczy Desperować Co to jest <łac. despero tracę nadzieję> przestarz. rozpaczać, tracić nadzieję; lamentować
 • Co znaczy Despota Co to jest m) . bezwzględny, okrutny władca; 2. pot. człowiek nieznoszący sprzeciwu, tyran despotyczny, despotyzm
 • Co znaczy Despotyczny Co to jest formy rządów lub despoty – władcy; absolutystyczny, autokratyczny, tyrański; 2. narzucający wszystkim swoją wolę, nieznoszący sprzeciwu
 • Co znaczy Despotyzm Co to jest na nieograniczonej, bezwzględnej władzy (jednostki lub grupy) opierającej się na terrorze, nieuznającej praw i wolności obywatelskich; 2
 • Co znaczy Destrukcja Co to jest ż) <łac. destructio> niszczenie, rozpad, rozkład, przeciwieństwo tworzenia, konstrukcji destrukcyjny, destruktor, destruent
 • Co znaczy Destrukt Co to jest pieniądz wycofany z obiegu; 2. bibl. egzemplarze książki lub czasopisma uszkodzone w druku w stopniu uniemożliwiającym włączenie do zbioru
 • Co znaczy Destylacja Co to jest skraplania par jednej substancji i otrzymywanie innej: alkohol destylowany destylat, destylować co, przedestylować, destylator
 • Co znaczy Destylować Co to jest przeprowadzać destylację, poddawać destylacji: woda destylowana
 • Co znaczy Desusy Co to jest lm) część bielizny, majtki
 • Co znaczy Desygnacja Co to jest ż) <łac. designatio> wyznaczanie, mianowanie, desygnowanie
 • Co znaczy Desygnować Co to jest kogo na co) <łac. designo wyznaczam> wyznaczyć; mianować na stanowisko: być desygnowanym desygnat
 • Co znaczy Deszyfracja Co to jest ż) odczytywanie szyfru, rozszyfrowanie, dekodowanie deszyfrator, zdeszyfrować (co
 • Co znaczy Deszyfraż Co to jest odczytywanie informacji zapisanych szyfrem, stosowane w służbie wywiadowczej, b) grupa osób zajmująca się rozwiązywaniem szyfrów
 • Co znaczy Deszyfrować Co to jest przetwarzać zakodowaną informację bez zmiany jej treści; odczytywać kod, dekodować
 • Co znaczy Detaksacja Co to jest ż) ocenianie wartości, szacowanie czegoś
 • Co znaczy Detal Co to jest element czego: handel detaliczny (nie hurt); pot. drobnostka, sprawa bez znaczenia detalista, detaliczny, detalizować
 • Co znaczy Detaliczny Co to jest sprzedażą towarów w małych ilościach bezpośrednio konsumentowi; niehurtowy; 2. pot. szczegółowy, drobiazgowy, dokładny
 • Co znaczy Detalizować Co to jest rzad. stosować, przedstawiać coś w szczegółach
 • Co znaczy Detektor Co to jest m) wykrywacz; urządzenie do wykrywania pewnych sygnałów lub substancji
 • Co znaczy Detektyw Co to jest m) wywiadowca, pracownik policji lub biura detektywistycznego, zajmuje się wykrywaniem przestępców
 • Co znaczy Détente Co to jest odprężenie w polityce międzynarodowej, w stosunkach między ugrupowaniami politycznymi, pokojowe współistnienie krajów
 • Co znaczy Detergent Co to jest m) chem. środek do czyszczenia lub prania: stosować detergenty
 • Co znaczy Deterioracja Co to jest ż) <łac. deterior gorszy> obniżenie przydatności lub sprawności; pogorszenie się stanu czegoś, zepsucie
 • Co znaczy Determinacja Co to jest granic, kres, koniec> ostateczne, niezłomne postanowienie: robić coś z determinacją; określanie warunków czego: coś determinuje coś innego
 • Co znaczy Determinizm Co to jest podlega koniecznym prawidłowościom przyczynowo-skutkowym, jest określone „z góry”, zatem nieuchronne i konieczne determinista
 • Co znaczy Detonacja Co to jest ż) wybuch pocisku, eksplozja; odgłos eksplozji detonator, zdetonować (co), detonacyjny
 • Co znaczy Detonować Co to jest 2. powodować wybuch; 3. onieśmielać, peszyć, zbijać z tropu; 4. muz. brać dźwięki fałszywie, nieczysto, za nisko lub za wysoko
 • Co znaczy Detronizacja Co to jest ż) pozbawienie tronu, odebranie władzy królewskiej siłą lub z mocy jakiegoś nakazu zdetronizować kogo, zdetronizowany król
 • Co znaczy Detronizować Co to jest usuwać panującego z tronu, pozbawiać władzy monarszej
 • Co znaczy Machina Ex Deus Co to jest rozwiązanie akcji w tragedii antycznej, spowodowane nagłym i niespodziewanym pojawieniem się bóstwa; 2. nieoczekiwany wybawiciel; 3. zbyt
 • Co znaczy Deuteronomium Co to jest n) <łac., od gr. deúteros nómos drugie prawo> Księga Powtórzonego Prawa, ostatnia księga biblijnego Pięcioksięgu
 • Co znaczy Dewaloryzować Co to jest ekon. powodować dewaloryzację, obniżać wartość czegoś
 • Co znaczy Diablotka Co to jest ż) krążek albo pałeczka z kruchego lub francuskiego ciasta, podawane do barszczu i bulionu
 • Co znaczy Dewaluacja Co to jest wg evaluation> 1. ekon. obniżenie wartości czego, deprecjacja: uczciwość nie podlega dewaluacji; coś się zdewaluowało; 2. ekon. obniżenie
 • Co znaczy Dewaluować Co to jest obniżać wartość, pomniejszać znaczenie czegoś; 2. ekon. a) przeprowadzać reformę pieniężną polegającą na dewaluacji, b) powodować
 • Co znaczy Dewastacja Co to jest ż) niszczenie, rujnowanie, pustoszenie: dokonać dewastacji czego; zdewastowany budynek> dewastować (co), dewastator
 • Co znaczy Dewiacja Co to jest dévier zboczyć z drogi, z p.-łac. deviare> 1. odchylenie, zboczenie z kursu; . psych. nienormalne reakcje i zachowania: dewiacja psychiczna
 • Co znaczy Dewiant Co to jest zachowujący się w sposób odbiegający od normy, o nieprawidłowej osobowości, np. w postępowaniu, w zachowaniu, w wyglądzie; b) zboczeniec
 • Co znaczy Dewiza Co to jest divisa (myśl) wydzielona> 1. zasada postępowania, idea przewodnia, hasło: coś jest dewizą kogo; 2. ekon. (tylko w lm): dewizy – obca waluta
 • Co znaczy Dewizka Co to jest ż) łańcuszek do zegarka kieszonkowego
 • Co znaczy Dewocja Co to jest ż) <łac. devotio oddanie się czemuś> nadmierna pobożność, często fałszywa; świętoszkowatość> dewot, dewotka, dewocyjny, dewocjonalia
 • Co znaczy Dewocjonalia Co to jest tylko lm) <łac.> przedmioty związane z kultem religijnym: medaliki, różańce, dostępne w ogólnej sprzedaży itp.; sklep z tymi artykułami
 • Co znaczy Dewon Co to jest m) czwarty okres ery paleozoicznej, trwający od około 395 do 345 milionów lat temu: okres dewoński
 • Co znaczy Dewot Co to jest m) <łac. devotus oddany, poświęcony> człowiek manifestacyjnie pobożny; bigot, nabożniś, świętoszek dewotka
 • Co znaczy Dewotka Co to jest ż) kobieta manifestacyjnie obnosząca się ze swoją pobożnością; bigotka, nabożnisia, świętoszka
 • Co znaczy Dez Co to jest wyrazu wprowadzająca znaczenie przeciwne do treści podstawowej, np. dezaprobata: aprobata, dezinformacja: informacja
 • Co znaczy Dezabil Co to jest m) niekompletny ubiór domowy: być w dezabilu
 • Co znaczy Dezaktualizacja Co to jest ż) utrata aktualności, stanie się nieaktualnym
 • Co znaczy Dezaprobata Co to jest ż) <łac.> brak aprobaty, wyraz niezadowolenia, niezgody; negatywna ocena: wyrazić swoją dezaprobatę czego
 • Co znaczy Dezaprobować Co to jest ujemnie oceniać coś, nie pochwalać czegoś; ganić
 • Co znaczy Dezawantaż Co to jest m) daw. a) szkoda, ubytek; b) ujemna strona czegoś
 • Co znaczy Dezawuować Co to jest prawa do działań, brak zgody na powoływanie się na czyjeś poparcie, cofać aprobatę, kwestionować upoważnienie kogoś do czegoś
 • Co znaczy Dezelować Co to jest niszczyć, psuć, zużywać
 • Co znaczy Dezercja Co to jest samowolna, bezprawna ucieczka z wojska; 2. pot. uchylanie się od obowiązków dezerter, dezerterować skąd, zdezerterować
 • Co znaczy Dezerterować Co to jest uciekać z wojska
 • Co znaczy Deziluzja Co to jest ż) brak iluzji; pozbawienie iluzji
 • Co znaczy Dezinformacja Co to jest ż) 1. przekazywać fałszywe informacje, myląca informacja; . wprowadzać w błąd, mylne informowanie, dezinformowanie
 • Co znaczy Dezodorant Co to jest m) odświeżacz zapachu, środek kosmetyczno-toaletowy
 • Co znaczy Dezodoryzacja Co to jest osłabianie nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach zamkniętych; 2. techn. usuwanie niepożądanej woni produktów, stosowane w przemyśle
 • Co znaczy Dezolacja Co to jest spustoszenie; rozpacz dezorganizacja(ż) . wprowadzenie nieładu, zamieszania; . brak organizacji, porządku, dyscypliny
 • Co znaczy Dixi Co to jest <łac.> powiedziałem; skończyłem swoje przemówienie, takie jest moje zdanie
 • Co znaczy Dezorientacja Co to jest orientacji; mylny, błędny pogląd 2. psych. zaburzenie świadomości, utrata lub zaburzenie orientacji dotyczącej czasu, miejsca, sytuacji lub
 • Co znaczy Dezyderat Co to jest m) postulat, żądanie: zgłosić, składać dezyderat
 • Co znaczy Dezynfekcja Co to jest ż) <łac.> odkażanie: przeprowadzić dezynfekcję wydezynfekować, zdezynfekować (co
 • Co znaczy Dezynfekować Co to jest przeprowadzać dezynfekcję; odkażać
 • Co znaczy Dezynsekcja Co to jest ż) <łac.> tępienie insektów, owadów pasożytujących: robić dezynsekcję
 • Co znaczy Dezynsekować Co to jest przeprowadzać dezynsekcję, poddawać dezynsekcji
 • Co znaczy Dezynwoltura Co to jest ż) zbyt swobodne, lekceważące zachowanie się, styl bycia
 • Co znaczy Dy Di Co to jest człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: podwójny, dwukrotny, dwoisty, np. dimer, dipol, disacharyd, dychromatyczny
 • Co znaczy Dia Co to jest morfem pochodzenia gr.; wprowadza znaczenie dwa, dwu-, podwójnie, dwa razy: diafon, diageneza, diakaustyka
 • Co znaczy Diabelski Co to jest przym.) 1. pochodzący od diabła, uważany za jego dzieło; 2. przypisywany diabłu: złośliwy, zły, niebezpieczny, niezwykły
 • Co znaczy Diabeł Co to jest diabolus, z gr. diábolos oszczerca> 1. w religii chrześcijańskiej i judaizmie: anioł upadły, strącony przez Boga do piekieł, zły demon
 • Co znaczy Diabolo Co to jest n) gra dziecięca polegająca na podrzucaniu gumowej albo metalowej szpulki i chwytaniu jej na sznurek uwiązany do dwu pałeczek
 • Co znaczy Diachronia Co to jest przeciwstawnym) na podstawie gr. di? chrónon po pewnym czasie (u Platona)> niewspółczesność, niesynchroniczność, procesy następstwa ujęte
 • Co znaczy Diadem Co to jest gr. diád?ma ~atos przepaska, przewiązka, od dia-dé? przewiązuję> ozdobna przepaska na głowę, rodzaj korony: złoty diadem
 • Co znaczy Diafon Co to jest m) mors. urządzenie do nadawania sygnałów dźwiękowych podczas mgły przez nadbrzeżne stacje ostrzegawcze
 • Co znaczy Diagnostyczny Co to jest rozpoznawania; barwniki, preparaty diagnostyczne barwniki, preparaty stosowane w diagnostyce lekarskiej do oznaczania prawidłowego
 • Co znaczy Diagnostyka Co to jest stikós umiejący rozpoznawać, rozpoznawczy> 1. nauka zajmująca się rozpoznawaniem chorób na podstawie ich charakterystycznych objawów
 • Co znaczy Diagnozować Co to jest rozpoznawać chorobę na podstawie odpowiednich badań
 • Co znaczy Diagonala Co to jest ż) szt. oś ukośna, kierunek kompozycji podkreślony układem elementów, kolorem i światłocieniem
 • Co znaczy Diagram Co to jest gr. diágramma ~atos rysunek, figura geometryczna> przedstawienie graficzne na wykresie, rysunku współzależności pomiędzy jakimiś
 • Co znaczy Diak Co to jest m) rel. kleryk w Kościele prawosławnym i greckokatolickim
 • Co znaczy Diakon Co to jest diákonos sługa> rel. a) w Kościele katolickim i prawosławnym: duchowny posiadający niepełne święcenia, mający uprawnienia do sprawowania
 • Co znaczy Diakonisa Co to jest diakon> rel. a) w Kościele ewangelickim: siostra w świeckim stowarzyszeniu, pracująca jako nauczycielka lub pielęgniarka, b) tytuł
 • Co znaczy Diakrytyczny Co to jest rozdzielający znaki diakrytyczne, znaki graficzne, przecinki, ogonki, kropki itp., odróżniający brzmieniowo głoski dodawane do liter, np
 • Co znaczy Dialekt Co to jest rozmowa, sposób mówienia> gwara, ludowa odmiana języka: dialekt śląski dialektalny, dialektologia, dialektyzacja
 • Co znaczy Dialektyka Co to jest sztuka filozoficznego rozróżniania klas bytów, od dialég? rozróżniam> filoz teoria rzeczywistości i sposobów jej poznania poprzez ogląd
 • Co znaczy Dializa Co to jest sposób ratowania ludzi chorych na nerki za pomocą dializatora, czyli urządzenia zwanego sztuczną nerką dializować kogo, dializowany
 • Co znaczy Dialog Co to jest diálogos rozmowa> 1. rozmowa: prowadzić dialog; 2. utwór lit. w formie rozmowy; 3. porozumienie się, spotkanie: dialog polityczny
 • Co znaczy Dialogowy Co to jest przym.) napisany w formie dialogu, zawierający dialogi, będący dialogiem
 • Co znaczy Diametralny Co to jest przym.) przeciwstawny, krańcowo różny diametralnie
 • Co znaczy Diana Co to jest łowów, opiekunka zwierząt i przyrody, utożsamiana z grecką Artemidą; . dziewczyna wysportowana, oddana jeździe konnej, polowaniu
 • Co znaczy Diariusz Co to jest m) daw. dziennik, pamiętnik pisany codziennie
 • Co znaczy Diaspora Co to jest rozproszenie; o narodach niemających własnego państwa lub o społeczności religijnej, które z historycznych przyczyn żyją wśród innych
 • Co znaczy Diatermia Co to jest ż) med. metoda leczenia bólu przez przegrzewanie tkanek za pomocą prądu elektrycznego diatermiczny
 • Co znaczy Diateza Co to jest ż) med. skłonność do zapadania na określone choroby, wrodzona bądź nabyta; skaza
 • Co znaczy Diatryba Co to jest rozprawa, dysputa, z gr. diatryba rozrywka, strata czasu> forma wykładu, przemówienia albo utworu literackiego odznaczająca się gwałtownym
 • Co znaczy Dictum Co to jest <łac.> wyraziste i dobitne powiedzenie, wypowiedź
 • Co znaczy Didaskalia Co to jest instrukcja> lit. wskazówki odautorskie w utworze dramatycznym przeznaczonym do wykonania na scenie, dotyczą wyglądu miejsca, zachowania
 • Co znaczy Diecezja Co to jest ż) <łac. dioecesis okręg administracyjny, z gr. dioík?sis> kościelna jednostka administracyjna podlegająca biskupowi diecezjalny
 • Co znaczy Irae Dies Co to jest dzień Sądu Ostatecznego); w liturgii rzymskokatolickiej: pierwsze słowa hymnu śpiewanego podczas mszy żałobnej
 • Co znaczy Diesel Co to jest m) wysokoprężny silnik spalinowy [od nazw. R. Diesel (1858–1913, wynalazca)] dieslowski
 • Co znaczy Dieta Co to jest z gr. díaita należyty sposób> 1. sposób odżywiania: dieta niskokaloryczna dietetyk, dietetyka, dietetyczny: być na diecie, przestrzegać
 • Co znaczy Dietetyczny Co to jest przym.) odpowiadający wymaganiom dietetyki
 • Co znaczy Dietetyka Co to jest ż) <łac. diaetetica, od dieta> . nauka zajmująca się zasadami racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego
 • Co znaczy Digitalis Co to jest kwiatach palczastych, od łac. digitalis palczasty, digitus palec> 1. bot. Digitalis, trująca bylina z rodziny trędownikowatych
 • Co znaczy Digitoksyna Co to jest się w liściach naparstnicy purpurowej, otrzymywany w postaci białego, krystalicznego proszku o gorzkim smaku, stosowany przy schorzeniach
 • Co znaczy Din Co to jest jednostka światłoczułości kliszy fotograficznej
 • Co znaczy Dingi Co to jest gumowa, pneumatyczna kilkuosobowa łódź ratunkowa, wyposażona w butlę z gazem do automatycznego napełniania komór, sprzęt ratunkowy i zapasy
 • Co znaczy Dingo Co to jest n) zool. Canis dingo, dziki, drapieżny pies australijski
 • Co znaczy Dino Co to jest wyrazów złożonych, będących terminami paleontologicznymi, mający znaczenie: straszny, potężny, np. dinoceraty, dinozaury
 • Co znaczy Dinozaury Co to jest wymarłe gady kopalne z okresu mezozoicznego; 2. przen. człowiek długo żyjący lub długo specjalizujący się w jakiejś dziedzinie
 • Co znaczy Dintojra Co to jest ż) zemsta gangu, krwawy odwet jako wyrównanie porachunków w środowisku przestępczym
 • Co znaczy Diogenes Co to jest gr. filozof ze szkoły cyników> beczka Diogenesa symbol ograniczenia potrzeb życiowych do niezbędnego minimum; pogarda dla wszystkich
 • Co znaczy Dionizje Co to jest lm) mit. gr. orgiastyczna uroczystość ludowa ku czci boga wina i zabaw, Dionizosa: nastrój dionizyjski – radosny, karnawałowy
 • Co znaczy Dionizos Co to jest m) <łac. Dionysus, z gr. Diónysos> mit. gr. bóg ekstazy, wina i bujności żywotnych sił natury dionizje, dionizyjski
 • Co znaczy Dionizyjski Co to jest przym.) 1. związany z kultem Dionizosa; 2. pełen wesołości, beztroski; bachiczny, zmysłowy, orgiastyczny
 • Co znaczy Diopter Co to jest przyrząd zwiększający precyzję celowania, składający się z dwóch płytek z otworami lub szczelinami, stosowany również w geodezji
 • Co znaczy Dioptria Co to jest ż) jednostka w optyce, miara układu optycznego, określa właściwości szkieł w okularach
 • Co znaczy Dioskurowie Co to jest dwaj nierozłączni towarzysze, przyjaciele
 • Co znaczy Diplodok Co to jest paleont. Diplodocus, olbrzymi roślinożerny gad kopalny, zaliczany do dinozaurów
 • Co znaczy Dipol Co to jest m) . rodzaj anteny; 2. fiz. układ dwu cząstek o przeciwnych znakach, układ dwubiegunowy
 • Co znaczy Jockey Disc Co to jest m) człowiek prowadzący dyskotekę, konferansjer dyskotekowy
 • Co znaczy Disco Co to jest n) 1. typ muzyki bardzo prostej rytmicznie, przeznaczonej do tańca w dyskotekach
 • Co znaczy Discopolo Co to jest ndm) rodzaj popularnej muzyki i piosenek rozrywkowych
 • Co znaczy Displej Co to jest m) 1. ekranik do wyświetlania różnego rodzaju informacji; wyświetlacz; 2. inform. monitor ekranowy
 • Co znaczy Ditto Co to jest to samo, jak wyżej
 • Co znaczy Diugoń Co to jest m) zool. Dugong dugong, roślinożerny ssak morski z rzędu syren (Sirenia
 • Co znaczy Diuna Co to jest ż) rodzaj piaszczystej wydmy, powstającej przez nawianie piasku na wybrzeżach morskich
 • Co znaczy Diuretyczny Co to jest przym.) med. moczopędny
 • Co znaczy Dobosz Co to jest m) członek orkiestry wojskowej grający na bębnie
 • Co znaczy Discimus Docendo Co to jest <łac. – parafraza dzieła Seneki Listy> ucząc innych, sami się uczymy
 • Co znaczy Docent Co to jest m) wykładowca uniwersytecki bez tytułu profesora, zastępca profesora
 • Co znaczy Iris Utriusque Doctor Co to jest <łac.> doktor obojga praw: cywilnego i kanonicznego (dawny tytuł naukowy
 • Co znaczy Causa Honoris Doctor Co to jest <łac.> honorowy stopień naukowy nadawany przez wyższe uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury
 • Co znaczy Dog Co to jest m) duży, silny pies obronny, używany dawniej do walki z dzikimi zwierzętami, do ochrony karawan, stad bydła
 • Co znaczy Dogaressa Co to jest ż) małżonka doży weneckiego
 • Co znaczy Dogling Co to jest rostratus, wieloryb z rodziny dziobaczy (Ziphiidae), zamieszkujący Morze Arktyczne i północną część Oceanu Atlantyckiego
 • Co znaczy Dogmat Co to jest kategorycznie, z gr. dógma przekonanie, zdanie, pogląd> 1. teol. prawda objawiona przez Boga, przyjęta przez Kościół kat. jako prawda wiary
 • Co znaczy Dogmatyzm Co to jest bezkrytycznego przyjmowania poglądów, uznawanie ich za prawdy ostateczne; . w filozofii: kierunek myślenia przyjmujący bezkrytycznie pewne
 • Co znaczy Dogmatyzować Co to jest nadawanie charakteru dogmatu
 • Co znaczy Dok Co to jest urządzenie znajdujące się przy brzegu morskim lub rzecznym, przeznaczone do budowy, naprawy i konserwacji statków; . akwen portowy do
 • Co znaczy Dokooptować Co to jest przyjąć kogoś w celu uzupełnienia lub powiększenia pewnej grupy
 • Co znaczy Dokować Co to jest wprowadzać statek do doku w celu przeglądu lub naprawy kadłuba
 • Co znaczy Doksologia Co to jest ż) rel. a) formuła głosząca chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego, b) hymn religijny
 • Co znaczy Doktor Co to jest stopień naukowy nadawany przez uczelnie wyższe i instytuty naukowe po napisaniu rozprawy, obronie jej w czasie publicznej dyskusji, doktor
 • Co znaczy Doktoryzować Co to jest nadawać tytuł doktora; przygotować rozprawę naukową, złożyć egzamin i uzyskać stopień doktora
 • Co znaczy Doktryna Co to jest system poglądów i twierdzeń danej dziedziny wiedzy lub wiary: doktryna prawna, religijna; 2. pot. pogląd sztuczny, skostniały, wymyślony w
 • Co znaczy Doktrynerstwo Co to jest trzymanie się skostniałych zasad, przepisów, brak elastyczności i tolerancji dla innych poglądów doktrynalny, doktryner
 • Co znaczy Dokument Co to jest 2. dowód, świadectwo prawdziwości jakiegoś faktu dokumentacja, dokumentacyjny, dokumentalny, dokumentarny, dokumentować; 3. dowód
 • Co znaczy Dokumentacja Co to jest dokumentów, materiały źródłowe, dowody; dokumentacja naukowa gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie wiadomości zawartych w
 • Co znaczy Dokumentalista Co to jest m) 1. osoba zajmująca się zbieraniem i porządkowaniem dokumentów; 2. twórca filmów dokumentalnych
 • Co znaczy Dokumentarny Dokumentalny Co to jest dokumentach, materiałach źródłowych, na faktach wziętych z życia; film dokumentalny, dokumentarny film o zdarzeniach, ludziach i sytuacjach
 • Co znaczy Dokumentować Co to jest gromadzić dokumenty, stwierdzać coś na podstawie dokumentów; uzasadniać, udowadniać, potwierdzać
 • Co znaczy Dolar Co to jest talar> 1. jednostka monetarna USA równa 100 centom; także: jednostka monetarna innych krajów, np. Kanady, Australii, Nowej Zelandii; 2. fiz
 • Co znaczy Dolce Co to jest muz. określenie wykonawcze: łagodnie, miękko, delikatnie, słodko
 • Co znaczy Dolichocefalia Co to jest ż) antr. kształt czaszki ludzkiej, charakterystyczny dla form człowieka kopalnego
 • Co znaczy Dolmen Co to jest rodzaj grobowca z okresu neolitu, zbudowany z pionowo ustawionych głazów, spotykany na obszarach północno-zachodniej Europy, a także w
 • Co znaczy Dolomit Co to jest m) minerał o wartości przemysłowej i farmaceutycznej: skały dolomitowe
 • Co znaczy Dolus Co to jest m) <łac.> 1. w prawie rzymskim: podstęp, oszustwo, świadome działanie na szkodę drugiej strony; 2. w prawie karnym: wina umyślna
 • Co znaczy M O D Co to jest Najlepszemu, Największemu – napis na świątyniach rzymskich, później także na kościołach i nagrobkach chrześcijańskich
 • Co znaczy Domena Co to jest ziemski, administracja dóbr, zakres, z łac. dominicum> dziedzina, zakres czego: domena polityki; cecha lub zakres czyich zainteresowań
 • Co znaczy Domestykacja Co to jest ż) proces udomawiania zwierząt
 • Co znaczy Dominacja Co to jest ż) <łac. dominatio> przewaga, panowanie, górowanie: mieć dominację nad kim dominować (nad kim, nad czym, w czym), dominanta
 • Co znaczy Domino Co to jest układaniu według zasad 28 płaskich kostek, z których każda przedzielona jest kreską na dwa pola puste lub oznaczone punktami od 1 do 6
 • Co znaczy Dominować Co to jest <łac. dominor> panować, górować nad kimś lub nad czymś, przewyższać kogoś, coś
 • Co znaczy Dompteur Co to jest człowiek tresujący dzikie zwierzęta; pogromca, treser
 • Co znaczy Donacja Co to jest ż) <łac. donatio darowizna> daw. a) darowizna; b) akt nadania dóbr ziemskich donatariusz, donator
 • Co znaczy Donatariusz Co to jest m) daw. osoba obdarzona donacją
 • Co znaczy Donator Co to jest darowizny donkiszot(m)
 • Co znaczy Donkiszoteria Co to jest ż) romantyczne maniactwo, postawa życiowa błędnego rycerza walczącego z wiatrakami w imię sprawiedliwości
 • Co znaczy Donżuan Co to jest legendarny bohater hiszp. romanc ludowych i teatru barokowego, wprowadzony do literatury przez hiszp. dramaturga Tirso de Molinę (1584–1648
 • Co znaczy Donżuaneria Co to jest ż) uwodzicielskie i pełne wdzięku zachowanie wobec kobiet
 • Co znaczy Doping Co to jest doop sos> zachęcanie lub zmuszanie do wysiłku przez namowy, pochwały, okrzyki na stadionie lub za pomocą środków farmakologicznych: środki
 • Co znaczy Dopingować Co to jest pobudzać, podniecać , zachęcać do wysiłku, do walki
 • Co znaczy Dormitorium Co to jest n; odm. w lm) <łac. sypialnia> sala sypialna w klasztorach, konwiktach, zakładach wychowawczych
 • Co znaczy Driada Co to jest ż) mit. gr. nimfa leśna żyjąca w drzewie
 • Co znaczy Dossier Co to jest dotyczące kogoś, także jakiejś sprawy doszlusować a) zająć wolne miejsce w szeregu, b) dołączyć się do kogoś, czegoś
 • Co znaczy Dotacja Co to jest doter uposażyć> bezzwrotna pomoc finansowa, wspierająca czyjąś działalność lub przedsięwzięcie, subwencja dotować co, dotowany: otrzymać
 • Co znaczy Dotować Co to jest zaopatrywać w środki finansowe, subsydiować, fundować
 • Co znaczy Dyferencjacja Co to jest ż)
 • Co znaczy Down Co to jest lekarz ang.)> med. zespół Downa, wrodzony niedorozwój umysłowy połączony z charakterystycznymi zmianami fizycznymi, do których należą: mała
 • Co znaczy Doza Co to jest ż) dawka, określona ilość czego dozować co, dozownik
 • Co znaczy Dozować Co to jest dawki; dawkować; 2. przen. dzielić na porcje, stopniować nasilenie czegoś, np. dozować napięcie dozownik
 • Co znaczy Dozownik Co to jest m) urządzenie do stałego i równomiernego odmierzania określonych porcji materiałów sypkich, w kawałkach lub płynnych; dozator
 • Co znaczy Doża Co to jest m) daw. władca Wenecji doggaresa
 • Co znaczy Dracena Co to jest żmija> bot. Dracaena, drzewo lub krzew z rodziny liliowatych (Liliaceae), rosnące w podzwrotnikowej strefie Azji i Afryki; niektóre gatunki
 • Co znaczy Dragoman Co to jest gr. dragoúmanos, ze st.-arab. targum?n tłumacz> tłumacz przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych na Bliskim Wschodzie albo przewodnik
 • Co znaczy Dragon Co to jest sztandar z wizerunkiem smoka, z łac. draco ~onis, gr. dr?k?n ~ontos wąż, żmija> daw. żołnierz kawalerii konnej: baba dragon dragonia
 • Co znaczy Drailing Co to jest m) daw. wielka beczka na wino o pojemności 13,58 hl; dawna miara wina; kufa
 • Co znaczy Drajw Co to jest pod kątem, stosowane w tenisie, tenisie stołowym, badmintonie, golfie i krykiecie; inform. urządzenie komputera służące do zgrania i
 • Co znaczy Draka Co to jest ż) pot. awantura, kłótnia, bójka, bijatyka
 • Co znaczy Drakkar Co to jest bezpokładowy wiosłowo-żaglowy statek wikingów z III–XI w., o drewnianym kadłubie z ozdobą (np. smokiem) na dziobie, jednym masztem z reją
 • Co znaczy Drakoński Co to jest prawodawca ateński, którego przepisy odznaczały się niezwykłą surowością> surowy, bezwzględny: drakońskie metody, drakońskie prawo, kary
 • Co znaczy Drama Co to jest ż) utwór sceniczny z pierwszej połowy XIX w., nieprzestrzegający klasycznej zasady trzech jedności
 • Co znaczy Dramat Co to jest ~atos utwór sceniczny obrazujący działanie (zwłaszcza nieszczęśliwe, tragiczne)> 1. nieszczęście, ciężkie przeżycia i doświadczenia
 • Co znaczy Dramaturgia Co to jest z p.-gr. dramatourgía wystawianie w teatrze utworów scenicznych> 1. twórczość dramatyczna, dramaty: współczesna dramaturgia dramaturg
 • Co znaczy Dubbingować Co to jest opracowywać dialogi jakiegoś filmu w innym języku niż dialogi oryginalne: dubbingować film
 • Co znaczy Dubel Co to jest m) 1. kopia, drugi egzemplarz; 2. film. powtórka ujęcia filmowego
 • Co znaczy Dubeltowy Co to jest przym.) podwójny dubeltówka
 • Co znaczy Dramatyczny Co to jest dramatikós sceniczny> 1. dotyczący dramatu, sztuki teatralnej; mający cechy dramatu; sceniczny, teatralny; artysta dramatyczny, artystka
 • Co znaczy Dramatyzm Co to jest m) 1. splot nieszczęśliwych wypadków, tragizm; 2. zawierający cechy dramatu – utworu literackiego; sceniczność, dramatyczność
 • Co znaczy Dramatyzować Co to jest 1. przedstawiać zdarzenia zbyt poważnie, dramatycznie; 2. dostosować formę dramatu do wystawienia na scenie
 • Co znaczy Drań Co to jest m) pot. człowiek podły, nikczemny, przewrotny; łobuz, nicpoń
 • Co znaczy Drapować Co to jest co) układać tkaninę w fałdy: drapować się w powagę draperia, drapować się w (co), udrapować, udrapowany
 • Co znaczy Drastyczny Co to jest drásis (pharmákou) siła działania leku> ostry, gwałtownie działający, silny: drastyczne metody; dosadny, surowy: drastyczne słowa
 • Co znaczy Drażetka Co to jest rodzaj cukierka> 1. drobny, okrągły cukierek powleczony twardą i słodką powłoką; 2. tabletka pokryta warstwą słodkiej masy w celu
 • Co znaczy Drebel Co to jest przewożenia żywych ryb, bezpośrednio po ich wyłowieniu, mająca specjalne ładownie z dziurkowanym dnem, umożliwiającym stały przepływ wody
 • Co znaczy Drenaż Co to jest z ang. drain> 1. drenowanie, odprowadzanie nadmiaru wody za pomocą podziemnych przewodów, czyli drenów, wysysanie; 2. przen. usuwanie
 • Co znaczy Dressing Co to jest rodzaj majonezu z przyprawami, używanego do zimnych potraw, głównie sałatek
 • Co znaczy Drezyna Co to jest bez pedałów wynaleziony w 1817 r. przez K.F. Drais> niewielki, lekki, dwuosiowy pojazd szynowy o napędzie ręcznym lub mechanicznym, używany
 • Co znaczy Driakiew Co to jest phármakon) lek przeciw jadom zwierzęcym (zwłaszcza żmijowym)> 1. bot. Scabiosa, roślina zielna z rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae
 • Co znaczy Drink Co to jest m) napój alkoholowy, mieszanina alkoholu z wodą, sokiem, kostkami lodu: wypić, postawić komu drinka
 • Co znaczy Driver Co to jest odczytywania i zapisywania informacji na taśmach i dyskach magnetycznych; . inform. program komputerowy sterujący konkretnym urządzeniem
 • Co znaczy Drogeria Co to jest drogue lek (lichy)> sklep z kosmetykami, artykułami chemicznymi, sanitarnymi, materiałami opatrunkowymi i lekami dopuszczonymi do sprzedaży
 • Co znaczy Drôlerie Co to jest scenek figuralnych lub animalistycznych ujętych żartobliwie, fantazyjnie, groteskowo, występujący głównie w średniowiecznym iluminatorstwie
 • Co znaczy Dromader Co to jest m) wielbłąd jednogarbny
 • Co znaczy Dromos Co to jest m) wąski, długi korytarz prowadzący do wnętrza monumentalnych grobowców mykeńskich, etruskich i in
 • Co znaczy Dropsy Co to jest lm) twarde, płaskie cukierki o różnych smakach
 • Co znaczy Drozofila Co to jest rosa, wilgoć + phílos przyjaciel> muszka owocowa, zool. Drosophila, drobna muchówka z rodziny wywilżankowatych (Drosophilidae), której
 • Co znaczy Druidyzm Co to jest m) 1. kult religijny starożytnych Celtów, polegający m.in. na czci przyrody; 2. instytucja społeczno-religijna druidów
 • Co znaczy Druidzi Co to jest celtyccy kapłani, mędrcy, wróżbiarze, którzy odgrywali dużą rolę w życiu społecznym i politycznym (zwłaszcza w okresie od II w. p.n.e. do
 • Co znaczy Drumla Co to jest ż) muz. prymitywny instrument muzyczny w kształcie podkowy z elastyczną sprężynką pośrodku
 • Co znaczy Dryblas Co to jest niem. dial. dreimalsig trzykrotny> nadmiernie wysoki, niezgrabny młody chłopiec lub mężczyzna; drągal
 • Co znaczy Drybling Co to jest krążka hokejowego lub piłki za pomocą lekkich pchnięć w różnych kierunkach, tuż przy ziemi drybler, dryblować
 • Co znaczy Dryfować Co to jest dryf> 1. o statku: być znoszonym przez prądy i wiatr, nie móc utrzymać kursu; 2. przen. utracić obrany kierunek postępowania, zagubić się
 • Co znaczy Dryft Co to jest m) mors. przenoszenie przedmiotów przez prądy morskie
 • Co znaczy Dryl Co to jest m) 1. surowa metoda szkolenia, stosowana w wojsku pruskim: pruski dryl, dryl wojskowy; 2. pot. surowe wychowanie
 • Co znaczy Drylować Co to jest co) wyjmować pestki z owoców: drylowane wiśnie wydrylować
 • Co znaczy Dual Co to jest m) w szachach: podwójny ruch matujący
 • Co znaczy Dualistyczny Co to jest przym.) <łac. dualis podwójny> 1. dwoisty, mający dwa aspekty, dwie strony; 2. odnoszący się do dualizmu, wynikający z dualizmu
 • Co znaczy Dualizm Co to jest dwoistość, podwójność: dualizm uczuć; . filoz. pogląd, że światem rządzą dwie przeciwstawne siły, zasady: dualizm dobra i zła dualistyczny
 • Co znaczy Dubbing Co to jest obcojęzycznego dialogu filmowego przez tekst we własnym języku, czytany przez aktorów: film ma dobry dubbing, dokonywać dubbingu, robić
 • Co znaczy Dubia Co to jest lm dubia> miejsca w tekście wątpliwe, materiały budzące wątpliwości (np. wyrazy, formy wyrazów, fragmenty tekstów
 • Co znaczy Dubla Co to jest ż) podwójna stawka
 • Co znaczy Dubler Co to jest aktora> film teatr. aktor grający jakąś rolę na przemian z innym aktorem; także: osoba grająca zamiast aktora w pewnych scenach
 • Co znaczy Dublować Co to jest wykonywać w dwóch egzemplarzach; 2. wykonywać niezależnie od drugiej osoby taką samą czynność: powtarzać; film. teatr. występować jako
 • Co znaczy Dublować Co to jest co) powtórzyć, zrobić to samo po raz drugi zdublować, dublet
 • Co znaczy Duce Co to jest ndm) wódz, przywódca; tytuł B. Mussoliniego, przywódcy włoskich faszystów
 • Co znaczy Duet Co to jest m) dwuosobowy zespół muzyczny; śpiewać w duecie
 • Co znaczy Dukt Co to jest m) <łac. ductus prowadzenie, ciąg> leśna droga, trakt
 • Co znaczy Dulcyna Co to jest ż) syntetyczny środek słodzący, używany przez chorych na cukrzycę
 • Co znaczy Dulcynea Co to jest ż) przestarz. iron. ukochana, dama serca
 • Co znaczy Dulka Co to jest ż) ruchome widełki przymocowane do burty łodzi, służące do osadzania wioseł
 • Co znaczy Dumping Co to jest m) sprzedaż towarów za granicą taniej niż we własnym kraju, czasem poniżej kosztów wytworzenia: ceny dumpingowe
 • Co znaczy Duplikat Co to jest m) <łac. duplicatum podwojone, podwójne> kopia, odbitka, drugi egzemplarz dokumentu duplikacja
 • Co znaczy Dusery Co to jest m; lm) komplement, czułe słówko: prawić dusery
 • Co znaczy Dybuk Co to jest m) według wierzeń żydowskich: zły duch lub dusza zmarłego wcielające się w osoby żyjące
 • Co znaczy Dychotomia Co to jest ż) dwoistość, podział na dwie części: podział dychotomiczny
 • Co znaczy Dydaktyczny Co to jest przym.) . dotyczący nauczania, dydaktyki; pedagogiczny; 2. pouczający, moralizatorski
 • Co znaczy Dydaktyka Co to jest didaktikós pouczający, od didásk? uczę> . nauczanie, sztuka uczenia kogoś dydaktyk; 2. moralizowanie, pouczanie dydaktyzm, dydaktyczny
 • Co znaczy Dyferencja Co to jest ż) <łac. differentia> różnica> dyferencjacja, dyferencjał, dyferencjalny, dyferencyjny
 • Co znaczy Dyfteryt Co to jest kosmaty> med. ostra choroba zakaźna wywołana przez maczugowca, atakująca najczęściej dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia
 • Co znaczy Dygnitarz Co to jest m) człowiek piastujący wysoki urząd; dostojnik
 • Co znaczy Dygresja Co to jest wypowiedź niezwiązana bezpośrednio z tematem, wtrącenie, uwaga na marginesie: zrobić dygresję, poemat dygresyjny
 • Co znaczy Dygresyjny Co to jest poemat dygresyjny gatunek poezji narracyjnej ukształtowany w okresie Romantyzmu, poemat, w którym fabuła nie stanowi głównego trzonu utworu
 • Co znaczy Dykcja Co to jest ż) <łac. dictio> indywidualny sposób wymawiania wyrazów: mieć dobrą/ złą dykcję
 • Co znaczy Dykcjonarz Co to jest m) daw. słownik, leksykon
 • Co znaczy Dyktafon Co to jest m) mały magnetofon do nagrywania mowy
 • Co znaczy Dyktando Co to jest n) <łac. dictando dyktując> . ćwiczenie ortograficzne polegające na zapisywaniu dyktowanego tekstu; 2. dyktowanie tekstu
 • Co znaczy Dyktat Co to jest powtarzam słowa, dyktuję> 1. nakaz, rozkaz, polecenie, któremu trzeba się podporządkować; 2. przestarz. dyktowanie tekstu; dyktando
 • Co znaczy Dyktator Co to jest dysponujący absolutną władzą; 2. hist. w starożytnym Rzymie: urzędnik, mający nieograniczoną władzę wojskową i cywilną dyktatura
 • Co znaczy Dyktatura Co to jest lub ustrój polit., w którym władzę sprawuje jeden człowiek i jego zwolennicy lub przedstawiciele jednej tylko klasy społ.: dyktatura
 • Co znaczy Dykteryjka Co to jest ż) anegdota, krótkie żartobliwe opowiadanie, dowcip
 • Co znaczy Dyktować Co to jest czytać komuś tekst, który ktoś ma zapisywać dyktafon, dyktando, podyktować; 2. przen. mówić komu, co powinien robić, rozkazywać dyktat
 • Co znaczy Dylemat Co to jest alternatywa> trudny problem, trudny wybór spośród dwu lub wielu możliwości: mieć, rozwiązać dylemat, stawać przed dylematem
 • Co znaczy Dyletant Co to jest dilettante bawiący się czymś, zajmujący się czymś dla przyjemności> niefachowiec, amator, nieuk; ten, kto nie zna się na czymś: robić coś
 • Co znaczy Dymisja Co to jest rozesłanie, rozpuszczenie (wojska) odwołanie ze stanowiska, zwolnienie: złożyć dymisję, podać się do dymisji; dać komu dymisję
 • Co znaczy Dynamiczny Co to jest życia, ruchliwy, zmienny, żywiołowy; fizjol. stereotyp dynamiczny; 2. występujący wskutek działania sił; 3. akcent dynamiczny, a) jęz
 • Co znaczy Dynamika Co to jest silny> 1. siła, tempo działania dynamiczny, dynamizm, dynamit; 2. fiz. dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał
 • Co znaczy Dynamizm Co to jest działania, siła, energia, prężność, ruchliwość; 2. filoz. pogląd opierający się na uznawaniu ciągłych zmian, ruchu, rozwoju za istotę
 • Co znaczy Dynamizować Co to jest czynić coś dynamicznym, wprowadzać element ruchu, działania; ożywiać coś, uintensywniać
 • Co znaczy Dynastia Co to jest władza> 1. ród królewski panujący dziedzicznie; 2. przen. zamożny ród prowadzący jakąś działalność z pokolenia na pokolenie dynasta
 • Co znaczy Dyngus Co to jest m) zwyczaj polegający na oblewaniu się wodą w poniedziałek wielkanocny
 • Co znaczy Dyplomacja Co to jest działalność organów i przedstawicieli państwa za granicą: korpus dyplomatyczny; 2. przen. umiejętność prowadzenia trudnych rozmów bez
 • Co znaczy Dyplomatyczny Co to jest placówka dyplomatyczna oficjalne przedstawicielstwo obcego państwa, mające stałą siedzibę w państwie, z którym są utrzymywane stosunki
 • Co znaczy Dyrdymałki Co to jest lm) pot. rzeczy nieważne, głupstwa: mówić, pleść dyrdymałki, tracić czas na dyrdymałki
 • Co znaczy Dyrektywa Co to jest ż) wskazówka dotycząca postępowania; wytyczna, zalecenie
 • Co znaczy Dyrygent Co to jest m) muzyk kierujący chórem lub orkiestrą; pilnuje prawidłowego wykonania utworu; kapelmistrz
 • Co znaczy Dyscyplina Co to jest uczniów, wychowywania ich w karności, st.-łac. discipulina, od discipulus uczeń> karność, posłuszeństwo, obowiązkowość: mieć wewnętrzną
 • Co znaczy Dysfagia Co to jest ż) med. utrudnione lub niemożliwe przełykanie występujące na tle nerwowym lub z powodu zmian gardła i przełyku
 • Co znaczy Dysfazja Co to jest ż) med. psych. chwilowe zaburzenie mowy, brak koordynacji słów i trudność ułożenia ich w zdania mimo sprawności odpowiednich mięśni
 • Co znaczy Dysgrafia Co to jest ż) med. chorobliwa niezdolność do opanowania sztuki poprawnego pisania wyrazów dysgrafik
 • Co znaczy Dysharmonia Co to jest ż) 1. brak harmonii, skoordynowania jednych elementów z drugimi; 2. brak współbrzmienia dźwięków
 • Co znaczy Dyshonor Co to jest m) ujma dla honoru; zniewaga, obelga
 • Co znaczy Dyskietka Co to jest krążek, płytka z nagraniem> inform. wymienny, gięty dysk magnetyczny, stosowany w komputerach; dysk elastyczny
 • Co znaczy Dyskomfort Co to jest m) uczucie psychicznej lub fizycznej niewygody
 • Co znaczy Dyskoteka Co to jest ż) 1. zbiór płyt, kompaktów, płytoteka; 2. młodzieżowa zabawa taneczna przy magnetofonie
 • Co znaczy Dyskrecja Co to jest rozwaga> umiejętność dochowania sekretu: zachować dyskrecję, być dyskretnym; zachowanie umiaru, nierzucanie się w oczy: dyskretna elegancja
 • Co znaczy Dyskredytacja Co to jest ż) skompromitowanie, zdyskwalifikowanie, odebranie zaufania; popadnięcie w niełaskę
 • Co znaczy Dyskryminacja Co to jest discriminatio rozróżnianie> gorsze traktowanie, prześladowanie ludzi z powodu ich odmienności, różnic rasowych, religijnych dyskryminować
 • Co znaczy Dyskurs Co to jest m) <łac. discursus> rozmowa, dyskusja, wymiana wypowiedzi: prowadzić dyskurs
 • Co znaczy Dyskusja Co to jest ż) wymiana zdań na jakiś temat; rozmowa, dysputa
 • Co znaczy Dyskwalifikacja Co to jest czego, stwierdzenie niezdatności, nieprzydatności, braku kwalifikacji dyskwalifikować, zdyskwalifikować (kogo, co
 • Co znaczy Dysleksja Co to jest ż) <łac.> med. zaburzenie zdolności czytania: dziecko dyslektyczne dyslektyk
 • Co znaczy Dyslokacja Co to jest ż) <łac.> przemieszczenie armii, przegrupowanie oddziałów wojskowych: zarządzić, przeprowadzić dyslokację wojsk
 • Co znaczy Dysonans Co to jest m) 1. niezgodność brzmienia dźwięków, dysharmonia; 2. przen. rażąca sprzeczność, zgrzyt
 • Co znaczy Dyspeczer Co to jest m) dyspozytor
 • Co znaczy Dyspensa Co to jest obowiązkowego> zwolnienie z obowiązków, z konieczności przestrzegania jakiegoś nakazu lub zakazu: udzielić komu dyspensy na co, dać
 • Co znaczy Dysponent Co to jest m) jednostka prawna dysponująca czymś (np. majątkiem
 • Co znaczy Dysponować Co to jest od łac. dis-pono rozkładam, rozmieszczam> rozporządzać, móc decydować o czym: dysponować majątkiem; zarządzać, polecać, wydać dyspozycje
 • Co znaczy Dyspozytura Co to jest ż) <łac.> ośrodek wydający dyspozycje, polecenia służbowe podległym osobom lub jednostkom organizacyjnym; centrum zarządzania czym
 • Co znaczy Dysproporcja Co to jest ż) <łac.> brak proporcji, nieprzystawalność, niestosowność miary, brak symetrii
 • Co znaczy Dysputa Co to jest ż) przestarz. wymiana poglądów, zwykle na tematy naukowe; dyskusja, polemika
 • Co znaczy Dystans Co to jest odstęp> 1. odległość między czym w przestrzeni lub w czasie; różnica: bieg długodystansowy, dystans czasowy; . przen. chłodny
 • Co znaczy Dystrakcja Co to jest ż) roztargnienie, brak koncentracji, przeszkoda w skupieniu się
 • Co znaczy Dystrybucja Co to jest tributio> rozdzielanie środków; rozprowadzanie towarów: wadliwa dystrybucja czego dystrybutor, dystrybuować (co
 • Co znaczy Dystrykt Co to jest district> niewielki okręg administracyjny zarządzany przez jakieś władze; w Polsce podział na dystrykty wprowadziły w czasie okupacji
 • Co znaczy Dystych Co to jest m) lit. strofa dwuwersowa, zwrotka składająca się z dwóch wersów
 • Co znaczy Dystyngowany Co to jest distingué> wytworny w zachowaniu, elegancki w sposób budzący szacunek: dystyngowany pan, dystyngowane maniery dystynkcja
 • Co znaczy Dystynkcja Co to jest z łac. di(s)-stinctio> 1. elegancja, wytworność manier i sposobu bycia: wielka dystynkcja; 2. w armii: znaki, naszywki wskazujące na
 • Co znaczy Dysydent Co to jest odstępca; ten, kto odrzuca obowiązujące dogmaty religijne lub polityczne, sprzeciwia się obowiązującej ideologii
 • Co znaczy Dyszkant Co to jest śpiew polifoniczny; najwyższy, prowadzący melodię głos w chórze> wysoki głos męski, brzmiący jak sopran; piskliwy głos charakterystyczny
 • Co znaczy Dytyramb Co to jest pochwalny utrzymany w podniosłym tonie; 2. przen. iron. mowa pochwalna wygłoszona w celu przypodobania się komuś: piać komu dytyramby
 • Co znaczy Dywagacja Co to jest ż) luźne uwagi, rozważania niezwiązane bezpośrednio z tematem: snuć dywagacje dywagować
 • Co znaczy Dywersja Co to jest niespodziewany atak (z wielu stron jednocześnie); odwrócenie uwagi> . wojsk. forma walki z wrogiem, zorganizowane działania prowadzone na
 • Co znaczy Dywidenda Co to jest łac. dividendum to, co jest do podziału> udział w zyskach przedsiębiorstwa, spółki, przypadający na poszczególnych akcjonariuszy: wypłacić
 • Co znaczy Dywiz Co to jest m) znak graficzny łączący lub dzielący wyrazy, mała kreseczka (-): piszemy z dywizem wyraz austro-węgierski
 • Co znaczy Dywizja Co to jest oddział wojska, część armii, z łac. divisio dzielenie, podział> duża jednostka wojskowa, składająca się z kilku pułków, dowodzona przez
 • Co znaczy Dywizjon Co to jest m) mniejsza jednostka wojskowa, batalion
 • Co znaczy Dyzgust Co to jest m) niezadowolenie, niesmak: odczuć dyzgust
 • Co znaczy Dzianet Co to jest m) koń wierzchowy: dosiąść dzianeta
 • Co znaczy Dziekan Co to jest gr. dekanós dziesiętnik, od déka dziesięć> pracownik naukowy kierujący wydziałem wyższych uczelni: dziekan wydziału filologicznego
 • Co znaczy Dżentelmen Co to jest wychowany, kulturalny, o nienagannych manierach i sposobie bycia: być dżentelmenem, dżentelmeński układ dżentelmeński, dżentelmeństwo
 • Co znaczy Dżersej Co to jest m) rodzaj tkaniny na suknie, kostiumy damskie: garsonka z dżerseju, dżersejowa
 • Co znaczy Dżet Co to jest m) błyszczący czarny cekin naszywany na kobiece stroje wieczorowe
 • Co znaczy Dżez Co to jest stworzonej ok. XIX/XX w. przez czarnoskórych artystów z okolicy Nowego Orleanu: dżez nowoorleański, tradycyjny, później rozwijany i
 • Co znaczy Dżin Co to jest m) wódka z aromatem jałowcowym, jałowcówka (gin): dżin z tonikiem
 • Co znaczy Dżinsy Co to jest m, lm) rodzaj popularnych spodni z dość mocnego płótna w kolorze głównie niebieskim (blue-jeans): spodnie dżinsowe, dżinsówka
 • Co znaczy Dżip Co to jest m) osobowy samochód terenowy, używany w czasie II wojny światowej w armii amerykańskiej
 • Co znaczy Dżitsu Dżiu Co to jest n) japońska walka wręcz, stosowana zwykle jako samoobrona
 • Co znaczy Dżokej Co to jest m) zawodowy jeździec w wyścigach konnych, w charakterystycznej czapce z daszkiem dżokejka
 • Co znaczy Dżoker Co to jest m) dodatkowa karta w talii, zwykle z wizerunkiem błazna, używana w niektórych grach i zastępująca wtedy każdą kartę
 • Co znaczy Dżudo Co to jest zręczność> japońska walka wręcz, wymagająca dużej sprawności fizycznej w celu wykonania charakterystycznych dla niej chwytów i ciosów
 • Co znaczy Dżungla Co to jest las podzwrotnikowy, z hind. dżangal, od sanskr. j?n?gala żyzny, płodny> 1. gęsty, wilgotny las tropikalny; . przen. miejsce groźne
 • Co znaczy Dżygit Co to jest m) 1. młody wojownik kaukaski; 2. przen. dzielny, wojowniczy młodzieniec

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Dżygit, Dżungla, Dżudo, Dżoker, Dżokej, Dżiu-Dżitsu, Dżip, Dżinsy, Dżin, Dżez, Dżet, Dżersej, Dżentelmen, Dziekan, Dzianet, Dyzgust, Dywizjon, Dywizja, Dywiz słownik.

Co to jest Dżygit, Dżungla, Dżudo, Dżoker, Dżokej, Dżiu-Dżitsu, Dżip znaczenie.