Écru, Ezopowy, Exodus, Ewoluować, Ewolucjonizm, Ewolucja, Ewokować, Ewokacja, Ewikcja, Ewidentny.
écru ezopowy exodus ewoluować co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na E

 • Co znaczy Eskalopek Co to jest m) rodzaj kotleta z mięsa lub ryby
 • Co znaczy Euro Co to jest ndm) od 1 stycznia 1999 r. wspólna waluta krajów Unii Europejskiej
 • Co znaczy Eskalator Co to jest m) schody ruchome, np. w kolejce podziemnej, w domu towarowym
 • Co znaczy Expo Co to jest ndm) wielka wystawa światowa lub międzynarodowa
 • Co znaczy Liner Eye Co to jest rodzaj tuszu do malowania cienkich kresek na brzegach powiek
 • Co znaczy Echolokacja Co to jest ż) technika określania miejsca występowania obiektów na podstawie fal ultradźwiękowych, które się od nich odbijają
 • Co znaczy Echosonda Co to jest wyzyskuje własności ultradźwięków do pomiaru głębokości morza, ustalania pozycji gór lodowych, zatopionych wraków, ławic ryb
 • Co znaczy Ecu Co to jest ndm) umowna jednostka walutowa we Wspólnocie Europejskiej, przeliczalna na narodową walutę każdego kraju
 • Co znaczy Efektywny Co to jest effective, fr. effectif, z łac. effectivus skuteczny> wywołujący właściwy skutek, skuteczny: efektywna wartość pieniądza – rzeczywista siła
 • Co znaczy Echo Co to jest odgłos> 1. dźwięk powtórzony wskutek odbicia głosu; 2. przen. powtarzać wszystko, co ktoś mówi lub robi, naśladować kogo bezkrytycznie
 • Co znaczy Echolalia Co to jest chorobliwe powtarzanie wyrazów; rodzaj jąkania się, polega na bezwiednym kilkakrotnym powtarzaniu ostatniego wyrazu lub ostatniej sylaby
 • Co znaczy Eden Co to jest hebr. ?den rozkosz> 1. w starożytnych tekstach babilońskich nazwa krainy między Tygrysem a Eufratem, interpretowanej potem jako biblijny
 • Co znaczy Edukacja Co to jest ż) <łac. educatio> wychowanie, wykształcenie: odebrać dobrą edukację edukacyjny: działalność edukacyjna, edukować kogo, wyedukować
 • Co znaczy Edycja Co to jest ogłoszenie drukiem, wydanie dzieła; jednorazowy nakład książki, płyty; banknotów: pierwsza edycja edytorstwo, sztuka edytorska; 2. komp
 • Co znaczy Edykt Co to jest władz, ustanawiające zasady postępowania; rozporządzenie cesarza, króla, księcia: edykt królewski, wydać edykt
 • Co znaczy Edyp Co to jest mit. gr.: syn króla tebańskiego Lajosa i Jokasty, który nieświadomie zabił ojca i poślubił matkę> psych. kompleks Edypa, podświadoma
 • Co znaczy Edytor Co to jest właściciel wydawnictwa lub instytucja wydawnicza; 2. komp. edytor tekstu: program komputerowy umożliwiający zapisanie tekstu i wykonanie na
 • Co znaczy Efeb Co to jest młodzieniec ćwiczony w sprawnościach fizycznych i w sztuce wojennej, przygotowywany do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym; 2. przen
 • Co znaczy Efekciarz Co to jest wszystko, żeby wywołać wrażenie na kimś, kto chce zostać zauważony za wszelką cenę, uzyskać tani efekt: efekciarski gest
 • Co znaczy Efekt Co to jest rezultat, skutek, wynik: w efekcie czego, uzyskać efekt, osiągać dobre efekty, robić coś dla efektu efektywny, efektowny
 • Co znaczy Efektowny Co to jest łac.> taki, który robi wrażenie, zwraca na siebie uwagę oryginalnością, pięknem: efektowne rozwiązanie, efektowny strój efekciarski gest
 • Co znaczy Efemeryda Co to jest ż) zjawisko nietrwałe, rzecz ulotna, szybko przemijająca efemeryczna moda, postać
 • Co znaczy Efendi Co to jest samowładca> tytuł przysługujący dawniej sułtanowi, dziś w Turcji zwrot grzecznościowy, odpowiednik polskiego pan
 • Co znaczy Egalitaryzm Co to jest z fr. égalité> pogląd, w myśl którego tylko całkowita równość między ludźmi jest podstawą sprawiedliwego ustroju społecznego, zasada
 • Co znaczy Egida Co to jest aigís ~ídos tarcza Zeusa wywołująca burze, od aiks aigós koza> 1. mit. tarcza Zeusa wykonana dla niego przez Hefajstosa; 2. przen. opieka
 • Co znaczy Ego Co to jest ze znaczeniem ja, moje, dla mnie egoista, egocentryk; psych. świadoma część osobowości człowieka, jaźń, świadomość
 • Co znaczy Egocentryzm Co to jest rzeczywistości przez pryzmat własnych subiektywnych odczuć, ocenianie wszystkiego ze względu na siebie, z punktu widzenia własnego ja
 • Co znaczy Egoista Co to jest tylko o sobie, stawiający własny interes nad dobro innych; samolub: egoistyczne postępowanie egoizm, egotyzm
 • Co znaczy Egotyzm Co to jest m) psych. skłonność do zwracania uwagi otoczenia na siebie; przesadne zajmowanie się sobą egotyk, egotyczny
 • Co znaczy Egzageracja Co to jest ż) przest. skłonność do przesady, do wyolbrzymiania wszystkiego, przejaskrawianie egzagerować
 • Co znaczy Egzaltacja Co to jest zwłaszcza w pochwałach, wynoszenie kogoś pod niebiosa> przesada w okazywaniu uczuć i wyrażaniu się; stan nadmiernego ożywienia
 • Co znaczy Egzegeza Co to jest interpretacja> 1. w staroż. tłumaczenie wyroczni; 2. dziś: wyjaśnianie i interpretacja tekstów dawnej literatury lub tekstów biblijnych
 • Co znaczy Egzekucja Co to jest wykonanie postanowień prawnych, rewindykacja: przeprowadzać egzekucję skarbową egzekutor (czego), egzekwować; 2. pot. wykonanie kary
 • Co znaczy Egzekwie Co to jest lm) <łac. exsequiae pogrzeb> część nabożeństwa związana z ceremonią pogrzebu: odmówić egzekwie
 • Co znaczy Egzemplarz Co to jest łac. exemplar wzór> okaz, pojedynczy przedmiot lub osobnik reprezentujący jakiś typ (zbiór): pojedyncze egzemplarze czego
 • Co znaczy Egzemplifikacja Co to jest exemplification> wskazywanie przykładów, ilustracja przykładami: coś jest egzemplifikacją czego egzemplifikować (co), za pomocą (czego/czym
 • Co znaczy Egzoendoderma Co to jest wewnętrzna warstwa komórek, znajdująca się w łodygach i korzeniach roślin, otaczająca wszystkie wewnętrzne tkanki
 • Co znaczy Egzogeniczny Co to jest przym.) pochodzący z zewnątrz, wywołany przez czynniki zewnętrzne wobec czego; pozaustrojowy
 • Co znaczy Egzorcyzm Co to jest wyklinanie> zaklęcie, daw. obrzęd wypędzenia choroby lub złego ducha: odprawiać egzorcyzmy (nad kim) egzorcysta, egzorcyzmować (kogo, co
 • Co znaczy Egzoteryczny Co to jest popularny, przeznaczony dla ogółu, łatwo dostępny, przeciwnie niż ezoteryczny: wiedza, literatura egzoteryczna
 • Co znaczy Estetyzować Co to jest kierować się pobudkami estetycznymi w zachowaniu
 • Co znaczy Egzotyka Co to jest odrębność; niezwykłość, osobliwość; to, co dziwaczne: egzotyczna fryzura, egzotyczne pomysły, lub co charakterystyczne dla obcych krajów i
 • Co znaczy Egzystencja Co to jest łac. exsistentia (u św. Augustyna), od ex-sisto występuję> istnienie, bytowanie: wieść smutną egzystencję egzystować gdzie
 • Co znaczy Egzystencjalizm Co to jest kierunek, który głosi, że człowiek jako jednostka ma wolny wybór, dlatego jest całkowicie odpowiedzialny za siebie, że życie jednostki nie
 • Co znaczy Ejakulacja Co to jest ż) <łac. eiaculatio> med. wytrysk spermy, nasienia
 • Co znaczy Ejdetyzm Co to jest m) psych. zdolność przeżywania wyobrażeń, niemal tak wyrazistych jak rzeczywiste zdarzenia i obrazy, właściwa np. artystom
 • Co znaczy Ekipa Co to jest ż) drużyna, zespół, team: ekipa sportowa
 • Co znaczy Eklektyzm Co to jest różnego pochodzenia, z różnych źródeł; w sztuce – stosowanie środków i elementów typowych dla różnych stylów i kierunków; naśladownictwo
 • Co znaczy Ekler Co to jest m) 1. zamek błyskawiczny, zasuwak; 2. rodzaj ciastka francuskiego z kremem
 • Co znaczy Eklipsa Co to jest ż) astr. zaćmienie (Słońca, Księżyca
 • Co znaczy Ekliptyka Co to jest eclipticus, gr. ekleiptikós> astr. wielkie koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny roczny ruch Słońca, będący
 • Co znaczy Eko Co to jest część wyrazów złożonych, sygnalizuje związek ze środowiskiem (przyrodniczym): ekosystem, ekosfera, ekologia
 • Co znaczy Ekologia Co to jest relacjach między żywym organizmem a całym środowiskiem życiowym: ekologia roślin, zwierząt ekolog, ekologiczny
 • Co znaczy Eksportacja Co to jest zwłok z domu zmarłego> wyprowadzenie zwłok z domu do kaplicy: odbyła się eksportacja trumny eksportować
 • Co znaczy Ekologiczny Co to jest wzajemne relacje między działalnością człowieka a środowiskiem, nieszkodliwy ani dla środowiska, ani dla człowieka: żywność ekologiczna
 • Co znaczy Ekonomia Co to jest Kwintyliana), z gr. oikonomía zarządzanie gospodarstwem domowym, od oiko-nómos> 1. nauka o racjonalnym, tzn. nieprzynoszącym strat
 • Co znaczy Ekosfera Co to jest ż) biol. obszar wokół jakiegoś ciała niebieskiego, w którym warunki fizyczne i chemiczne dopuszczają możliwość istnienia życia
 • Co znaczy Ekosystem Co to jest m) biol. zespół organizmów żywych i ich środowisko nieożywione, między którymi zachodzi obieg materii i przepływ energii, np. jezioro, las
 • Co znaczy Ekranizacja Co to jest dzieła literackiego na ekran (filmowy, telewizyjny); film oparty na motywach literackich, teatralnych, baletowych: ekranizacja powieści
 • Co znaczy Eks Co to jest <łac. były, będący niegdyś> morfem oznaczający bycie w przeszłości tym, co wskazuje główny człon wyrazu, np. eks-mąż, eks-prezydent
 • Co znaczy Ekscelencja Co to jest łac. excellentia, od ex-cello wystaję, wznoszę się, góruję nad czymś, kimś> tytuł grzecznościowy nadawany dziś osobom piastującym wysoki
 • Co znaczy Ekscentryk Co to jest zachowujący się w sposób niezwykły, np. ubiera się inaczej niż inni ludzie: ekscentryczny strój, zachowanie ekscentryczne
 • Co znaczy Ekscerpcja Co to jest wybieranie z czegoś; wypisywanie czegoś z innych tekstów, np. dla badań językowych lub literackich: robić ekscerpcję materiału ekscerpować
 • Co znaczy Eksces Co to jest excessus w innym zn.> wybryk, wykroczenie; zachowanie stanowiące odstępstwo od przyjętej normy: popełniać nieodpowiedzialne ekscesy
 • Co znaczy Ekscytacja Co to jest podniecenie, stan pobudzenia emocjonalnego: odczuwać ekscytację ekscytować kogo, czym; podekscytować, podekscytowany
 • Co znaczy Ekshibicja Co to jest ż) <łac. exhibitio> wystawianie na pokaz, odkrywanie ekshibicjonista, ekshibicjonizm
 • Co znaczy Ekshumacja Co to jest exhumation, wg wł. esumazione wydobycie z grobu i łac. humatio pogrzeb> odkopanie pogrzebanych wcześniej ciał zmarłych, wydobycie zwłok (np
 • Co znaczy Ekskluzywny Co to jest exclusive> wyłączny, przeznaczony dla wybranych ludzi, dla elity: ekskluzywny lokal; ekskluzywnie ubrany ekskluzywność
 • Co znaczy Ekskomunika Co to jest scomunica> wykluczenie z grona członków Kościoła kat. i związana z tym odmowa udzielenia sakramentów; klątwa kościelna, anatema: rzucić
 • Co znaczy Ekskrementy Co to jest lm) <łac. excrementa lm> kał, odchody ludzkie lub zwierzęce
 • Co znaczy Ekslibris Co to jest właściciela książek, zwykle w postaci małego rysunku na karteczce lub ozdobnej winiety z nazwiskiem posiadacza, które wkleja się na
 • Co znaczy Eksmisja Co to jest Expulsion> usunięcie z zajmowanego mieszkania, wyrzucenie z majątku eksmitować (kogo skąd), eksmitowany (z czego
 • Co znaczy Ekspander Co to jest m) przyrząd gimnastyczny w kształcie sprężyn lub taśm gumowych do rozciągania, służy wyrabianiu mięśni rąk i tułowia
 • Co znaczy Ekspansja Co to jest 1. rozszerzanie się czego, rozprzestrzenianie wpływów ekonomicznych, kulturalnych; 2. podbój zbrojny jakiegoś terytorium przez inne
 • Co znaczy Ekspatriacja Co to jest kogoś poza granice jego ojczyzny, przeciwieństwo repatriacji; także dobrowolne wyrzeczenie się ojczyzny ekspatriant
 • Co znaczy Ekspedient Co to jest m) sprzedawca w sklepie, w magazynie handlowym ekspedientka
 • Co znaczy Ekspediować Co to jest co/kogo, dokąd wysyłać, wyprawiać dokąd ekspedycja, ekspedytor, wyekspediować; ekspedient
 • Co znaczy Ekspedycja Co to jest ż) <łac. expeditio> wysłanie towarów ekspediowanie; wyprawa naukowa: brać udział w ekspedycji
 • Co znaczy Ekspertyza Co to jest przez specjalistów: dokonać ekspertyzy, przeprowadzić ekspertyzę; wynik takiego badania: przedstawić ekspertyzę, ekspertyza sądowa ekspert
 • Co znaczy Eksperyment Co to jest badawcze, próba naukowa wykonana na badanym obiekcie w określonych ściśle warunkach: przeprowadzić eksperyment eksperymentować (z czym/na
 • Co znaczy Ekspiacja Co to jest odpokutować, z łac. ex-pio> pokuta, odkupienie winy, przebłaganie i zadośćuczynienie: dokonać ekspiacji ekspiacyjny
 • Co znaczy Eksplikacja Co to jest ż) wyjaśnienie, wytłumaczenie czegoś eksplikować co; wyeksplikować, eksplikatywny
 • Co znaczy Eksploatować Co to jest minerały, kruszce, ropę naftową: eksploatować węgiel; 2. użytkować urządzenia techniczne: niewłaściwa eksploatacja maszyn; 3. wykorzystywać
 • Co znaczy Eksplodować Co to jest wybuchnąć z dużą siłą: granat eksplodował, eksplodować złością eksplozja, eksplozywny
 • Co znaczy Eksploracja Co to jest <łac. exploratio> poszukiwania naukowe, badania, odkrycia naukowe eksplorować (co); eksplorator
 • Co znaczy Eksponować Co to jest wykładam> wystawiać na widok publiczny, na pokaz, ukazywać wyraźnie eksponat, eksponowane miejsce, eksponent, wyeksponować, ekspozycja
 • Co znaczy Epifit Co to jest m) bot. gatunek roślin nadrzewnych: rośliny epifityczne
 • Co znaczy Eksportować Co to jest fr. exporter, z łac. ex-porto wynoszę> wywozić, wysyłać za granicę: eksportować samochody eksport, eksporter, eksportowy
 • Co znaczy Ekspozycja Co to jest wyłożenie> 1. wystawa dzieł sztuki; wystawienie ekspozytor, ekspozytura; 2. wystawienie na działanie jakichś czynników: ekspozycja kliszy
 • Co znaczy Ekwilibrysta Co to jest m) gimnastyk, artysta cyrkowy
 • Co znaczy Ekspozytura Co to jest przedstawicielstwo (firmy, organizacji) działające w innym mieście, poza główną jednostką macierzystą, poza siedzibą centrali
 • Co znaczy Ekspres Co to jest posłaniec, umyślny> 1. przesyłka pocztowa wysyłana pośpiesznie: list ekspresowy; 2. pociąg pośpieszny: jechać ekspresem; 3. urządzenie
 • Co znaczy Ekspresja Co to jest wyciskanie> 1. wyrażanie czegoś, zwłaszcza przeżyć wewnętrznych i uczuć: mówić z dużą ekspresją; 2. zdolność sugestywnego wyrażania uczuć i
 • Co znaczy Ekspresjonizm Co to jest sztuce i literaturze XX w., kładł nacisk na to, że dzieło sztuki ma być sugestywnym przedstawieniem duchowych przeżyć i uczuć artysty –
 • Co znaczy Ekspresywny Co to jest przym.) wykazujący ekspresję; sugestywny, wyrazisty
 • Co znaczy Ekspropriacja Co to jest ż) przymusowe pozbawienie własności; wywłaszczenie
 • Co znaczy Ekstatyzm Co to jest m) 1. filoz. ekstaza źródłem poznania; 2. rzad. zachwyt graniczący z ekstazą
 • Co znaczy Ekstaza Co to jest tasis, z gr. ék-stasis> stan najwyższego zachwytu lub bardzo intensywnego przeżycia duchowego, mistycznego: wpaść w ekstazę ekstatyczny
 • Co znaczy Ekstensja Co to jest rozciągłość, zasięg; 2. filoz. a) rozciągłość jako główna lub jedyna cecha charakterystyczna przestrzeni, b) właściwość ciał polegająca na
 • Co znaczy Ekstensywny Co to jest z p.-łac. extensivus> szeroko rozprzestrzeniony, rozległy; obszerny, obliczony na na ilość: gospodarka ekstensywna ekstensyfikacja
 • Co znaczy Eksterminacja Co to jest całkowite wytępienie; masowe morderstwa ludzi ze względów rasowych, narodowościowych, religijnych, zmierzające do ich całkowitej zagłady
 • Co znaczy Eksternista Ekstern Co to jest pozostający na zewnątrz> osoba, która zdaje egzamin w jakiejś szkole, na kursie, nie uczestnicząc w zajęciach
 • Co znaczy Eksternistyczny Co to jest do eksternisty; studia eksternistyczne, egzamin eksternistyczny studia odbywane poza szkołą wyższą, z obowiązkiem składania w ustalonym
 • Co znaczy Eksterytorialny Co to jest poza własnym terytorium, poza granicą obszaru państwa: wody eksterytorialne eksterytorialność
 • Co znaczy Ekstra Co to jest nadzwyczajny> pierwszy człon wielu wyrazów, oznaczający wyższy stopień czegoś, co wskazuje człon drugi: ekstraklasa = najwyższa klasa, coś
 • Co znaczy Ekstradować Co to jest praw. wydać przestępcę lub zbiega władzom państwa, którego prawo naruszył
 • Co znaczy Ekstradycja Co to jest miejsca pobytu i przekazanie przestępcy lub uciekiniera władzom tego państwa, którego jest obywatelem lub w którym człowiek ten naruszył
 • Co znaczy Ekstrakcja Co to jest 1. wyciąganie; 2. farm. robienie wyciągów z ziół leczniczych lub z innych substancji ekstrakt; 3. med. wyrywanie zębów, operacyjne usuwanie
 • Co znaczy Ekstrawagancja Co to jest zachowanie lub ubranie; dziwaczne postępowanie naruszające zwyczajowe normy: skłonność do ekstrawagancji, ekstrawagancki strój
 • Co znaczy Ekstrawagancki Co to jest odbiegający od normy, z p. -łac. extra vagans schodzący na manowce> odznaczający się ekstrawagancją; dziwaczny, niezwykły
 • Co znaczy Ekstrawersja Co to jest extroversion, wg introversion, jako jego przeciwieństwo> psych. cecha osobo-wości wyrażająca się kierowaniem uwagi i zainteresowań na świat
 • Co znaczy Ekstrawertyk Co to jest interesuje się wszystkim, co dzieje się poza nim: innymi ludźmi, światem, ktoś otwarty na zewnątrz, życzliwy światu, przeciwieństwo
 • Co znaczy Ekstrem Co to jest m) rzad. ostateczność, krańcowość ekstremista, ekstremizm
 • Co znaczy Ekstremalny Co to jest przym.) . skrajny, krańcowy; 2. o wielkości matematycznej: minimalny lub maksymalny
 • Co znaczy Ekstremizm Co to jest krańcowość poglądów, postaw, żądań zwykle oceniana negatywnie ekstremista, ekstremalny: warunki ekstremalne skrajnie złe, najtrudniejsze
 • Co znaczy Ekstremum Co to jest n; odm. w lm) <łac. extremum najdalsze> mat. najmniejsza lub największa wartość funkcji w określonym przedziale, maksimum lub minimum
 • Co znaczy Ekstyrpować Co to jest <łac. exstirpo> med. dokonać ekstyrpacji, wycinać, wyciąć
 • Co znaczy Ekto Co to jest znaczeniu: na zewnątrz, zewnętrzny wobec tego, co wskazuje człon główny, przeciwieństwo cząstki endo-: ektoderma, ektoplazma, ektopasożyt
 • Co znaczy Ektopia Co to jest oddalony> med. a) wada rozwojowa powstała w życiu płodowym, b) nieprawidłowe umiejscowienie dodatkowego narządu
 • Co znaczy Ekumeniczny Co to jest gr. oikoumenikós, od oikoumén?> powszechny, ogólny; dążący do połączenia: ruch ekumeniczny w Kościele kat. ekumenizm, ekumen
 • Co znaczy Ekumenizm Co to jest oikoumenikós, od oikoumén?> rel. ruch w chrześcijaństwie propagujący porozumienie i współpracę między różnymi wyznaniami
 • Co znaczy Ekwator Co to jest aequus równy> geogr. równik ziemski, koło idealne, jednakowo odległe od obu biegunów, dzielące powierzchnię Ziemi na półkule: północną i
 • Co znaczy Ekwilibrystyka Co to jest ćwiczenia gimnastyczne, zmuszające do zachowania równowagi (np. ćwiczenia na trapezie) ekwilibrysta; . pot. umiejętność radzenia sobie w
 • Co znaczy Ekwinokcjum Co to jest zrównania dnia z nocą, chwila, w której Słońce przechodzi przez jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim
 • Co znaczy Ekwipować Co to jest zaopatrywać w coś, uzupełniać zaopatrzenie, wyposażać
 • Co znaczy Ekwipunek Co to jest ze sobą przedmioty potrzebne na wyjeździe, wyprawie: ekwipunek alpinisty ekwipaż, ekwipować (kogo), wyekwipować
 • Co znaczy Ekwiwalencja Co to jest równoważność wartości, zakresów, log. stosunek zachodzący między wyrażeniami o tej samej wartości logicznej, które wzajemnie z siebie
 • Co znaczy Ekwiwalent Co to jest równoważnik> równowartość: wypłacić ekwiwalent czego: ekwiwalent pieniężny, moralny, pragnień, otrzymać, uzyskać ekwiwalent (czego
 • Co znaczy Ekwiwokacja Co to jest équivocation, od équivoquer wyrażać (się) dwuznacznie> dwuznaczność; błąd logiczny lub żartobliwa gra słów, wynika z łączenia w jednym
 • Co znaczy Elaborat Co to jest opus), od elaboro wypracowuję (z trudem)> 1. pisemne opracowanie na jakiś temat; 2. pot. długie, zwykle marne wypracowanie, nudny artykuł
 • Co znaczy Eland Co to jest Taurotragus oryx, największa antylopa z rodziny krętorogich (Bovidae), zamieszkująca stepy i sawanny środkowej i południowej Afryki
 • Co znaczy Elastik Co to jest m) pot. a) dzianina z elastycznego włókna sztucznego, b) wyrób z tej dzianiny
 • Co znaczy Elastyczność Co to jest polegająca na powracaniu ciała do stanu początkowego po usunięciu działania siły; sprężystość, giętkość, rozciągliwość; 2. łatwość
 • Co znaczy Elastyczny Co to jest pęd> 1. posiadający właściwości sprężyste, powracający po odkształceniu do pierwotnej postaci; sprężysty, giętki; . łatwo przystosowujący
 • Co znaczy Eldorado Co to jest pozłocony> 1. legendarna, przebogata w złoto kraina, której poszukiwali pierwsi hiszpańscy zdobywcy Ameryki Płd.; . przen. ziemia obiecana
 • Co znaczy Elegancja Co to jest wytworność, dobry smak, znakomite maniery: ubierać się ze spokojną elegancją, elegancko elegancki, elegant; elegantka; pot. żart. elegancik
 • Co znaczy Elegancki Co to jest się w sposób pełen elegancji, posiadający dobry gust, odznaczający się elegancją: elegancki mężczyzna, elegancka dama; 2. wytworny
 • Co znaczy Elegant Co to jest mężczyzna cechujący się modnym, wytwornym ubiorem; 2. ironicznie o człowieku nadmiernie dbającym o swój wygląd, ubierającym się z przesadną
 • Co znaczy Elegia Co to jest pieśń żałobna> lit. liryczny wiersz o tematyce poważnej, utrzymany w podniosłym lub smutnym nastroju: ton elegijny elegijny
 • Co znaczy Elegijny Co to jest żałobny; 2. lit. dystych elegijny, strofa dwuwierszowa w poezji klasycznej, składająca się z heksametru i pentametru
 • Co znaczy Elekcja Co to jest ż) <łac. electio> wybory: dokonać elekcji, tron elekcyjny elektorat, elekt, elektor, elekcyjny
 • Co znaczy Elekcyjny Co to jest na sejmach elekcyjnych (po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów w 1572 r.); sejm elekcyjny sejm, na którym wybierano króla
 • Co znaczy Elekt Co to jest wybrana na jakieś stanowisko, tuż przed zaprzysiężeniem i objęciem funkcji: prezydent-elekt, rektor-elekt
 • Co znaczy Elektor Co to jest prawo oddania głosu w wyborach; wyborca; 2. hist. tytuł książąt niemieckich, którym przysługiwało prawo obierania cesarza; także: książę
 • Co znaczy Elektorat Co to jest m) <łac.> ogół wyborców, zwolenników jakiejś osoby, programu lub partii politycznej, startujących w wyborach: elektorat partii prawicowych
 • Co znaczy Elektra Co to jest Agamemnona i Klitajmestry; pomściła śmierć ojca, pomagając bratu, Orestesowi, w zgładzeniu matki i jej kochanka psych. kompleks Elektry –
 • Co znaczy Elektro Co to jest złożonych, wskazuje na związek ich treści z pojęciem elektryczność: elektron, elektroda, elektronika, elektromagnes, elektroforeza
 • Co znaczy Elektroda Co to jest elektr. chem. element przewodzący prąd, półogniwo; 2. elektr. fiz. a) element doprowadzający prąd elektryczny lub odprowadzający go, b
 • Co znaczy Elektroencefalografia Co to jest ż) med. badanie polegające na zapisie prądów czynnościowych w komórkach mózgu; pot. skrót EEG – elektroencefalogram
 • Co znaczy Elektrokardiografia Co to jest ż) med. badanie polegające na zapisie prądów czynnościowych mięśnia sercowego, pot. skrót EKG – elektrokardiogram
 • Co znaczy Elektrolit Co to jest m) roztwór kwasów lub zasad, zdolny do przewodzenia prądu elektrycznego elektrolityczny, elektroliza
 • Co znaczy Emanacja Co to jest przen. a) oddziaływanie na otoczenie, b) uzewnętrznianie się czegoś; 2. chem. fiz. emanacje (lm), naturalne izotopy promieniotwórczego gazu
 • Co znaczy Epigamia Co to jest ż) w starożytnej Grecji: prawo zawierania małżeństw między obywatelami różnych państw
 • Co znaczy Elektron Co to jest elementarna o masie około 1836 razy mniejszej od masy neutronu lub protonu i o jednostkowym ładunku elektrycznym ujemnym lub dodatnim
 • Co znaczy Elektrostatyczny Co to jest maszyna elektrostatyczna, urządzenie do otrzymywania ładunków elektrycznych oraz napięć dzięki wykorzystaniu zjawiska indukcji
 • Co znaczy Elektrowstrząsy Co to jest drgania spowodowane przepuszczaniem przez ciało pacjenta prądu elektrycznego o niskim natężeniu; stosowane jako metoda leczenia niektórych
 • Co znaczy Elektryfikacja Co to jest électrifier, z ang. electrify elektryfikować> . zastosowanie energii elektrycznej do dziedziny działalności ludzkiej i zastępowanie nią
 • Co znaczy Elektryzować Co to jest electrum bursztyn> 1. wytwarzać nadmiar ładunków elektrycznych: coś elektryzuje – pot. mówi się wtedy, że coś „kopie”, jest
 • Co znaczy Element Co to jest głoska jako najmniejszy, niepodzielny składnik mowy, stąd też metaforycznie niepodzielny składnik natury, bytu filoz.> część, składnik
 • Co znaczy Elementarny Co to jest élémentaire, z łac. elementarius, od elementum> podstawowy, zasadniczy: elementarna wiedza, zasada, przyzwoitość; niepodzielny: cząstki
 • Co znaczy Elementarz Co to jest nauki czytania i pisania; przen. rzecz podstawowa, zasadnicza; 2. daw. podręcznik dla początkujących
 • Co znaczy Elenium Co to jest roślina)> farm. lek psychotropowy stosowany m.in. w psychonerwicach, stanach nadmiernego napięcia emocjonalnego, depresjach
 • Co znaczy Elew Co to jest m) uczeń, student szkół wojskowych różnych szczebli
 • Co znaczy Elewacja Co to jest ż) zewnętrzna ściana budynku: główna elewacja; tynki zewnętrzne: nowa elewacja
 • Co znaczy Elewator Co to jest m) . magazyn zbożowy, spichlerz; 2. urządzenie do przenoszenia towarów, ładunków, taśmociąg
 • Co znaczy Elf Co to jest spokrewnione ze st.-skand. alfr> 1. baśniowa istota w mit. germ. i skand.; duszek; 2. przen. o człowieku niezwykle delikatnym, pięknym
 • Co znaczy Eliksir Co to jest legendarny czarodziejski napój, przywracający życie, wieczną młodość i urodę: eliksir młodości, eliksir życia; 2. przen. o smacznym
 • Co znaczy Eliminacja Co to jest wykluczenie: eliminacja kogo z zespołu, dokonać eliminacji usterek eliminować, wyeliminować; 2. selekcja, dobór, wybór: przeprowadzić
 • Co znaczy Eliminować Co to jest limino wyrzucam za próg> usuwać, nie dopuszczać, wykluczać z czego, likwidować: eliminować przeciwników, usterki eliminacja, wyeliminować
 • Co znaczy Elipsa Co to jest élleipsis opuszczenie, niezupełność> 1. geom. owal, figura w kształcie obustronnie spłaszczonego koła, bryła eliptyczny, elipsoid
 • Co znaczy Eliptyczny Co to jest elleiptikós> 1. mający kształt elipsy; mat. techn. cyrkiel eliptyczny; 2. opuszczenia w zdaniu, będący elipsą; zdanie eliptyczne zdanie, w
 • Co znaczy Elita Co to jest wybrana (część)> grupa ludzi wyróżniająca się czymś pozytywnym, lepsza lub ważniejsza od innych pod jakimś względem: elita intelektualna
 • Co znaczy Elitarny Co to jest przym.) przeznaczony, dostępny dla elity; ekskluzywny
 • Co znaczy Elitaryzacja Co to jest ż) 1. przeznaczone dla grupy ludzi uprzywilejowanych; 2. stawanie się elitarnym
 • Co znaczy Elitaryzm Co to jest ogółu przez utożsamianie się z grupą uprzywilejowaną; 2. zamykanie się w grupie osób uprzywilejowanych; 3. pot. ekskluzywność w sferze
 • Co znaczy Elizejski Co to jest elizejskie (pola)> mit. pola elizejskie to miejsce w zaświatach, gdzie w nagrodę przebywają cienie (duchy) zmarłych; cienie elizejskie
 • Co znaczy Elizja Co to jest wytrącenie, od e-lido wytrącam> pominięcie jakiejś cząstki wyrazu, zwykle wskutek niestarannej wymowy (np. pedział zam. powiedział); w
 • Co znaczy Elohim Co to jest jedno z zastępczych imion Boga
 • Co znaczy Elokwencja Co to jest ż) <łac. eloquentia> umiejętność pięknego, kwiecistego wysławiania się, łatwość ładnego mówienia: duża elokwencja elokwentny
 • Co znaczy Elokwentny Co to jest przym.) 1. łatwość wymowy; wymowny; 2. iron. wielomówny, gadatliwy
 • Co znaczy Emablować Co to jest kogo) daw. dziś żart. bawić kogoś, otaczać kobietę szczególnymi względami, wyrażając swój podziw, nadskakiwać komu
 • Co znaczy Emalia Co to jest szklista masa otrzymywana przez stapianie naturalnych materiałów skalnych, np. piasku, kredy z topnikami, np. z boraksem, sodą, stosowana
 • Co znaczy Emalierstwo Co to jest n) dekoracyjne nakładanie emalii na wyroby artystyczne z metalu: sztuka emalierska, wyroby emaliowane emalier, emaliować co
 • Co znaczy Emanatyzm Co to jest emanatum> filoz. koncepcja (zapoczątkowana przez Plotyna), tłumacząca powstanie i rozwój świata stopniowym wyłanianiem się kolejnych
 • Co znaczy Emancypacja Co to jest spod czyjejś władzy, uzyskanie praw, równouprawnienie: emancypacja kobiet, kobieta wyemancypowana emancypantka, wyemancypować się
 • Co znaczy Emancypantka Co to jest ż) zwolenniczka emancypacji kobiet
 • Co znaczy Emanować Co to jest mano wyciekam> wydzielać z siebie, wydzielać się; promieniować; przen. promieniować czym, wywierając wpływ na kogo: emanować energią
 • Co znaczy Embargo Co to jest wywożenia towarów jakiegoś państwa, zwykle jako forma nacisku politycznego innego państwa: nałożyć/znieść embargo na dostawę ropy z Iranu
 • Co znaczy Emblemat Co to jest ornament wypukły, inkrustacja, z gr. émbl?ma wtręt, od em-ball? wrzucam, wtrącam> znak lub przedmiot jako symbol czegoś lub godło, także
 • Co znaczy Emblematyczny Co to jest przym.) symboliczny
 • Co znaczy Embolia Co to jest med. zatkanie naczynia krwionośnego przez znajdujące się we krwi ciała obce, jak: cząstki skrzepliny, kuleczki tłuszczu, pęcherzyki
 • Co znaczy Embrio Co to jest część wyrazów złożonych, sygnalizuje związek znaczeniowy z pojęciem zarodek [gr. émbryon]: embriogeneza, embriologia, embriotomia
 • Co znaczy Embriologia Co to jest człowieka i zwierząt lub o budowie i rozwoju zarodka roślin w okresie jego życia w osłonie tkanek rośliny macierzystej
 • Co znaczy Embrion Co to jest m) zarodek; żywy organizm powstający z zapłodnionej komórki jajowej człowieka lub zwierzęcia: faza embrionalna embriologia
 • Co znaczy Embriotomia Co to jest porodu, polegający na pocięciu płodu w łonie matki w celu ratowania jej życia w przypadkach szczególnych powikłań porodu
 • Co znaczy Ementaler Co to jest m) gatunek sera
 • Co znaczy Emergentyzm Co to jest m) filoz. teoria głosząca, że świat podlega nieustannemu rozwojowi, podczas którego powstają wciąż nowe, wyższe jakości
 • Co znaczy Emeryt Co to jest wysłużony, ten kto jest na emeryturze> były pracownik, który po przepracowaniu ustawowo wymaganej liczby lat i po osiągnięciu określonego
 • Co znaczy Emerytura Co to jest ż) pieniądze płacone dożywotnio ludziom, którzy przepracowali określoną ilość lat: iść, przejść na emeryturę emeryt, emerytalny
 • Co znaczy Emetyki Co to jest gr. emetikós wymiotny, od emé? wymiotuję> farm. alkaloid pochodzący z korzenia ipekakuany, leki wywołujące wymioty przez pobudzenie
 • Co znaczy Emezja Co to jest ż) skłonność do wymiotów
 • Co znaczy Emfatyczny Co to jest emphatieus, gr. emphantikós wyrazisty> 1. przesadnie uczuciowy, zbyt zabarwiony uczuciowo; nadęty, górnolotny; . jęz. mający uwydatniać
 • Co znaczy Emfaza Co to jest ż) przesadnie emocjonalny, afektowany sposób mówienia: mówić z emfazą emfatycznie
 • Co znaczy Emigracja Co to jest kraju na obczyznę, opuszczenie rodzinnego miejsca z jakiegoś powodu: emigracja polityczna, zarobkowa emigrować (skąd, dokąd), emigrant
 • Co znaczy Emigrować Co to jest z kraju ojczystego w celu stałego lub czasowego zamieszkania w innym państwie: emigrować z kraju, emigrować za morze, do Ameryki, emigrować
 • Co znaczy Eminencja Co to jest eminenza, z łac. eminentia wypukłość> tytuł przysługujący dostojnikom Kościoła kat.: Jego Eminencja ksiądz biskup
 • Co znaczy Eminentny Co to jest przym.) wybitny, znakomity, czołowy
 • Co znaczy Emir Co to jest m) tytuł władcy, księcia arabskiego: emiraty arabskie
 • Co znaczy Emirat Co to jest m) 1. kraj lub terytorium podległe władzy emira; 2. urząd, władza emira
 • Co znaczy Emisariusz Co to jest kto został wysłany przez kogoś lub przez jakąś organizację dla spełnienia tajnej misji politycznej, wysłannik w ważnej misji emisariuszka
 • Co znaczy Emisja Co to jest wypuszczanie> 1. wysyłanie, wypuszczanie czego: emisja spalin emiter; 2. specjalny sposób wydobywania głosu przez śpiewaka: prawidłowa
 • Co znaczy Emitować Co to jest wypuszczam> 1. puścić w obieg pieniądze, papiery wartościowe, znaczki pocztowe; 2. nadać program radiowy lub telewizyjny; 3. fiz. wysyłać
 • Co znaczy Emocja Co to jest wypycham (na zewnątrz)> silne wzruszenie, uczucie wzburzenia: doznawać emocji, reakcje emocjonalne: silna emocja, doświadczać, doznać
 • Co znaczy Emocjonalizm Co to jest m) uczuciowość, uczucia motywem wszelkich działań, kierowanie się emocjami, uleganie emocjom
 • Co znaczy Emocjonalny Co to jest przym.) 1. skłonny do wzruszeń, silnych przeżyć psychicznych; uczuciowy; 2. wywołujący emocje
 • Co znaczy Emocjonować Co to jest ekscytować się czym, silnie przeżywać; wywoływać emocje; wzruszać, podniecać: emocjonować się polityką, sportem
 • Co znaczy Emotywny Co to jest emotywna funkcja mowy funkcja mowy polegająca na wyrażaniu za pomocą wypowiedzi językowych (barwa głosu, jego siła, wysokość) pewnych cech
 • Co znaczy Eratyk Co to jest m) <łac. erraticus błądzący> geol. głaz narzutowy, ostaniec polodowcowy
 • Co znaczy Empatia Co to jest a) przypisywanie innej osobie uczuć, jakie by ktoś żywił, będąc w sytuacji tej osoby, b) uczuciowe utożsamianie się z inną osobą i
 • Co znaczy Empire Co to jest państwo, cesarstwo> styl w zdobnictwie wnętrz i rzemiośle artystycznym we Francji z okresu Cesarstwa, czyli władzy Napoleona: meble w stylu
 • Co znaczy Empireum Co to jest ognisty> 1. siedziba bogów albo Boga; najwyższa część nieba, wypełniona czystym ogniem i światłem; 2. filozofia chrześcijańska: niebo
 • Co znaczy Empiria Co to jest ż) poznanie przez bezpośrednie doświadczenie, za pomocą zmysłów empiryczny, empiryzm
 • Co znaczy Empiryczny Co to jest przym.) filoz oparty na doświadczeniu, obserwacji; doświadczalny
 • Co znaczy Empiryk Co to jest m) 1. człowiek ufający tylko doświadczeniu, praktyce niż rozumowaniu; 2. zwolennik empiryzmu
 • Co znaczy Empiryzm Co to jest przeciwstawny racjonalizmowi, głoszący, że wszelkie poznanie prawdziwe jest oparte na uprzednim doświadczeniu, aposterioryzm: empiryzm
 • Co znaczy Emploi Co to jest warunki predysponujące aktora do grania ról określonego rodzaju, np. do roli amanta: to nie jest jego emploi
 • Co znaczy Emski Co to jest Niemczech> sól emska mieszanina soli metali alkaicznych, której wodne roztwory, zbliżone składem do wody mineralnej z Ems, są stosowane w
 • Co znaczy Emu Co to jest novaehollandiae, duży ptak nielotny z rodziny o tej samej nazwie (Dromicidae), podobny do strusia, zamieszkujący stepy Tasmanii i Australii
 • Co znaczy Emulacja Co to jest symulacja działania systemu komputerowego lub jakiegoś jego elementu przez inny system komputerowy; 2. przest. współzawodnictwo
 • Co znaczy Enallage Co to jest określenia ogólniejszego zamiast szczegółowego; 2. zamiana jednej części mowy lub jednej formy (np. czasu, trybu, liczby) przez drugą
 • Co znaczy Enat Co to jest m) krewny ze strony matki
 • Co znaczy Encefalografia Co to jest rentgenograficzna metoda badania mózgu, polegająca na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich mózgu po wprowadzeniu do komór mózgowych i
 • Co znaczy Encyklika Co to jest łac. kośc. (epistula) encyclica (list) okólny, od gr. en-kýklios ogólny; dotyczący całości> list papieski dotyczący spraw ważnych dla
 • Co znaczy Encyklopedia Co to jest encyclopédie, ang. encyclopaedia, z gr. enkýklios paideía edukacja ogólnokształcąca u Plutarcha> 1. zbiór wszystkich informacji na temat
 • Co znaczy Encyklopedyczny Co to jest encyclopédique, od encyclopédie> 1. mający budowę i charakter encyklopedii; 2. wielostronny, obejmujący całość wiedzy
 • Co znaczy Envoi Co to jest lit. zakończenie utworu poetyckiego, będące dedykacją lub bezpośrednim zwrotem do określonej osoby; przesłanie
 • Co znaczy Encyklopedysta Co to jest encyclopédiste> 1. encyklopedyści (lm), hist. grupa francuskich uczonych, filozofów i literatów, współpracowników Wielkiej encyklopedii
 • Co znaczy Endemia Co to jest lokalny> występowanie czegoś na ściśle określonym terenie: choroby endemiczne, roślinność endemiczna endemity, endemizm
 • Co znaczy Endo Co to jest złożonych, wskazuje na związek z treścią: wewnątrz, wewnętrzny: endocentryczny, endoderma, endokrynologia, endoproteza; przeciwieństwo
 • Co znaczy Endogeneza Co to jest ż) psych. powstawanie zjawisk psychicznych na skutek bodźców wewnętrznych, organicznych oraz dziedziczności
 • Co znaczy Endogeniczny Co to jest przym.) 1. biol. pochodzący z wnętrza organizmu; wewnątrzustrojowy; 2. geol. procesy zachodzące we wnętrzu Ziemi
 • Co znaczy Endokrynolog Co to jest m) specjalista w dziedzinie endokrynologii
 • Co znaczy Endokrynologia Co to jest oddzielam + -logia> nauka o gruczołach wydzielania wewnętrznego, o gruczołach dokrewnych i hormonach endokrynolog, endokrynologiczny
 • Co znaczy Endoproteza Co to jest z) proteza wewnętrzna, sztuczny element zastępczy wprowadzany na stałe do ciała chorego, np. sztuczny staw biodrowy
 • Co znaczy Endoskop Co to jest m) med. przyrząd optyczny służący do oglądania wewnętrznych jam ciała, np. pęcherza moczowego; wziernik
 • Co znaczy Endoskopia Co to jest ż) med. oglądanie od wewnątrz narządów ciała za pomocą wziernika; wziernikowanie
 • Co znaczy Endosperm Co to jest tkanka wewnętrzna w nasionach roślin okrytonasiennych, zawierająca substancje odżywcze potrzebne do rozwoju zarodka; bielmo
 • Co znaczy Endymion Co to jest kochanek bogini Księżyca, pogrążony w wiecznym śnie> symbol delikatnej urody młodzieńczej i nieprzerwanego, wiecznego snu; ucieleśnienie
 • Co znaczy Enema Co to jest ż) med. lewatywa
 • Co znaczy Epifora Co to jest figura stylistyczna polegająca na tym, że kolejne wersy lub frazy kończą się tym samym słowem lub wyrażeniem
 • Co znaczy Energetyzm Co to jest filozoficzny oparty na teorii fizykochemika niemieckiego W. Ostwalda, tłumaczący wszelkie zjawiska przyrody jako przemiany energii
 • Co znaczy Energia Co to jest energia, z gr. enérgeia aktywność filoz. (Arystoteles), od en-ergós zajęty pracą> siła działania: energia życiowa> energiczny; energia
 • Co znaczy Energiczny Co to jest przym.) aktywny, pełen energii, witalności, czynny, niezmordowany, wytrwały, ruchliwy
 • Co znaczy Terrible Enfant Co to jest kłopotliwe pytania; 2. osoba nietaktowna, niedyskretna, stwarzająca kłopotliwe dla otoczenia sytuacje, niepotrafiąca dochować tajemnicy
 • Co znaczy Engagement Co to jest zaangażowanie, przyjęcie do pracy, umowa o pracę z aktorem teatralnym, filmowym, ze śpiewakiem operowym itp.; zaproszenie na występy
 • Co znaczy Enigma Co to jest ż) przestarz. zagadka, tajemnica
 • Co znaczy Enigmatyczny Co to jest przym.) zagadkowy, tajemniczy: enigmatyczne uwagi, enigmatyczna postać
 • Co znaczy Enkaustyka Co to jest ż) szt. antyczna technika malarska, polegająca na nakładaniu jako spoiwa wosku pszczelego i farb na gorąco
 • Co znaczy Enklawa Co to jest klinem, z p.-łac. in-clavo, od clavus klin, gwóźdź> obszar o szczególnych cechach, wyróżniający się pod jakimś względem, inny od sąsiednich
 • Co znaczy Entaza Co to jest ż) archit. lekkie wybrzuszenie trzonu kolumny doryckiej, występujące zwykle w 1/3 jej wysokości
 • Co znaczy Entelechia Co to jest życiowa, która uruchamia i decyduje o przebiegu wszystkich procesów życiowych w przyrodzie, b) samoistna energia tkwiąca w całym świecie
 • Co znaczy Enterolity Co to jest m; lm) med. kamienie tworzące się w jelitach
 • Co znaczy Entomofagi Co to jest m; lm) biol. organizmy odżywiające się żywymi owadami, np. sikory, nietoperze, mrówkojady
 • Co znaczy Entomologia Co to jest ż) biol. nauka o owadach entomolog
 • Co znaczy Entourage Co to jest ż) to, co otacza kogo: przedmioty, ludzie; całe bezpośrednie otoczenie: zadbać o stosowny entourage (dla kogo, czego
 • Co znaczy Entrée Co to jest stanowiące odrębny numer programu; 2. przestarz. a) efektowne, uroczyste wejście na salę balową; dziś żart. o każdym uroczystym, efektownym
 • Co znaczy Entuzjasta Co to jest m) człowiek pełen entuzjazmu, gorący zwolennik czego: być entuzjastą (czego) entuzjastka
 • Co znaczy Entuzjastka Co to jest entuzjazmu; 2. entuzjastki (lm), grupa postępowych przedstawicielek inteligencji warszawskiej, działająca w latach 1842–1849, dążąca do
 • Co znaczy Entuzjastyczny Co to jest przym.) pełen entuzjazmu, zachwytu, uniesienia, zapału
 • Co znaczy Entuzjazm Co to jest enthousiasmós, od enthousiáz? jestem w natchnieniu bożym, od éntheos mający Boga w sobie> objawy wielkiej radości, zachwytu, stan
 • Co znaczy Się Entuzjazmować Co to jest zapalać się do czegoś, odnosić się do czegoś z entuzjazmem
 • Co znaczy Enumeracja Co to jest ż) <łac. enumeratio> numerowanie, wymienienie, wyliczenie w kolejności enumeracyjny
 • Co znaczy Enuncjacja Co to jest sąd na jakiś temat lub oficjalne oświadczenie w środkach masowego przekazu: enuncjacja rzecznika rządu w TV
 • Co znaczy Enurezja Co to jest ż) med. chorobliwa skłonność do mimowolnego oddawania moczu, zwłaszcza w czasie snu
 • Co znaczy Enzym Co to jest zakwasie> chem. fermenty, specjalne białka wytwarzane przez żywe organizmy: związki enzymatyczne enzymologia, enzymatyczny
 • Co znaczy Enzymatyczny Co to jest enzymem, zachodzący z udziałem enzymów: aktywatory enzymatyczne substancje wzmagające działanie enzymów; inhibitory enzymatyczne substancje
 • Co znaczy Eocen Co to jest m) geol. jedna z epok ery trzeciorzędu (ok 40 mln lat temu): pokłady eoceńskie
 • Co znaczy Eolski Co to jest władca wiatrów> harfa eolska, antyczny instrument strunowy o delikatnym dźwięku; przen. delikatny, liryczny
 • Co znaczy Eon Co to jest największa jednostka geochronologiczna w dziejach Ziemi, dzieląca się na ery; 3. istota pośrednicząca między stwórcą a stworzeniem
 • Co znaczy Eos Co to jest m) mit. gr. bogini poranka
 • Co znaczy Epatować Co to jest oszałamiać, zdumiewać, wprawiać w podziw lub zgrozę: epatować niezwykłością, rozmiarem zbrodni
 • Co znaczy Epejzodion Epejsodion Co to jest m) w dramacie antycznym odpowiednik aktu; epizod
 • Co znaczy Epicentrum Co to jest n; odm. w lm) ognisko trzęsienia ziemi, obszar leżący bezpośrednio nad centrum wstrząsu sejsmicznego
 • Co znaczy Epicki Co to jest zob. epika
 • Co znaczy Epidemia Co to jest czasowy, od epí-d?mos przybysz> 1. wielka liczba zachorowań w krótkim czasie, zaraza: epidemia grypy epidemiolog, epidemiologia
 • Co znaczy Epidemiologia Co to jest nauka zajmująca się badaniem czynników i warunków związanych z powstawaniem i szerzeniem się epidemii oraz środkami zapobiegającymi i
 • Co znaczy Epidiaskop Co to jest m) projektor do wyświetlania przezroczy, slajdów
 • Co znaczy Epifania Co to jest oficjalna nazwa święta Objawienia Pańskiego, najstarszego ze świąt chrześcijańskich, obchodzonego 6 stycznia, w Polsce jako święto Trzech
 • Co znaczy Epifraza Co to jest stylistyczna polegająca na tym, że do zdania, które wydaje się skończone, dodaje się nowe, uzupełniające wyrazy
 • Co znaczy Epigon Co to jest potomek> 1. w sztuce lub nauce: naśladowca wielkich artystów, utalentowanych poprzedników; 2. przen. zwolennik przestarzałych koncepcji
 • Co znaczy Epigonizm Co to jest poprzedników w dziedzinie literatury i sztuki; 2. propagowanie przestarzałych i nieaktualnych idei, tendencji
 • Co znaczy Epigraf Co to jest pomniku> 1. hist. inskrypcja wykuwana w kamieniu umieszczona na pomniku, nagrobku, rzeźbie; motto; 2. lit. krótki wiersz, zdanie
 • Co znaczy Epigrafika Co to jest zajmujący się badaniem starożytnych napisów wyrytych na twardym materiale, np. na kamieniu, metalu, kości, ceramice
 • Co znaczy Epigramat Co to jest forma wiersza podobna do fraszki, częsta w okresie Renesansu; krótki wierszyk, żartobliwy lub satyryczny epigramatyka
 • Co znaczy Epika Co to jest épos> lit. jeden z rodzajów literackich (obok liryki i dramatu); podstawową formą epicką jest narracja, opowieść o czymś z punktu widzenia
 • Co znaczy Epikryza Co to jest analityczne omówienie przyczyn i przebiegu choroby po jej zakończeniu, b) powtórny przełom (kryzys) w przebiegu choroby
 • Co znaczy Epikureizm Co to jest jest dobrem, daje szczęście, które jest dobrem najwyższym i celem człowieka, dlatego należy do niej dążyć [Epikur, filozof gr. ok. 340–270
 • Co znaczy Epikurejczyk Co to jest m) . wyznawca epikureizmu; 2. pot. człowiek ceniący przede wszystkim przyjemności, beztrosko cieszący się życiem
 • Co znaczy Epilepsja Co to jest z gr. epil?psía (Arystoteles), od epí-l?psis napad, atak> med. padaczka, choroba objawiająca się napadami drgawek często z utratą
 • Co znaczy Epileptyk Co to jest m)
 • Co znaczy Epility Co to jest m; lm) bot. rośliny żyjące bezpośrednio na skałach, np. glony, porosty, mchy
 • Co znaczy Epilog Co to jest zakończenie: sprawa miała epilog w sądzie; 2. lit. końcowa część utworu zawierająca informacje o dalszych losach bohatera lub o zdarzeniach
 • Co znaczy Episkopalizm Co to jest epískopos> rel. a) najwyższa władza w Kościele należy do ogółu biskupów; b) organizacja Kościoła oparta na władzy ogółu biskupów
 • Co znaczy Episkopat Co to jest m) <łac. episcopatus godność biskupa> wszyscy biskupi danego regionu lub kraju
 • Co znaczy Epistemologia Co to jest część systemu filozoficznego, nauka o granicach wiedzy, o metodach i możliwościach poznania epistemologiczny, epistemiczny
 • Co znaczy Epistolarny Co to jest przym.) pisany w formie listu
 • Co znaczy Epistolografia Co to jest sztuka pisania listów; 2. nauka zajmująca się pisaniem listów, obejmująca utwory napisane w formie listów
 • Co znaczy Epistoła Co to jest ż) <łac. epistola list> przen. żart. długie i zawiłe pismo, nudne wypracowanie: pisać epistoły epistolografia, epistolarny
 • Co znaczy Epitafium Co to jest mowa)> 1. napis nagrobkowy, utwór ku czci zmarłego; 2. szt. ozdobna tablica ku czci zmarłego, zawierająca napis, portret lub scenę
 • Co znaczy Epitalamium Co to jest n) <łac. epithalamium, z gr. epithalámios weselny> pieśń weselna, utwór napisany z okazji wesela, na cześć nowo poślubionych małżonków
 • Co znaczy Epitaza Co to jest ż) lit. narastanie napięcia, spotęgowanie powikłań poprzedzające katastrofę w dramacie
 • Co znaczy Epitet Co to jest lit. figura stylistyczna, poetyckie określenia cechy kogoś lub czegoś w funkcji przydawki do rzeczownika; 2. pot. negatywne określenie
 • Co znaczy Epizod Co to jest wydarzenie zwykle bez większego znaczenia: krótki, nieistotny epizod; 2. lit. zdarzenie fabularne niezwiązane bezpośrednio z główną akcją
 • Co znaczy Epizodyczny Co to jest nieregularnie, mający małe znaczenie; 2. występujący w epizodach, niezwiązany z akcją główną; 3. odnoszący się do epizodu; 4. pedag
 • Co znaczy Epoka Co to jest astrologiczny – dana pozycja planety), z gr. epoch zatrzymanie> 1. okres obejmujący jeden z etapów dziejowych; 2. okres zapoczątkowany
 • Co znaczy Epokowy Co to jest przym.) przełomowy, ważny, wybitny, znamienny, pamiętny
 • Co znaczy Epolet Co to jest m) naramiennik, naszywka na ramieniu munduru wojskowego, często jako oznaka stopnia lub funkcji w armii; szlify wojskowe
 • Co znaczy Epopeja Co to jest epo-poiía twórczość poetycka (wszelka, także liryczna)> 1. lit. obszerny poemat lub powieść epicka opiewająca czyny bohatera lub ważne
 • Co znaczy Epuzer Co to jest m) przest. zalotnik, konkurent, kandydat do ręki panny
 • Co znaczy Era Co to jest kąkol, z gr. aíra kąkol> 1. okres obejmujący dziejowe wydarzenia dla całej ludzkości: nowa, nowożytna, historyczna; 2. geol. jeden z pięciu
 • Co znaczy Erato Co to jest ż) mit. gr.-rzym. muza poezji lirycznej, zwłaszcza miłosnej
 • Co znaczy Ereb Co to jest m) <łac. Erebus, gr. Érebos, imię własne osoby> mit. gr. a) syn Chaosa, b) podziemna kraina mroku (wg Platona), c) świat cieni (Wergiliusz
 • Co znaczy Erekcja Co to jest wzniesienie> 1. przest. wzniesienie ufundowanej budowli: akt erekcyjny,; 2. med. wzwód członka męskiego: mieć erekcję
 • Co znaczy Erekcyjny Co to jest przym.) wzniesiony, wybudowany, ufundowany (np. akt, dokument erekcyjny tablica erekcyjna); fundacyjny
 • Co znaczy Erem Co to jest m) miejsce samotnej medytacji zakonników; pustelnia eremita
 • Co znaczy Eremita Co to jest m) <łac. kośc. eremita, pustelnik, od eremus> pustelnik, zakonnik żyjący w odosobnieniu
 • Co znaczy Ergocentryczny Co to jest przym.) lit. skupiony tylko na dziele lub na biografii autora, odnoszący się tylko do treści utworu
 • Co znaczy Ergometr Co to jest m) sport. techn. przyrząd służący do mierzenia wielkości wykonywanej pracy mięśni, wydajności pracy silników itp
 • Co znaczy Ergometria Co to jest ż) metoda badań polegająca na pomiarach i ocenie wydolności fizycznej człowieka
 • Co znaczy Ergonomia Co to jest ż) nauka badająca optymalne warunki pracy, najlepsze dla człowieka ergonomiczny, ergonomika
 • Co znaczy Ergotamina Co to jest jeden z alkaloidów występujący w sporyszu, mający zastosowanie głównie w położnictwie Franklina w Paryżu> wydarł niebu piorun, a berło
 • Co znaczy Eris Co to jest ż) 1. mit. gr. bogini niezgody; 2. przen. uosobienie waśni, niezgody, kłótni
 • Co znaczy Ermitaż Co to jest m) . elegancki pawilon o różnym przeznaczeniu w parku barokowym; 2. Ermitaż – słynne muzeum w Petersburgu
 • Co znaczy Erodować Co to jest niszczeć pod wpływem czynników atmosferycznych, ulegać erozji zerodowany
 • Co znaczy Erogenny Co to jest przym.) fizjol. strefy erogenne, okolice ciała, których dotykanie wywołuje podniecenie seksualne
 • Co znaczy Eros Co to jest m) miłość zmysłowa erotyka, erotyczny, erotyzm
 • Co znaczy Erotematyczny Co to jest przym.) 1. związany ze stawianiem pytań; 2. pedag. erotematyczna metoda nauczania
 • Co znaczy Erotoman Co to jest m) ktoś nadmiernie zainteresowany erotyką, silnie pobudliwy erotycznie erotomania, erotomański
 • Co znaczy Erotomania Co to jest manía szaleństwo z miłości> psych. chorobliwie wzmożony pociąg płciowy, występujący zwykle w chorobach psychicznych i psychopatiach
 • Co znaczy Erotyczny Co to jest przym.) 1. związany z miłością płciową; zmysłowy; 2. opiewający miłość; miłosny
 • Co znaczy Erotyk Co to jest m) utwór o tematyce miłosnej, opiewający miłość zmysłową
 • Co znaczy Erotyka Co to jest ż) tematy, problemy, sprawy związane z miłością zmysłową: sceny, wątki erotyczne
 • Co znaczy Erotyzacja Co to jest ż) wprowadzenie elementów erotycznych do literatury, filmu itp
 • Co znaczy Erotyzm Co to jest m) 1. miłość o silnym podłożu seksualnym, zmysłowym; 2. pobudzenie wywołane przez czynniki erotyczne
 • Co znaczy Erozja Co to jest erosio wygryzanie, od e-rodo wygryzam> niszczenie skorupy ziemskiej pod wpływem czynników atmosferycznych: erozja gleby, metali; procesy
 • Co znaczy Errata Co to jest ż) <łac. errata omyłki> poprawianie; wykaz poprawionych błędów druku
 • Co znaczy Erudycja Co to jest ż) wszechstronna, rozległa wiedza: człowiek o dużej erudycji, popis erudycji erudyta, erudycyjny
 • Co znaczy Erudyta Co to jest m) człowiek oczytany, posiadający dużą wiedzę erudytka
 • Co znaczy Erupcja Co to jest ż) 1. geol. wybuch wulkanu; 2. przen. gwałtowny wyraz uczuć: erupcja radości erupcyjny
 • Co znaczy Erygować Co to jest <łac. erigo wznoszę> . wznieść, ufundować, założyć coś; 2. daw. uformować, wystawić, utworzyć coś
 • Co znaczy Ż Erynia Co to jest jedna z gr. bogiń kary i zemsty; symbol wyrzutów sumienia: ścigały go erynie
 • Co znaczy Erystyka Co to jest ż) sztuka prowadzenia sporów i dyskusji
 • Co znaczy Erytrocyty Co to jest m; lm) czerwone ciałka krwi, krwinki
 • Co znaczy Erzac Co to jest m) surogat, element zastępczy – zwykle gorszy niż to, co zastępowane, namiastka czego
 • Co znaczy Eschatologia Co to jest rel. doktryna filozoficzna dotycząca życia wiecznego, pośmiertnych losów człowieka, także ostatecznego celu, końca świata eschatologiczny
 • Co znaczy Eseistyczny Co to jest przym.) publicystyka literacka; mający formę eseju, napisany na wzór eseju
 • Co znaczy Eseistyka Co to jest ż) publicystyka literacka, dział literatury obejmujący eseje, sztuka pisania esejów
 • Co znaczy Esej Co to jest krótka rozprawa naukowa z elementami subiektywnej oceny i refleksji autora; wypracowanie; gatunek wypowiedzi na pograniczu nauki i
 • Co znaczy Esencja Co to jest rzeczy, jądro sprawy; pot. skondensowany wywar z herbaty, ziół lub olejków aromatycznych: esencja ziołowa, aromatyczna, bulionowa, octowa
 • Co znaczy Esesman Co to jest Staffel oddział ochronny + Mann mężczyzna, człowiek> członek hitlerowskich partyjnych oddziałów szturmowych
 • Co znaczy Eskalacja Co to jest prasie amer.> zwiększanie siły pewnych działań, głównie negatywnych, wzmaganie się czego: eskalacja żądań, działań wojennych, represji
 • Co znaczy Eskapada Co to jest ż) wypad, ryzykowna wycieczka, lekkomyślna wyprawa
 • Co znaczy Eskapista Co to jest m) pisarz oderwany od rzeczywistości, unikający problemów współczesności eskapistyczny
 • Co znaczy Eskapizm Co to jest się> ucieczka od rzeczywistości, niechęć lub nieumiejętność dostrzegania poważnych problemów eskapista, eskapistyczny
 • Co znaczy Eskonto Co to jest n) handl. w obrocie kredytowym: potrącenie z sumy wypłaconej przed terminem płatności
 • Co znaczy Eskorta Co to jest strażnicy, ludzie towarzyszący w drodze komuś ważnemu jako asysta; ich funkcją jest ochrona przewożonych ludzi, transportowanych towarów
 • Co znaczy Eskortować Co to jest 1. ochraniać, konwojować; 2. towarzyszyć w drodze w celu ochrony lub jako straż honorowa
 • Co znaczy Eskulap Co to jest m) <łac. Aesculapius, z gr. Askl?piós, u Homera imię króla tesalskiego, słynącego jako dobry lekarz> żart. lekarz
 • Co znaczy Espadryle Co to jest lm) lekkie pantofle płócienne na sznurkowej podeszwie
 • Co znaczy Esparto Co to jest tenacissima, śródziemnomorski gatunek ostnicy, wieloletnia trawa używana do wyrobu papieru, wszelkiego rodzaju plecionek itp.; halfa, alfa
 • Co znaczy Esperal Co to jest sperare mieć nadzieję + al(kohol)> lek spowalniający przemianę alkoholu etylowego w organizmie, stosowany w leczeniu alkoholików, wszywany
 • Co znaczy Esperanto Co to jest język do porozumiewania się ludzi, utworzony w 1887 r. z elementów różnych języków europejskich, głównie łaciny, przez Polaka, Ludwika
 • Co znaczy Esplanada Co to jest szeroka ulica z alejami spacerowymi pośrodku; 2. duży plac lub promenada znajdujący się często przed budynkiem; 3. hist. niezabudowana
 • Co znaczy Esprit Co to jest bystrość, dowcip, inteligencja, polot
 • Co znaczy Establishment Co to jest ludzie władzy, grupy, instytucje mające władzę, wpływ na życie publiczne
 • Co znaczy Estakada Co to jest palisada> nadziemny szlak komunikacyjny, wiadukt: przejeżdżać przez estakadę, zatrzymać się na estakadzie, widok z estakady
 • Co znaczy Esteta Co to jest m) człowiek wrażliwy na piękno, potrafiący dostrzec, wyróżnić rzeczy piękne, znawca piękna estetyzować
 • Co znaczy Estetyczny Co to jest przym.) 1. piękny, ładny, zadbany, gustowny; 2. wchodzący w zakres estetyki jako nauki
 • Co znaczy Estetyka Co to jest i wartościach artystycznych, o kryteriach oceny piękna i brzydoty, teoria piękna estetyk; 2. pot. piękny wygląd czego: estetyka mieszkań
 • Co znaczy Estetyzacja Co to jest ż) estetyzowanie, upiększanie
 • Co znaczy Estetyzm Co to jest wartości estetyczne w ocenie postawy życiowej i twórczości artystycznej, charakterystyczny głównie dla kierunków postromantycznych i
 • Co znaczy Estezjologia Co to jest sis dostrzeganie) + -logia> nauka o budowie i czynnościach narządów zmysłów oraz o odbieranych za ich pośrednictwem wrażeniach
 • Co znaczy Estezjometr Co to jest m) psych. przyrząd do mierzenia wrażliwości skóry na dotknięcie
 • Co znaczy Estrada Co to jest pomost> podwyższenie w sali lub na wolnym powietrzu, na którym odbywają się występy artystyczne estradowiec, estradowy
 • Co znaczy Estradiol Co to jest sterydowy hormon płciowy wytwarzany głównie w jajnikach, pobudzający wzrost i utrzymujący czynności żeńskich narządów rozrodczych; wpływa
 • Co znaczy Estradowiec Co to jest m) artysta występujący na estradzie
 • Co znaczy Estragon Co to jest gatunek z rodzaju bylica, pochodzący z Syberii i okolic Morza Kaspijskiego, używany jako przyprawa do mięs, sałat i sosów
 • Co znaczy Estrogeny Co to jest estro-w estron> biochem. hormony płciowe żeńskie, wytwarzane głównie przez jajniki, także przez korę nadnerczy i jądra; syntetyczne (np
 • Co znaczy Estron Co to jest bąk bydlęcy, z gr. oístros> biochem. żeński hormon płciowy o działaniu i budowie chemicznej podobnej do estradiolu; folikulina
 • Co znaczy Floresy Esy Co to jest łac. flores kwiaty> motyw ozdobny w kształcie zygzakowatych, fantastycznych linii, naśladujących gałązki z liśćmi bluszczu i kwiatami
 • Co znaczy Etan Co to jest węglowodór nasycony, bezbarwny gaz palny, palący się słabo świecącym płomieniem, występujący w ropie naftowej i w gazie ziemnym, stosowany
 • Co znaczy Etanol Co to jest organiczny, bezbarwna, palna ciecz, otrzymywana przez alkoholową fermentację cukrów lub syntetycznie (głównie z etylenu), stosowana w
 • Co znaczy Etap Co to jest drogi, trasy, odległość między dwoma postojami: etap pierwszy, ostatni, odbywać (podróż) etapami; 2. pewien odcinek czasu w rozwoju
 • Co znaczy Etat Co to jest stała posada, miejsce pracy ze stałą pensją: otrzymać etat, pracować na pół etatu, etatowy pracownik; funkcja w miejscu pracy: etat
 • Co znaczy Etatowy Co to jest przym.) pracujący na etacie, pobierający stałą pensję
 • Co znaczy Etatyzacja Co to jest ż) działanie polegające na ustaleniu liczby etatów i wysokości ich wynagrodzenia
 • Co znaczy Etatyzm Co to jest w życiu gospodarczym, polegający na zakładaniu przedsiębiorstw państwowych, tworzeniu udziałów państwa w przedsiębiorstwach prywatnych
 • Co znaczy Etażerka Co to jest ż) lekka półka składająca się z otwartych półek przeznaczonych na książki, drobiazgi itp
 • Co znaczy Eter Co to jest szybko parująca ciecz o charakterystycznym odurzającym zapachu, stosowana dawniej jako narkoza; uważano go dawniej za substancję
 • Co znaczy Eternit Co to jest wieczny> bud. materiał budowlany, sprasowana masa cementu z dodatkiem włókien azbestowych, stosowany do krycia dachów oraz do wyrobu rur
 • Co znaczy Eteromania Co to jest ż) <łac.> nałóg wąchania lub picia eteru w celu uzyskania stanu podobnego do upojenia alkoholowego
 • Co znaczy Eteryczny Co to jest przym.) lotny: olejki eteryczne; przen. ulotny, delikatny: eteryczna dziewczyna
 • Co znaczy Etiologia Co to jest ż) nauka, wiedza o przyczynach powstawania zjawisk: etiologia choroby
 • Co znaczy Etiuda Co to jest staranie> 1. utwór muzyczny przeznaczony do ćwiczeń biegłości technicznej w grze na instrumencie lub w śpiewie: etiuda koncertowa utwór
 • Co znaczy Etniczny Co to jest przym.) właściwy danemu narodowi, kulturze
 • Co znaczy Etnocentryzm Co to jest społeczna wyrażająca skłonność do uważania własnej grupy i jej kultury za lepszą od innych, b) wszystko to, co dotyczy własnej grupy, służy
 • Co znaczy Etnogenia Co to jest ż) nauka o tworzeniu się narodów
 • Co znaczy Etnografia Co to jest społeczności różnych narodów i kultur (etnologia), naukowy opis kultury duchowej i materialnej ludów świata etnograf, etnograficzny
 • Co znaczy Etnograficzny Co to jest kultury; park etnograficzny muzeum na otwartym terenie, w którym eksponowane są zabytki ludowej kultury materialnej w warunkach
 • Co znaczy Etnologia Co to jest ż) nauka zajmująca się studiami nad kulturami ludów, zwłaszcza pierwotnych
 • Co znaczy Etnopsychologia Co to jest określająca psychologiczną charakterystykę ludów, wyższych form życia psychicznego, przejawiających się w mowie, wierzeniach, zwyczajach i
 • Co znaczy Etogram Co to jest techniki fotograficznej i filmowej opisywane są czynności zwierząt jednego gatunku i typowy dla niego sposób zachowania się
 • Co znaczy Etola Co to jest ż) kobiecy szeroki szal lub krótka pelerynka z futra, noszona do wystawnej sukni
 • Co znaczy Etologia Co to jest zachowaniu się zwierząt w zakresie ich wrodzonych reakcji w warunkach naturalnych; 2. filoz. nauka zajmująca się badaniem obyczajów i
 • Co znaczy Etos Co to jest m) całość zwyczajów i norm postępowania uznanych jako wartości przez jakąś społeczność: etos rycerski, etos zawodowy etyczny, etyka
 • Co znaczy Etui Co to jest n; ndm) futerał, puzderko, opakowanie do przechowywania drobnych przedmiotów
 • Co znaczy Etyczny Co to jest obyczajów, zwyczajów, z gr. ?thikós albo ethikós> należący do danego etosu, związany z etyką, właściwy, poprawny moralnie
 • Co znaczy Etyka Co to jest powinności i zasad moralnych uznanych za dobre w danej społeczności, właściwe przyzwoitemu człowiekowi: etyka lekarska, chrześcijańska; 2
 • Co znaczy Etykieta Co to jest ustalone ściśle i obowiązujące w jakimś środowisku formy zachowania, ceremoniał: etykieta dworska, etykietalne zachowanie; nalepka lub
 • Co znaczy Etymologia Co to jest właściwe znaczenie słowa; słowotwórstwo, od gr. étymos prawdziwy, właściwy, na wzór terminu genealogia> jęz. nauka o historii i źródłach
 • Co znaczy Etymologizować Co to jest wyjaśniać pochodzenie i pierwotne znaczenia wyrazów
 • Co znaczy Euceryna Co to jest mieszanina wyższych alkoholi, posiadająca zdolność wchłaniania wody i tworzenia emulsji, stosowana głównie przy produkcji maści i kremów
 • Co znaczy Eucharystia Co to jest eucharistía dziękczynienie (w liturgii chrześcijańskiej), gr. wdzięczność, od eu-cháristos wdzięczny, miły> rel. sakrament Komunii św
 • Co znaczy Eucharystyczny Co to jest kongresy eucharystyczne zjazdy organizowane przez Kościół katolicki od r. 1881, poświęcone kultowi eucharystii
 • Co znaczy Eudajmonia Co to jest ż) filoz. według starożytnej etyki: szczęście, rozumiane jako posiadanie najwyższego dobra
 • Co znaczy Eudajmonizm Co to jest szczęśliwego> filoz w etyce pogląd uznający szczęście za najwyższe dobro i główny motyw postępowania człowieka eudajmonista
 • Co znaczy Eufemiczny Co to jest przym.) zastępujący wyrażenie drażliwe, dosadne innym, oględniejszym, delikatniejszym lub wymijającym
 • Co znaczy Eufemizm Co to jest wyrażenie zastępujące słowa zakazane przez tabu kulturowe, uznane za wulgarne, brzydkie, niegodne człowieka kulturalnego lub niebezpieczne
 • Co znaczy Eufoniczny Co to jest przym.) dobrze brzmiący, łatwo wymawiany
 • Co znaczy Euforbia Co to jest phorbía dobra pasza> bot. Euphorbia, roślina zielna lub drzewiasta z rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae); wilczomlecz
 • Co znaczy Euforia Co to jest niezwykle radosny nastrój; nienaturalne lub chorobliwe radosne podniecenie: wpaść w euforię, stan euforyczny
 • Co znaczy M Eukaliptus Co to jest kalyptós zakryty; nazwa nadana drzewu w związku z charakterystycznymi czapeczkami na jego kwiatach> bot. Eucalyptus, drzewo lub krzew z
 • Co znaczy Eukaliptusowy Co to jest eukaliptusowy olejek eteryczny otrzymywany z liści eukaliptusa, stosowany w lecznictwie, kosmetyce, przemyśle perfumeryjnym
 • Co znaczy Eunuch Co to jest m) kastrat, mężczyzna pozbawiony jąder (w haremach władców Wschodu tylko eunuchom powierzano pilnowanie kobiet
 • Co znaczy Eunuchoid Co to jest m) med. brak popędu płciowego, które nastąpiło po okresie pokwitania eunuchoidyzm
 • Co znaczy Eunuchoidyzm Co to jest chorobowy częściowej niedoczynności jąder, spowodowany upośledzeniem wtórnym czynności hormonalnej, objawiający się zmianami w psychice
 • Co znaczy Euroczek Co to jest m) czek na okaziciela, płatny w dowolnym banku europejskim, w wybranej przez klienta walucie
 • Co znaczy Europeizacja Co to jest ż) nadawanie cech europejskich, przyswajanie sobie cywilizacji europejskiej europeizować
 • Co znaczy Europeizować Co to jest nadawać cechy europejskie
 • Co znaczy Eurowizja Co to jest ż) organizacja wymieniająca programy telewizyjne krajów zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców
 • Co znaczy Eutanazja Co to jest z gr. thánatos śmierć> śmierć zadana z litości, dla skrócenia cierpień człowieka beznadziejnie chorego (często jednak litość była tylko
 • Co znaczy Euterpe Co to jest ż) mit. gr.-rzym muza pieśni lirycznej, gry na flecie i chóru tragicznego, przedstawiana z aulosem
 • Co znaczy Eutrofia Co to jest ż) biol. dobre odżywienie eutroficzny
 • Co znaczy Eutroficzny Co to jest obfity w pokarm; rośliny eutroficzne rośliny wymagające siedlisk żyznych, bogatych w substancje pokarmowe
 • Co znaczy Eutropowy Co to jest przym.) bot. a) typ roślin obracających się ku słońcu, b) przystosowany do zapylania przez owady
 • Co znaczy Evergreen Co to jest m) wiecznie zielony, określenie przeboju muzycznego, którego popularność nie słabnie
 • Co znaczy Ewakuacja Co to jest lub majątku z terenów zagrożonych kataklizmem, wojną: ewakuacja fabryki ewakuować kogo, co, skąd, dokąd, ewakuacyjny, ewakuowany
 • Co znaczy Ewakuować Co to jest przeprowadzać ewakuację; opuszczać, opuścić jakieś miejsce, pomieszczenie
 • Co znaczy Ewaluacja Co to jest ż) oszacowanie, określenie wartości
 • Co znaczy Ewangelia Co to jest ewangelie, lp Evangelium, z gr. eu-angélion dobra nowina (wiadomość)> . zespół zasad, nakazów moralnych; 2. rel a) utwór zawierający opis
 • Co znaczy Ewangelicyzm Co to jest doktryn religijnych chrześcijańskich powstałych na skutek reformacji w XVI w., opierających się na Biblii jako jedynym źródle wiary
 • Co znaczy Ewangelizacja Co to jest ż) rel a) propagowanie zasad wiary chrześcijańskiej, b) działalność misyjna
 • Co znaczy Ewangelizować Co to jest łac. kośc. evangelizo> rel a) propagować zasady wiary chrześcijańskiej, b) prowadzić działalność misyjną ewangelizacja
 • Co znaczy Ewenement Co to jest m) osobliwy jednorazowy wypadek, niespotykane dotąd zdarzenie: coś jest ewenementem
 • Co znaczy Ewentualność Co to jest to, co może się zdarzyć, co przypuszczamy: przygotować się na każdą ewentualność ewentualny, ewentualnie
 • Co znaczy Ewentualny Co to jest przym.) mogący się zdarzyć; możliwy, przypuszczalny
 • Co znaczy Ewidencja Co to jest ż) spis, wykaz ewidencjonować, ewidencyjny, ewidentny
 • Co znaczy Ewidencjonować Co to jest prowadzić ewidencję, rejestrować
 • Co znaczy Ewidentny Co to jest widoczny, jawny; ewidentne kłamstwo ewidentnie
 • Co znaczy Ewikcja Co to jest ż) <łac. evictio> praw. sądowe pozbawienie kogoś prawa własności rzeczy nabytej prawnie na rzecz kogoś innego
 • Co znaczy Ewokacja Co to jest ż) <łac. evocatio> wywołanie wspomnienia, wizji czegoś
 • Co znaczy Ewokować Co to jest co) <łac. evoco> przywołać na myśl, wywołać obraz lub wspomnienia ewokowany
 • Co znaczy Ewolucja Co to jest e-volvo wytaczam, rozwijam, obracając> 1. proces stopniowego doskonalenia: teoria ewolucji gatunków, podlegać ewolucji; 2. sport. trudne
 • Co znaczy Ewolucjonizm Co to jest o ewolucyjnym rozwoju świata; 2. filoz. kierunek w filozofii i naukach społecznych, w drugiej połowie XIX w., wyjaśniający formy istnienia
 • Co znaczy Ewoluować Co to jest rozwijać, zmieniać, przeobrażać się stopniowo, w drodze ewolucji
 • Co znaczy Exodus Co to jest masowy wyjazd skąd, masowe opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu, masowa emigracja: exodus ludności z terenów zagrożonych
 • Co znaczy Ezopowy Co to jest przym.) zwięzły, trafny, przy tym żartobliwie złośliwy: mowa ezopowa
 • Co znaczy Écru Co to jest kolor niebielonego płótna

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Écru, Ezopowy, Exodus, Ewoluować, Ewolucjonizm, Ewolucja, Ewokować, Ewokacja, Ewikcja, Ewidentny, Ewidencjonować, Ewidencja, Ewentualny, Ewentualność słownik.

Co to jest Écru, Ezopowy, Exodus, Ewoluować, Ewolucjonizm, Ewolucja znaczenie.